" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton
Home Avocat titular Competente Legislatie
Noutati Legislative Insolventa Mediere Evaluare Legislatie utila Altele
Legături externe Contact

Lege nr. 123/2014

din 19/09/2014

 

Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 19/09/2014

Actul a intrat in vigoare la data de 22 septembrie 2014

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 29618 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,literele a1)-a3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator."

Art. II. - Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - În aplicarea prevederilor art. I, Guvernul va asigura respectarea prevederilor referitoare la soldul structural anual al administraţiei publice prevăzute la art. 3 alin. (1) din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012, şi art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 2 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

Bucureşti, 19 septembrie 2014.

Nr. 123.

 

 

 

Ordonanţă nr. 12/2014

din 31/07/2014

 

Ordonanţa nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

 

Publicat in MOF nr. 586 - 06/08/2014

Versiune consolidata in 09/09/2014

 

Nu mai exista amendamente consemnate pânã la data de 25/09/2014.

 ___________

Text actualizat la data de 09.09.2014. Actul include modificările din următoarele acte:

- Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 09/09/2014.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurenţe loiale, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bune-credinţe, în interesul celor implicaţi, inclusiv respectarea intereselor consumatorilor.

(2) Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite, în conformitate cu principiul general al buneicredinţe şi cu prezenta lege.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială."

2. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) concurenţă loială - situaţia de rivalitate de piaţă, în care fiecare întreprindere încearcă să obţină simultan vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe;

b) practici comerciale - orice comportament, respectiv acţiune, omisiune, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitatea şi comercializarea, efectuată de o întreprindere, în legătură directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs;

c) uzanţe cinstite - ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora;

d) secret comercial - orice informaţie care, total sau parţial, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, pentru care deţinătorul legitim a luat măsuri rezonabile ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim de secret; protecţia secretului comercial operează atât timp cât condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite în mod cumulativ;

e) deţinător legitim al unui secret comercial - orice persoană fizică sau juridică ce deţine controlul legal asupra unui secret comercial;

f) întreprindere - definită conform art. 2 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată;

g) consumator - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare;

h) participanţi la piaţă - întreprinderile şi consumatorii."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi, practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al buneicredinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

(2) Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, după cum urmează:

a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;

b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;

c) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă."

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin prezenta lege.

(2) Protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi comparative se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată.

(3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007, cu modificările ulterioare.

(4) Protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale se realizează potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Protecţia drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice se asigură potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.

(6) Protecţia desenelor şi modelelor industriale se asigură potrivit Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată.

(7) Protecţia brevetelor de invenţii se asigură potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare.

(8) Protecţia topografiilor şi produselor se asigură potrivit Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată."

5. După articolul 3 se introduc patru noi articole, articolele 31-34, cu următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, Consiliul Concurenţei constată şi, după caz, sancţionează concurenţa neloială, în limita competenţelor prevăzute de prezenta lege.

(2) Consiliul Concurenţei poate decide, după caz:

a) încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării;

b) interzicerea practicilor de concurenţă neloială;

c) aplicarea amenzilor contravenţionale, dacă practica de concurenţă neloială constituie contravenţie.

Art. 32. - (1) Consiliul Concurenţei va stabili prin regulament procedura de soluţionare a sesizărilor cu privire la practicile de concurenţă neloială.

(2) Autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă în legătură atât cu posibila practică de concurenţă neloială, interesul legitim, cât şi cu riscul producerii unui prejudiciu. La cererea scrisă a Consiliului Concurenţei, aceştia au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de concurenţă toate informaţiile şi documentele solicitate. Sesizarea va fi declarată ca fiind completă la data depunerii tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate.

(3) Efectele unei practici de concurenţă neloială se determină cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a împrejurărilor în care a fost săvârşită, precum şi a importanţei sectorului economic în care s-a produs fapta în ansamblul economiei naţionale.

(4) În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că efectele unei practici de concurenţă neloială sunt minore sau că sesizarea este neîntemeiată, în termen de 30 de zile de la înregistrare va comunica autorilor un răspuns motivat.

(5) Termenul de soluţionare a sesizărilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completă, potrivit alin. (2).

(6) În cazurile prevăzute la alin. (3), în termenul prevăzut la alin. (5), Consiliul Concurenţei adoptă o decizie de constatare şi, după caz, de sancţionare a practicilor de concurenţă neloială.

(7) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi, după caz, se sancţionează practicile de concurenţă neloială rămase definitive au caracter probator cu privire la săvârşirea unei practici de concurenţă neloială.

Art. 33. - (1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei potrivit art. 31 alin. (2) se comunică de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile de la emitere, persoanelor fizice şi juridice în cauză, care au obligaţia de a se conforma imediat măsurilor dispuse.

(2) Deciziile de constatare şi, după caz, de sancţionare se contestă potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, care se aplica în mod corespunzător.

(3) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei prin care se aplică sancţiuni contravenţionale, necontestate, constituie de drept titlu executoriu.

(4) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei, precum şi într-un ziar de largă circulaţie, cu respectarea datelor confidenţiale şi a secretelor comerciale. Cheltuielile de publicitate se suportă de către contravenient.

Art. 34. - (1) Inspectorii de concurenţă pot solicita întreprinderilor, precum şi autorităţilor şi instituţiilor publice informaţiile şi documentele care le sunt necesare pentru soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege.

(2) Informaţiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite numai în scopul aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei.

(3) În scopul soluţionării sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială prevăzute la art. 4, inspectorii de concurenţă pot efectua inspecţii inopinate, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor.

(4) Inspecţiile inopinate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996, republicată."

6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, încălcarea cu vinovăţie a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi b).

2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu:

a) amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice;

b) amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

(3) Constituie contravenţie, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie de către persoane fizice sau juridice, în cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurenţă neloială prevăzute de prezenta lege:

a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34;

b) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate;

c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecţii desfăşurate potrivit prevederilor art. 34;

d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) şi b).

(4) Săvârşirea de către întreprinderi, autorităţile şi instituţiile publice a contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(5) Săvârşirea de către persoanele fizice a contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."

7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 4 alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii contravenţiilor.

(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) revin inspectorilor de concurenţă, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi.

(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5-8, 28 şi 29.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin linia din Rectificare din 09/09/2014 începând cu 09.09.2014.

(5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, la cel puţin 2 ani, în funcţie de rata inflaţiei."

8. Articolul 6 se abrogă.

9. După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 81-83, cu următorul cuprins:

"Art. 81. - (1) În scopul definirii şi implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenţei neloiale, se constituie Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, ca organism nepermanent, în următoarea componenţă:

a) Ministerul Finanţelor Publice;

b) autoritatea naţională de concurenţă;

c) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor în domeniul audiovizualului;

d) autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor;

e) autoritatea responsabilă de protecţia proprietăţii industriale;

f) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

(2) Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va fi coordonat de Ministerul Finanţelor Publice.

(3) Consiliul Concurenţei va asigura secretariatul lucrărilor Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, prevăzut la alin. (1).

Art. 82. - (1) Anual, Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va emite un raport asupra implementării legislaţiei în domeniul combaterii concurenţei neloiale, care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Raportul va cuprinde o analiză cu privire la principalele aspecte în materia combaterii concurenţei neloiale şi propuneri privind politicile publice în domeniu.

Art. 83. - Modul de numire a membrilor, rolul, funcţionarea şi organizarea Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice."

10. Articolul 14 se abrogă.

Art. II. - (1) Dispoziţiile art. I pct. 5 şi 6 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe.

(2) Regulamentul prevăzut la art. 32 alin. (1) şi hotărârea Guvernului prevăzută la art. 83 din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Orice referire din Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, la noţiunea de "act de concurenţă neloială" sau la noţiunea de "fapt de concurenţă neloială" se consideră a fi făcută la noţiunea de "practică de concurenţă neloială".

Art. III. - Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comisia se întruneşte valabil în prezenţa celor 3 membri, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor."

2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Funcţia de preşedinte al Consiliului Concurenţei este asimilată celei de ministru, iar funcţiile de vicepreşedinte şi consilier de concurenţă sunt asimilate celei de secretar de stat."

3. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) În vederea utilizării raţionale a resurselor pentru efectuarea investigaţiilor, Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra concurenţei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa strategică a sectorului economic vizat."

4. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) În situaţia în care, în urma declanşării unei investigaţii din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va închide investigaţia şi va informa de îndată părţile implicate."

5. La articolul 43, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Preşedintele Consiliului Concurenţei va permite părţilor în cauză consultarea dosarului şi obţinerea, în format electronic, de copii şi/sau extrase ale actelor procedurii de investigaţie.

    . . . . . . . . . .

(4) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care sunt confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase decât prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia."

6. La articolul 43, alineatul (5) se abrogă.

Art. IV. - Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  

 

                 

               

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat

pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

 

Nr. 12.

 

 

 
Lege nr. 67/2014
din 12/05/2014
 
Legea nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Publicat in MOF nr. 353 - 14/05/2014 
 
Actul a intrat in vigoare la data de 17 mai 2014
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Articol unic. - Articolul 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;".
 
2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situaţii:
a) solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale;
b) sunt convocate de către structurile competente în cazul existenţei unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap."
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
 
 
 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
 
 
Bucureşti, 12 mai 2014.
Nr. 67.
 
 

 

Lege nr. 78/2014

din 24/06/2014

 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 26/06/2014

Actul a intrat in vigoare la data de 26 iulie 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

(2) Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.

Art. 2. - (1) Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.

(2) Statul susţine dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, cu respectarea independenţei şi diversităţii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.

(3) Statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup;

b) activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;

c) organizaţia-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat;

d) contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

e) voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat;

f) beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;

g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei-gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor.

Art. 4. - Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului;

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii;

d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără discriminări;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f) caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.

Art. 5. - Activităţile de voluntariat izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu fac obiectul prezentei legi.

Art. 6. - Autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale, şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale.

Art. 7. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale susţin voluntariatul ca metodă recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat în comunităţile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale se întâlnesc anual cu reprezentanţii legali ai organizaţiei-gazdă, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, în vederea organizării unei cooperări efective în activităţile de interes public desfăşurate de către voluntari, precum şi în vederea promovării, la nivel local, a acestor activităţi, a rezultatelor şi impactului social survenit.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi susţin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, în data de 5 decembrie a fiecărui an.

Art. 8. - (1) Activităţilor de voluntariat organizate în afara României de către organizaţii-gazdă de naţionalitate română, în parteneriat cu organizaţii din ţara respectivă, desfăşurate în temeiul unui contract de voluntariat semnat în România, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

(2) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţa pe teritoriul statului român pe durata contractului de voluntariat, în limitele şi condiţiile impuse de legislaţia privind regimul străinilor în România.

Art. 9. - (1) Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea organizaţiei-gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizaţia-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată, şi cu respectarea art. 4 lit. c).

(2) Cererea emisă de organizaţia-gazdă persoană juridică de drept public, prin care este manifestată disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizează printr-un anunţ public.

(3) Organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la:

a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;

b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;

c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.

(4) Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează.

Art. 10. - (1) Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.

(2) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

(3) Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României.

(4) Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;

b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;

c) numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;

d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;

e) perioada şi numărul de ore de voluntariat;

f) numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;

g) numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţieigazdă;

h) menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".

(5) Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de organizaţii-gazdă dintr-un alt stat sunt recunoscute în România în măsura în care conţin elementele prevăzute la alin. (4) şi sunt prezentate în copie autentificată şi traducere legalizată.

(6) Raportul de activitate va conţine următoarele elemente:

a) activităţile de voluntariat prestate;

b) atribuţiile asumate;

c) aptitudinile dobândite.

Art. 11. - (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) În cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cetăţean străin, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.

(3) Organizaţia-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

(4) Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă.

(5) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.

(6) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze:

a) datele de identificare ale părţilor contractante;

b) descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;

c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

f) condiţiile de reziliere a contractului.

(7) Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:

a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b) de comun acord;

c) când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;

d) prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 21;

e) în caz de reziliere a contractului.

(8) Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizaţia-gazdă şi voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat.

(9) Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru activităţi ce ies din domeniul de acoperire al fişei de protecţie a voluntarului, organizatorii activităţii vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate a muncii specifice activităţii respective.

(10) Organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.

Art. 12. - Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;

c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Art. 13. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

(2) Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă.

Art. 14. - Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale organizaţiei-gazdă:

a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţiagazdă;

c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă:

a) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b) obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;

c) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.

(2) La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta.

Art. 16. - În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit în condiţiile art. 3 lit. g). În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

Art. 17. - Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art. 18. - Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 19. - Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

Art. 20. - (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat.

(2) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

Art. 21. - Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se motivează în scris. Condiţiile denunţării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Art. 22. - (1) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.

(2) Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 23. - La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.

Art. 24. - Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică personalului din cadrul serviciilor de urgenţă voluntare constituite conform legii, precum şi persoanelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe bază de voluntariat.

Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  

 

                                 

               

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 78.