" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 
Lege nr. 67/2014
din 12/05/2014
 
Legea nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Publicat in MOF nr. 353 - 14/05/2014 
 
Actul a intrat in vigoare la data de 17 mai 2014
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Articol unic. - Articolul 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;".
 
2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situaţii:
a) solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale;
b) sunt convocate de către structurile competente în cazul existenţei unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap."
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
 
 
 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
 
 
Bucureşti, 12 mai 2014.
Nr. 67.