" Cel ce a invins prin forta,
             si-a invins dusmanul 
                       doar pe jumatate "

John Milton
Home Avocat titular Competente Legislatie
Noutati Legislative Insolventa Mediere Evaluare Legislatie utila Altele
Legături externe Contact

 

Regulament

din 13/05/2007

Regulamentul din 13.05.2007 de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere


Versiune consolidata in 09/01/2014

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 27/07/2007

Atenþie: Actul a fost amendat de cãtre: Hotărâre nr. 5/2014.

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

________________________________________ 

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Art. 2. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor privind atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.
___________
Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Art. 3. - (1) Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

(11) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce face dovada înscrierii într-o asociaţie profesională, conform obligaţiei prevăzute la art. 24 din Lege.
___________
Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Nicio organizaţie sau asociaţie constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveşte activităţile de mediere şi control al medierii.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 2018/2011 începând cu 06.06.2011.

(3) Calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii se dobândeşte exclusiv prin exprimarea prealabilă, în scris, a consimţământului expres dat de asociaţia profesională în acest sens, în urma unei solicitări adresate respectivei asociaţii profesionale.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 2018/2011 începând cu 06.06.2011.

(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat şi care îndeplineşte ulterior, în mod cumulativ, în fiecare an calendaristic, următoarele condiţii:
a) nu are înscrise în cazierul judiciar menţiuni cu privire la infracţiuni care îl fac incompatibil cu profesia de mediator, probând astfel că se bucură de încredere, stimă şi respect în comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaraţie pe propria răspundere că nu are înscrise menţiuni în cazierul judiciar;
b) este înscris în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, este activ ca formă de exercitare a profesiei şi a plătit taxa profesională, în cuantumul stabilit şi perceput de Consiliul de mediere;
c) este membru al unei asociaţii profesionale de mediatori înscrisă în Registrul asociaţiilor profesionale în domeniul medierii, dovedit prin adeverinţă la zi eliberată de asociaţia profesională respectivă;
d) a acumulat numărul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de mediere, prin oricare din modalităţile reglementate de Consiliul de mediere.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 4911/2013 începând cu 09.01.2014.

(5) Documentele atestând îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) se vor depune în original, până la data de 31 martie a anului calendaristic următor celui pentru care se face dovada.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 4911/2013 începând cu 09.01.2014.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2018/2011 in data de 06 iunie 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 4911/2013 in data de 09 ianuarie 2014

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 5/2014 in data de 11 aprilie 2014

Art. 4. - Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

 

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere

 

SECŢIUNEA 1
Funcţionarea Consiliului de mediere

 

Art. 5. - (1) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
(2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor;
b) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;
c) au o experienţă practică de minimum 2 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;
d) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotărâre rămasă definitivă;
e) au achitată la zi taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor.
(3) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.
(4) Consiliul îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţă care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani şi începe la data preluării acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se finalizează prin semnarea documentelor de către fiecare membru al Consiliului, prin care aceştia fac dovada că au luat cunoştinţă de şi se angajează să respecte Codul de etică al membrilor Consiliului de mediere şi Regulamentul privind Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările în domeniul medierii, prevăzute în anexele nr. 9 şi 10.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 4346/2013 începând cu 25.10.2013.
___________
Art. 5. a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 4346/2013 in data de 25 octombrie 2013

Art. 6. - (1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.
(2) Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului.
___________
Art. 6. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 7. - (1) Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de 2 ani. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 4346/2013 începând cu 25.10.2013.

(2) Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.

________________________________________ 

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 4346/2013 in data de 25 octombrie 2013

Art. 8. - (1) În structura Consiliului prevăzută în anexa nr. 1 funcţionează un secretariat tehnic, a cărui organigramă este propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului reuniţi în şedinţă.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi.
(3) Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 1. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

(4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin următoarele comisii consultative cu caracter permanent:
a) Comisia consultativă a corpului profesional;
b) Comisia consultativă pentru calitatea formării;
c) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere;
d) Comisia pentru promovarea medierii;
e) Abrogată prin punctul 1. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
f) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative;
g) Comisia legislativă.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(5) a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează şi adoptă regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţă.
b) Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.
c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice şi intră în vigoare de la data de la care se afişează pe site-ul Consiliului.
d) Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea şi la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din reprezentanţii asociaţiilor profesionale, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei şi de a aviza proiecte de hotărâri ce vizează exercitarea profesiei de mediator.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscrişi în Lista furnizorilor de formare autorizaţi de Consiliu şi are ca rol formularea de propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale şi continue a mediatorilor, precum şi avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare iniţială şi continuă, cu excepţia standardelor de formare.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanţi ai organizaţiilor în domeniul medierii şi are rolul de a formula propuneri şi recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare şi control al acestor servicii.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(9) Comisia pentru promovarea medierii este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei şi de a elabora programe şi proiecte care să contribuie la informarea publicului larg şi a unor grupuri-ţintă specializate cu privire la mediere şi la activitatea Consiliului.
___________
Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(10) Abrogat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(11) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii şi acţiuni în relaţia cu fiecare autoritate publică şi organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(12) Comisia legislativă este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a identifica nevoia unor corelări legislative şi de a face propuneri pentru abordarea unitară a medierii, în sensul legii.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 9. - Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din următoarele tipuri de venituri:
a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor, acreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor şi taxe privind reacreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 2. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

b) taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 2. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

c) taxe provenind din avizarea modificării formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) taxe provenind din avizarea înfiinţării de sedii profesionale secundare ale formelor de exercitare a profesiei de mediator;
e) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
f) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesională iniţială a mediatorilor;
g) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesională continuă a mediatorilor;
h) taxe provenind din analiza programelor de formare în vederea echivalării pregătirii profesionale ca mediator;
i) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor şi taxe de menţinere în lista formatorilor şi experţilor;
___________
Litera i) a fost modificată prin punctul 2. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

j) donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii;
k) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
l) încasări din vânzarea materialelor proprii;
m) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
n) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului.
___________
Art. 9. a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 10. - (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii:
a) prin renunţare scrisă;
b) prin deces;
c) prin încetarea calităţii de mediator;
d) prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare într-un an;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

e) prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere;
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 7. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

f) prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă.
___________
Litera f) a fost introdusă prin punctul 7. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) Încetarea calităţii de membru se constată prin hotărâre a Consiliului.
(3) Absenţele se consideră a fi motivate în caz de boală, din motive familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participări la evenimente ca şi reprezentant al Consiliului şi în alte situaţii aprobate de Consiliu în şedinţa în care se absentează.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(4) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rămasă vacantă.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 9. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 11. - (1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (41) din lege.
(2) Consiliul de mediere asigură organizarea şi desfăşurarea procedurii de revocare a membrilor săi.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 12. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii.
Art. 13. - (1) Coordonarea activităţii executive a Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonator de credite.
(3) Preşedintele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente.
(4) În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii.
(5) Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii.
(6) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui.
(7) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predă mandatul, după caz.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 12. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(8) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiară a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 12. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(9) Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 14. - (1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:
a) prin renunţare scrisă;
b) prin deces;
c) prin încetarea calităţii de membru al Consiliului;
d) absenţa nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

e) la împlinirea termenului mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1).
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.
(2) Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului.
(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 15. - (1) Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi, aprobat prin hotărâre a Consiliului.
(2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului şi ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(3) Convocarea în şedinţă extraordinară se face la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii Consiliului.
(4) Ordinea de zi pentru şedinţele ordinare se afişează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, cu indicarea orei şi locului desfăşurării şedinţei, iar pentru şedinţele extraordinare se afişează cu minimum 3 zile înainte.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(5) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.
(51) Ordinea de zi va conţine şi specificarea caracterului public sau nepublic al şedinţei sau al unor puncte de pe ordinea de zi.
___________
Alineatul (51) a fost introdus prin punctul 15. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 5 membri.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(7) a) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.
b) La solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă şi cele de abţinere se motivează şi se consemnează separat în procesul-verbal de şedinţă.
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 5. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii, se publică pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor şi, după ce conţinutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, după caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(9) Consiliul adoptă hotărâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare şi calitatea formării mediatorilor, precum şi referitor la avizarea programelor de formare, după consultarea comisiilor cu atribuţii în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale căror regulamente proprii au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(10) Cheltuielile de deplasare şi diurnă ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relaţia cu terţii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

 

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile Consiliului de mediere

 

Art. 16. - Atribuţii de organizare şi funcţionare a Consiliului:
a) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;
b) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente;
c) adoptă planul de activităţi anuale, bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de bilanţ financiar-contabil anual;
d) stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare, conform art. 21 din Lege;
e) organizează activitatea de redactare şi editare a publicaţiilor Consiliului;
f) acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului;
g) aprobă achiziţia de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare şi oportunitate;
h) organizează conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului;
i) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului;
j) organizează alegerea următorului Consiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
k) exercită controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente, preşedintelui şi vicepreşedintelui;
l) aprobă regulamentul de desfăşurare a şedinţelor membrilor Consiliului, modul de stabilire a ordinii de zi, condiţiile de asigurare a caracterului public al şedinţelor, procedura de lucru între Comisia permanentă şi Consiliu, procedurile de lucru între Consiliu şi organismele de consultare, precum şi cu cele de specialitate;
m) aprobă procedura de lucru a Comisiei permanente, precum şi procedurile de lucru specifice pentru activităţile acesteia ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliu;
n) aprobă organigrama structurii executive a Consiliului propusă de preşedinte şi o publică pe portalul său web;
o) aprobă strategiile şi planurile de activităţi propuse de comisiile consultative şi de Comisia permanentă;
p) aprobă constituirea de noi comisii de specialitate, colaborările pe bază de protocol cu alte instituţii publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi participarea în proiecte, la iniţiativa Consiliului sau a unor terţi;
q) elaborează şi modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, a Comisiei consultative pentru calitatea formării şi a Senatului;
r) Abrogată prin punctul 3. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
s) stabileşte cazurile pentru care Consiliul emite hotărâri şi cele pentru care preşedintele emite decizii;
t) aprobă rapoartele anuale de activitate;
u) adoptă hotărâri cu privire la constituirea comisiilor consultative şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;
v) solicită avizele comisiilor consultative cu caracter permanent, în conformitate cu atribuţiilor stabilite prin regulamentele proprii;
w) colaborează cu instituţiile de resort pentru transpunerea legislaţiei europene în materia medierii;
x) îndeplineşte orice alte atribuţii care privesc organizarea Consiliului, a Comisiei permanente şi a Secretariatului tehnic.
y) înfiinţează asociaţii, fundaţii sau societăţi comerciale şi participă la administrarea acestora.
___________
Litera y) a fost introdusă prin punctul 6. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Art. 16. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 17. - Atribuţii privind formarea mediatorilor:
a) avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului;
b) propune modificări ale standardelor ocupaţionale existente şi face propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere, în aplicarea art. 12 alin. (4) şi (5) din Lege;
c) adoptă standardele de formare în domeniul medierii, elaborate sau modificate de Senat;
d) autorizează cursurile şi programele de formare a mediatorilor, în condiţiile standardelor de formare a mediatorului, şi autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri şi programe de formare autorizate de Consiliu;
e) avizează programele de nivel master în domeniul medierii, care au ca scop dobândirea competenţelor de mediator, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului;
f) acreditează formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori de programe de formare a mediatorului, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului;
g) adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor.
___________
Litera g) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

h) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare autorizaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;
i) întocmeşte şi actualizează lista formatorilor, a examinatorilor şi a experţilor evaluator acreditaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;
j) colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi promovarea intereselor acestora;
k) emite documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor, în condiţiile prevăzute de Standardul de formare a mediatorului;
l) supraveghează şi ia măsuri privind respectarea standardelor de formare în domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de acestea;
m) stabileşte condiţiile de atestare a calificării ca mediator, precum şi cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege;
n) emite documentele care atestă echivalarea ori compensarea pregătirii în mediere, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege.
___________
Art. 17. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 18. - Atribuţii de control:
a) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
b) emite documentele de autorizare a mediatorilor;
c) întocmeşte şi actualizează Tabloul mediatorilor şi îl pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia;
d) elaborează procedura de înscriere în Tabloul mediatorilor a mediatorilor autorizaţi;
e) aprobă forma Tabloului mediatorilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
f) ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei pentru mediatorii autorizaţi;
g) primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străini care desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;
h) apără şi promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere;
i) colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere;
j) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
k) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul de evidenţă al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi îl publică pe portalul său web;
l) întocmeşte şi actualizează Lista organizaţiilor din domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi o publică pe portalul său web;
m) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
n) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora;
o) stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei;
p) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
q) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege, în condiţiile respectării legislaţiei privind concurenţa;
r) primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, stabileşte condiţiile privind constituirea şi constituie comisiile de disciplină, după caz;
s) analizează şi aprobă sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină şi răspunde de aplicarea acestora;
t) stabileşte regulile de arhivare care trebuie respectate de formele de exercitare a profesiei şi modelele de registre pentru organizarea activităţii mediatorilor.
u) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii, precum şi Registrul de evidenţă a asociaţiilor profesionale specializate ale mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi le publică pe portalul său web.
___________
Litera u) a fost introdusă prin punctul 8. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 19. - Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile Comisiei permanente

 

Art. 20. - Atribuţiile Comisiei permanente sunt:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului şi desfăşurarea activităţii permanente a instituţiei, sub coordonarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui Consiliului;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

b) elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli;
c) pregăteşte şedinţele consiliului şi stabileşte priorităţile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris şi însoţite de documentaţia necesară, acolo unde este cazul, depuse până la începerea şedinţei comisiei;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

d) analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şi adoptate de Consiliu;
e) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului;
f) formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
g) formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei naţionale anuale;
h) verifică îndeplinirea condiţiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizează cererile şi documentele anexate privind recunoaşterea pregătirii ca mediator şi înaintează Consiliului rezoluţia de aprobare sau respingere a cererilor analizate;
___________
Litera h) a fost modificată prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 21. - (1) Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(2) Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu.
(3) Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
(4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în condiţiile prevăzute la art. 10, care se aplică şi membrilor Comisiei permanente.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 4-a
Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui

 

Art. 22. - (1) Preşedintele coordonează întreaga activitate executivă a Consiliului, având următoarele atribuţii:
a) supraveghează şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

b) reprezintă Consiliul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
c) încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;
d) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente;
e) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente;
f) coordonează activitatea Consiliului;
g) coordonează activitatea Secretariatului tehnic;
h) este ordonator de credite;
i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare anuale;
___________
Litera i) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

j) colaborează cu vicepreşedintele în toată activitatea sa;
k) prezintă Consiliului periodic un raport de activitate si informează Consiliul cu privire la activitatea instituţiei şi a Comisiei permanente desfăşurată între şedinţele acestuia;
___________
Litera k) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

l) răspunde de organizarea şi buna funcţionarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;
___________
Litera l) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului.
___________
Litera m) a fost introdusă prin punctul 20. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 21. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 23. - Atribuţiile vicepreşedintelui sunt:
a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;
b) asigură coordonarea activităţii Consiliului, în lipsa preşedintelui;
c) conduce lucrările în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei permanente, în lipsa preşedintelui;
d) asigură reprezentarea Consiliului în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;
e) coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea preşedintelui;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului;
g) colaborează cu preşedintele în toată activitatea sa.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Secretariatul tehnic

 

Art. 24. - (1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului şi este condus de un director executiv, angajat permanent, conform Legii nr. 53/2003 - Codului muncii, republicată.
(2) Secretariatul tehnic funcţionează conform unei organigrame proprii, propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului, reuniţi în şedinţă.
(3) Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii:
a) primeşte, ia în evidenţă şi distribuie corespondenţa adresată Consiliului;
b) eliberează actele emise de Consiliu, precum şi copii şi duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate şi aprobate de preşedinte;
c) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente;
d) asigură consilierea şi reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiinţat în cadrul Secretariatului;
e) redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului;
f) pregăteşte şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliu;
g) pregăteşte şi asigură suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei anuale a mediatorilor;
h) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice;
i) răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului web al Consiliului şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia;
j) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;
k) răspunde de realizarea materialelor publicitare şi a publicaţiilor proprii ale Consiliului, precum şi de distribuirea acestora;
l) răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente;
m) răspunde de respectarea normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi în cazul situaţiilor de urgenţă;
n) ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate de Consiliu şi răspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile;
o) întocmeşte raportul anual de execuţie bugetară al Consiliului şi face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli.
(4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordonează preşedintelui şi colaborează în îndeplinirea atribuţiilor sale cu vicepreşedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent şi alte comisii speciale înfiinţate de Consiliu.
(5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile preşedintelui sau, după caz, ale vicepreşedintelui şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament şi prin fişele de post.
(6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are următoarele atribuţii:
a) răspunde de siguranţa din punctul de vedere al securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare;
b) răspunde de dotarea cu echipamentul necesar şi de efectuarea instructajului tuturor angajaţilor cu privire la modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic;
c) răspunde de organizarea acordării primului ajutor în situaţiile de urgenţă, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens;
d) răspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi în situaţii de urgenţă la condiţiile locurilor de muncă existente;
e) răspunde de respectarea şi aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă de către toţi angajaţii;
f) răspunde de urmărirea modului în care se pun în practică măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă.
___________
Art. 24. a fost modificat prin punctul 22. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

 

CAPITOLUL III
Formele de exercitare a profesiei de mediator

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

Art. 25. - (1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
(2) Un mediator poate desfăşura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.
(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere, în condiţiile Codului muncii.
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 26. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt următoarele:
a) societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM;
b) birou de mediator, prescurtat BM;
c) birou de mediatori asociaţi, prescurtat BMA;
d) angajat cu contract de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la lit. a)-c) sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;".
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Abrogat prin punctul 7. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.
(3) În toate cazurile, contractul de mediere menţionează distinct numele mediatorului ales de părţi, indiferent de forma de exercitare a profesiei, şi conţine clauze distincte cu privire la drepturile şi obligaţiile mediatorului faţă de părţi.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină o evidenţă financiar-contabilă distinctă pentru activitatea sa ca mediator.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(5) Mediatorul poate să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere şi eventuale daune efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului regulament şi ale Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu.
(6) Cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plata primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În toate cazurile în care mediatorul îşi desfăşoară activitatea ca angajat cu contract de muncă, angajatorul trebuie să asigure mediatorului angajat condiţii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la confidenţialitate şi neutralitate.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 7. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 261. - (1) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul este obligat să ţină arhivă şi registre proprii şi să comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.
(2) Indiferent de forma de exercitare în care îşi desfăşoară activitatea, mediatorul are obligaţia să ţină cel puţin următoarele registre, corespunzător activităţii sale proprii ca mediator:
- registru general de corespondenţă (intrări-ieşiri);
- registru sau registre de evidenţă a contractelor de mediere, a proceselor-verbale şi a acordurilor de mediere.
(3) Registrele ţinute de mediatori sunt numerotate filă cu filă şi sunt ştampilate de mediator.
(4) La trecerea dintr-o formă de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligaţia de a conserva arhiva deţinută anterior.
(5) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calităţii de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluată de Consiliu sub inventar.
(6) Arhiva predată şi sigilată va putea fi ulterior predată unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidenţialităţii. Desigilarea arhivei şi eliberarea de copii sau duplicate vor putea fi făcute doar la solicitarea motivată, în scris, a părţilor sau a autorităţilor, adresată mediatorului care a preluat arhiva.
___________
Art. 261. a fost introdus prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

Art. 27. - (1) Activitatea de mediere poate fi desfăşurată ca formă de exercitare a profesiei doar în cadrul organizaţiei neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
(2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe bază de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menţionate la art. 26.
___________
Art. 27. a fost modificat prin punctul 9. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 28. - (1) Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Lege.
(2) Mediatorul este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum şi modificări ale codului de înregistrare fiscală sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfăşura activitatea începând cu data înscrierii în Tabloul mediatorilor şi cu emiterea autorizaţiei de către Consiliu.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) În cazul schimbării sau încetării formei în care îşi exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 29. - Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:
a) activitatea de mediere se poate desfăşura la sediul profesional sau într-o altă locaţie decisă de mediator şi părţi;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 12. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesională;
c) mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;
d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate.
e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afişa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în anexa nr. 7;
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puţin invitaţia la mediere, contractul de mediere, procesul verbal şi înştiinţările trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondenţă a sediului profesional şi datele de contact, dintre care cel puţin numărul de telefon şi o adresă de e-mail;
___________
Litera f) a fost introdusă prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă.
___________
Litera g) a fost introdusă prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Sediul fiscal şi sediul operaţional, aşa cum sunt definite de legislaţia în domeniul fiscal, al aceleiaşi forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă acelaşi regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliu, acestea fiind inviolabile.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(3) În cazul în care un mediator solicită şi obţine avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeaşi localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei şi a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliului.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desfiinţarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 30. - Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 2-a
 Societatea civilă profesională

 

Art. 31. - (1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea desfăşurării activităţii profesionale.
(2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfăşurată de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.
___________
Art. 31. a fost modificat prin punctul 15. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 32. - (1) Societatea civilă profesională de mediatori se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma «societate civilă profesională de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU şi BARBU - Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU, BARBU şi asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori»).
(2) Denumirea se înscrie pe firma societăţii civile profesionale de mediatori şi se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe ştampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeaşi formă în care a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu.
___________
Art. 32. a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 33. - (1) Contractul de societate civilă profesională de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 3-a
Biroul de mediator

 

Art. 34. - (1) În biroul de mediator îşi exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5.
(2) Biroul de mediatori asociaţi este constituit din 2 sau mai mulţi mediatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi birou, în baza actului de înfiinţare a biroului de mediatori asociaţi întocmit conform anexei nr. 5 şi care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la Consiliu.
___________
Art. 34. a fost modificat prin punctul 18. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 35. - (1) Biroul de mediator (BM) şi biroul de mediatori asociaţi (BMA) sunt individualizate printr-o denumire specifică ce cuprinde: numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma «birou de mediator», respectiv «birou de mediatori asociaţi» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Birou de mediator»; «POPESCU, BARBU sau POPESCU şi BARBU - Birou de mediatori asociaţi»).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Dispoziţiile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 4-a
Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă

 

Art. 36. - Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea astfel cum este reglementată de Lege.
Art. 37. - (1) În contractul individual de muncă, la secţiunea "Clauze speciale" se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.
(2) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi.
Art. 38. - Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligaţia să ţină aceeaşi evidenţă a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei, conform art. 261.
___________
Art. 38. a fost modificat prin punctul 20. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare a mediatorilor

 

SECŢIUNEA 1
Autorizarea ca mediator

__________

SECŢIUNEA 1 a fost introdusă prin punctul 21. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

Art. 39. - (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.
(2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) se face dovada că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau, după caz, condiţiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege;
b) se face dovada că a fost achitată taxa de autorizare prevăzută de Lege, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului;
c) se face dovada că a fost solicitată şi avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege şi de prezentul regulament.
d) se face dovada îndeplinirii condiţiei art. 24 din Lege.
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 4. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 22. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(4) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9).
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(5) Activitatea de mediator poate fi desfăşurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale Regulamentului, şi emiterii autorizaţiei de mediator de către Consiliu.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(6) Recunoaşterea pregătirii ca mediator a unui cetăţean al unui stat terţ se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregătirii, aprobată de Consiliu conform Legii.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(7) Recunoaşterea pregătirii ca mediator pentru un cetăţean român în condiţiile art. 72 alin. (2) sau ale art. 8 alin. (2)-(6) se face prin aplicarea corespunzătoare a Procedurii de echivalare sau compensare a pregătirii prevăzute de Lege.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Art. 39. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 128/2009 începând cu 24.12.2009.

________________________________________ 

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 40 - (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator, persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevăzută în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente:
a) actul de identitate - copie certificată;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

b) certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie certificată;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

c) diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - copie legalizată,
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

d) certificatul de naştere - în fotocopie;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:
e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu şi completat de furnizorul de formare autorizat; sau
___________
Litera e.1) a fost modificată prin punctul 6. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliu; sau
e.3) hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege;
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

f) adeverinţă medicală cu menţiunea «Apt pentru profesia de mediator», eliberată de medicul de medicina muncii, sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea «Clinic sănătos» şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini - original;
h) dovada vechimii în muncă - în fotocopie;
___________
Litera h) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

i) dovada plăţii taxei de autorizare.
j) actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;
___________
Litera j) a fost introdusă prin punctul 25. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

k) dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.
___________
Litera k) a fost introdusă prin punctul 25. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului.
(3) Cetăţenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, Consiliul va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 26. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program de formare.
(5) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(6) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi vor fi semnate de acesta.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(7) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoţite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(8) În termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţită de următoarele documente:
a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C - în original;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

b) dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii (RNEODM) - în copie;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

c) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A - în original;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

d) Abrogată prin punctul 8. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(91) În situaţia în care există mediatori care nu doresc să se afilieze, se va depune cererea prin care persoana neafiliată şi-a exprimat opţiunea pentru a fi luată în evidenţa unei asociaţii profesionale - în copie.
___________
Alineatul (91) a fost introdus prin punctul 9. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(10) Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(11) Până la emiterea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis o hotărâre conform art. 39 alin. (3) vor fi înscrise pe o listă publicată pe portalul web al Consiliului.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Art. 40 a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 128/2009 începând cu 24.12.2009.

________________________________________
Abrogat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2892/2011 in data de 14 decembrie 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 401. Abrogat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Art. 401. a fost introdus prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2892/2011 începând cu 14.12.2011.

Art. 41. - (1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări.
(2) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.
(3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă.
(4) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, justificat, reevaluarea unei cereri de către Comisia permanentă. Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se transmite solicitantului în maximum 15 zile, spre ştiinţă.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 28. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Art. 41. a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 128/2009 începând cu 24.12.2009.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Art. 42. - Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.
___________
Art. 42. a fost modificat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 43. - (1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, păstrându-şi acelaşi număr sub care a fost înscrisă iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu.
(2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.
(3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:
a) actul de identitate - în fotocopie;
b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie;
c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, hotărârea asociaţilor, proces-verbal al adunării asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în fotocopie;
d) dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie;
e) legitimaţia de mediator, vizată la zi - în fotocopie.
(4) Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a preşedintelui.
(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii.
(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliu, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.
(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator.
(8) Orice mediator are dreptul să îşi suspende activitatea pe o perioada determinată sau nedeterminată, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi e).
(9) Suspendarea activităţii la cererea mediatorului se constată prin decizie a preşedintelui şi se înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii.
(10) Încetarea suspendării se realizează prin depunerea unei cereri însoţite de următoarele documente:
a) act de identitate - în fotocopie;
b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei - în fotocopie;
c) declaraţia tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original.
(11) Încetarea cauzei de suspendare se constată prin decizie a preşedintelui.
(12) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calităţii de mediator, se realizează în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 39 şi 40.
___________
Art. 43. a fost modificat prin punctul 29. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 2-a
Tabloul mediatorilor

___________

SECŢIUNEA a 2-a a fost introdusă prin punctul 30. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

Art. 44. - (1) Consiliul întocmeşte Tabloul mediatorilor pe mai multe secţiuni în care sunt înscrişi mediatorii autorizaţi cu forma de exercitare a profesiei şi mediatorii inactivi.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(11) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a făcut dovada înregistrării fiscale în termen de un an de la autorizare şi mediatorii suspendaţi.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 13. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Tabloul mediatorilor este întocmit astfel încât să conţină cel puţin informaţiile prevăzute de art. 12 din Lege şi este structurat pe coloane astfel:
a) numele şi prenumele mediatorului autorizat;
b) data emiterii hotărârii;
c) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) adresa sediului profesional;
e) pregătirea de bază în mediere/instituţia;
f) domeniul de practică al medierii ales de mediator;
g) anul începerii activităţii practice în mediere;
h) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
i) asociaţia profesională a mediatorilor în care este membru;
j) asociaţii internaţionale în care este membru, dacă este cazul;
k) cauze de suspendare, dacă este cazul;
l) date de contact (telefon, fax, e-mail, site).
(3) Mediatorii autorizaţi sunt obligaţi să îşi înregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de autorizare şi a autorizaţiei şi să comunice dovada înregistrării fiscale Consiliului, comunicarea dovezii înregistrării fiscale făcându-se prin orice mijloc care asigură confirmarea de primire.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(4) Menţinerea mediatorilor autorizaţi în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor autorizării, este condiţionată de depunerea dovezii înregistrării fiscale la Consiliu. În cazul nedepunerii dovezii, persoanele în cauză vor fi înscrise în Tabloul mediatorilor la secţiunea de mediatori inactivi.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(5) Tabloul mediatorilor se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizat până la data de 31 mai, şi pe portalul web al Consiliului, actualizat lunar.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(6) Tabloul mediatorilor, actualizat până la 31 mai şi, respectiv, până la 30 noiembrie a fiecărui an, se publică defalcat pe judeţe şi se transmite autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Lege sub formă de afiş sau broşură, după caz.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului regulament.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Art. 44. a fost modificat prin punctul 31. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 45. - (1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (9), cererea de înscriere în Tabloul mediatorilor putând fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată. În toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (9).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Mediatorii care îşi exercită profesia de mediator pe baza unui contract de muncă încheiat conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament, la înscrierea în Tabloul mediatorilor nu au obligaţia să depună documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) şi c).
(3) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimaţia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, şi aplică o viză anuală care certifică faptul că aceştia au achitat taxa anuală profesională. În cazul achitării în tranşe a taxei profesionale, Consiliul vizează legitimaţia. În cazul în care, după vizarea legitimaţiei, tranşele din taxă nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimaţiei se va face numai după achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 15. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(4) Mediatorii care îndeplinesc condiţiile art. 23 şi 24 din Lege şi pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii rămân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu menţiunea «suspendat» şi înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare.
___________
Art. 45. a fost modificat prin punctul 32. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

 

CAPITOLUL V
Formarea mediatorilor

 

SECŢIUNEA 1
Programe şi standarde de formare

 

Art. 46. - Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:
a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;
b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;
c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 8. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 47. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii şi în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu.
(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.
(3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structură care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică.
___________
Art. 47. a fost modificat prin punctul 9. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 48. - Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare iniţială a mediatorilor în ceea ce priveşte:
a) structura pe arii tematice;
b) calificarea şi experienţa formatorilor;
c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum şi
d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.
___________
Art. 48. a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 49. - Standardele de formare iniţială şi continuă adoptate de Consiliu şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor.
___________
Art. 49. a fost modificat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

 

SECŢIUNEA a 2-a
Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

 

Art. 50. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:
a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliu, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare;
b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, avizate în prealabil de Consiliu.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se avizează în prealabil de către acesta.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 51. - În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puţin:
a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie;
b) programul de formare propus;
c) lista formatorilor propuşi;
d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;
e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.
___________
Art. 51. a fost modificat prin punctul 13. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 52. - (1) În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoţită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(2) Autorizaţia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare.
(3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.
(4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi.......».
(5) Autorizaţia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.
(6) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a).
(7) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare are obligaţia să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c).
___________
Art. 52. a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

 

CAPITOLUL V1

 

SECŢIUNEA 1
Drepturile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere

 

Art. 521. - Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, în condiţiile de publicitate stabilite în regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 522. - Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu părţile, în raport cu natura şi obiectul conflictului supus medierii, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.
Art. 523. - (1) Mediatorul are dreptul să stabilească şi să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de Lege.
(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, îndrumând părţile să aleagă un alt mediator.
(3) Mediatorul are dreptul să refuze soluţionarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în care constată că între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă şi efectele acestei situaţii sunt de natură să influenţeze medierea.
(4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimaţiei emise de Consiliu.
(5) Mediatorul are dreptul de a se înscrie într-o asociaţie profesională internaţională din domeniul medierii.
(6) Mediatorul are dreptul de a se înscrie în asociaţii profesionale ale mediatorilor, pe domenii de specialitate.
(7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotărârile Consiliului ce vizează activitatea profesiei de mediator.
(8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate în formele de exercitare a profesiei de mediator.
(9) Mediatorul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere a profesiei, în condiţiile stabilite prin Lege şi regulament.
(10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului în condiţiile stabilite de Consiliu.
(11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociaţia profesională a mediatorilor al cărei membru este.
Art. 524. - Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, percheziţia fiind dispusă numai de organele competente prevăzute de Codul de procedură penală.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere

 

Art. 525. - (1) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile şi să dea orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii.
(2) Mediatorul are obligaţia să desfăşoare activitatea de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.
Art. 526. - (1) Mediatorul are obligaţia să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.
(2) Mediatorul este obligat să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii.
(3) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile cu privire la orice legătură avută anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes faţă de subiectul disputei, lăsând părţile să decidă în cunoştinţă de cauză asupra acceptării mediatorului.
Art. 527. - Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz în următoarele situaţii:
a) dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial;
b) dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege;
c) dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
d) dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii;
e) dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii;
f) dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor.
Art. 528. - Mediatorul are obligaţia să sesizeze autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi să asigure garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere.
Art. 529. - Mediatorul are obligaţia să restituie onorariul achitat de părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului.
Art. 5210. - Mediatorul are obligaţia să informeze instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi să răspundă oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege.
Art. 5211. - Mediatorul, prin formele de exercitare a profesiei de mediator, are obligaţia de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal.
Art. 5212. - Mediatorul mai are următoarele obligaţii:
a) să respecte regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator prevăzute în anexa nr. 7;
b) să respecte prevederile Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, prevăzut în anexa nr. 8;
c) să respecte hotărârile Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului, după caz;
d) să anunţe Consiliului, în termen de maximum 3 zile, orice modificare survenită în datele de contact sau în forma de exercitare a profesiei de mediator;
e) să achite taxa anuală profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează.
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 16. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

Art. 5213. - Mediatorul are obligaţia să îşi îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.
Art. 5214. - Mediatorul are obligaţia să se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu la începutul activităţii de mediator şi să emită documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii.
Art. 5215. - Mediatorul are obligaţia să afişeze autorizaţia pe baza căreia funcţionează ca mediator autorizat.
Art. 5216. - (1) Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator. Vizarea legitimaţiei este condiţionată de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior.
(2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie sau de a solicita înscrierea într-o asociaţie profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.
___________
Art. 5216. - a fost modificat prin punctul 17. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Răspunderea mediatorilor care desfăşoară activitate de mediere

 

Art. 5217. - (1) Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri:
a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.
(2) Constituie abatere disciplinară săvârşirea următoarelor fapte care aduc atingere probităţii profesionale:
a) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 525 alin. (1) de a informa părţile şi de a da orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
b) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 525 alin. (2) de desfăşurare a activităţii de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
c) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 526 alin. (2) de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
d) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. a) de a refuza preluarea unui caz dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
e) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. b) de a refuza preluarea unui caz dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
f) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. c) de a refuza preluarea unui caz dacă a reprezentat sau a asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
g) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. d) de a refuza preluarea unui caz dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
h) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. e) de a refuza preluarea unui caz dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
i) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. f) de a refuza preluarea unui caz dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) din Lege, respectiv observaţie scrisă;
j) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 528 de a sesiza autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi de a asigura garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
k) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 529 de a restitui onorariul achitat de către părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
l) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 5210 de a informa instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi de a răspunde oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
m) nerespectarea de către mediator a regulilor de publicitate prevăzute la art. 5212 lit. a), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
n) nerespectarea de către mediator a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională al mediatorilor, prevăzut la 5212 lit. b), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
o) nerespectarea de către mediator a hotărârilor Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului [art. 5212 lit. c)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
p) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a comunica Consiliului orice modificare a condiţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor, prevăzută la art. 12 din Lege, în termen de 3 zile [art. 5212 lit. d)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
q) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care se datorează [art. 5212 lit. e)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
___________
Litera q) a fost modificată prin punctul 18. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

r) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin 20 de puncte profesionale anual (art. 5213), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
s) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu şi de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii (art. 5214), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator.
Art. 5218. - Repetarea abaterii disciplinare în termen de un an de la data aplicării unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă poate constitui temei pentru aplicarea unei sancţiuni mai grave.
___________
CAPITOLUL V1 a fost introdus prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

 

CAPITOLUL VI
Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

Art. 53. - Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.
Art. 54. - Prin probitate profesională se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al prezentului regulament, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al hotărârilor Consiliului.
Art. 55. - (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi prin hotărârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probităţii profesionale.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor profesionale ale mediatorilor.
Art. 56. - Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.
Art. 57. - Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.
Art. 58. - Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.
Art. 59. - Consiliul este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator.
Art. 60. - În cadrul Consiliului funcţionează Comisia de disciplină cu competenţele stabilite de Lege, care efectuează cercetarea abaterii şi sesizează Consiliul, constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină

 

Art. 61. - (1) Consiliul hotărăşte ca, ori de câte ori este nevoie, să se constituie o comisie de disciplină, din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre a Consiliului de mediere în calitate de preşedinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanţi ai mediatorilor şi un secretar.
(2) Procedura de numire a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină este următoarea:
(i) fiecare asociaţie înregistrată de Consiliul de mediere ca asociaţie profesională a mediatorilor poate desemna anual, până la data de 31 martie, maximum 2 mediatori autorizaţi din rândul membrilor săi, care sunt înscrişi într-o listă, pentru o perioadă de maximum un an calendaristic;
(ii) ordinea înscrierii în listă se stabileşte prin tragere la sorţi de către Secretariatul tehnic, sub coordonarea preşedintelui Comisiei de disciplină;
(iii) desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotaţie, începând cu primii 2 mediatori de pe lista rezultată în urma tragerii la sorţi de către Secretariatul tehnic. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat în ordine cronologică nu poate face parte din Comisia de disciplină, se va numi următorul de pe listă, iar după epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator înscris în listă;
(iv) numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor se face prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere, în care se va preciza totodată obiectul cercetării şi perioada pentru care Comisia a fost învestită.
(3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere deţine de drept funcţia de secretar în Comisia de disciplină.
___________
Art. 61. a fost modificat prin alineatul din Hotărâre nr. 263/2010 începând cu 29.04.2010.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 263/2010 in data de 29 aprilie 2010

Art. 62. - Comisia de disciplină astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.
Art. 63. - Comisia de disciplină are în compenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.
Art. 64. - Cheltuielile necesare activităţii Comisiei de disciplină şi ale Consiliului, ca instanţă disciplinară, sunt suportate din bugetul Consiliului.

 

SECŢIUNEA a 3-a
 Reguli de procedură

 

Art. 65. - Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârşirea de către un mediator a unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege.
Art. 66. - (1) Plângerea se va face în scris şi va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţii şi abaterea pretins săvârşită de către mediator.
(2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnăturii duce la respingerea plângerii formulate.
Art. 67. - (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia de disciplină desemnată în condiţiile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării plângerii.
(2) Audierea petentului şi a mediatorului este obligatorie.
(3) Mediatorul cercetat va fi înştiinţat în vederea luării la cunoştinţă despre plângere şi piesele dosarului întocmit, pentru a-şi putea formula apărarea.
(4) Convocarea părţilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Art. 68. - Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate la art. 67.
Art. 69. - Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei, din care să rezulte faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.
Art. 70. - (1) În cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va efectua verificări de înscrisuri şi va culege informaţii în legătură cu abaterea pretins săvârşită, prin mijloacele prevăzute de lege.
(2) Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde şi un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.
(3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
Art. 71. - La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 39 din Lege, se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.
Art. 72. - Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizează anual de către Consiliu.
Art. 73. - Hotărârea motivată se comunică, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătură pe copie, mediatorului cercetat şi petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronunţarea hotărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
Art. 74. - (1) Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) din Lege poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(2) Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.
(3) Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.
Art. 75. - (1) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi Consiliu. Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu.
(2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage suspendarea de drept a calităţii de mediator până la achitarea sumei.
(3) După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Suspendare. Perimare. Reabilitare

 

Art. 76. - Consiliul, ca instanţă disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:
a) când ambele părţi o cer;
b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a se da.
Art. 77. - Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părţi.
Art. 78. - Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.
Art. 79. - Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului.
Art. 80. - Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 76.
Art. 81. - Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.
Art. 82. Abrogat prin punctul 19. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

________________________________________
Abrogat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 83. - Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor profesionale.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

 

CAPITOLUL VI1
Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medierii

 

Art. 831. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează RNEODM pe care îl actualizează lunar. RNEODM cuprinde 3 secţiuni distincte: asociaţii profesionale, organizaţii din domeniul medierii şi alte organisme.
___________
Art. 831. - a fost modificat prin punctul 20. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA 1
 Asociaţiile profesionale ale mediatorilor

 

Art. 832. - (1) Corpul profesional al mediatorilor se compune din toţi mediatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul mediatorilor, care exercită profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevăzute de lege şi care sunt organizaţi în asociaţii profesionale locale sau naţionale, conform art. 24 din Lege şi în condiţiile art. 833 din prezentul regulament.
(2) Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.
Art. 833. - (1) Sunt asociaţii profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
b) cel puţin jumătate plus unu din membri sunt mediatori autorizaţi în condiţiile legii, iar diferenţa este formată din absolvenţi ai cursurilor de formare ca mediator;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

c) denumirea asociaţiei cuprinde cuvinte precum «mediere», «mediator», «conflict» şi «amiabil» sau sinonime ale acestora ori combinaţii ale acestora cu alte cuvinte;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

d) scopul asociaţiei este conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor şi apărarea drepturilor şi intereselor acestora;
e) obiectivele şi activităţile asociaţiei respectă prevederile legale şi regulamentare în materia medierii, nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu sunt uniuni sau federaţii ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu au clauze de exclusivitate;
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

f) activităţile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere către terţi;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

g) sunt înscrise în secţiunea 1 din RNEODM întocmit de Consiliu şi nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM.
___________
Litera g) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

h) Abrogată prin punctul 22. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
(2) Asociaţiile profesionale ale mediatorilor prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrează în categoria organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 22 din Lege.
(3) Abrogat prin punctul 22. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
Art. 834. - (1) În scopul informării publice şi a mediatorilor, Consiliul ţine evidenţa asociaţiilor profesionale în RNEODM.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Înscrierea asociaţiilor profesionale în RNEODM se face la cerere, prin decizie a preşedintelui Consiliului, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a)-g).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(3) În cazul contestării deciziei preşedintelui de respingere a înscrierii, Consiliul adoptă o hotărâre privind soluţionarea contestaţiei.
(4) Cererea de înscriere în RNEODM va fi însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) hotărârea judecătorească de înfiinţare, precum şi hotărârile judecătoreşti ulterioare, dacă este cazul;
d) certificatul fiscal;
e) certificatul de înregistrare a persoanei juridice;
f) lista membrilor asociaţiei profesionale.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se depun în copie, certificată pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura reprezentantului legal al asociaţiei profesionale şi aplicarea ştampilei acesteia.
(6) Decizia sau hotărârea privind înscrierea asociaţiei profesionale în RNEODM se comunică solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea este de respingere a înscrierii, aceasta se motivează şi se comunică solicitantului şi se publică pe site-ul Consiliului.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(7) În cazul în care cererea de înscriere a asociaţiei profesionale se aprobă, aceasta va fi înscrisă în RNEODM în termen de 3 zile de la data aprobării.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Asociaţiile profesionale specializate

 

Art. 835. - (1) Mediatorii autorizaţi pot înfiinţa şi alte tipuri de asociaţii, pe domenii de aplicare a medierii.
(2) Asociaţiile înfiinţate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi înscrise la cerere în secţiunea I din RNEODM, având precizat la rubrica «Menţiuni» din registru domeniul de specializare.
___________
Art. 835. - a fost modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

Art. 836. - Sunt asociaţii profesionale specializate pe domenii de aplicare a medierii acele persoane juridice care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f);
b) denumirea, scopul, obiectivele asociaţiei precizează domeniile de aplicare a medierii pentru care membrii asociaţiei au interes profesional;
c) membrii asociaţiei au o specializare recunoscută de Consiliu, în cazul în care pentru practica într-un anumit domeniu de aplicare a medierii Consiliul reglementează necesitatea specializării.
Art. 837. - (1) Un mediator autorizat poate fi membru numai într-o singură asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită în prezentul regulament.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 25. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Un mediator autorizat poate fi membru în una sau mai multe asociaţii specializate, astfel cum acestea sunt definite în prezentul regulament.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 25. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(3) Un mediator autorizat poate avea concomitent calitatea de membru într-o asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită la art. 833, dar şi calitatea de membru în una sau mai multe asociaţii profesionale specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 836.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea de servicii de mediere

 

Art. 838. - (1) Servicii de mediere pot fi organizate în colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator de către orice persoană juridică doar după obţinerea unui aviz din partea Consiliului, care certifică astfel faptul că se respectă principiile de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate de către mediator, iar părţilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului şi a soluţiei privind disputa supusă medierii. Serviciile de mediere sunt organizate numai de către organizaţiile prevăzute la art. 22 din Lege.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 26. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Serviciile de mediere pot fi organizate doar de persoanele juridice care au în obiectul de activitate organizarea sau oferirea unor astfel de servicii, denumite în continuare organizaţii din domeniul medierii.
(3) În cazul unui serviciu de mediere organizat de o organizaţie din domeniul medierii, contractul de mediere se încheie exclusiv între mediator şi părţi, conform art. 45 şi 46 din Lege.
(4) Cererea de avizare a modului de organizare a serviciului de mediere va fi însoţită de o descriere a modului de organizare a serviciului de mediere, în condiţiile legii. Comisia permanentă analizează cererea şi face o propunere argumentată Consiliului, care hotărăşte cu privire la admiterea sau respingerea cererii.
(5) Hotărârea Consiliului se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la adoptare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi se publică pe portalul web al Consiliului.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 13. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(6) Mediatorii autorizaţi pot colabora în vederea furnizării serviciului de mediere cu orice persoană juridică dintre cele menţionate la alin. (1), după obţinerea de către acesta a avizului prealabil emis de Consiliu.
Art. 839. - (1) Organizaţiile care au în obiectul de activitate servicii de mediere pot fi înscrise la cerere în secţiunea a II-a din RNEODM.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Cererea de înscriere în RNEODM se depune la Consiliu, însoţită de copii certificate pentru conformitate după următoarele documente:
a) statutul şi actul de constituire din care rezultă că are în obiectul de activitate servicii de mediere sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiinţată;
b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, dacă este cazul;
c) certificatul fiscal;
d) o scurtă descriere a activităţii desfăşurate sau pe care intenţionează să o desfăşoare în domeniul medierii.
e) denumirea organizaţiei face referire concretă la termenii de «mediere», «mediator», «conflict», «amiabil» sau este o combinaţie a acestor cuvinte cu altele.
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 28. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 27. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(3) Organizaţiile care au solicitat şi au obţinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse în RNEODM în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii de avizare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 29. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Alte organizaţii

 

Art. 8310. - (1) În RNEODM se pot înscrie la cerere şi alte organizaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi declarate asociaţii profesionale sau organizaţii conform art. 22 din Lege, în sensul definiţiilor din prezentul regulament.
(2) Aceste organizaţii vor fi înscrise în secţiunea a III-a din RNEODM.
(3) În secţiunea a III-a din RNEODM se înscriu federaţiile, fundaţiile, asociaţiile, filiale ale acestora sau alte organizaţii.
(4) Pentru a fi înscrise în RNEODM, organizaţiile precizate la alin. (3) formulează o cerere adresată Consiliului însoţită de următoarele documente:
a) statutul şi actul de constituire din care rezultă că obiectul de activitate vizează domeniul medierii sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiinţată;
b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, dacă este cazul;
c) certificat fiscal;
d) scurtă descriere a activităţii desfăşurate sau care intenţionează să o desfăşoare în domeniul medierii.
(5) Organizaţiile care au solicitat Consiliului înscrierea în RNEODM vor fi incluse în registru, în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii.
___________
SECŢIUNEA a 4-a a fost introdusă prin punctul 30. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
CAPITOLUL VI1 a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

 

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 84. - (1) Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consiliului sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta.
(2) Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.
Art. 85. - Fondurile Consiliului constituite conform Legii şi prezentului regulament acoperă cel puţin următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc.;
b) cheltuielile de funcţionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină şi comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice şi a unor programe soft specializate, actualizarea şi întreţinerea acestora, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte tipuri de servicii de consultanţă, după caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.;
c) cheltuieli de personal: salariile angajaţilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizaţiile membrilor, ale Comisiei permanente şi ale preşedintelui şi vicepreşedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii;
d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broşuri, publicaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante şi afişe de promovare a medierii şi Tabloului mediatorilor, alte publicaţii proprii;
e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinţa naţională a mediatorilor şi alte conferinţe, organizate direct şi în parteneriat;
f) cheltuieli pentru achiziţii, conform hotărârilor Consiliului;
g) alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.
___________
Art. 85. a fost modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 86. - (1) În termen de o lună de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor.
(2) Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.
Art. 87. - În termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programa-cadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.
Art. 88. - Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui.
Art. 89. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.
___________
Art. 89. a fost modificat prin punctul 25. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

 

 

ANEXE

 

ANEXA Nr. 1
la regulament 

 

ORGANIGRAMA

Consiliului de mediere

   

                    ┌────────────────────┐

                    │Consiliul de mediere│

                    └─────────┬──────────┘

                  ┌───────────┴────────────┐

                  │Preşedintele Consiliului│

                  │       de mediere       │

                  └───────────┬────────────┘

                              ├───────────────────┐

                              │       ┌───────────┴──────────┐

                              │       │   Vicepreşedintele   │

                              │       │Consiliului de mediere│

                              │       └───────────┬──────────┘

                              ├───────────────────┘

         ┌────────────────────┴────────────┬───────────────────────┐

┌────────┴──────────┐            ┌─────────┴────────┐  ┌───────────┴───────────┐

│Comisia permanentă │            │Secretariat tehnic│  │Comisii de specialitate│

└────────┬──────────┘            └─────────┬────────┘  └───────────────────────┘

         │   ┌───────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐

         │   │   Furnizori de servicii   │ │ │Furnizori de servicii pentru│

         └───┤de consultanţă şi expertiză│ └─┤organizarea şi funcţionarea │

             │   în domeniul medierii    │   │   Consiliului de mediere   │

             └───────────────────────────┘   └────────────────────────────?

 

 

ANEXA Nr. 2
la regulament

 

   

CERERE DE AUTORIZARE MEDIATOR

   
Domnule preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................................., domiciliat/domiciliată în ............................................................................................., identificat/identificată cu CI/BI seria .......... nr. .............., având CNP ........................................, adresa de e-mail ..........................................................., tel. ......................................, cetăţean ............................, vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizarea ca mediator, urmând a-mi desfăşura profesia într-o formă prevăzută de art. 22 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care fac dovada spaţiului.

În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor şi autorizării, anexez următoarele documente:

- actul de identitate - copie;

- certificat de naştere - copie;

- certificat de căsătorie - copie (dacă este cazul);

- diplomă de licenţă/titlu de studii - copie legalizată;

- documente care atestă pregătirea ca mediator - copie;

- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - copie;

- adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru profesia de mediator", eliberată de medicul de medicina muncii, sau adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, cu menţiunea "Clinic sănătos", şi cu precizarea că include un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;

- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;

- dovada vechimii în muncă - copie;

- dovada achitării taxei de autorizare de 880 lei în contul Consiliului de mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon;

- actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;

- dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.

Totodată mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere, să îmi îmbunătăţesc pregătirea prin participarea la cursuri de formare continuă în domeniu şi la întâlniri specifice profesiei de mediator, să respect prevederile Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările ulterioare, şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

   

     
  Data
........................................
Semnătura
...................................   
Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

 

 

NOTĂ: Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină. Toate documentele depuse în copie trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate în original de deponent. Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.

Actele depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere nu se returnează. Dosarele incomplete nu se înregistrează.

___________

ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin punctul 33. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

 

 

ANEXA Nr. 2A
la regulament

   
DECLARAŢIE

 

În atenţia: Consiliului de mediere, str. Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sectorul 2, Bucureşti

Referitor la: Datele cu caracter personal care vor putea fi înscrise în Tabloul mediatorilor

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................................., având CNP ..........................................., posesor al/a CI/BI seria .................. nr. ...................., emis/emisă de .............................................................................................., în calitate de reprezentant legal al ............................................................................................................................................................., (Birou de mediator X, Societate civilă profesională etc.) cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în această declaraţie sunt conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie reprezintă consimţământul meu expres şi sunt de acord ca datele mele, menţionate în rubricile de mai jos, să fie utilizate şi prelucrate de către Consiliul de mediere pentru întocmirea Tabloului mediatorilor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Am cunoştinţă de faptul că Tabloul mediatorilor are regim de document public în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

   

       
  1. Denumirea completă a formei de exercitare a profesiei de mediator  
  2. Sediul profesional  
  3. Pregătirea în domeniul medierii  
  4. Domenii de specializare  
  5. Experienţa practică în activitatea de mediere  
  6. Limba străină în care mediatorul este capabil să desfăşoare medierea (dacă este cazul)  
  7. Asociaţia profesională în care este membru  
  8. Organizaţii internaţionale din domeniul medierii în care este membru (dacă este cazul)  
  9. Existenţa unei clauze de suspendare (dacă este cazul)  
  10. Datele de contact ale formei de exercitare a profesiei pe care Consiliul de mediere le poate face publice (telefon, fax, e-mail, website) Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Website:   

     
  Data
................................................
Semnătura
......................................___________

ANEXA Nr. 2A a fost introdusă prin punctul 34. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

 

 

ANEXA Nr. 2B
la regulament

 

   
CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABLOUL MEDIATORILOR

 

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP .............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., vă rog să îmi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit înscrierea în Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoţită de următoarele documente:

a) Declaraţia-tip pe propria răspundere privind înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator - în original sau certificatul de înregistrare fiscală - în copie;

b) dovada înscrierii (adeverinţa sau cererea de înscriere) într-o asociaţie profesională, înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii - în copie;

c) declaraţia-tip pe propria răspundere (anexa nr. 2A) privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor - în original.

Mă oblig să înştiinţez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenită în datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.

   

     
  Data
.....................
Semnătura
.......................Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

IMPORTANT!

Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină.

Toate documentele, depuse în copie, trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate de titular.

Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.

___________

ANEXA Nr. 2B a fost introdusă prin punctul 31. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

 

 

ANEXA Nr. 2C

la regulament

   
DECLARAŢIE


pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP ..............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., în calitate de mediator, mă angajez să depun toate diligenţele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi să înştiinţez Consiliul de mediere despre obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF), în cel mai scurt timp, în vederea menţinerii în Tabloul mediatorilor.

   

     
  Data
......................
Semnătura
........................Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

___________

ANEXA Nr. 2C a fost introdusă prin punctul 31. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

ANEXA Nr. 3
la regulament

 

 

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

   
CONTRACT
de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori

Între:

1. dl/dna ..................................................................;

2. dl/dna ..................................................................;

3. dl/dna ..................................................................;

4. dl/dna ................................................................... s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Art. 1. - Denumirea societăţii

Societatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ............. şi are sediul în ....................... .

Art. 2. - Societatea se constituie pe o durată de ......................... .

Art. 3. - Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.

   

Localitatea ......................                  Data .......................

                                   Semnătura

                               .................

 

 

ANEXA Nr. 4
la regulament

   
STATUTUL
societăţii civile profesionale de mediatori ......................

Subsemnaţii:

- ...................................., domiciliat în ......................, cod numeric personal ..........................., născut în ..................., la data de ...........................,

- ...................................., domiciliat în ......................, cod numeric personal .........................., născut în ...................., la data de ...........................,

- ...................................., domiciliat în ......................, cod numeric personal ........................., născut în ....................., la data de ...........................,

au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de mediatori ................................, înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 şi art. 32-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.


   
TITLUL I
  Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata

   
ARTICOLUL 1
  FormaPrezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:

   - ................................................................ - asociat;

   - ................................................................ - asociat;

   - ................................................................ - asociat.

   
ARTICOLUL 2

  ObiectSocietatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

   
ARTICOLUL 3

  Scop profesional(1) Fiecare asociat şi mediator salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.

(2) Societatea este denumită ............................................. - societate civilă de mediatori.

   
ARTICOLUL 4

  Sediul(1) Sediul principal al societăţii este situat în ...................... .

(2) Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în/pe raza judeţului/judeţelor .......................................................... .

   
ARTICOLUL 5

  DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ......... ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.   
TITLUL II

  Capitalul social

   
ARTICOLUL 6
  Compunerea capitalului social(1) Capitalul social este compus după cum urmează:

- Dl .......................................................................:

• aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;

- Dl .......................................................................:

• aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;

- Dl .......................................................................:

• aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei.

(2) Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:

- ......................................................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ................. din data de ........................ la valoarea de .............................. lei;

- ......................................................, evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ................ din data de ............................ la valoarea de .............................. lei;

- ....................................................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ....................... din data de ...................... la valoarea de .............................. lei.

   
ARTICOLUL 7

  RepartizareCapitalul social este divizat în .............................. părţi sociale a câte ..................... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:

- ............................. - ............................ părţi sociale;

- ............................. - ............................ părţi sociale;

- ............................. - ............................ părţi sociale.   
TITLUL III
  Adunarea generală

   
ARTICOLUL 8
  Adunările generale(1) Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.

(2) Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.

(3) Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.

(4) Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.

(5) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.

(6) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale.

(7) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.

   
ARTICOLUL 9

  Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt:

a) aprobarea bilanţului anual;

b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

c) mărirea sau reducerea capitalului social;

d) fuziunea;

e) schimbarea denumirii societăţii;

f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare;

g) crearea sau anularea părţilor de industrie;

h) primirea de noi asociaţi;

i) excluderea asociatului/asociaţilor;

j) alegerea mediatorului coordonator al societăţii;

k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l) orice modificare a statutului societăţii.

   
ARTICOLUL 10

  Procedura adunării generale şi procesele-verbale(1) Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.

(2) Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.

(3) Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.   
TITLUL IV

  Coordonarea activităţii

   
ARTICOLUL 11
  Coordonarea(1) Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social.

(2) Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani.

(3) Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.

   
ARTICOLUL 12
  Desemnarea mediatorului coordonatorDl(Dna) .............................................. este desemnat(ă) începând cu data de ...................... mediatorul coordonator al societăţii.

   
ARTICOLUL 13

  Drepturile şi obligaţiile mediatorului coordonator(1) Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.

(2) Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social.

(3) Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.

   
ARTICOLUL 14

  RemunerareMediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.   
TITLUL V

  Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate

   
ARTICOLUL 15

  Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.

   
ARTICOLUL 16

  Conturile şi informarea asociaţilor(1) Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate, întocmite de coordonator.

(2) Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii.

(3) Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.

   
ARTICOLUL 17

  Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

   
ARTICOLUL 18

  Repartizarea beneficiilor(1) Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.

(2) După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:

- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ............................;

- cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie ....................;

- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ............................................. .   
TITLUL VI

  Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale

   
ARTICOLUL 19

  Cesiunea părţilor sociale(1) Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.

(2) Cesiunea între asociaţi este liberă.

(3) Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.

(4) Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.

   
ARTICOLUL 20

  Notificarea cesiunii(1) Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.

(2) În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.

(3) Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

   
ARTICOLUL 21

  Retragerea asociaţilor(1) Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.

(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.

(3) În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut:

.....................................................................................................................

   
ARTICOLUL 22

  Încetarea calităţii de asociat(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.

(2) În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.

   
ARTICOLUL 23

  Decesul asociatului(1) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.

(2) Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:

 .....................................................................................................................

 ................................................................................................................... .

(3) În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:

a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;

b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c) încetarea formei de exercitare a profesiei.

   
ARTICOLUL 24

  Alte dispoziţiiCesionarii sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)   
TITLUL VII

  Exercitarea profesiei

   
ARTICOLUL 25

  Activitatea şi răspunderea profesională(1) Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de mediator în numele societăţii.

(2) Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.

(3) Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.

   
ARTICOLUL 26

  Suspendarea asociaţilor.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

   
ARTICOLUL 27

  Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei.....................................................................................................................

.....................................................................................................................   
TITLUL VIII

  Dizolvarea şi lichidarea

   
ARTICOLUL 28

  DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii:

a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;

d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;

e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;

f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.

   
ARTICOLUL 29

  Lichidarea(1) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare".

(2) Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan.

(3) Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.

(4) În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.   
TITLUL IX

  Condiţia suspensivă şi publicitate

   
ARTICOLUL 30

  Condiţia suspensivă(1) Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor.

(2) După înscrierea societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.

   
ARTICOLUL 31
  PublicitateÎn termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.

Semnături:

Mediator ....................................................................

Mediator ....................................................................

Mediator ....................................................................

   
Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ............... .

   
Preşedinte,

   
L.S.

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

   
ACT DE ÎNFIINŢARE
a biroului de mediator(i)

 

 

Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................................................., persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,

ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢĂM

birou de mediator(i) cu:

1. denumirea ...............................................................;

2. sediul profesional al biroului este: ....................................;

3. aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) ................................................................... .

Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac menţiuni suplimentare).

Data ....... Semnătura ........

Depus azi, .............., la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.

   
Secretar,
.........................

   
Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din .....
Preşedinte,

   
L.S.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

   
MODELUL
ştampilei formelor de exercitare a profesiei1. Ştampila are formă rotundă.

2. Diametrul ştampilei este de 3 cm.

3. Conţinutul ştampilei:

a) Consiliul de mediere;

b) judeţul sau, după caz, municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei);

c) denumirea formei de exercitare a profesiei.

4. Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.

5. Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.

Exemple:

   
stampile

 

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

   
REGULI DE PUBLICITATE
a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator

 

 

Art. 1. - În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, mediatorul este independent profesional şi, în limitele legii, nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice tip.

Art. 2. - Reputaţia mediatorului se sprijină pe competenţă şi demnitate.

Art. 3. - (1) Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre activitatea pe care o desfăşoară, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, precum şi a tuturor principiilor esenţiale ale profesiei şi a prezentelor reguli de publicitate.

(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului ori care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fără acceptul expres al acestora.

(3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor şi ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terţi.

(4) Este interzisă utilizarea publicităţii negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.

Art. 4. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a) plasarea unei firme;

b) anunţuri de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate;

c) anunţuri şi menţiuni în anuare, în cărţi de telefon sau în alte publicaţii;

d) materiale publicitare profesionale sau/şi pentru participare la evenimente;

e) ofertă de servicii prin corespondenţă şi cărţi de vizită profesionale;

f) site internet.

(2) Nu sunt/este permise/permisă acordarea de consultaţii şi/sau desfăşurarea în public, inclusiv difuzarea în tot ori în parte, a şedinţelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.

Art. 5. - (1) Firma formei de exercitare a profesiei de mediator va fi amplasată la sediul profesional.

(2) Firma, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele reguli de publicitate, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm şi va cuprinde următoarele elemente:

a) România şi Consiliul de mediere, inclusiv sigla acestuia;

b) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului de mediere;

c) adresa completă a sediului profesional - opţional;

d) date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator - opţional;

e) poziţia la care este forma de exercitare a profesiei de mediator înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.

(3) Mediatorul va afişa în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, în copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare, în sintagma "Avizat de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. ... din data de .........".

Art. 6. - Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunţuri cu ocazia stabilirii sau schimbării sediului profesional, precum şi a altor modificări ale acestora.

Art. 7. - (1) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi la colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora.

(2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot edita broşuri de prezentare generală pentru comunicare publică.

Art. 8. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator şi mediatorii pot avea site propriu, bloguri, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului, care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată.

(2) Conţinutul şi modul de prezentare a site-ului, blogului, precum şi a oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, a celorlalţi mediatori, precum şi secretul profesional.

(3) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă ori menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot conţine legături directe sau indirecte către alte adrese de internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de mediator şi nu pot prelua informaţii din alte surse, fără menţionarea expresă a sursei şi a datei la care a fost preluată informaţia.

(5) Pentru realizarea obiectivelor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei de mediator sau mediatorul deţinătoare/deţinător a/al site-ului, blogului, precum şi a/al oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să asigure cel puţin o dată pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor (linkurilor) şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea acestora dacă conţinutul şi forma lor sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial.

(6) Este interzisă utilizarea adreselor de corespondenţă poştale sau electronice publicate de Consiliul de mediere în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizaţi.

Art. 9. - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentele reguli de publicitate constituie abatere în conformitate cu art. 38 lit. e) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează disciplinar conform dispoziţiilor legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

 

  

ANEXĂ
la regulile de publicitate

   
Modele*) de firmă pentru publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator

___________

*) Modelele sunt reproduse în facsimil.

   
modele firma

 

modele firma 2   

___________

ANEXA Nr. 7 a fost introdusă prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

   

 

COD
de etică şi deontologie profesională a mediatorilor1. Preambul

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, prevăzute în Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (legea) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii îşi desfăşoară activitatea.

Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale, având rol de a servi ca linie de conduită obligatorie mediatorilor, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate competentă şi responsabilă, în conformitate cu etica profesiei.

1.1. Definiţii

În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntară de soluţionare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane, pe cale amiabilă, cu sprijinul unei terţe persoane neutre, calificate şi independente, printr-o activitate desfăşurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu normele prezentului cod.

Mediatorul este persoana neutră, imparţială şi calificată, aptă să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare şi funcţionare, prezentul cod şi prin hotărâri ale Consiliului de mediere.

1.2. Misiunea mediatorului

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol esenţial. Într-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţă şi diligenţă. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.

1.3. Obiectivele codului

Normele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de către mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcţionare a societăţii. Nerespectarea acestor norme de către mediatori va duce, în ultimă instanţă, la aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

Obiectivele prezentului cod sunt următoarele:

a) să ofere mediatorilor liniile de conduită directoare în activitatea pe care o desfăşoară;

b) să apere interesul public [medierea este, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o activitate de interes public];

c) să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor.

2. Principii generale

2.1. Libertatea părţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie

2.1.1. Mediatorul are obligaţia de a se asigura că părţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legile speciale.

2.1.2. Mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele.

2.1.3. Mediatorul va informa de la început părţile în ce va consta activitatea sa şi asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv şi că se pot retrage oricând din procesul de mediere.

2.1.4. Mediatorul nu va oferi părţilor consultanţă legală sau de specialitate, în schimb poate sfătui părţile că pot obţine asistenţă juridică independentă sau de specialitate.

2.1.5. Mediatorii trebuie să acorde asistenţă numai în cazul în care au calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor angajate în mediere.

2.2. Nediscriminarea

Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere şi nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce ţin de rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politică, averea sau originea socială a părţilor.

2.3. Independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului

Mediatorii trebuie să fie independenţi, neutri faţă de dispute şi părţi şi să conducă procesul de mediere într-un mod imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplină independenţă faţă de entităţile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independenţă trebuie să fie de natură a le garanta imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa faţă de cauză, rezultatele acesteia şi de părţile implicate în dispută.

Mediatorul trebuie să evite orice situaţie de natură să îi limiteze independenţa şi să respecte normele de etică profesională.

Dacă în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îşi pierde aceste atribute, el este obligat să aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor implicate în conflict şi, dacă este cazul, să anunţe entitatea care a supus cazul spre mediere.

În situaţiile în care vor fi soluţionate prin mediere conflicte de familie, independenţa şi imparţialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau a neglija interesul superior al minorului.

2.4. Încrederea şi integritatea morală

Relaţia dintre mediator şi părţi se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea mediatorului.

2.5. Secretul profesional - confidenţialitatea

Prin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor părţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială.

Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului.

Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale. Această obligaţie nu este limitată în timp.

2.6. Conflictul de interese

Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă ştie că există împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii.

Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potenţiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, conştienţi. Comunicarea conflictelor de interese se face atât părţilor aflate în conflict, cât şi, dacă este cazul, entităţii care a supus cazul spre mediere. Dacă părţile nu îşi dau acordul expres privind participarea sa în continuare, mediatorul este obligat să renunţe la soluţionarea respectivului caz.

De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.

2.7. Stabilirea onorariilor

Mediatorul trebuie să informeze părţile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului şi a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă şi justificată. Acesta va explica părţilor baza de calcul şi valoarea onorariilor, precum şi a deconturilor de cheltuieli.

2.8. Răspunderea mediatorului

Mediatorul răspunde civil, penal şi disciplinar pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, ale legii penale şi ale normelor stabilite de Consiliul de mediere.

Încălcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusă probităţii profesionale şi atrage sancţionarea conform legii.

2.9. Incompatibilităţi

Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.

2.10. Calitatea procesului de mediere

Mediatorii trebuie să depună toate diligenţele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversităţii, corectitudine profesională şi procedurală.

3. Comportamentul profesional

3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligaţia să respecte hotărârile Consiliului de mediere.

3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie să fie devotat profesiei, să îşi îmbunătăţească tehnicile şi practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuă. Mediatorul trebuie să se asigure că personalul angajat sau administrativ necesar activităţii de mediere respectă deontologia şi secretul profesiei.

Toţi mediatorii, astfel cum sunt definiţi în conţinutul legii, trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesiei şi de la orice acţiuni contrare imparţialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbire demnităţii acesteia, adică probităţii profesionale.

3.3. Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, a altor principii esenţiale ale profesiei şi a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.

Mediatorul va evita să facă menţiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în mediere.

4. Relaţiile dintre mediatori

4.1. Practicienii în mediere îşi datorează amabilitate şi respect reciproc, nefiind permise vulgaritatea şi manifestările necuviincioase. Ei trebuie să se abţină de la orice atitudine jignitoare ori imputări răuvoitoare, în general să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor colegi mediatori.

4.2. Divergenţele dintre mediatori se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în situaţia nerezolvării pe această cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanţă disciplinară.

5. Dispoziţii finale

Regulile privind conduita etică şi deontologia profesională sunt obligatorii pentru toţi mediatorii.

___________

ANEXA Nr. 8 a fost introdusă prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

 

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

   
CODUL DE ETICĂ
al membrilor Consiliului de mediere

___________

*) Potrivit art. I, pct. 2 din Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2892/2011, anexa nr. 9 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

___________

ANEXA Nr. 9 a fost introdusă prin punctul 26. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

 

 

ANEXA Nr. 10
la regulament

   


REGULAMENT

privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în domeniu şi reglementările în domeniul medierii

___________

ANEXA Nr. 10 a fost introdusă prin punctul 26. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulament
din 06/08/2011

 

privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în domeniu şi reglementările în domeniul medierii

 

Publicat in MOF nr. 634 - 06/09/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 06 septembrie 2011


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


ARTICOLUL 1


(1) Prezentul regulament stabileşte normele de organizare a activităţii Consiliului de mediere, denumit în continuare Consiliul, pentru garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Constituţia României şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Adoptarea prezentului regulament a fost impusă de calitatea de "operator de date cu caracter personal" [art. 2 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare], acordată Consiliului de mediere de către Autoritatea Naţională de Supraveghere şi Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin Notificarea nr. 10.723/2009 şi Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal aprobat de Consiliu prin hotărâre în data de 29 ianuarie 2010.


ARTICOLUL 2


Regulile instituite prin prezentul regulament se aplică tuturor membrilor Consiliului, indiferent de poziţia ocupată şi de atribuţiile pe care le îndeplinesc, precum şi mediatorilor sau altor persoane care sunt desemnate să facă parte din comisii sau grupuri de lucru înfiinţate de Consiliu prin hotărâri ale acestuia şi care, prin natura activităţii, au acces la date cu caracter personal.


ARTICOLUL 3


Toţi mediatorii sunt obligaţi să cunoască dispoziţiile prezentului regulament.


CAPITOLUL II
Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal


ARTICOLUL 4


Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului ca organism de interes public, respectiv:
a) formarea mediatorilor;
b) autorizarea şi avizarea mediatorilor;
c) asigurarea respectării legislaţiei în materia medierii şi, în special, a codului de etică al membrilor Consiliului de mediere de către membrii corpului profesional;
d) autorizarea furnizorilor de formare, formatorilor şi evaluatorilor/examinatorilor în domeniul medierii şi supravegherea calităţii formării;
e) asigurarea calităţii serviciului de mediere;
f) publicitatea Tabloului de mediatori, a furnizorilor de formare, formatorilor, examinatorilor/evaluatorilor;
g) asigurarea transparenţei decizionale, a participării la activitatea desfăşurată de Consiliu, publicităţii şedinţelor Consiliului cu excepţiile prevăzute de hotărârile Consiliului;
h) orice alte atribuţii care revin Consiliului în baza legii pentru organizarea profesiei şi a serviciului de mediere în România.


ARTICOLUL 5


(1) Accesul la date cu caracter personal al membrilor Consiliului, secretariatului tehnic şi terţilor se face în condiţiile prezentului regulament, condiţii care vor fi comunicate public pentru ca orice solicitant să fie informat asupra drepturilor pe care le are în privinţa accesului la datele cu caracter personal prelucrate de Consiliu.
(2) Informarea este asigurată de Consiliu:
a) prin afişare pe site-ul Consiliului;
b) prin afişare la sediul Consiliului (secretariat);
c) prin serviciul sau angajatul responsabil pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


ARTICOLUL 6
Categoriile de date prelucrate de Consiliu sunt:


1. date de identificare:
a) numele şi prenumele;
b) sexul;
c) data şi locul naşterii;
d) cetăţenia;
e) semnătura;
f) date din acte de stare civilă;
g) număr de telefon;
h) adresa personală;
i) adresa de e-mail;
j) profesia;
k) locul de muncă;
l) formarea profesională;
m) apartenenţa la asociaţii profesionale;
n) orice alte date necesare îndeplinirii atribuţiilor legale ale Consiliului;
2. date cu caracter special, respectiv:
a) codul numeric personal;
b) seria şi numărul actului de identitate;
c) date privind starea de sănătate;
d) date privind sancţiuni disciplinare;
e) date privind cazierul judiciar;
f) date statistice despre activitatea desfăşurată în mediere;
g) alte date cu caracter personal stabilite de Consiliu prin hotărâri date în aplicarea legislaţiei în domeniu.


ARTICOLUL 7
Surse de colectare a datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal vor fi colectate de Consiliu în exercitarea atribuţiilor legale:
a) de la persoanele vizate;
b) de la reprezentanţi legali, împuterniciţi ai persoanelor vizate;
c) de la alte persoane care îşi exercită drepturile sau, respectiv, îşi îndeplinesc obligaţiile în conformitate cu dispoziţiile legale în materia medierii.


ARTICOLUL 8
Persoanele care gestionează datele


Următoarele categorii de persoane sunt îndrituite să prelucreze date cu caracter personal colectate de Consiliu:
a) angajaţii Consiliului;
b) membrii Comisiei permanente;
c) membrii Comisiei de disciplină;
d) membrii Consiliului;
e) membrii comisiilor de specialitate înfiinţate de Consiliu prin hotărâri.


ARTICOLUL 9
Categorii de destinatari


Următoarele categorii de persoane pot fi destinatari legali ai datelor cu caracter personal prelucrate de Consiliu:
a) persoana vizată;
b) reprezentanţi legali ai persoanei vizate;
c) autorităţi judecătoreşti;
d) autorităţi publice;
e) poliţie;
f) terţi care sunt persoane interesate în a obţine date cu caracter personal prelucrate de Consiliu şi care justifică un interes legitim în a avea acces la acest tip de informaţii.


ARTICOLUL 10
Garantarea protecţiei datelor cu caracter personal


(1) Datele cu caracter personal sunt prevăzute la art. 6.
(2) Confidenţialitatea acestor date este asigurată de Consiliu, cu următoarele excepţii:
a) date personale, care sunt necesare să devină publice pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului conform legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi hotărârilor Consiliului;
b) date personale pentru care persoana în cauză îşi dă consimţământul de a se face publice;
c) date personale necesare a fi făcute publice în situaţia unei suspiciuni de fraudare a legii. Aceste situaţii sunt apreciate de Consiliu prin decizie. Hotărârea Consiliului va menţiona motivaţia necesităţii de a se face excepţie de la regula confidenţialităţii pentru fiecare situaţie particulară;
d) date personale de notorietate a căror publicitate este asigurată chiar de persoana titulară a acestora (deţinătorul de drept) sau de un terţ cu consimţământul persoanei titulare. În acest caz, Consiliul nu are nevoie de consimţământul persoanei. Notorietatea este apreciată de Consiliu, ca organism de decizie format din 9 membri conform legii.
(3) Încălcarea prevederilor cu caracter confidenţial se sancţionează disciplinar, administrativ, material sau penal, după caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


ARTICOLUL 11
Arhivarea datelor prelucrate


Consiliul va arhiva datele cu caracter personal prelucrate pe o perioadă de 3 ani, după care acestea sunt distruse. Termenul de 3 ani curge de la momentul colectării acestor date la Consiliu, operaţiunea de colectare fiind prima operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


ARTICOLUL 12
Transfer de date în străinătate


Transferul datelor cu caracter personal în străinătate se va efectua de Consiliu în conformitate cu legile interne şi cu legislaţia comunitară aplicabilă statelor membre.


CAPITOLUL III
Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal


ARTICOLUL 13
Prelucrarea datelor cu caracter personal


(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin mijloace neautomate sau automate.
(3) Prelucrarea neautomată presupune:
a) înregistrarea documentelor în registrul de intrări;
b) constituirea unei mape a persoanei, care are trecute pe copertă documentele conţinute;
c) analiza de către Secretariatul tehnic a conformităţii documentelor prezentate cu cerinţele legale, cererea de completare, după caz;
d) supunerea documentelor analizei Comisiei permanente;
e) emiterea deciziei şi stocarea documentelor;
f) documentele sunt stocate în dulapuri metalice închise cu cheie şi sigilate;
g) stocarea se face într-un sistem care să permită identificarea rapidă a unei persoane în vederea actualizării datelor sau, după caz, accesul individual la datele personale;
h) analizarea documentelor sau a unor situaţii în care Consiliul se autosesizează în cadrul şedinţelor ordinare şi menţionarea acestora în procesele-verbale scrise în caiete numerotate şi înregistrate;
i) documentele persoanelor care încetează raporturile cu Consiliul se returnează sau, după caz, se arhivează pentru o perioadă de 3 ani, fiind apoi distruse;
j) transmiterea datelor prevăzute de lege către terţi;
k) hotărâri ale Consiliului sau ale comisiilor înfiinţate de acesta cu privire la persoane.
(4) Prelucrarea automată a datelor presupune:
a) existenţa unui soft care să permită introducerea datelor pentru formarea bazei de date sau actualizarea acesteia de către cei interesaţi, prin internet;
b) extragerea datelor statistice necesare;
c) restricţionarea prin parolare a accesului la datele privind persoana;
d) accesul fiecărei persoane la propriile date, cu posibilitatea de a le corecta şi actualiza;
e) necesitatea prelucrării codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală pentru evitarea dublei înregistrări.


CAPITOLUL IV
Descrierea generală a măsurilor luate pentru asigurarea securităţii prelucrării


ARTICOLUL 14
Identificarea şi autentificarea utilizatorului


(1) Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal de către persoanele care au acces la date cu caracter personal se face conform regulamentelor adoptate de Consiliu şi, dacă este cazul, ordinelor interne ale preşedintelui Consiliului emise în aplicarea acestora.
(2) Toate persoanele care au acces la date cu caracter personal prelucrate de Consiliu vor semna un angajament de confidenţialitate. Excepţie fac situaţiile în care se solicită acces la propriile date cu caracter personal.


ARTICOLUL 15
Procedura de acces în arhiva Consiliului


În cazul accesului la date cu caracter personal arhivate de Consiliu, persoana îndrituită va solicita în scris accesul în arhiva Consiliului, care va fi asigurat după următoarea procedură de lucru:
a) solicitarea este adresată Consiliului şi înscrisă de Secretariatul tehnic în registrul de intrări al Consiliului;
b) solicitarea este înaintată de Secretariatul tehnic preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului. Acesta din urmă va pune rezoluţie pe cerere şi o va înainta persoanei având ca atribuţii de serviciu, conform fişei de post, arhivarea şi accesul la datele cu caracter personal - denumit în continuare arhivar - sau serviciului juridic, după caz, pentru formularea unui răspuns către solicitant;
c) arhivarul va comunica solicitantului răspunsul Consiliului, invitându-l să se prezinte la sediul Consiliului în vederea consultării documentelor solicitate şi arhivate.
d) arhivarul va înregistra într-un registru special numărul şi data solicitării, persoana care solicită accesul, datele personale la care se solicită accesul, data la care a prezentat solicitantului documentele solicitate. Solicitantul va semna în registru primirea documentelor solicitate;
e) documentele originale din arhivă vor fi consultate de solicitant în prezenţa arhivarului, care răspunde de integritatea arhivei.


ARTICOLUL 16
Prelucrare automată


(1) Prelucrarea automată a datelor personale se efectuează de personalul cu atribuţii conform fişei de post prin accesarea fişierelor utilizând parola individuală.
(2) Schimbarea parolei la intervale de timp determinate se face prin grija preşedintelui Consiliului.
(3) Blocarea accesului după introducerea greşită a parolei este o măsură de siguranţă care asigură protecţia datelor personale în cazul accesului neautorizat.

 

 

 

Anexă

din 06/08/2011

 

cuprinzând Codul de etică al membrilor Consiliului de mediere

 

Versiune consolidata in 14/12/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 06/09/2011

 

Actul a intrat in vigoare la data de 06 septembrie 2011

 

 

Preambul

Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliul, este forul care îşi exercită atribuţiile conform cadrului legal stabilit prin Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea, precum şi prin directivele Uniunii Europene, în interes public, asigurând calitatea serviciului de mediere prin organizarea şi administrarea activităţii de mediere.

Membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea cu respectarea normelor de etică profesională prevăzute în cuprinsul prezentului cod.

În cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor Consiliului trebuie înţeleasă în sensul activităţii desfăşurate în cadrul Consiliului de mediere ca organ de conducere, precum şi în sensul activităţii desfăşurate în comisiile în care membrii Consiliului sunt desemnaţi conform legii (Legea, Regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile Consiliului), care pot fi: Comisia permanentă, Comisia de disciplină, precum şi orice alte comisii care pot fi înfiinţate de Consiliu în limitele reglementărilor cadrului legal.

 

CAPITOLUL I
 Libertatea de decizie şi opinie în exercitarea atribuţiilor legale

  

ARTICOLUL 1

Libertatea de decizie

 

 

(1) Libertatea de decizie în îndeplinirea atribuţiilor conferite membrilor Consiliului de cadrul legal în vigoare trebuie exprimată în limitele prevăzute de lege şi cu bună-credinţă.

(2) În exercitarea dreptului la libera decizie, membrii Consiliului vor avea în vedere interesele tuturor celor cărora decizia le este aplicabilă, în sensul de a produce efecte, precum şi prevenirea situaţiilor de discriminare, tratament inegal sau/şi concurenţă neloială.

 

 

ARTICOLUL 2

Libertatea de opinie

 

 

(1) Libertatea de opinie în luarea deciziilor se exercită de către membrii Consiliului numai în cadrul dezbaterilor şi discuţiilor ce au loc în Consiliu şi în comisii, fără a fi înţeleasă de către aceştia ca un drept de a externaliza dezbaterile contradictorii ce ar putea avea loc în cadrul Consiliului.

(2) Membrii Consiliului vor exprima în afara şedinţelor Consiliului numai opiniile proprii, fără a face referiri la opiniile personale ale altor membri ai Consiliului.

(3) Membrii Consiliului se vor abţine de la calificative sau de la judecarea opiniilor ori a activităţilor celorlalţi membri ai Consiliului, atât în cadrul, cât şi în afara activităţii din Consiliu.

 

 

ARTICOLUL 3

Exprimarea publică a opiniilor

 

 

(1) În lipsa unui mandat expres dat de Consiliu, membrii acestuia nu pot desfăşura activităţi în numele şi pentru Consiliu. În cazul în care membrii Consiliului sunt mandataţi de Consiliu să participe la o acţiune în calitate de reprezentanţi ai acestuia, ei vor face publică numai poziţia Consiliului sau deciziile acestuia, după caz, abţinându-se să îşi exprime opiniile personale.

(2) În cazul în care membrii Consiliului doresc să facă publică opinia personală în legătură cu atribuţiile sau activitatea Consiliului, aceştia sunt obligaţi să facă precizarea expresă că este o opinie personală şi că nu reprezintă poziţia oficială a Consiliului.

(3) În cazul hotărârilor luate în cadrul Consiliului în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, opiniile diferite se motivează şi se consemnează separat în cuprinsul hotărârilor.

(4) Membrii Consiliului pot preciza dacă opiniile personale sunt susţinute de organizaţiile din care fac parte sau de către mediatorii care i-au votat.

(5) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abţină de la afirmarea unei opinii personale ca fiind o opinie a unui grup de mediatori.

(6) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abţină de la afirmarea unei opinii personale sau a unui grup de mediatori ca fiind o opinie a mediatorilor din România.

 

CAPITOLUL II
 Nediscriminarea

 

ARTICOLUL 4

 

 

(1) În activitatea lor, membrii Consiliului se vor abţine să producă orice fel de discriminare şi vor acţiona în sensul combaterii oricărei discriminări pe motiv de rasă, religie, orientare sexuală sau apartenenţă la o organizaţie.

(2) Membrii Consiliului vor acţiona în toată activitatea pe care o desfăşoară pe durata mandatului în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, acţionând în sensul asigurării unui tratament egal, nediscriminatoriu şi al egalităţii de şanse faţă de orice persoană care se adresează acestuia.

(3) În aplicarea legii, membrii Consiliului vor acţiona folosind aceeaşi măsură şi aceleaşi criterii faţă de toate persoanele, constituindu-se astfel în garanţii nediscriminării.

 

CAPITOLUL III
 Conflictul de interese

 

ARTICOLUL 5

 

 

(1) Membrii Consiliului îşi vor declara apartenenţa la asociaţii profesionale în momentul preluării mandatului şi oricând pe parcursul mandatului atunci când dobândesc calitatea de membru în cadrul unor astfel organizaţii.

(2) Membrii Consiliului vor preciza asociaţiile şi/sau grupurile de mediatori pe care le reprezintă în sensul precizat la art. 3 alin. (1).

(3) În toate cazurile în care participă la luarea unei hotărâri în exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de membrii ai Consiliului, aceştia vor declara orice situaţie în care se află în conflict de interese şi se vor abţine de la vot.

(4) Potrivit principiului responsabilităţii, membrii Consiliului nu vor abuza de dreptul de a se abţine de la vot, fiind responsabili în luarea deciziilor, în asigurarea funcţionării Consiliului şi în îndeplinirea atribuţiunilor conferite prin lege.

(5) În cazul blocării luării unei decizii prin lipsa cvorumului prevăzut de lege, blocaj cauzat de abţinerea membrilor Consiliului de la vot, aceştia vor motiva abţinerea care va fi consemnată în procesul-verbal.

(6) Persoana care are calitatea de membru al Consiliului se va abţine de la vot dacă hotărârile Consiliului sau ale comisiilor:

a) soluţionează o cerere adresată Consiliului al cărui petent este el, soţul său, rudă sau afin al său până la gradul IV inclusiv;

b) soluţionează o cerere adresată Consiliului referitoare la acte şi fapte ce privesc forma de exercitare a profesiei de mediator, asociaţia profesională sau furnizorul de formare în care membrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea, iar decizia se ia pe baza opiniilor subiective ale membrilor Consiliului, şi nu în baza unor criterii obiective stabilite prin hotărâri ale Consiliului;

c) au ca obiect acte sau fapte ce privesc raporturi patrimoniale ale Consiliului cu entităţi economice în care membrul Consiliului, rudele acestuia până la gradul IV inclusiv sau afinii sunt asociaţi sau salariaţi ori deţin funcţii de conducere administrative sau executive. De la prezenta clauză sunt exceptate donaţiile şi legatele făcute în favoarea Consiliului şi în beneficiul acestuia.

(7) De la situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b) fac excepţie actele pur administrative ale Consiliului în care îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă a cererii naşte obligaţia legală a Consiliului de a avea o anumită conduită şi, implicit, de a emite o anumită hotărâre (de exemplu: autorizarea mediatorului, avizarea formei de exercitare a profesiei, acreditarea formatorilor, examinatorilor, evaluatorilor etc.).

(8) Membrii Consiliului nu sunt în conflict de interese atunci când iau decizii ca instanţă disciplinară, conform legii, cu privire la o plângere în care petentul sau mediatorul învinuit este membru al unei asociaţii profesionale în care sunt înscrişi ca membri şi membrul/membrii Consiliului. În acest caz, principiul responsabilităţii prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi cel al nediscriminării prevăzut în prezentul cod guvernează activitatea membrilor Consiliului în exercitarea atribuţiilor de instanţă disciplinară şi de asigurarea calităţii serviciului de mediere în interes public şi în spiritul legii.

 

CAPITOLUL IV
 Comportamentul loial şi civilizat faţă de colegii mediatori şi faţă de colegii membri în Consiliu

 

ARTICOLUL 6

 

 

(1) Membrii Consiliului îşi datorează unii altora respect şi sunt garanţii folosirii unui limbaj şi unei atitudini civilizate pe care o vor promova atât în cadrul Consiliului, cât şi în cadrul organizaţiilor din care fac parte.

(2) Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine, nu vor instiga şi nu vor participa direct sau indirect la acţiuni de denigrare a celorlalţi membri ori a Consiliului ca instituţie.

(3) Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine şi nu vor instiga direct sau indirect la acţiuni de revocare din Consiliu a unui alt membru al acestuia.

(4) Membrii Consiliului au obligaţia etică să acţioneze astfel încât acţiunile de revocare a unui membru să fie iniţiate numai de către asociaţiile profesionale din care acel membru al Consiliului face parte sau de către una dintre asociaţiile profesionale care au susţinut prin vot desemnarea ca membru în Consiliu.

(5) Membrii Consiliului nu se vor implica în iniţierea şi/sau în susţinerea unor modificări legislative care nu au fost comunicate în prealabil Consiliului şi nici nu au susţinere din partea acestuia. În cazul în care orice membru al Consiliului are cunoştinţă despre iniţiative legislative în domeniul medierii, care nu au fost comunicate Consiliului, acesta are obligaţia de a notifica Consiliului respectiva iniţiativă legislativă.

 

CAPITOLUL V
 Confidenţialitatea şi comunicarea

  

ARTICOLUL 7

 

 

(1) Membrii Consiliului se vor abţine să dea publicităţii luările de poziţii ale celorlalţi membri, cu excepţia celor comunicate oficial de Consiliu.

(2) Consiliul va comunica oficial deciziile şi hotărârile sale prin publicarea pe site-ul propriu a hotărârilor adoptate.

(3) Membrii Consiliului se vor folosi de canalele de comunicare de care dispun doar în scopul de a-şi comunica propriile opinii sau decizii ori pentru a publica poziţia oficială a Consiliului în scopul corectei informări a celor interesaţi.

(4) Membrilor Consiliului le este interzisă crearea unor beneficii de imagine în profesie în virtutea calităţii pe care o deţin în Consiliu, prin raportarea la poziţiile exprimate în Consiliu sau în comisii de către alţi membri ai Consiliului.

(5) În activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului, membrii acestuia vor respecta toate procedurile şi măsurile instituite pentru protecţia datelor cu caracter personal de către Consiliu, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Membrii Consiliului nu vor înregistra sau transmite şedinţele Consiliului, transparenţa acestora fiind reglementată prin hotărâri ale Consiliului.

 

CAPITOLUL VI
 Promovarea intereselor generale în domeniul medierii

 

ARTICOLUL 8

 

 

(1) Consiliul îşi exercită atribuţiile legale promovând interesul public şi al mediatorilor privind calitatea serviciului de mediere şi apărarea prestigiului profesiei de mediator.

(2) Membrii Consiliului se vor abţine de la a promova interese personale şi de grup, rezultate în baza apartenenţei la structuri profesionale şi la alte structuri asociative, în cazul în care acestea nu converg sau nu sunt prioritare interesului general în profesie.

 

CAPITOLUL VII
 Transparenţa decizională

 

ARTICOLUL 9

 

 

(1) Activitatea membrilor Consiliului se desfăşoară în baza principiului transparenţei, iar în aplicarea acestui principiu, membrii Consiliului, cu respectarea mandatului dat, vor informa persoanele interesate asupra acţiunilor întreprinse, poziţiei şi deciziilor Consiliului.

(2) Principiul enunţat la alin. (1) nu vine în contradicţie cu posibilitatea Consiliului de a decide ca anumite şedinţe să nu fie publice. În acest context luările de poziţie ale membrilor nu pot fi făcute publice decât de către fiecare membru pentru sine, în sensul art. 7.

(3) În niciun caz membrii Consiliului nu vor dezvălui poziţiile celorlalţi membri anterior luării unei decizii de către Consiliu, respectiv de către comisia din care fac parte.

 

CAPITOLUL VIII
 Răspunderea disciplinară

 

ARTICOLUL 10

 

 

(1) În toate cazurile în care membrii Consiliului de mediere încalcă oricare dintre obligaţiile stipulate în prezentul cod, aceştia vor răspunde disciplinar.

(2) Se consideră abatere disciplinară încălcarea cu intenţie, în mod repetat şi neîntemeiat, de către membrii Consiliului, a oricărei obligaţii prevăzute în sarcina acestora de Lege, de hotărârile Consiliului şi de prezentul cod.

(3) Orice membru al Consiliului poate sesiza Consiliul cu o plângere împotriva unui alt membru al acestuia în termen de 6 luni de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

(4) Sancţiunile disciplinare se aplică în funcţie de gravitatea abaterii, precum şi în funcţie de starea de recidivă în săvârşirea abaterilor şi constau în:

a) observaţia scrisă;

b) amendă de la 100 la 1.000 lei;

c) suspendarea calităţii de membru al Consiliului pe o durată de până la maximum 6 luni;

d) excluderea din Consiliu.

(5) Cuantumul amenzii poate fi actualizat anual de către Consiliu cu indicele de inflaţie.

(6) Plângerile formulate împotriva unui membru al Consiliului referitoare la nerespectarea unor obligaţii prevăzute în sarcina acestuia de lege, regulamente şi de prezentul cod sunt analizate de Senat, înfiinţat prin hotărâre a Consiliului.

(7) Consiliul, prin preşedinte, convoacă Senatul în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea plângerii. Convocarea se poate face prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată. Data convocării Senatului va fi stabilită astfel încât de la transmiterea convocării către membrii Senatului şi până la întrunirea acestuia să curgă un termen de cel puţin 7 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 14 zile lucrătoare. Senatul va decide în termen de 30 de zile de la data întrunirii sale dacă plângerea împotriva unui membru al Consiliului este admisibilă.

(8) Pentru a fi admisibilă, plângerea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie formulată în scris şi înregistrată la Consiliu în original;

b) să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul petentului sau adresa aleasă pentru comunicarea cu Consiliul şi calitatea în care petentul a formulat plângerea;

c) să cuprindă numele şi prenumele membrului/membrilor împotriva căruia/cărora este formulată plângerea;

d) să precizeze care sunt acţiunile sau inacţiunile pe care petentul le consideră ca fiind fapte prin care membrul Consiliului a săvârşit o abatere disciplinară;

e) faptele menţionate de petent să fi fost săvârşite de membrul/membrii Consiliului în această calitate, astfel cum a fost definită în preambulul prezentului cod.

(9) Membrii Senatului pot administra orice probe pe care le consideră necesare pentru a decide asupra admisibilităţii plângerii.

(10) Senatul decide asupra admisibilităţii plângerii prin vot, lucrările Senatului se desfăşoară în prezenţa a 2/3 din membrii săi, iar deciziile se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din membrii prezenţi. Opiniile separate vor fi consemnate la cerere, iar decizia Senatului se înaintează Consiliului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

(11) Decizia Senatului este act emis de Consiliu şi poate fi contestat conform dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) În cazul în care plângerea este inadmisibilă, Consiliul va comunica petentului decizia motivată a Senatului.

(13) În cazul în care plângerea este admisibilă, Consiliul numeşte în prima şedinţă ordinară o comisie de disciplină, conform art. 40 din Lege.

(14) Dispoziţiile art. 40 şi 41 din Lege se aplică corespunzător şi în cazul abaterilor săvârşite de către membrii Consiliului.

(15) Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la răspunderea disciplinară a membrilor Consiliului se completează cu dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare în materia răspunderii disciplinare, precum şi cu Procedurile de lucru ale Consiliului şi ale comisiei de disciplină privind răspunderea disciplinară a mediatorilor.

(16) În cazul în care abaterea disciplinară a membrilor Consiliului cauzează prejudicii acestui organism, persoana sancţionată disciplinar poate răspunde şi material pentru prejudiciul cauzat, conform legii române în vigoare.

 

________________________________________

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2892/2011  in data de 14 decembrie 2011

 

CAPITOLUL IX
 Dispoziţii tranzitorii

 

ARTICOLUL 11

 

 

Până la constituirea Senatului, analiza admisibilităţii plângerii formulate împotriva unui membru al Consiliului va fi făcută în şedinţă de Consiliu de către membrii acestuia.

 

 


Lege nr. 192/2006
din 16/05/2006

 

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

Publicat in MOF nr. 441 - 22/05/2006
Versiune consolidata la data de 10/08/2014


___________
Pus în aplicare prin:
- Hotărârea nr. 12/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 22/10/2007.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 27/07/2007.


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Art. 2. - (1) Abrogat prin punctul 1. din Decizie nr. 266/2014 începând cu 10.08.2014.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

(11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(12) Abrogat prin punctul 1. din Decizie nr. 266/2014 începând cu 10.08.2014.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(13) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.
___________
Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2013 începând cu 01.07.2013.

(14) Serviciile prestate conform dispoziţiilor alin. (1) şi (11) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.
___________
Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2013 începând cu 01.07.2013.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.
(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.
(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.
(5) În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.
Art. 3. - Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
Art. 4. - (1) Medierea reprezintă o activitate de interes public.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.
Art. 5. - (1) Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi.
(2) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.
(3) Medierea se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori.
Art. 6. - Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.
___________
Art. 6. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 370/2009 începând cu 03.03.2010.


CAPITOLUL II
Profesia de mediator


SECŢIUNEA 1
Dobândirea, suspendarea şi încetarea calităţii de mediator

 

Art. 7. - Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 8. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de către Consiliul de mediere, după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).
(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

(3) Documentele de calificare obţinute în profesia de mediator în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către persoanele prevăzute la alin. (2) se recunosc în condiţiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilităţile şi cunoştinţele nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul de mediere ia în considerare şi experienţa profesională dobândită de solicitant şi îi poate cere să dovedească faptul că îndeplineşte toate aceste cerinţe.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi cetăţenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, după caz, într-un stat terţ.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

(5) Cetăţeanul unui stat terţ, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate şi doreşte să desfăşoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândeşte acces la profesie în următoarele condiţii:
a) prezintă titlul de studii, însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
b) prezintă conţinutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii şi, după caz, documentele care atestă dobândirea calităţii de mediator. Consiliul de mediere evaluează conţinutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoştinţele şi abilităţile atestate de aceste documente cu cerinţele stabilite conform legii române, şi hotărăşte, dacă este cazul, accesul în profesie. Condiţiile de echivalare ori compensare a calificării, în situaţia în care cunoştinţele şi abilităţile atestate nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).
(6) Mediatorul străin poate desfăşura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de provenienţă, fiind exceptat de la cerinţele de autorizare şi de înscriere prevăzute în lege, având însă obligaţia înştiinţării, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfăşurarea acestei activităţi.
(7) Cetăţenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obţinut în unul dintre aceste state sau în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(6).
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.


(8) Cetăţenii prevăzuţi la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfăşura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calităţi nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(9) Pentru mediatorii autorizaţi în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2), documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competenţelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliul de mediere în condiţiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.
___________
Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(10) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.
___________
Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

Art. 81. - (1) Autorizaţia se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condiţiilor stabilite de lege şi de regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).
(2) Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.
(3) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
(4) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizaţiei de mediator poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Art. 81. a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

Art. 9. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către furnizorii de formare şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.
(2) Cursurile şi programele de formare profesională a mediatorilor vor fi autorizate de către Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta.

+ Punere în aplicare prin Hotărâre 12/2007 :

 

STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI


CAPITOLUL I Introducere

Art. 1. - Calitatea de mediator se dobândeşte în conformitate cu dispoziţia art. 7 lit. g) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, denumită în continuare Lege, prin autorizarea de către Consiliul de mediere a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Lege.
Art. 2. - În conformitate cu art. 7 lit. f) din Lege, condiţia necesară în vederea autorizării este absolvirea cursurilor pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau a unui program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere.
Art. 3. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea de cursuri de către furnizori de formare autorizaţi conform legislaţiei în materia formării profesionale a adulţilor si de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.
(2) În toate cazurile, formarea profesională trebuie să asigure dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.
Art. 31. - (1) Formatorul în mediere, atât în domeniul formării iniţiale, cât şi în domeniul formării continue, îşi poate desfăşura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de Consiliul de mediere.
(2) Un furnizor de formare în domeniul medierii în înţelesul Legii poate fi autorizat de Consiliul de mediere dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada unui contract de colaborare cu minimum un formator principal, autorizat de Consiliul de mediere, cu o vechime în formare în domeniul medierii de cel puţin 5 ani;
b) face dovada unui contract de colaborare cu un examinator înscris în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor acreditaţi de Consiliul de mediere, care asigură funcţia de examinator intern în comisiile de examinare ale furnizorului de formare respectiv;
c) formatorul principal a elaborat singur sau în colaborare un manual/suport de curs avizat şi autorizat de Consiliul de mediere.
Art. 4. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se finalizează cu un examen de absolvire, organizat in conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere.
(2) În urma absolvirii examenului, se eliberează un certificat de absolvire însoţit de un "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competenţele profesionale dobândite şi numărul de ore de pregătire, în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.
Art. 5. - Certificatul de absolvire atestă absolvirea cursurilor de formare a mediatorilor, certifică dobândirea competenţelor profesionale ca mediator, conform Standardului ocupaţional al mediatorului, şi reprezintă documentul prin care se îndeplineşte dispoziţia art. 7 lit. f) din Lege în vederea autorizării ca mediator.
Art. 6. - (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care organizează cursuri de nivel master în domeniul medierii, vor evidenţia clar şi distinct în cadrul cursurilor pe care le desfăşoară care este numărul de ore şi conţinutul programului de formare a mediatorilor, cu respectarea condiţiilor de calitate adoptate prin hotărârile Consiliului de mediere şi a Standardului de formare a mediatorilor.
(2) Pentru programele de formare a mediatorilor incluse în cursuri de nivel master acreditate, instituţiile de învăţământ superior se supun aceloraşi reguli de avizare, evaluare, examinare şi control stabilite prin hotărârile Consiliului de mediere pentru furnizorii de formare, mai puţin autorizarea prevăzută de cadrul legal în domeniul formării profesionale a adulţilor.
Art. 7. - În vederea asigurării calităţii cursurilor organizate pentru dobândirea competenţelor ca mediator, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Lege, programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare elaborat de Consiliul de mediere şi vor fi avizate în prealabil de către acesta.
Art. 8. - (1) În conformitate cu Legea, Consiliul de mediere va aviza toate programele de formare a mediatorilor, precum şi programele postuniversitare de nivel master în mediere.
(2) Avizul pentru toate programele de formare a mediatorilor se obţine conform art. 51 şi 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere.
Art. 9. - (1) În cazul furnizorilor de formare, după obţinerea avizului Consiliului de mediere pentru programul de formare a mediatorilor, aceştia se vor adresa comisiilor de autorizare şi vor urma procedurile prevăzute de cadrul legal din domeniul formării profesionale a adulţilor, în vederea autorizării.
(2) Conform clasificării cuprinse la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, programele de formare profesională a mediatorilor se încadrează la categoria programelor de specializare.
Art. 10. - (1) În cazul furnizorilor de formare autorizaţi, programul de formare se va finaliza cu organizarea unui examen în condiţiile art. 18 alin. (1), al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se va elibera certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională, care are regimul actelor de studii.
(2) Certificatul este însoţit de "Suplimentul descriptiv al certificatului", în care se precizează competenţele profesionale dobândite, conform dispoziţiilor art. 4 din Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11. - Furnizorii de formare autorizaţi vor fi înregistraţi de către Consiliul de mediere în tabloul acestora, conform art. 20 lit. d) din Lege.


CAPITOLUL II Scopul standardului de formare a mediatorilor

Art. 12. - Scopul standardului de formare a mediatorilor este stabilirea setului de criterii şi proceduri privind programele de formare a mediatorilor în vederea aplicării dispoziţiilor Legii pentru îndeplinirea cerinţelor minimale prin care să se asigure dobândirea competenţelor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile legii.
Art. 13. - (1) După absolvirea cursurilor de formare iniţială avizate de Consiliul de mediere, mediatorii se pot specializa pe domenii.
(2) Standardul de formare a mediatorilor se va completa cu competenţe specifice, pe măsură ce domeniile de specializare vor fi identificate.


CAPITOLUL III Principii

Art. 14. - Prezentul standard reflectă principiile medierii care se vor regăsi în programul de formare, respectiv:
a) participarea voluntară;
b) confidenţialitatea;
c) neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului;
d) autodeterminarea părţilor;
e) acceptul în cunoştinţă de cauză.
Art. 15. - În vederea pregătirii şi susţinerii programului de formare, se recomandă formatorilor consultarea Standardului ocupaţional al mediatorului, a Codului etic al mediatorului şi a Legii.
Art. 16. - Programele de formare profesională cuprind cel puţin următoarele elemente:
a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale ce urmează a fi dobândite;
b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;
c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;
d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori;
e) programa de pregătire;
f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;
g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;
h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.


CAPITOLUL IV Conţinutul standardului de formare a mediatorilor

Art. 17. - Prezentul standard de formare a mediatorilor are următorul conţinut:
a) cerinţe structurale privind programul de formare a mediatorilor;
b) cerinţe privind conţinutul programului de formare a mediatorilor;
c) prevederi referitoare la dotări şi echipamente;
d) cerinţe privind resursele umane cu atribuţii în pregătirea mediatorilor, respectiv formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare şi evaluare a furnizorilor de formare;
e) proceduri de înregistrare a formatorilor, examinatorilor şi experţilor.


CAPITOLUL V Structura programului de formare a mediatorilor

Art. 18. - Programul de formare a mediatorilor poate să înceapă numai după ce a fost avizat de către Consiliul de mediere şi autorizat conform legislaţiei din domeniul formării profesionale a adulţilor sau acreditat conform legii, după caz.
Art. 19. - (1) Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare durează cel puţin 80 de ore, în care formatorii sunt în contact direct cu participanţii, şi acoperă în mod obligatoriu conţinutul recomandat de prezentul standard.
(2) Furnizorul de formare şi echipa de formatori îşi asumă programul de formare, pentru care propune o structura unitară şi coerentă, asigurând corelarea dintre teorie şi practică.
(3) În cadrul fiecărei discipline din programul de formare, formatorul care susţine partea teoretică se va implica şi în partea practică pentru dobândirea abilităţilor corespunzătoare prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului.
(4) Fiecare program de formare este coordonat de către un formator principal.
(5) La finalul fiecărui program de formare, furnizorul de formare care organizează cursurile eliberează certificate de participare pe care se menţionează în mod obligatoriu: perioada de desfăşurare a cursului, locaţia, formatorii, disciplinele cursului şi numărul de ore aferent acestora.
Art. 20. - Formatul programului trebuie să răspundă simultan următoarelor cerinţe:
(1) Programul de formare este structurat pe discipline sau pe module cuantificate în credite transferabile şi acoperă toate competenţele incluse în Standardul ocupaţional al mediatorului;
(2) Programul zilnic durează minimum 3 ore şi nu poate depăşi 8 ore, inclusiv pauzele. Timpul însumat al pauzelor este de maximum 2 ore.
(3) Examinarea, interviurile, lucrările solicitate eventual de formatori cursanţilor, precum şi alte activităţi care nu se înscriu în prevederile art. 19 alin. (1) nu sunt incluse în orele destinate cursului de formare, iar timpul afectat acestora nu se ia în considerare la calculul orelor programului de formare.
(4) Programul de formare a mediatorilor se desfăşoară, de regulă, în etape de câte 5 zile consecutive.
(5) Programul de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.
(6) Programul de formare a mediatorilor conţine minimum 70% exerciţii practice şi maximum 30% din timp este alocat pentru elemente de teorie.
Art. 21. - În cazul în care programul de formare a mediatorilor nu se desfăşoară în format consecutiv de timp, acesta trebuie să se înscrie în următorul cadru:
a) timpul unei sesiuni de instruire este de minimum 3 ore;
b) programul complet de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.
Art. 22. - Materiale suport de curs
(1) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor vor elabora materialele de curs înainte de începerea programului de formare.
(2) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor trebuie să pună la dispoziţia fiecărui participant suportul de curs/manualul cursului, precum şi alte materiale necesare bunei desfăşurări a cursului.
(3) Furnizorul de formare va specifica autorul şi proprietarul manualului de formare şi ai oricărui material utilizat pe perioada formării.
Art. 23. - Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare este de 24.
Art. 24. - Metodele de instruire trebuie să ajute cursanţii să înveţe să aplice cunoştinţele teoretice şi să îşi dezvolte abilităţile cuprinse în Standardul ocupaţional al mediatorului.
Art. 25. - (1) Programul de formare a mediatorilor trebuie să includă metode de instruire variate, dintre care următoarele sunt minim obligatorii:
- prezentarea;
- discuţii în grup;
- simulări sau demonstraţii;
- jocuri de roluri.
(2) Formatorii sunt încurajaţi să includă în materialele ce se distribuie participanţilor:
- exerciţii scrise;
- studii de caz;
- materiale multimedia.
Art. 26. - Evaluarea programului de formare a mediatorilor
(1) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va prezenta în documentaţia pentru avizare formele şi modalităţile de evaluare a programului.
(2) Modalităţile de evaluare propuse vor urmări evaluarea conţinutului, procesului de formare, organizării cursurilor, prestaţiei formatorilor, experienţei dobândite pe parcursul instruirii de către participanţii la procesul de formare etc.
(3) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va preciza în documentele înaintate spre avizare Consiliului de mediere cine face evaluarea (participanţii în program, formatorii etc.), precum şi instrumentele de evaluare.
Art. 27. - (1) Consiliul de mediere poate solicita furnizorilor de formare copii ale evaluărilor în termen de un an de la finalizarea programului.
(2) Documentele referitoare la evaluare solicitate de Consiliul de mediere vor fi puse la dispoziţia acestuia de către furnizorul programului de formare a mediatorilor în termen de maximum 14 zile calendaristice de la solicitare.
(3) În cazul în care un furnizor refuză să pună la dispoziţia Consiliului de mediere documentele solicitate referitoare la evaluare, Consiliul de mediere poate dispune măsuri care să conducă la sancţionarea furnizorului respectiv.
Art. 28. - Un formator nu poate să supravegheze simultan mai mult de 5 participanţi în roluri de mediator.
Art. 29. - (1) Formatorii trebuie să respecte programul şi să fie prezenţi pe întreg parcursul disciplinelor pe care au fost desemnaţi să le susţină.
(2) Participanţii trebuie să fie prezenţi pe întreaga durată a programului de formare a mediatorilor.
(3) În cazuri excepţionale, aceştia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total al programului.
Art. 30. - La finalul programului de formare a mediatorilor, formatorii pot evalua performanţa participanţilor şi pe bază de documente scrise, indicând ariile în care aceştia au demonstrat însuşirea conceptelor de bază şi capacitatea de a performa ca mediator, precum şi pe cele în care, în opinia formatorului, sunt necesare îmbunătăţiri.
Art. 31. - Examinarea participanţilor
(1) Absolvirea cursurilor de formare în vederea autorizării pentru dobândirea calităţii de mediator conform prevederilor art. 7 lit. f) din Lege se face prin examinare, cu respectarea cadrului legal privind formarea adulţilor pe cale formală finalizată cu certificat de absolvire cu recunoaştere naţională sau a prevederilor privind organizarea programelor postuniversitare de nivel master, după caz.
(2) În cazul structurării programului de formare a mediatorilor pe module cuantificate în credite transferabile, se va organiza examinarea participanţilor pentru fiecare modul.
(3) Participanţii la programele de formare a mediatorilor susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire.
(4) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi practice prin care se constată dobândirea competenţelor de mediator.
(5) Examinarea va urmări să determine gradul în care persoana examinată este capabilă să îndeplinească competenţele prevăzute în Standardul ocupaţional al mediatorului.
(6) Examinarea va include în mod obligatoriu cel puţin o modalitate prin care persoanei examinate i se vor testa abilităţile practice ca mediator (de exemplu: simulare mediere total sau parţial, întrebări din care să rezulte reacţia în anumite situaţii etc.).
(7) În cazul organizării programului de formare a mediatorilor pe module, verificarea abilităţilor se va face la finalul fiecărui modul. În situaţia în care cursantul participă la toate modulele constitutive ale cursului, furnizorul trebuie să organizeze şi un examen final.
(8) Modalitatea de verificare a abilităţilor face parte integrantă din examinare şi din programul de formare şi va fi inclusă în documentaţia necesară avizării acestuia, indiferent de forma programului prevăzută de Lege.
(9) În cazul în care nu se asigură de către furnizorul de formare verificarea abilităţilor, acesta va specifica situaţia în documentaţia de avizare a programului şi va propune modalitatea de realizare a acestei cerinţe.
Art. 32. - (1) Examenul de absolvire a modulului sau examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor se organizează în cel mult 30 de zile de la data finalizării modulului, respectiv a cursului de formare.
(2) Cursantul care nu a fost declarat admis la examenul de absolvire a modulului, respectiv la examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor, se poate înscrie la o altă sesiune de examinare într-un interval de maximum 6 luni, în aceleaşi condiţii stabilite de furnizorul de formare.
Art. 33. - În cazul în care furnizorul de formare nu organizează examen în timpul dorit de participant, acesta se poate adresa altui furnizor de formare autorizat care organizează examen de absolvire a cursului de formare a mediatorilor.
Art. 34. - Certificarea
(1) Furnizorul de programe de formare profesională a mediatorilor eliberează persoanei care a promovat examenul un certificat de absolvire cu recunoaştere naţională.
(2) Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională sunt tipărite de instituţiile abilitate în domeniul formării adulţilor sau ale învăţământului postuniversitar, după caz, în conformitate cu legislaţia în domeniu, şi au regimul actelor de studii.
(3) Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională se eliberează însoţite de o anexă denumită "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competenţele profesionale dobândite.
(4) În cazul programelor de formare profesională a mediatorilor structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea examenului de absolvire a modulului, se eliberează certificat de absolvire a modulului respectiv, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. După absolvirea examenului final se eliberează şi certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională, însoţit de "Supliment descriptiv al certificatului".


CAPITOLUL VI Conţinutul programului de formare a mediatorilor

Art. 35. - Programa de pregătire pentru fiecare program de formare a mediatorilor se va întocmi de către furnizorii de formare în conformitate cu cerinţele de conţinut al programului de formare cuprinse în prezentul standard.
Art. 36. - În vederea autorizării programului de formare a mediatorilor, inclusiv a celor incluse în programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii, este obligatorie avizarea programei de pregătire de către Consiliul de mediere. Avizul este anterior solicitării de autorizare sau acreditării şi începerii programului.
Art. 37. - Conţinutul programului de formare a mediatorilor trebuie să includă următoarele elemente ale teoriei şi practicii medierii:
1. Teoria şi analiza conflictelor:
- durată: 16 ore;
- obiectiv: la finalul cursului participanţii sunt capabili să identifice aspectele generale şi particulare ale conflictului şi să recunoască diferitele modalităţi de intervenţie;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) definire, tipuri şi răspunsuri în conflict;
b) elemente de dinamică a conflictelor;
c) elemente de analiza conflictelor.
2. Rezolvarea alternativă a disputelor:
- durată: 8 ore;
- obiectiv: la finalul cursului, participanţii au înţeles particularităţile rezolvării unei dispute bazate pe interese şi pot face diferenţa dintre mediere şi alte metode de rezolvare a disputelor;
- subiecte care vor trebuie minimal incluse:
a) continuumul rezolvării disputelor;
b) metode de rezolvare alternativă a disputelor (prezentare, comparaţii, rolul celei de-a treia părţi, diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie, rezolvarea bazată pe interese).
3. Mediere:
- durată: 48 de ore.
3.1. Teoria şi practica medierii:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţe privind cadrul conceptual necesar înţelegerii şi aplicării medierii şi şi-au dezvoltat abilităţi de analiză de oportunitate privind utilizarea acestei metode pentru rezolvarea unei dispute;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) definirea medierii;
b) principiile medierii;
c) rolul mediatorului;
d) drepturile părţilor;
e) avantajele/dezavantajele medierii;
f) stiluri, tipuri de mediere şi tipuri de mediatori.
3.2. Procesul de mediere:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţele necesare privind procesul de mediere şi şi-au dezvoltat abilităţi pentru a pregăti şi a conduce şedinţa de mediere;
- programul de formare trebuie să asigure ca fiecare cursant să participe cel puţin de două ori în exerciţii în care parcurge complet rolul de mediator şi să acopere cel puţin următoarele subiecte:
a) etapele procesului de mediere:
a1) acordul de a media şi pregătirea sesiunii de mediere;
a2) prezentarea procesului de mediere şi stabilirea regulilor;
a3) identificarea problemelor;
a4) explorarea intereselor şi problemelor;
a5) generarea de opţiuni;
a6) încheierea acordului;
a7) încheierea sesiunii de mediere;
b) tehnici:
b1) construirea încrederii şi menţinerea echilibrului între părţi, depăşirea impasului etc.;
b2) utilizarea şi organizarea de întâlniri separate;
c) abilităţi de comunicare:
c1) comunicare verbală şi nonverbală;
c2) ascultare activă;
c3) bariere de comunicare în conflict;
c4) formularea întrebărilor;
c5) reformulare şi clarificare;
c6) asertivitate.
3.3. Etica mediatorului:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii cunosc principiile etice pentru a decide în cunoştinţă de cauză cu privire la procesul de mediere şi au abilităţi pentru a-şi menţine poziţia de neutralitate şi imparţialitate ca mediatori;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) imparţialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese;
b) autodeterminarea părţilor;
c) confidenţialitatea;
d) coduri de conduită;
e) prevederi legale privind respectarea eticii.
4. Organizarea activităţii mediatorilor:
- durată: 8 ore;
- obiectiv: la finalul sesiunii participanţii cunosc modul de organizare a activităţii de mediator şi au abilităţi de redactare şi gestionare a documentelor cerute de Lege referitor la activitatea mediatorului;
- subiecte ce trebuie minimal incluse:
a) Legea nr. 192/2006 şi atribuţiile Consiliului de mediere;
b) redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006;
c) gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat;
d) confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului;
e) răspunderea profesională şi forme de protecţie.
Art. 38. - Programul de formare a mediatorilor trebuie să asigure condiţiile pentru dobândirea competenţelor mediatorului, conformându-se următorului cadru:
a) formatorii care supraveghează rolurile de mediator sunt mediatori autorizaţi şi fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul standard;
b) personalul didactic care desfăşoară activităţi didactice teoretice şi practice în cadrul programelor postuniversitare de nivel master, în care susţine teme/discipline din programul de formare a mediatorilor, trebuie să fie înregistrat ca formatori, respectiv ca examinatori în condiţiile art. 40-47 din prezentul standard.
Art. 39. - Dotări şi echipamente
(1) Dotările trebuie să fie în număr suficient, la calitatea necesară şi în stare de funcţionare, putând fi:
a) echipamente de prezentare de tip: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc.;
b) materiale demonstrative de tip: planşe, casete video, software specializat etc.
(2) Furnizorul de formare va asigura desfăşurarea cursurilor într-un spaţiu adecvat ca dimensiune şi mod de organizare, astfel încât să permită accesul participanţilor la pregătirea teoretică şi dobândirea abilităţilor.
(3) Spaţiul necesar pentru desfăşurarea cursurilor de formare este de minimum 2 m2 pentru fiecare participant, respectiv de minimum 48 de m2 pentru o grupă de 24 de persoane.


CAPITOLUL VII Formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare

Art. 40. - Formatorii care îndeplinesc cerinţele Standardului de formare a mediatorilor vor fi înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea formator debutant sau formator principal.
Art. 41. - (1) Consiliul de mediere întocmeşte şi actualizează lista experţilor care evaluează programe ale furnizorilor de formare, precum şi lista examinatorilor de competenţe.
(2) Experţii evaluatori şi examinatorii sunt înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor prin hotărâre a Consiliului de mediere, fiind desemnaţi dintre formatorii înscrişi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea «formator principal».
(3) Pentru a participa în comisiile de examinare, examinatorii sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului de mediere dintre examinatorii înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor, conform Regulamentului de organizare a examenului de absolvire.
(4) Pentru evaluarea programelor de formare şi a furnizorilor care propun aceste programe, Consiliul de mediere desemnează prin hotărâre evaluatori dintre cei înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor.
Art. 42. - Programele de formare organizate de către furnizorii de formare autorizaţi se vor realiza numai cu formatori înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, dintre care minimum un formator principal.
Art. 43. - Poate fi acreditată ca formator în domeniul medierii cu menţiunea «formator debutant» persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este mediator autorizat în condiţiile Legii, îşi exercită profesia în una dintre formele prevăzute de Lege, este înscrisă în Tabloul mediatorilor şi nu este înregistrată cu nicio cauză de suspendare;
b) are experienţă în domeniul medierii de minimum 3 ani de la data începerii activităţii practice, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;
c) a acţionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului propriu în care ţine evidenţa contractelor de mediere în care a acţionat ca mediator, certificată de mediator prin semnătură pentru conformitate cu originalul;
d) are pregătire în domeniul formării adulţilor, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 44. - Pentru a fi înregistrată ca formator cu menţiunea «formator principal», persoana care solicită înregistrarea trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe suplimentare faţă de art. 43 din prezentul standard:
a) a avut atribuţii de elaborare pentru cel puţin un program de formare de mediatori, autorizat de Consiliul de mediere.
b) a participat la elaborarea a cel puţin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor al unui furnizor de formare autorizat de Consiliul de mediere.
c) a participat ca formator în cel puţin 3 cursuri complete de formare a mediatorilor;
d) are minimum 240 de ore de activitate ca formator în cursuri de formare a mediatorilor;
e) are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar faţă de pregătirea ca formator debutant;
f) a format în cadrul cursurilor de formare a mediatorilor minimum 60 de persoane.
Art. 45. - (1) În vederea acreditării şi înregistrării în Tabloul formatorilor în domeniul medierii sau în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt ataşate documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul standard.
(2) Consiliul de mediere verifică dosarul şi emite o hotărâre privind aprobarea, completarea sau respingerea cererii în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face pentru o perioadă de 4 ani de la data adoptării hotărârii privind aprobarea cererii.
(4) Formatorii acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii cu menţiunea «formator debutant» sau «formator principal».
(5) Examinatorii şi experţii evaluatori acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor.
(6) Tablourile se întocmesc de Consiliul de mediere şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.
(7) În vederea reacreditării şi menţinerii în tablouri ca formator, examinator sau expert evaluator, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt ataşate documente doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor de reacreditare privind pregătirea suplimentară în domeniul conflictelor, conform prezentului standard.
(8) În toate cazurile, reacreditarea se face pentru o perioadă de 4 ani.
(9) Reacreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se solicită înainte de expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost emisă hotărârea anterioară de acreditare sau reacreditare.
(10) Până la soluţionarea cererii, acreditarea sau reacreditarea anterioară îşi păstrează valabilitatea, cu menţinerea în tablourile prevăzute la alin. (4) şi (5).
Art. 46. - Înregistrarea ca examinator sau ca expert evaluator a formatorului înregistrat la categoria «formator principal» se face prin hotărâre a Consiliului de mediere, pe baza documentelor care dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe suplimentare:
a) are minimum 240 de ore de formare în domeniul medierii, în calitate de formator principal;
b) a format minimum 60 de persoane în domeniul medierii, în calitate de formator principal;
c) are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar faţă de formatorul principal;
d) a coordonat în calitate de formator principal minimum 3 cursuri de formare a mediatorilor.
Art. 47. - (1) Îndeplinirea condiţiilor prezentate la art. 43, 44 şi 46 din prezentul standard va fi probată prin prezentarea de documente doveditoare, în conformitate cu procedura elaborată de Consiliul de mediere şi publicată pe site-ul acestuia.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cetăţenii altor state pentru care furnizorul de formare depune documentele prevăzute la art. 51 lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere, din care rezultă pregătirea şi experienţa practică în domeniul formării de mediatori.


CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii

Art. 48. - (1) În vederea autorizării ca mediator, până la data la care procedura de avizare şi autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabilă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, în condiţiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresă a Consiliului de mediere, şi în cadrul cărora formatorii pot fi persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 43 lit. b)-d).
(2) La o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor, formatorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d).
Art. 49. - (1) Persoanele care solicită acreditarea ca formator şi care au făcut dovada parcurgerii anterior intrării în vigoare a Legii a minimum 80 de ore de cursuri de formare ca mediatori sau care, la intrarea în vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor, însumând minimum 80 de ore de formare în cadrul unor programe aflate în derulare, pot solicita Consiliului de mediere eliberarea unui certificat de recunoaştere a pregătirii ca mediator, ulterior adoptării de către Consiliul de mediere a hotărârii prin care se constată încadrarea în dispoziţiile art. 72 alin. (2) din Lege.
(2) Se consideră curs de formare orice curs derulat în ţară sau în străinătate, care acoperă modular sau integral cerinţele de conţinut pentru programele de formare a mediatorilor, conform art. 37 din prezentul standard.
(3) Se consideră program aflat în derulare orice program de formare care îndeplineşte condiţiile cuprinse la art. 20 alin. (1) şi (6) şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) programul de formare a fost derulat în cadrul unui proiect depus spre finanţare sau deja aprobat la data publicării Legii, iar structura, durata şi metodele de desfăşurare a cursurilor de formare erau deja cunoscute;
b) programul de formare a fost derulat în cadrul unor programe care la data publicării Legii erau deja autorizate sau acreditate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul formării adulţilor sau al învăţământului postuniversitar.
(4) Certificatul menţionat la alin. (1) înlocuieşte certificatul de absolvire prevăzut la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din prezentul standard.
Art. 50. - (1) Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din prezentul standard referitor la numărul de ore, dar care au urmat un program de formare de minimum 40 de ore în mediere anterior apariţiei Legii, vor fi autorizate ca mediator în condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi la art. 72 alin. (2) din Lege, cu obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă şi de a susţine în termen de maximum 12 luni de la obţinerea autorizaţiei de mediator un examen pentru verificarea competenţelor dobândite prin practică.
(2) Persoanele declarate promovate la examenul prevăzut la alin. (1) pot solicita în maximum 12 luni de la promovarea examenului eliberarea de către Consiliul de mediere a unui certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite ca mediator.
Art. 51. - (1) Furnizorii de formare, care derulează programe de formare a mediatorilor în condiţiile art. 48 din prezentul standard, vor organiza examen de absolvire în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere şi cu dispoziţiile prezentului standard.
(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au desfăşurat programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii care nu au fost avizate anterior de către Consiliul de mediere şi pentru care nu pot face dovada că se încadrează în condiţiile prevăzute de art. 49 alin. (3), până la finalizarea procedurilor de avizare pot organiza examen de absolvire în colaborare cu Consiliul de mediere şi cu respectarea prevederilor prezentului standard.
Art. 52. - (1) Examenul de absolvire organizat în condiţiile art. 51 se finalizează cu Certificat de absolvire emis de către Consiliul de mediere şi are regimul actelor de studii.
(2) Certificatul de absolvire se tipăreşte de către Consiliul de mediere şi este însoţit de un "Supliment descriptiv al certificatului" în care se precizează competenţele profesionale dobândite şi numărul de ore de pregătire în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.
(3) Certificatele de absolvire tipărite de Consiliul de mediere se pun la dispoziţia furnizorilor de formare şi ale instituţiilor de învăţământ superior acreditate, contra cost.
(4) Certificatele de absolvire dobândite în condiţiile art. 51 din prezentul standard asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. (f) din Lege şi dau dreptul de a dobândi calitatea de mediator şi accesul în profesie.
Art. 53. - (1) Consiliul de mediere va elabora procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor pe care o va publica pe site-ul propriu.
(2) Procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor începe de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului standard.
Art. 54. - (1) Suspendarea din exercitarea calităţii de mediator produce de drept efectul suspendării acreditării ca formator, examinator, respectiv expert evaluator, începând cu data emiterii deciziei de suspendare din activitate ca mediator, pe toată durata suspendării. Suspendarea acreditării se constată prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere.
(2) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost acreditat sau reacreditat, dacă nu a fost anterior depusă o cerere de reacreditare în acest sens;
b) la cererea scrisă a titularului, adresată Consiliului de mediere;
c) prin încetarea calităţii de mediator.
(3) Încetarea acreditării ca formator, examinator sau expert evaluator se constată prin hotărâre a Consiliului de mediere şi are ca efect radierea din Tabloul formatorilor în domeniul medierii, respectiv al examinatorilor şi evaluatorilor.
Art. 55. - (1) Prin sintagma «pregătire în domeniul conflictelor» folosită în cuprinsul prezentului standard se înţelege pregătire în oricare dintre disciplinele incluse în Standardul de formare, astfel cum acestea sunt descrise la art. 37.
(2) Pregătirea în domeniul conflictelor prevăzută la art. 44 lit. e) şi art. 46 lit. c) poate fi parcursă atât anterior participării la cursurile de formare ca mediator, cât şi ulterior acestora.
(3) Cursurile de pregătire în domeniul conflictelor, pe baza cărora se poate aproba acreditarea sau reacreditarea, nu includ cursuri de formare ca formator, ca evaluator de competenţe ori de formare de formatori în vederea susţinerii unui curs autorizat şi nici parcurgerea de mai multe ori a aceluiaşi program de formare iniţială ca mediator sau de pregătire continuă.

(3) Structura cursului de formare profesională va fi întocmită conform prevederilor privind formarea adulţilor.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(4) Consiliul de mediere va emite documentele care atestă competenţa profesională a mediatorilor.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.
___________
Art. 9. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 10. - Instituţiile şi celelalte persoane juridice care desfăşoară, conform art. 9, programe de formare profesională a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de mediere pe o listă, care va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti şi al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia.
___________
Art. 10. - a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 11. - (1) Consiliul de mediere are dreptul să verifice modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi de aplicare a standardelor de formare iniţială şi continuă şi poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizaţiei, potrivit standardelor de formare în domeniul medierii şi procedurilor elaborate de către Consiliul de mediere.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) Retragerea autorizaţiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la art. 10.
Art. 12. - (1) Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date:
a) numele şi prenumele mediatorului;
b) sediul profesional;
c) pregătirea de bază a mediatorului, instituţiile la care s-a format şi titlurile cu care le-a absolvit;
d) domeniul medierii în care acesta este specializat;
e) durata experienţei practice în activitatea de mediere;
f) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
g) calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi, după caz, al altor organizaţii;
h) existenţa unei cauze de suspendare.
(3) Consiliul de mediere are obligaţia să actualizeze periodic şi cel puţin o dată pe an Tabloul mediatorilor şi să îl pună la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia.
(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 13. - Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.
Art. 14. - (1) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă:
a) în cazul unei incompatibilităţi prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat să încunoştinţeze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu această incompatibilitate;
b) la cerere, făcută în scris de către mediator;
c) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c).
(2) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu, până la soluţionarea procesului penal, potrivit legii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

Art. 15. - Calitatea de mediator încetează:
a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către mediator;
b) prin deces;
c) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a) şi d);
d) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);
e) în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei pentru o infracţiune care aduce atingere prestigiului profesiei sau s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate.
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 4. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

Art. 16. - (1) Suspendarea, precum şi încetarea calităţii de mediator se dispun sau, după caz, se constată de către Consiliul de mediere.
(2) În caz de încetare a calităţii de mediator, numele acestuia se radiază din tabloul mediatorilor.

Art. 161. - În ceea ce priveşte procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.
___________
Art. 161. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Consiliul de mediere

 

Art. 17. - (1) În vederea organizării activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului său de organizare şi funcţionare.
(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(41) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(5) Situaţiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (2).
(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(7) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 18. - (1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(2) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliul de mediere.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(3) Structura şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).
(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizaţie lunară, în condiţiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).
Art. 19. - (1) Consiliul de mediere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
(2) Şedinţele Consiliului de mediere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(3) Abrogat prin punctul 12. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(5) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.
Art. 20. - Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale:
a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie;
c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

e1) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;
___________
Litera e1) a fost introdusă prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

f) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;
g) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;
h) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;
i) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;
___________
Litera i) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

j) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
k) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;
l) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
m) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;
m1) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată;
___________
Litera m1) a fost modificată prin punctul 7. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
___________
Litera n) a fost modificată prin punctul 16. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 21. - Consiliul de mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii, după cum urmează:
a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;
c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

___________
Pusă în aplicare prin Regulament din 13/05/2007 începând cu 11.04.2014.


CAPITOLUL III
Organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor

 

Art. 22. - (1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
(2) Mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere.
(3) În exercitarea profesiei, mediatorii autorizaţi pot fi angajaţi cu contract individual de muncă numai în cadrul formelor prevăzute la art. 22 alin. (1).
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 23. - În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină arhivă şi registre proprii, precum şi o evidenţă financiar-contabilă.
Art. 24. - Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.
___________
Art. 24. a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.


CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile mediatorului


SECŢIUNEA 1
Drepturile mediatorului

 

Art. 25. - Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, cu respectarea principiului confidenţialităţii. Condiţiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.
Art. 26. - (1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.
(2) Onorariul trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului.
(3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010.

Art. 27. - Fiecare mediator are dreptul să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate în prezenta lege.
(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 19. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 28. - (1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil.
(2) Percheziţia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusă numai de judecător şi se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile mediatorului

 

Art. 29. - (1) Mediatorul are obligaţia să dea orice explicaţii părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.
(2) Mediatorul trebuie să asigure ca medierea să se realizeze cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a vieţii private a părţilor.
Art. 30. - (1) Mediatorul are îndatorirea să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.
(2) Mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor şi să asigure un permanent echilibru între părţi.
Art. 31. - Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz, dacă are cunoştinţă despre orice împrejurare ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi în cazul în care constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.
Art. 32. - Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.
Art. 33. - (1) Mediatorul este obligat să respecte normele de deontologie şi să răspundă, cu respectarea dispoziţiilor art. 32, cererilor formulate de autorităţile judiciare.
(2) Mediatorul este obligat să comunice Consiliului de mediere orice modificare a condiţiilor, care face necesară actualizarea menţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2).
Art. 34. - Mediatorul are obligaţia de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă, în condiţiile stabilite de Consiliul de mediere.
Art. 35. - Mediatorul este obligat să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate de părţi pe parcursul procedurii de mediere.
Art. 36. - Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.
Art. 37. - (1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă a părţilor şi, dacă este cazul, a celorlalte persoane interesate.
(2) Calitatea de martor are întâietate faţă de aceea de mediator, cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz.
(3) În toate cazurile, după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura activitatea de mediere în cauza respectivă.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Răspunderea mediatorului

 

Art. 38. - Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:
a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.
Art. 39. - (1) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:
a) observaţie scrisă;
b) amendă de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);
c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;
d) încetarea calităţii de mediator.
(2) Limitele amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b) se actualizează periodic de către Consiliul de mediere, în funcţie de rata inflaţiei.
Art. 40. - (1) Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul de mediere, în scris şi sub semnătură, în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38.
(2) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină alcătuită dintr-un membru al Consiliului de mediere şi 2 reprezentanţi ai mediatorilor, desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului de mediere. Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să îşi formuleze apărarea. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit.
(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăşte, în termen de 30 de zile, cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
Art. 41. - (1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(2) Acţiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.
(3) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b), rămasă definitivă potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.
Art. 42. - Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

 

CAPITOLUL V
Procedura de mediere


SECŢIUNEA 1
Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere

 

Art. 43. - (1) Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii. În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor semna contractul de mediere.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(21) În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 21. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(3) Dacă una dintre părţi refuză, în scris, în mod explicit, medierea ori nu răspunde invitaţiei menţionate la alin. (1) ori nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(4) Mediatorul poate face şi alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părţilor la mediere, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 44. - (1) Este interzisă desfăşurarea şedinţelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.
(2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 

SECŢIUNEA A 2-a
Contractul de mediere

 

Art. 45. - Contractul de mediere trebuie să cuprindă, sub sancţiunea anulării, următoarele clauze:
a) identitatea părţilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanţilor lor;
b) menţionarea tipului sau a obiectului conflictului;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

c) declaraţia părţilor că au fost informate de către mediator cu privire la mediere, efectele acesteia şi regulile aplicabile;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

d) obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii, după caz;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

e) angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul părţilor, precum şi modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi, ţinându-se cont, dacă este cazul, de situaţia lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal;
g) înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea.
h) numărul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în forma scrisă, corespunzător numărului părţilor semnatare ale contractului de mediere;
___________
Litera h) a fost introdusă prin punctul 25. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

i) obligaţia părţilor de a semna procesul-verbal întocmit de către mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea.
___________
Litera i) a fost introdusă prin punctul 25. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 46. - (1) În contractul de mediere pot fi prevăzute şi alte clauze, în condiţiile legii.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.
(3) Dacă, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părţilor şi cu acordul acestora, se va încheia o anexă la contractul de mediere.
Art. 47. - (1) Contractul de mediere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. Acesta se semnează de către părţile aflate în conflict şi de mediator şi se întocmeşte în atâtea exemplare originale câţi semnatari sunt.
(2) Părţile aflate în conflict pot da procură specială unei alte persoane, în condiţiile legii, pentru a încheia contractul de mediere.
Art. 48. - Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligaţia părţilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.
Art. 49. - Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Desfăşurarea medierii

 

Art. 50. - (1) Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.
(2) Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.
(3) Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii.
Art. 51. - Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.
Art. 52. - (1) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.
(2) În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii.
Art. 53. - Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. (1), precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la mediere în condiţiile art. 52 asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.
Art. 54. - (1) Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere.
(2) Mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispoziţiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situaţie mediatorul este obligat să restituie onorariul, în parte, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 55. - (1) În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.
(2) Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, mediatorul va evidenţia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Închiderea procedurii de mediere

 

Art. 56. - (1) Procedura de mediere se închide, după caz:
a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
b) prin constatarea de către mediator a eşuării medierii;
c) prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părţi.
(2) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei judecătoreşti sau arbitrale competente.
Art. 57. - La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.
Art. 58. - (1) Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) Înţelegerea părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice, dispoziţiile art. 2 fiind aplicabile.
(3) Înţelegerea părţilor poate fi afectată, în condiţiile legii, de termene şi condiţii.
(4) În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la bază acordul de mediere, să verifice condiţiile de fond şi de formă prin procedurile prevăzute de lege şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă, notarul public sau instanţa de judecată, după caz, putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare cu acordul părţilor.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(41) Mediatorul este ţinut de obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi în cazul în care prin acordul de mediere se constituie, se modifică sau se stinge orice drept real imobiliar.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se aplică în toate situaţiile în care legea impune, sub sancţiunea nulităţii, îndeplinirea unor condiţii de fond şi de formă.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 28. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(6) În cazul în care legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate, notarul public sau instanţa de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti în Cartea Funciară.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 28. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 59. - (1) Părţile pot solicita notarului public autentificarea, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale, a înţelegerii lor.
(2) Părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(3) Actul întocmit de notarul public conform alin. (1) şi art. 58 alin. (4) şi (41), prin care se autentifică înţelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2013 începând cu 01.07.2013.
___________
Art. 59. - a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 591. - Dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public, conform legii.
___________
Art. 591. - a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 592. - Cererea adresată instanţei privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din acordul de mediere se taxează potrivit legii.
___________
Art. 592. a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 80/2013 începând cu 29.06.2013.

Art. 60. - (1) În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, încunoştinţând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul.
(2) Mediatorul ia act de denunţarea unilaterală a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoştinţării, întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.
(3) Dacă una dintre părţile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul de mediere în condiţiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a părţii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.
Art. 601. - (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

g) Abrogată prin punctul 5. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
___________
Litera g) a fost modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(2) Abrogat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.
___________
*) Potrivit art. II din Legea nr. 115/2012, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013, dispoziţiile art. 601, lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, iar lit. g) intră în vigoare odată cu Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010.
___________
Art. 601. - a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 602. - (1) Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art. 2.532 pct. 7 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2) Acceptarea participării sau participarea la şedinţa de informare nu constituie o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul litigiului şi nu întrerupe cursul prescripţiei.
___________
Art. 602. - a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor de judecată

 

Art. 61. - (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.
(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).
___________
Art. 61. - a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 62. - (1) Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.
(2) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.
(3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.
Art. 63. - (1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(21) Instanţa de judecată nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul soluţionat este legat de o cauză succesorală pentru care nu s-a eliberat certificatul de moştenitor.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 16. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(3) Hotărârea de expedient pronunţată conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 31. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.
___________
SECŢIUNEA a 5-a a fost modificată prin punctul 12. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

 

CAPITOLUL VI
Dispoziţii speciale privind medierea unor conflicte


SECŢIUNEA 1
Dispoziţii speciale privind conflictele de familie

 

Art. 64. - (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
a) continuarea căsătoriei;
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(11) Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 18. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(2) Înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.
Art. 65. - Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.
Art. 66. - (1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligenţele pentru a verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi va decide dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită. Dispoziţiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2) Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale privind medierea în cauzele penale

 

Art. 67. - (1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică şi în cauzele penale, atât în latura penală, cât şi în latura civilă, după distincţiile arătate în prezenta secţiune.
(2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
(3) Părţile şi subiecţii procesuali nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii.
___________
Art. 67. - a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

Art. 68. - (1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie respectate drepturile fiecărei părţi ori subiect procesual la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă persoanele între care s-a desfăşurat procedura medierii au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

(2) În cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, şi în cadrul procedurii de mediere.
Art. 69. - (1) În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin soluţionarea conflictului şi încheierea unei înţelegeri, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), prin derogare de la dispoziţiile art. 157 alin. (3) din Codul penal, fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere.
(2) Termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu au încheiat o înţelegere, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.
___________
Art. 69. - a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

Art. 70. - (1) În cazul în care medierea cu privire la latura penală a cauzei se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se poate suspenda, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

(2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care a fost dispusă.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

(3) Abrogat prin punctul 19. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.
(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că nu s-a încheiat înţelegerea potrivit art. 56 alin. (1) lit. a) sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

(5) Pentru soluţionarea acţiunii penale ori a acţiunii civile în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat să transmită organului judiciar acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

(6) Dispoziţiile art. 61 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care medierea este recomandată de către organele judiciare.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 32. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 

CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 71. - (1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa, precum şi standardele de formare în domeniul medierii, ce vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În vederea constituirii primului consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemnaţi de comun acord de către organizaţiile legal constituite din domeniul medierii, avându-se în vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activităţii organizaţiei în acest domeniu conform prevederilor statutului, numărul de membri specializaţi, precum şi pregătirea şi experienţa practică în mediere ale reprezentanţilor acestor organizaţii.
(3) Pentru organizarea şi funcţionarea primului consiliu de mediere, în primul an de la începerea activităţii se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare;
b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.
(4) După expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finanţarea sa se asigură în condiţiile art. 21.
Art. 72. - (1) În termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere, începe procedura de autorizare a mediatorilor.
(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, urmează un curs de formare profesională a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a) -e), pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile prezentei legi, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul de mediere va decide autorizarea după evaluarea conţinutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregătirii. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 73. - (1) Dispoziţiile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile în termen de o lună de la data întocmirii tabloului mediatorilor autorizaţi.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în medierea conflictelor de drepturi de care părţile pot dispune din cadrul conflictelor de muncă.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 33. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 74. - (1) Instituţiile şi celelalte persoane juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au în derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul începerii cursurilor.
(2) Abrogat prin punctul 22. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.
Art. 75. - Avocaţii, notarii publici, precum şi membrii altor profesii liberale care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază.

___________
Art. 75. - a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucureşti, 16 mai 2006.
Nr. 192.