" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

Regulament

din 13/05/2007

Regulamentul din 13.05.2007 de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere


Versiune consolidata in 09/01/2014

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 27/07/2007

Atenþie: Actul a fost amendat de cãtre: Hotărâre nr. 5/2014.

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

________________________________________ 

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Art. 2. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor privind atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.
___________
Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Art. 3. - (1) Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

(11) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce face dovada înscrierii într-o asociaţie profesională, conform obligaţiei prevăzute la art. 24 din Lege.
___________
Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Nicio organizaţie sau asociaţie constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveşte activităţile de mediere şi control al medierii.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 2018/2011 începând cu 06.06.2011.

(3) Calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii se dobândeşte exclusiv prin exprimarea prealabilă, în scris, a consimţământului expres dat de asociaţia profesională în acest sens, în urma unei solicitări adresate respectivei asociaţii profesionale.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 2018/2011 începând cu 06.06.2011.

(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat şi care îndeplineşte ulterior, în mod cumulativ, în fiecare an calendaristic, următoarele condiţii:
a) nu are înscrise în cazierul judiciar menţiuni cu privire la infracţiuni care îl fac incompatibil cu profesia de mediator, probând astfel că se bucură de încredere, stimă şi respect în comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaraţie pe propria răspundere că nu are înscrise menţiuni în cazierul judiciar;
b) este înscris în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, este activ ca formă de exercitare a profesiei şi a plătit taxa profesională, în cuantumul stabilit şi perceput de Consiliul de mediere;
c) este membru al unei asociaţii profesionale de mediatori înscrisă în Registrul asociaţiilor profesionale în domeniul medierii, dovedit prin adeverinţă la zi eliberată de asociaţia profesională respectivă;
d) a acumulat numărul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de mediere, prin oricare din modalităţile reglementate de Consiliul de mediere.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 4911/2013 începând cu 09.01.2014.

(5) Documentele atestând îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) se vor depune în original, până la data de 31 martie a anului calendaristic următor celui pentru care se face dovada.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin linia din Hotărâre nr. 4911/2013 începând cu 09.01.2014.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2018/2011 in data de 06 iunie 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 4911/2013 in data de 09 ianuarie 2014

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 5/2014 in data de 11 aprilie 2014

Art. 4. - Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

 

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere

 

SECŢIUNEA 1
Funcţionarea Consiliului de mediere

 

Art. 5. - (1) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
(2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor;
b) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;
c) au o experienţă practică de minimum 2 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;
d) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotărâre rămasă definitivă;
e) au achitată la zi taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor.
(3) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.
(4) Consiliul îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţă care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani şi începe la data preluării acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se finalizează prin semnarea documentelor de către fiecare membru al Consiliului, prin care aceştia fac dovada că au luat cunoştinţă de şi se angajează să respecte Codul de etică al membrilor Consiliului de mediere şi Regulamentul privind Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările în domeniul medierii, prevăzute în anexele nr. 9 şi 10.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 4346/2013 începând cu 25.10.2013.
___________
Art. 5. a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 4346/2013 in data de 25 octombrie 2013

Art. 6. - (1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.
(2) Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului.
___________
Art. 6. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 7. - (1) Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de 2 ani. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 4346/2013 începând cu 25.10.2013.

(2) Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.

________________________________________ 

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 4346/2013 in data de 25 octombrie 2013

Art. 8. - (1) În structura Consiliului prevăzută în anexa nr. 1 funcţionează un secretariat tehnic, a cărui organigramă este propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului reuniţi în şedinţă.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi.
(3) Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 1. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

(4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin următoarele comisii consultative cu caracter permanent:
a) Comisia consultativă a corpului profesional;
b) Comisia consultativă pentru calitatea formării;
c) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere;
d) Comisia pentru promovarea medierii;
e) Abrogată prin punctul 1. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
f) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative;
g) Comisia legislativă.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(5) a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează şi adoptă regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţă.
b) Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.
c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice şi intră în vigoare de la data de la care se afişează pe site-ul Consiliului.
d) Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea şi la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din reprezentanţii asociaţiilor profesionale, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei şi de a aviza proiecte de hotărâri ce vizează exercitarea profesiei de mediator.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscrişi în Lista furnizorilor de formare autorizaţi de Consiliu şi are ca rol formularea de propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale şi continue a mediatorilor, precum şi avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare iniţială şi continuă, cu excepţia standardelor de formare.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanţi ai organizaţiilor în domeniul medierii şi are rolul de a formula propuneri şi recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare şi control al acestor servicii.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(9) Comisia pentru promovarea medierii este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei şi de a elabora programe şi proiecte care să contribuie la informarea publicului larg şi a unor grupuri-ţintă specializate cu privire la mediere şi la activitatea Consiliului.
___________
Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(10) Abrogat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(11) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii şi acţiuni în relaţia cu fiecare autoritate publică şi organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(12) Comisia legislativă este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a identifica nevoia unor corelări legislative şi de a face propuneri pentru abordarea unitară a medierii, în sensul legii.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 9. - Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din următoarele tipuri de venituri:
a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor, acreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor şi taxe privind reacreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 2. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

b) taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 2. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

c) taxe provenind din avizarea modificării formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) taxe provenind din avizarea înfiinţării de sedii profesionale secundare ale formelor de exercitare a profesiei de mediator;
e) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
f) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesională iniţială a mediatorilor;
g) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesională continuă a mediatorilor;
h) taxe provenind din analiza programelor de formare în vederea echivalării pregătirii profesionale ca mediator;
i) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor şi taxe de menţinere în lista formatorilor şi experţilor;
___________
Litera i) a fost modificată prin punctul 2. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

j) donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii;
k) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
l) încasări din vânzarea materialelor proprii;
m) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
n) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului.
___________
Art. 9. a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 10. - (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii:
a) prin renunţare scrisă;
b) prin deces;
c) prin încetarea calităţii de mediator;
d) prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare într-un an;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

e) prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere;
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 7. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

f) prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă.
___________
Litera f) a fost introdusă prin punctul 7. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) Încetarea calităţii de membru se constată prin hotărâre a Consiliului.
(3) Absenţele se consideră a fi motivate în caz de boală, din motive familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participări la evenimente ca şi reprezentant al Consiliului şi în alte situaţii aprobate de Consiliu în şedinţa în care se absentează.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(4) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rămasă vacantă.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 9. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 11. - (1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (41) din lege.
(2) Consiliul de mediere asigură organizarea şi desfăşurarea procedurii de revocare a membrilor săi.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 12. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii.
Art. 13. - (1) Coordonarea activităţii executive a Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonator de credite.
(3) Preşedintele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente.
(4) În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii.
(5) Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii.
(6) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui.
(7) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predă mandatul, după caz.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 12. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(8) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiară a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 12. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(9) Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 14. - (1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:
a) prin renunţare scrisă;
b) prin deces;
c) prin încetarea calităţii de membru al Consiliului;
d) absenţa nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

e) la împlinirea termenului mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1).
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.
(2) Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului.
(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 15. - (1) Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi, aprobat prin hotărâre a Consiliului.
(2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului şi ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(3) Convocarea în şedinţă extraordinară se face la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii Consiliului.
(4) Ordinea de zi pentru şedinţele ordinare se afişează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, cu indicarea orei şi locului desfăşurării şedinţei, iar pentru şedinţele extraordinare se afişează cu minimum 3 zile înainte.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(5) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.
(51) Ordinea de zi va conţine şi specificarea caracterului public sau nepublic al şedinţei sau al unor puncte de pe ordinea de zi.
___________
Alineatul (51) a fost introdus prin punctul 15. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 5 membri.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(7) a) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.
b) La solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă şi cele de abţinere se motivează şi se consemnează separat în procesul-verbal de şedinţă.
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 5. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii, se publică pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor şi, după ce conţinutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, după caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(9) Consiliul adoptă hotărâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare şi calitatea formării mediatorilor, precum şi referitor la avizarea programelor de formare, după consultarea comisiilor cu atribuţii în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale căror regulamente proprii au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(10) Cheltuielile de deplasare şi diurnă ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relaţia cu terţii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

 

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile Consiliului de mediere

 

Art. 16. - Atribuţii de organizare şi funcţionare a Consiliului:
a) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;
b) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente;
c) adoptă planul de activităţi anuale, bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de bilanţ financiar-contabil anual;
d) stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare, conform art. 21 din Lege;
e) organizează activitatea de redactare şi editare a publicaţiilor Consiliului;
f) acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului;
g) aprobă achiziţia de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare şi oportunitate;
h) organizează conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului;
i) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului;
j) organizează alegerea următorului Consiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
k) exercită controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente, preşedintelui şi vicepreşedintelui;
l) aprobă regulamentul de desfăşurare a şedinţelor membrilor Consiliului, modul de stabilire a ordinii de zi, condiţiile de asigurare a caracterului public al şedinţelor, procedura de lucru între Comisia permanentă şi Consiliu, procedurile de lucru între Consiliu şi organismele de consultare, precum şi cu cele de specialitate;
m) aprobă procedura de lucru a Comisiei permanente, precum şi procedurile de lucru specifice pentru activităţile acesteia ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliu;
n) aprobă organigrama structurii executive a Consiliului propusă de preşedinte şi o publică pe portalul său web;
o) aprobă strategiile şi planurile de activităţi propuse de comisiile consultative şi de Comisia permanentă;
p) aprobă constituirea de noi comisii de specialitate, colaborările pe bază de protocol cu alte instituţii publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi participarea în proiecte, la iniţiativa Consiliului sau a unor terţi;
q) elaborează şi modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, a Comisiei consultative pentru calitatea formării şi a Senatului;
r) Abrogată prin punctul 3. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
s) stabileşte cazurile pentru care Consiliul emite hotărâri şi cele pentru care preşedintele emite decizii;
t) aprobă rapoartele anuale de activitate;
u) adoptă hotărâri cu privire la constituirea comisiilor consultative şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;
v) solicită avizele comisiilor consultative cu caracter permanent, în conformitate cu atribuţiilor stabilite prin regulamentele proprii;
w) colaborează cu instituţiile de resort pentru transpunerea legislaţiei europene în materia medierii;
x) îndeplineşte orice alte atribuţii care privesc organizarea Consiliului, a Comisiei permanente şi a Secretariatului tehnic.
y) înfiinţează asociaţii, fundaţii sau societăţi comerciale şi participă la administrarea acestora.
___________
Litera y) a fost introdusă prin punctul 6. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Art. 16. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 17. - Atribuţii privind formarea mediatorilor:
a) avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului;
b) propune modificări ale standardelor ocupaţionale existente şi face propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere, în aplicarea art. 12 alin. (4) şi (5) din Lege;
c) adoptă standardele de formare în domeniul medierii, elaborate sau modificate de Senat;
d) autorizează cursurile şi programele de formare a mediatorilor, în condiţiile standardelor de formare a mediatorului, şi autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri şi programe de formare autorizate de Consiliu;
e) avizează programele de nivel master în domeniul medierii, care au ca scop dobândirea competenţelor de mediator, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului;
f) acreditează formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori de programe de formare a mediatorului, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului;
g) adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor.
___________
Litera g) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

h) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare autorizaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;
i) întocmeşte şi actualizează lista formatorilor, a examinatorilor şi a experţilor evaluator acreditaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;
j) colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi promovarea intereselor acestora;
k) emite documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor, în condiţiile prevăzute de Standardul de formare a mediatorului;
l) supraveghează şi ia măsuri privind respectarea standardelor de formare în domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de acestea;
m) stabileşte condiţiile de atestare a calificării ca mediator, precum şi cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege;
n) emite documentele care atestă echivalarea ori compensarea pregătirii în mediere, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege.
___________
Art. 17. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 18. - Atribuţii de control:
a) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
b) emite documentele de autorizare a mediatorilor;
c) întocmeşte şi actualizează Tabloul mediatorilor şi îl pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia;
d) elaborează procedura de înscriere în Tabloul mediatorilor a mediatorilor autorizaţi;
e) aprobă forma Tabloului mediatorilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
f) ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei pentru mediatorii autorizaţi;
g) primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străini care desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;
h) apără şi promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere;
i) colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere;
j) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
k) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul de evidenţă al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi îl publică pe portalul său web;
l) întocmeşte şi actualizează Lista organizaţiilor din domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi o publică pe portalul său web;
m) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
n) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora;
o) stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei;
p) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
q) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege, în condiţiile respectării legislaţiei privind concurenţa;
r) primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, stabileşte condiţiile privind constituirea şi constituie comisiile de disciplină, după caz;
s) analizează şi aprobă sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină şi răspunde de aplicarea acestora;
t) stabileşte regulile de arhivare care trebuie respectate de formele de exercitare a profesiei şi modelele de registre pentru organizarea activităţii mediatorilor.
u) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii, precum şi Registrul de evidenţă a asociaţiilor profesionale specializate ale mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi le publică pe portalul său web.
___________
Litera u) a fost introdusă prin punctul 8. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 19. - Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile Comisiei permanente

 

Art. 20. - Atribuţiile Comisiei permanente sunt:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului şi desfăşurarea activităţii permanente a instituţiei, sub coordonarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui Consiliului;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

b) elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli;
c) pregăteşte şedinţele consiliului şi stabileşte priorităţile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris şi însoţite de documentaţia necesară, acolo unde este cazul, depuse până la începerea şedinţei comisiei;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

d) analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şi adoptate de Consiliu;
e) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului;
f) formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
g) formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei naţionale anuale;
h) verifică îndeplinirea condiţiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizează cererile şi documentele anexate privind recunoaşterea pregătirii ca mediator şi înaintează Consiliului rezoluţia de aprobare sau respingere a cererilor analizate;
___________
Litera h) a fost modificată prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 21. - (1) Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(2) Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu.
(3) Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
(4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în condiţiile prevăzute la art. 10, care se aplică şi membrilor Comisiei permanente.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 4-a
Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui

 

Art. 22. - (1) Preşedintele coordonează întreaga activitate executivă a Consiliului, având următoarele atribuţii:
a) supraveghează şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

b) reprezintă Consiliul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
c) încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;
d) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente;
e) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente;
f) coordonează activitatea Consiliului;
g) coordonează activitatea Secretariatului tehnic;
h) este ordonator de credite;
i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare anuale;
___________
Litera i) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

j) colaborează cu vicepreşedintele în toată activitatea sa;
k) prezintă Consiliului periodic un raport de activitate si informează Consiliul cu privire la activitatea instituţiei şi a Comisiei permanente desfăşurată între şedinţele acestuia;
___________
Litera k) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

l) răspunde de organizarea şi buna funcţionarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;
___________
Litera l) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului.
___________
Litera m) a fost introdusă prin punctul 20. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 21. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 23. - Atribuţiile vicepreşedintelui sunt:
a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;
b) asigură coordonarea activităţii Consiliului, în lipsa preşedintelui;
c) conduce lucrările în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei permanente, în lipsa preşedintelui;
d) asigură reprezentarea Consiliului în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;
e) coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea preşedintelui;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului;
g) colaborează cu preşedintele în toată activitatea sa.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Secretariatul tehnic

 

Art. 24. - (1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului şi este condus de un director executiv, angajat permanent, conform Legii nr. 53/2003 - Codului muncii, republicată.
(2) Secretariatul tehnic funcţionează conform unei organigrame proprii, propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului, reuniţi în şedinţă.
(3) Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii:
a) primeşte, ia în evidenţă şi distribuie corespondenţa adresată Consiliului;
b) eliberează actele emise de Consiliu, precum şi copii şi duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate şi aprobate de preşedinte;
c) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente;
d) asigură consilierea şi reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiinţat în cadrul Secretariatului;
e) redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului;
f) pregăteşte şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliu;
g) pregăteşte şi asigură suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei anuale a mediatorilor;
h) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice;
i) răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului web al Consiliului şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia;
j) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;
k) răspunde de realizarea materialelor publicitare şi a publicaţiilor proprii ale Consiliului, precum şi de distribuirea acestora;
l) răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente;
m) răspunde de respectarea normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi în cazul situaţiilor de urgenţă;
n) ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate de Consiliu şi răspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile;
o) întocmeşte raportul anual de execuţie bugetară al Consiliului şi face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli.
(4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordonează preşedintelui şi colaborează în îndeplinirea atribuţiilor sale cu vicepreşedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent şi alte comisii speciale înfiinţate de Consiliu.
(5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile preşedintelui sau, după caz, ale vicepreşedintelui şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament şi prin fişele de post.
(6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are următoarele atribuţii:
a) răspunde de siguranţa din punctul de vedere al securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare;
b) răspunde de dotarea cu echipamentul necesar şi de efectuarea instructajului tuturor angajaţilor cu privire la modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic;
c) răspunde de organizarea acordării primului ajutor în situaţiile de urgenţă, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens;
d) răspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi în situaţii de urgenţă la condiţiile locurilor de muncă existente;
e) răspunde de respectarea şi aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă de către toţi angajaţii;
f) răspunde de urmărirea modului în care se pun în practică măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă.
___________
Art. 24. a fost modificat prin punctul 22. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

 

CAPITOLUL III
Formele de exercitare a profesiei de mediator

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

Art. 25. - (1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
(2) Un mediator poate desfăşura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.
(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere, în condiţiile Codului muncii.
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 26. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt următoarele:
a) societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM;
b) birou de mediator, prescurtat BM;
c) birou de mediatori asociaţi, prescurtat BMA;
d) angajat cu contract de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la lit. a)-c) sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;".
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Abrogat prin punctul 7. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.
(3) În toate cazurile, contractul de mediere menţionează distinct numele mediatorului ales de părţi, indiferent de forma de exercitare a profesiei, şi conţine clauze distincte cu privire la drepturile şi obligaţiile mediatorului faţă de părţi.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină o evidenţă financiar-contabilă distinctă pentru activitatea sa ca mediator.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(5) Mediatorul poate să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere şi eventuale daune efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului regulament şi ale Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu.
(6) Cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plata primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În toate cazurile în care mediatorul îşi desfăşoară activitatea ca angajat cu contract de muncă, angajatorul trebuie să asigure mediatorului angajat condiţii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la confidenţialitate şi neutralitate.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 7. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 261. - (1) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul este obligat să ţină arhivă şi registre proprii şi să comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.
(2) Indiferent de forma de exercitare în care îşi desfăşoară activitatea, mediatorul are obligaţia să ţină cel puţin următoarele registre, corespunzător activităţii sale proprii ca mediator:
- registru general de corespondenţă (intrări-ieşiri);
- registru sau registre de evidenţă a contractelor de mediere, a proceselor-verbale şi a acordurilor de mediere.
(3) Registrele ţinute de mediatori sunt numerotate filă cu filă şi sunt ştampilate de mediator.
(4) La trecerea dintr-o formă de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligaţia de a conserva arhiva deţinută anterior.
(5) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calităţii de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluată de Consiliu sub inventar.
(6) Arhiva predată şi sigilată va putea fi ulterior predată unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidenţialităţii. Desigilarea arhivei şi eliberarea de copii sau duplicate vor putea fi făcute doar la solicitarea motivată, în scris, a părţilor sau a autorităţilor, adresată mediatorului care a preluat arhiva.
___________
Art. 261. a fost introdus prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

Art. 27. - (1) Activitatea de mediere poate fi desfăşurată ca formă de exercitare a profesiei doar în cadrul organizaţiei neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
(2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe bază de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menţionate la art. 26.
___________
Art. 27. a fost modificat prin punctul 9. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 28. - (1) Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Lege.
(2) Mediatorul este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum şi modificări ale codului de înregistrare fiscală sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfăşura activitatea începând cu data înscrierii în Tabloul mediatorilor şi cu emiterea autorizaţiei de către Consiliu.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) În cazul schimbării sau încetării formei în care îşi exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 29. - Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:
a) activitatea de mediere se poate desfăşura la sediul profesional sau într-o altă locaţie decisă de mediator şi părţi;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 12. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesională;
c) mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;
d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate.
e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afişa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în anexa nr. 7;
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puţin invitaţia la mediere, contractul de mediere, procesul verbal şi înştiinţările trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondenţă a sediului profesional şi datele de contact, dintre care cel puţin numărul de telefon şi o adresă de e-mail;
___________
Litera f) a fost introdusă prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă.
___________
Litera g) a fost introdusă prin punctul 13. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Sediul fiscal şi sediul operaţional, aşa cum sunt definite de legislaţia în domeniul fiscal, al aceleiaşi forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă acelaşi regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliu, acestea fiind inviolabile.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(3) În cazul în care un mediator solicită şi obţine avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeaşi localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei şi a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliului.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desfiinţarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 14. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 30. - Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 2-a
 Societatea civilă profesională

 

Art. 31. - (1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea desfăşurării activităţii profesionale.
(2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfăşurată de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.
___________
Art. 31. a fost modificat prin punctul 15. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 32. - (1) Societatea civilă profesională de mediatori se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma «societate civilă profesională de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU şi BARBU - Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU, BARBU şi asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori»).
(2) Denumirea se înscrie pe firma societăţii civile profesionale de mediatori şi se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe ştampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeaşi formă în care a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu.
___________
Art. 32. a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 33. - (1) Contractul de societate civilă profesională de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 3-a
Biroul de mediator

 

Art. 34. - (1) În biroul de mediator îşi exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5.
(2) Biroul de mediatori asociaţi este constituit din 2 sau mai mulţi mediatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi birou, în baza actului de înfiinţare a biroului de mediatori asociaţi întocmit conform anexei nr. 5 şi care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la Consiliu.
___________
Art. 34. a fost modificat prin punctul 18. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Art. 35. - (1) Biroul de mediator (BM) şi biroul de mediatori asociaţi (BMA) sunt individualizate printr-o denumire specifică ce cuprinde: numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma «birou de mediator», respectiv «birou de mediatori asociaţi» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Birou de mediator»; «POPESCU, BARBU sau POPESCU şi BARBU - Birou de mediatori asociaţi»).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Dispoziţiile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 4-a
Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă

 

Art. 36. - Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea astfel cum este reglementată de Lege.
Art. 37. - (1) În contractul individual de muncă, la secţiunea "Clauze speciale" se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.
(2) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi.
Art. 38. - Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligaţia să ţină aceeaşi evidenţă a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei, conform art. 261.
___________
Art. 38. a fost modificat prin punctul 20. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare a mediatorilor

 

SECŢIUNEA 1
Autorizarea ca mediator

__________

SECŢIUNEA 1 a fost introdusă prin punctul 21. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

Art. 39. - (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.
(2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) se face dovada că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau, după caz, condiţiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege;
b) se face dovada că a fost achitată taxa de autorizare prevăzută de Lege, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului;
c) se face dovada că a fost solicitată şi avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege şi de prezentul regulament.
d) se face dovada îndeplinirii condiţiei art. 24 din Lege.
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 4. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 22. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(4) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9).
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(5) Activitatea de mediator poate fi desfăşurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale Regulamentului, şi emiterii autorizaţiei de mediator de către Consiliu.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(6) Recunoaşterea pregătirii ca mediator a unui cetăţean al unui stat terţ se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregătirii, aprobată de Consiliu conform Legii.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(7) Recunoaşterea pregătirii ca mediator pentru un cetăţean român în condiţiile art. 72 alin. (2) sau ale art. 8 alin. (2)-(6) se face prin aplicarea corespunzătoare a Procedurii de echivalare sau compensare a pregătirii prevăzute de Lege.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Art. 39. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 128/2009 începând cu 24.12.2009.

________________________________________ 

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 40 - (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator, persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevăzută în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente:
a) actul de identitate - copie certificată;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

b) certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie certificată;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

c) diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - copie legalizată,
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

d) certificatul de naştere - în fotocopie;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:
e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu şi completat de furnizorul de formare autorizat; sau
___________
Litera e.1) a fost modificată prin punctul 6. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliu; sau
e.3) hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege;
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

f) adeverinţă medicală cu menţiunea «Apt pentru profesia de mediator», eliberată de medicul de medicina muncii, sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea «Clinic sănătos» şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini - original;
h) dovada vechimii în muncă - în fotocopie;
___________
Litera h) a fost modificată prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

i) dovada plăţii taxei de autorizare.
j) actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;
___________
Litera j) a fost introdusă prin punctul 25. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

k) dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.
___________
Litera k) a fost introdusă prin punctul 25. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului.
(3) Cetăţenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, Consiliul va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 26. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program de formare.
(5) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(6) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi vor fi semnate de acesta.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(7) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoţite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

(8) În termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţită de următoarele documente:
a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C - în original;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

b) dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii (RNEODM) - în copie;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

c) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A - în original;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

d) Abrogată prin punctul 8. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 7. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(91) În situaţia în care există mediatori care nu doresc să se afilieze, se va depune cererea prin care persoana neafiliată şi-a exprimat opţiunea pentru a fi luată în evidenţa unei asociaţii profesionale - în copie.
___________
Alineatul (91) a fost introdus prin punctul 9. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(10) Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(11) Până la emiterea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis o hotărâre conform art. 39 alin. (3) vor fi înscrise pe o listă publicată pe portalul web al Consiliului.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 27. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Art. 40 a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 128/2009 începând cu 24.12.2009.

________________________________________
Abrogat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2892/2011 in data de 14 decembrie 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 401. Abrogat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Art. 401. a fost introdus prin punctul 1. din Hotărâre nr. 2892/2011 începând cu 14.12.2011.

Art. 41. - (1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări.
(2) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.
(3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă.
(4) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, justificat, reevaluarea unei cereri de către Comisia permanentă. Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se transmite solicitantului în maximum 15 zile, spre ştiinţă.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 28. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.
___________
Art. 41. a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 128/2009 începând cu 24.12.2009.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Art. 42. - Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.
___________
Art. 42. a fost modificat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Art. 43. - (1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, păstrându-şi acelaşi număr sub care a fost înscrisă iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu.
(2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.
(3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:
a) actul de identitate - în fotocopie;
b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie;
c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, hotărârea asociaţilor, proces-verbal al adunării asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în fotocopie;
d) dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie;
e) legitimaţia de mediator, vizată la zi - în fotocopie.
(4) Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a preşedintelui.
(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii.
(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliu, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.
(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator.
(8) Orice mediator are dreptul să îşi suspende activitatea pe o perioada determinată sau nedeterminată, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi e).
(9) Suspendarea activităţii la cererea mediatorului se constată prin decizie a preşedintelui şi se înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii.
(10) Încetarea suspendării se realizează prin depunerea unei cereri însoţite de următoarele documente:
a) act de identitate - în fotocopie;
b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei - în fotocopie;
c) declaraţia tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original.
(11) Încetarea cauzei de suspendare se constată prin decizie a preşedintelui.
(12) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calităţii de mediator, se realizează în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 39 şi 40.
___________
Art. 43. a fost modificat prin punctul 29. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

 

SECŢIUNEA a 2-a
Tabloul mediatorilor

___________

SECŢIUNEA a 2-a a fost introdusă prin punctul 30. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

Art. 44. - (1) Consiliul întocmeşte Tabloul mediatorilor pe mai multe secţiuni în care sunt înscrişi mediatorii autorizaţi cu forma de exercitare a profesiei şi mediatorii inactivi.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(11) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a făcut dovada înregistrării fiscale în termen de un an de la autorizare şi mediatorii suspendaţi.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 13. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Tabloul mediatorilor este întocmit astfel încât să conţină cel puţin informaţiile prevăzute de art. 12 din Lege şi este structurat pe coloane astfel:
a) numele şi prenumele mediatorului autorizat;
b) data emiterii hotărârii;
c) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) adresa sediului profesional;
e) pregătirea de bază în mediere/instituţia;
f) domeniul de practică al medierii ales de mediator;
g) anul începerii activităţii practice în mediere;
h) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
i) asociaţia profesională a mediatorilor în care este membru;
j) asociaţii internaţionale în care este membru, dacă este cazul;
k) cauze de suspendare, dacă este cazul;
l) date de contact (telefon, fax, e-mail, site).
(3) Mediatorii autorizaţi sunt obligaţi să îşi înregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de autorizare şi a autorizaţiei şi să comunice dovada înregistrării fiscale Consiliului, comunicarea dovezii înregistrării fiscale făcându-se prin orice mijloc care asigură confirmarea de primire.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(4) Menţinerea mediatorilor autorizaţi în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor autorizării, este condiţionată de depunerea dovezii înregistrării fiscale la Consiliu. În cazul nedepunerii dovezii, persoanele în cauză vor fi înscrise în Tabloul mediatorilor la secţiunea de mediatori inactivi.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(5) Tabloul mediatorilor se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizat până la data de 31 mai, şi pe portalul web al Consiliului, actualizat lunar.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(6) Tabloul mediatorilor, actualizat până la 31 mai şi, respectiv, până la 30 noiembrie a fiecărui an, se publică defalcat pe judeţe şi se transmite autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Lege sub formă de afiş sau broşură, după caz.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului regulament.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Art. 44. a fost modificat prin punctul 31. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 45. - (1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (9), cererea de înscriere în Tabloul mediatorilor putând fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată. În toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (9).
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Mediatorii care îşi exercită profesia de mediator pe baza unui contract de muncă încheiat conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament, la înscrierea în Tabloul mediatorilor nu au obligaţia să depună documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) şi c).
(3) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimaţia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, şi aplică o viză anuală care certifică faptul că aceştia au achitat taxa anuală profesională. În cazul achitării în tranşe a taxei profesionale, Consiliul vizează legitimaţia. În cazul în care, după vizarea legitimaţiei, tranşele din taxă nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimaţiei se va face numai după achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 15. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(4) Mediatorii care îndeplinesc condiţiile art. 23 şi 24 din Lege şi pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii rămân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu menţiunea «suspendat» şi înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare.
___________
Art. 45. a fost modificat prin punctul 32. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 128/2009 in data de 24 decembrie 2009

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2570/2011 in data de 28 septembrie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

 

CAPITOLUL V
Formarea mediatorilor

 

SECŢIUNEA 1
Programe şi standarde de formare

 

Art. 46. - Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:
a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;
b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;
c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 8. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 47. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii şi în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu.
(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.
(3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structură care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică.
___________
Art. 47. a fost modificat prin punctul 9. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 48. - Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare iniţială a mediatorilor în ceea ce priveşte:
a) structura pe arii tematice;
b) calificarea şi experienţa formatorilor;
c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum şi
d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.
___________
Art. 48. a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 49. - Standardele de formare iniţială şi continuă adoptate de Consiliu şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor.
___________
Art. 49. a fost modificat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

 

SECŢIUNEA a 2-a
Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

 

Art. 50. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:
a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliu, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare;
b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, avizate în prealabil de Consiliu.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se avizează în prealabil de către acesta.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 51. - În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puţin:
a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie;
b) programul de formare propus;
c) lista formatorilor propuşi;
d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;
e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.
___________
Art. 51. a fost modificat prin punctul 13. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Art. 52. - (1) În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoţită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(2) Autorizaţia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare.
(3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.
(4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi.......».
(5) Autorizaţia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.
(6) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a).
(7) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare are obligaţia să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c).
___________
Art. 52. a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 517/2010 începând cu 12.01.2011.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 517/2010 in data de 12 ianuarie 2011

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

 

CAPITOLUL V1

 

SECŢIUNEA 1
Drepturile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere

 

Art. 521. - Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, în condiţiile de publicitate stabilite în regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 522. - Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu părţile, în raport cu natura şi obiectul conflictului supus medierii, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.
Art. 523. - (1) Mediatorul are dreptul să stabilească şi să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de Lege.
(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, îndrumând părţile să aleagă un alt mediator.
(3) Mediatorul are dreptul să refuze soluţionarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în care constată că între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă şi efectele acestei situaţii sunt de natură să influenţeze medierea.
(4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimaţiei emise de Consiliu.
(5) Mediatorul are dreptul de a se înscrie într-o asociaţie profesională internaţională din domeniul medierii.
(6) Mediatorul are dreptul de a se înscrie în asociaţii profesionale ale mediatorilor, pe domenii de specialitate.
(7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotărârile Consiliului ce vizează activitatea profesiei de mediator.
(8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate în formele de exercitare a profesiei de mediator.
(9) Mediatorul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere a profesiei, în condiţiile stabilite prin Lege şi regulament.
(10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului în condiţiile stabilite de Consiliu.
(11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociaţia profesională a mediatorilor al cărei membru este.
Art. 524. - Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, percheziţia fiind dispusă numai de organele competente prevăzute de Codul de procedură penală.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere

 

Art. 525. - (1) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile şi să dea orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii.
(2) Mediatorul are obligaţia să desfăşoare activitatea de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.
Art. 526. - (1) Mediatorul are obligaţia să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.
(2) Mediatorul este obligat să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii.
(3) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile cu privire la orice legătură avută anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes faţă de subiectul disputei, lăsând părţile să decidă în cunoştinţă de cauză asupra acceptării mediatorului.
Art. 527. - Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz în următoarele situaţii:
a) dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial;
b) dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege;
c) dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
d) dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii;
e) dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii;
f) dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor.
Art. 528. - Mediatorul are obligaţia să sesizeze autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi să asigure garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere.
Art. 529. - Mediatorul are obligaţia să restituie onorariul achitat de părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului.
Art. 5210. - Mediatorul are obligaţia să informeze instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi să răspundă oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege.
Art. 5211. - Mediatorul, prin formele de exercitare a profesiei de mediator, are obligaţia de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal.
Art. 5212. - Mediatorul mai are următoarele obligaţii:
a) să respecte regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator prevăzute în anexa nr. 7;
b) să respecte prevederile Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, prevăzut în anexa nr. 8;
c) să respecte hotărârile Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului, după caz;
d) să anunţe Consiliului, în termen de maximum 3 zile, orice modificare survenită în datele de contact sau în forma de exercitare a profesiei de mediator;
e) să achite taxa anuală profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează.
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 16. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

Art. 5213. - Mediatorul are obligaţia să îşi îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.
Art. 5214. - Mediatorul are obligaţia să se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu la începutul activităţii de mediator şi să emită documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii.
Art. 5215. - Mediatorul are obligaţia să afişeze autorizaţia pe baza căreia funcţionează ca mediator autorizat.
Art. 5216. - (1) Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator. Vizarea legitimaţiei este condiţionată de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior.
(2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie sau de a solicita înscrierea într-o asociaţie profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.
___________
Art. 5216. - a fost modificat prin punctul 17. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Răspunderea mediatorilor care desfăşoară activitate de mediere

 

Art. 5217. - (1) Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri:
a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.
(2) Constituie abatere disciplinară săvârşirea următoarelor fapte care aduc atingere probităţii profesionale:
a) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 525 alin. (1) de a informa părţile şi de a da orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
b) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 525 alin. (2) de desfăşurare a activităţii de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
c) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 526 alin. (2) de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
d) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. a) de a refuza preluarea unui caz dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
e) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. b) de a refuza preluarea unui caz dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
f) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. c) de a refuza preluarea unui caz dacă a reprezentat sau a asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
g) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. d) de a refuza preluarea unui caz dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
h) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. e) de a refuza preluarea unui caz dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
i) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 527 lit. f) de a refuza preluarea unui caz dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) din Lege, respectiv observaţie scrisă;
j) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 528 de a sesiza autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi de a asigura garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz;
k) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 529 de a restitui onorariul achitat de către părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
l) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 5210 de a informa instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi de a răspunde oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
m) nerespectarea de către mediator a regulilor de publicitate prevăzute la art. 5212 lit. a), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
n) nerespectarea de către mediator a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională al mediatorilor, prevăzut la 5212 lit. b), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
o) nerespectarea de către mediator a hotărârilor Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului [art. 5212 lit. c)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
p) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a comunica Consiliului orice modificare a condiţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor, prevăzută la art. 12 din Lege, în termen de 3 zile [art. 5212 lit. d)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
q) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care se datorează [art. 5212 lit. e)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;
___________
Litera q) a fost modificată prin punctul 18. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

r) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin 20 de puncte profesionale anual (art. 5213), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;
s) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu şi de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii (art. 5214), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator.
Art. 5218. - Repetarea abaterii disciplinare în termen de un an de la data aplicării unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă poate constitui temei pentru aplicarea unei sancţiuni mai grave.
___________
CAPITOLUL V1 a fost introdus prin punctul 6. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

 

CAPITOLUL VI
Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

Art. 53. - Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.
Art. 54. - Prin probitate profesională se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al prezentului regulament, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al hotărârilor Consiliului.
Art. 55. - (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi prin hotărârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probităţii profesionale.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor profesionale ale mediatorilor.
Art. 56. - Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.
Art. 57. - Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.
Art. 58. - Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.
Art. 59. - Consiliul este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator.
Art. 60. - În cadrul Consiliului funcţionează Comisia de disciplină cu competenţele stabilite de Lege, care efectuează cercetarea abaterii şi sesizează Consiliul, constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină

 

Art. 61. - (1) Consiliul hotărăşte ca, ori de câte ori este nevoie, să se constituie o comisie de disciplină, din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre a Consiliului de mediere în calitate de preşedinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanţi ai mediatorilor şi un secretar.
(2) Procedura de numire a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină este următoarea:
(i) fiecare asociaţie înregistrată de Consiliul de mediere ca asociaţie profesională a mediatorilor poate desemna anual, până la data de 31 martie, maximum 2 mediatori autorizaţi din rândul membrilor săi, care sunt înscrişi într-o listă, pentru o perioadă de maximum un an calendaristic;
(ii) ordinea înscrierii în listă se stabileşte prin tragere la sorţi de către Secretariatul tehnic, sub coordonarea preşedintelui Comisiei de disciplină;
(iii) desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotaţie, începând cu primii 2 mediatori de pe lista rezultată în urma tragerii la sorţi de către Secretariatul tehnic. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat în ordine cronologică nu poate face parte din Comisia de disciplină, se va numi următorul de pe listă, iar după epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator înscris în listă;
(iv) numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor se face prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere, în care se va preciza totodată obiectul cercetării şi perioada pentru care Comisia a fost învestită.
(3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere deţine de drept funcţia de secretar în Comisia de disciplină.
___________
Art. 61. a fost modificat prin alineatul din Hotărâre nr. 263/2010 începând cu 29.04.2010.

________________________________________
Modificat de Hotărâre nr. 263/2010 in data de 29 aprilie 2010

Art. 62. - Comisia de disciplină astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.
Art. 63. - Comisia de disciplină are în compenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.
Art. 64. - Cheltuielile necesare activităţii Comisiei de disciplină şi ale Consiliului, ca instanţă disciplinară, sunt suportate din bugetul Consiliului.

 

SECŢIUNEA a 3-a
 Reguli de procedură

 

Art. 65. - Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârşirea de către un mediator a unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege.
Art. 66. - (1) Plângerea se va face în scris şi va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţii şi abaterea pretins săvârşită de către mediator.
(2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnăturii duce la respingerea plângerii formulate.
Art. 67. - (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia de disciplină desemnată în condiţiile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării plângerii.
(2) Audierea petentului şi a mediatorului este obligatorie.
(3) Mediatorul cercetat va fi înştiinţat în vederea luării la cunoştinţă despre plângere şi piesele dosarului întocmit, pentru a-şi putea formula apărarea.
(4) Convocarea părţilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Art. 68. - Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate la art. 67.
Art. 69. - Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei, din care să rezulte faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.
Art. 70. - (1) În cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va efectua verificări de înscrisuri şi va culege informaţii în legătură cu abaterea pretins săvârşită, prin mijloacele prevăzute de lege.
(2) Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde şi un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.
(3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
Art. 71. - La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 39 din Lege, se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.
Art. 72. - Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizează anual de către Consiliu.
Art. 73. - Hotărârea motivată se comunică, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătură pe copie, mediatorului cercetat şi petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronunţarea hotărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
Art. 74. - (1) Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) din Lege poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(2) Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.
(3) Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.
Art. 75. - (1) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi Consiliu. Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu.
(2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage suspendarea de drept a calităţii de mediator până la achitarea sumei.
(3) După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Suspendare. Perimare. Reabilitare

 

Art. 76. - Consiliul, ca instanţă disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:
a) când ambele părţi o cer;
b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a se da.
Art. 77. - Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părţi.
Art. 78. - Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.
Art. 79. - Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului.
Art. 80. - Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 76.
Art. 81. - Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.
Art. 82. Abrogat prin punctul 19. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

________________________________________
Abrogat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Art. 83. - Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor profesionale.

________________________________________
Completat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Completat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 7/2012 in data de 27 ianuarie 2012

Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 195/2012 in data de 04 aprilie 2012

 

CAPITOLUL VI1
Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medierii

 

Art. 831. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează RNEODM pe care îl actualizează lunar. RNEODM cuprinde 3 secţiuni distincte: asociaţii profesionale, organizaţii din domeniul medierii şi alte organisme.
___________
Art. 831. - a fost modificat prin punctul 20. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA 1
 Asociaţiile profesionale ale mediatorilor

 

Art. 832. - (1) Corpul profesional al mediatorilor se compune din toţi mediatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul mediatorilor, care exercită profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevăzute de lege şi care sunt organizaţi în asociaţii profesionale locale sau naţionale, conform art. 24 din Lege şi în condiţiile art. 833 din prezentul regulament.
(2) Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.
Art. 833. - (1) Sunt asociaţii profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
b) cel puţin jumătate plus unu din membri sunt mediatori autorizaţi în condiţiile legii, iar diferenţa este formată din absolvenţi ai cursurilor de formare ca mediator;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

c) denumirea asociaţiei cuprinde cuvinte precum «mediere», «mediator», «conflict» şi «amiabil» sau sinonime ale acestora ori combinaţii ale acestora cu alte cuvinte;
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

d) scopul asociaţiei este conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor şi apărarea drepturilor şi intereselor acestora;
e) obiectivele şi activităţile asociaţiei respectă prevederile legale şi regulamentare în materia medierii, nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu sunt uniuni sau federaţii ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu au clauze de exclusivitate;
___________
Litera e) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

f) activităţile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere către terţi;
___________
Litera f) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

g) sunt înscrise în secţiunea 1 din RNEODM întocmit de Consiliu şi nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM.
___________
Litera g) a fost modificată prin punctul 21. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

h) Abrogată prin punctul 22. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
(2) Asociaţiile profesionale ale mediatorilor prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrează în categoria organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 22 din Lege.
(3) Abrogat prin punctul 22. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
Art. 834. - (1) În scopul informării publice şi a mediatorilor, Consiliul ţine evidenţa asociaţiilor profesionale în RNEODM.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Înscrierea asociaţiilor profesionale în RNEODM se face la cerere, prin decizie a preşedintelui Consiliului, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a)-g).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(3) În cazul contestării deciziei preşedintelui de respingere a înscrierii, Consiliul adoptă o hotărâre privind soluţionarea contestaţiei.
(4) Cererea de înscriere în RNEODM va fi însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) hotărârea judecătorească de înfiinţare, precum şi hotărârile judecătoreşti ulterioare, dacă este cazul;
d) certificatul fiscal;
e) certificatul de înregistrare a persoanei juridice;
f) lista membrilor asociaţiei profesionale.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se depun în copie, certificată pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura reprezentantului legal al asociaţiei profesionale şi aplicarea ştampilei acesteia.
(6) Decizia sau hotărârea privind înscrierea asociaţiei profesionale în RNEODM se comunică solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea este de respingere a înscrierii, aceasta se motivează şi se comunică solicitantului şi se publică pe site-ul Consiliului.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(7) În cazul în care cererea de înscriere a asociaţiei profesionale se aprobă, aceasta va fi înscrisă în RNEODM în termen de 3 zile de la data aprobării.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Asociaţiile profesionale specializate

 

Art. 835. - (1) Mediatorii autorizaţi pot înfiinţa şi alte tipuri de asociaţii, pe domenii de aplicare a medierii.
(2) Asociaţiile înfiinţate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi înscrise la cerere în secţiunea I din RNEODM, având precizat la rubrica «Menţiuni» din registru domeniul de specializare.
___________
Art. 835. - a fost modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

Art. 836. - Sunt asociaţii profesionale specializate pe domenii de aplicare a medierii acele persoane juridice care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f);
b) denumirea, scopul, obiectivele asociaţiei precizează domeniile de aplicare a medierii pentru care membrii asociaţiei au interes profesional;
c) membrii asociaţiei au o specializare recunoscută de Consiliu, în cazul în care pentru practica într-un anumit domeniu de aplicare a medierii Consiliul reglementează necesitatea specializării.
Art. 837. - (1) Un mediator autorizat poate fi membru numai într-o singură asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită în prezentul regulament.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 25. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Un mediator autorizat poate fi membru în una sau mai multe asociaţii specializate, astfel cum acestea sunt definite în prezentul regulament.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 25. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(3) Un mediator autorizat poate avea concomitent calitatea de membru într-o asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită la art. 833, dar şi calitatea de membru în una sau mai multe asociaţii profesionale specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 836.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea de servicii de mediere

 

Art. 838. - (1) Servicii de mediere pot fi organizate în colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator de către orice persoană juridică doar după obţinerea unui aviz din partea Consiliului, care certifică astfel faptul că se respectă principiile de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate de către mediator, iar părţilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului şi a soluţiei privind disputa supusă medierii. Serviciile de mediere sunt organizate numai de către organizaţiile prevăzute la art. 22 din Lege.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 26. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Serviciile de mediere pot fi organizate doar de persoanele juridice care au în obiectul de activitate organizarea sau oferirea unor astfel de servicii, denumite în continuare organizaţii din domeniul medierii.
(3) În cazul unui serviciu de mediere organizat de o organizaţie din domeniul medierii, contractul de mediere se încheie exclusiv între mediator şi părţi, conform art. 45 şi 46 din Lege.
(4) Cererea de avizare a modului de organizare a serviciului de mediere va fi însoţită de o descriere a modului de organizare a serviciului de mediere, în condiţiile legii. Comisia permanentă analizează cererea şi face o propunere argumentată Consiliului, care hotărăşte cu privire la admiterea sau respingerea cererii.
(5) Hotărârea Consiliului se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la adoptare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi se publică pe portalul web al Consiliului.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 13. din Hotărâre nr. 7/2012 începând cu 27.01.2012.

(6) Mediatorii autorizaţi pot colabora în vederea furnizării serviciului de mediere cu orice persoană juridică dintre cele menţionate la alin. (1), după obţinerea de către acesta a avizului prealabil emis de Consiliu.
Art. 839. - (1) Organizaţiile care au în obiectul de activitate servicii de mediere pot fi înscrise la cerere în secţiunea a II-a din RNEODM.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(2) Cererea de înscriere în RNEODM se depune la Consiliu, însoţită de copii certificate pentru conformitate după următoarele documente:
a) statutul şi actul de constituire din care rezultă că are în obiectul de activitate servicii de mediere sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiinţată;
b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, dacă este cazul;
c) certificatul fiscal;
d) o scurtă descriere a activităţii desfăşurate sau pe care intenţionează să o desfăşoare în domeniul medierii.
e) denumirea organizaţiei face referire concretă la termenii de «mediere», «mediator», «conflict», «amiabil» sau este o combinaţie a acestor cuvinte cu altele.
___________
Litera e) a fost introdusă prin punctul 28. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 27. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

(3) Organizaţiile care au solicitat şi au obţinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse în RNEODM în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii de avizare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 29. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Alte organizaţii

 

Art. 8310. - (1) În RNEODM se pot înscrie la cerere şi alte organizaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi declarate asociaţii profesionale sau organizaţii conform art. 22 din Lege, în sensul definiţiilor din prezentul regulament.
(2) Aceste organizaţii vor fi înscrise în secţiunea a III-a din RNEODM.
(3) În secţiunea a III-a din RNEODM se înscriu federaţiile, fundaţiile, asociaţiile, filiale ale acestora sau alte organizaţii.
(4) Pentru a fi înscrise în RNEODM, organizaţiile precizate la alin. (3) formulează o cerere adresată Consiliului însoţită de următoarele documente:
a) statutul şi actul de constituire din care rezultă că obiectul de activitate vizează domeniul medierii sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiinţată;
b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, dacă este cazul;
c) certificat fiscal;
d) scurtă descriere a activităţii desfăşurate sau care intenţionează să o desfăşoare în domeniul medierii.
(5) Organizaţiile care au solicitat Consiliului înscrierea în RNEODM vor fi incluse în registru, în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii.
___________
SECŢIUNEA a 4-a a fost introdusă prin punctul 30. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.
___________
CAPITOLUL VI1 a fost introdus prin punctul 23. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

 

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 84. - (1) Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consiliului sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta.
(2) Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.
Art. 85. - Fondurile Consiliului constituite conform Legii şi prezentului regulament acoperă cel puţin următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc.;
b) cheltuielile de funcţionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină şi comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice şi a unor programe soft specializate, actualizarea şi întreţinerea acestora, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte tipuri de servicii de consultanţă, după caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.;
c) cheltuieli de personal: salariile angajaţilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizaţiile membrilor, ale Comisiei permanente şi ale preşedintelui şi vicepreşedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii;
d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broşuri, publicaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante şi afişe de promovare a medierii şi Tabloului mediatorilor, alte publicaţii proprii;
e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinţa naţională a mediatorilor şi alte conferinţe, organizate direct şi în parteneriat;
f) cheltuieli pentru achiziţii, conform hotărârilor Consiliului;
g) alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.
___________
Art. 85. a fost modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

Art. 86. - (1) În termen de o lună de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor.
(2) Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.
Art. 87. - În termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programa-cadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.
Art. 88. - Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui.
Art. 89. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.
___________
Art. 89. a fost modificat prin punctul 25. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

________________________________________
Modificat de articolul 0 din Hotărâre nr. 2247/2011 in data de 17 august 2011

Modificat de articolul 1 din Hotărâre nr. 2450/2011 in data de 06 septembrie 2011

 

 

ANEXE

 

ANEXA Nr. 1
la regulament 

 

ORGANIGRAMA

Consiliului de mediere

   

                    ┌────────────────────┐

                    │Consiliul de mediere│

                    └─────────┬──────────┘

                  ┌───────────┴────────────┐

                  │Preşedintele Consiliului│

                  │       de mediere       │

                  └───────────┬────────────┘

                              ├───────────────────┐

                              │       ┌───────────┴──────────┐

                              │       │   Vicepreşedintele   │

                              │       │Consiliului de mediere│

                              │       └───────────┬──────────┘

                              ├───────────────────┘

         ┌────────────────────┴────────────┬───────────────────────┐

┌────────┴──────────┐            ┌─────────┴────────┐  ┌───────────┴───────────┐

│Comisia permanentă │            │Secretariat tehnic│  │Comisii de specialitate│

└────────┬──────────┘            └─────────┬────────┘  └───────────────────────┘

         │   ┌───────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐

         │   │   Furnizori de servicii   │ │ │Furnizori de servicii pentru│

         └───┤de consultanţă şi expertiză│ └─┤organizarea şi funcţionarea │

             │   în domeniul medierii    │   │   Consiliului de mediere   │

             └───────────────────────────┘   └────────────────────────────?

 

 

ANEXA Nr. 2
la regulament

 

   

CERERE DE AUTORIZARE MEDIATOR

   
Domnule preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................................., domiciliat/domiciliată în ............................................................................................., identificat/identificată cu CI/BI seria .......... nr. .............., având CNP ........................................, adresa de e-mail ..........................................................., tel. ......................................, cetăţean ............................, vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizarea ca mediator, urmând a-mi desfăşura profesia într-o formă prevăzută de art. 22 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care fac dovada spaţiului.

În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor şi autorizării, anexez următoarele documente:

- actul de identitate - copie;

- certificat de naştere - copie;

- certificat de căsătorie - copie (dacă este cazul);

- diplomă de licenţă/titlu de studii - copie legalizată;

- documente care atestă pregătirea ca mediator - copie;

- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - copie;

- adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru profesia de mediator", eliberată de medicul de medicina muncii, sau adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, cu menţiunea "Clinic sănătos", şi cu precizarea că include un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;

- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;

- dovada vechimii în muncă - copie;

- dovada achitării taxei de autorizare de 880 lei în contul Consiliului de mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon;

- actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;

- dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.

Totodată mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere, să îmi îmbunătăţesc pregătirea prin participarea la cursuri de formare continuă în domeniu şi la întâlniri specifice profesiei de mediator, să respect prevederile Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările ulterioare, şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

   

     
  Data
........................................
Semnătura
...................................   
Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

 

 

NOTĂ: Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină. Toate documentele depuse în copie trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate în original de deponent. Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.

Actele depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere nu se returnează. Dosarele incomplete nu se înregistrează.

___________

ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin punctul 33. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

 

 

ANEXA Nr. 2A
la regulament

   
DECLARAŢIE

 

În atenţia: Consiliului de mediere, str. Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sectorul 2, Bucureşti

Referitor la: Datele cu caracter personal care vor putea fi înscrise în Tabloul mediatorilor

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................................., având CNP ..........................................., posesor al/a CI/BI seria .................. nr. ...................., emis/emisă de .............................................................................................., în calitate de reprezentant legal al ............................................................................................................................................................., (Birou de mediator X, Societate civilă profesională etc.) cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în această declaraţie sunt conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie reprezintă consimţământul meu expres şi sunt de acord ca datele mele, menţionate în rubricile de mai jos, să fie utilizate şi prelucrate de către Consiliul de mediere pentru întocmirea Tabloului mediatorilor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Am cunoştinţă de faptul că Tabloul mediatorilor are regim de document public în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

   

       
  1. Denumirea completă a formei de exercitare a profesiei de mediator  
  2. Sediul profesional  
  3. Pregătirea în domeniul medierii  
  4. Domenii de specializare  
  5. Experienţa practică în activitatea de mediere  
  6. Limba străină în care mediatorul este capabil să desfăşoare medierea (dacă este cazul)  
  7. Asociaţia profesională în care este membru  
  8. Organizaţii internaţionale din domeniul medierii în care este membru (dacă este cazul)  
  9. Existenţa unei clauze de suspendare (dacă este cazul)  
  10. Datele de contact ale formei de exercitare a profesiei pe care Consiliul de mediere le poate face publice (telefon, fax, e-mail, website) Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Website:   

     
  Data
................................................
Semnătura
......................................___________

ANEXA Nr. 2A a fost introdusă prin punctul 34. din Hotărâre nr. 2570/2011 începând cu 28.09.2011.

 

 

ANEXA Nr. 2B
la regulament

 

   
CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABLOUL MEDIATORILOR

 

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP .............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., vă rog să îmi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit înscrierea în Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoţită de următoarele documente:

a) Declaraţia-tip pe propria răspundere privind înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator - în original sau certificatul de înregistrare fiscală - în copie;

b) dovada înscrierii (adeverinţa sau cererea de înscriere) într-o asociaţie profesională, înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii - în copie;

c) declaraţia-tip pe propria răspundere (anexa nr. 2A) privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor - în original.

Mă oblig să înştiinţez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenită în datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.

   

     
  Data
.....................
Semnătura
.......................Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

IMPORTANT!

Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină.

Toate documentele, depuse în copie, trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate de titular.

Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.

___________

ANEXA Nr. 2B a fost introdusă prin punctul 31. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

 

 

ANEXA Nr. 2C

la regulament

   
DECLARAŢIE


pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP ..............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., în calitate de mediator, mă angajez să depun toate diligenţele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi să înştiinţez Consiliul de mediere despre obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF), în cel mai scurt timp, în vederea menţinerii în Tabloul mediatorilor.

   

     
  Data
......................
Semnătura
........................Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

___________

ANEXA Nr. 2C a fost introdusă prin punctul 31. din Hotărâre nr. 195/2012 începând cu 04.04.2012.

 

ANEXA Nr. 3
la regulament

 

 

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

   
CONTRACT
de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori

Între:

1. dl/dna ..................................................................;

2. dl/dna ..................................................................;

3. dl/dna ..................................................................;

4. dl/dna ................................................................... s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Art. 1. - Denumirea societăţii

Societatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ............. şi are sediul în ....................... .

Art. 2. - Societatea se constituie pe o durată de ......................... .

Art. 3. - Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.

   

Localitatea ......................                  Data .......................

                                   Semnătura

                               .................

 

 

ANEXA Nr. 4
la regulament

   
STATUTUL
societăţii civile profesionale de mediatori ......................

Subsemnaţii:

- ...................................., domiciliat în ......................, cod numeric personal ..........................., născut în ..................., la data de ...........................,

- ...................................., domiciliat în ......................, cod numeric personal .........................., născut în ...................., la data de ...........................,

- ...................................., domiciliat în ......................, cod numeric personal ........................., născut în ....................., la data de ...........................,

au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de mediatori ................................, înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 şi art. 32-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.


   
TITLUL I
  Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata

   
ARTICOLUL 1
  FormaPrezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:

   - ................................................................ - asociat;

   - ................................................................ - asociat;

   - ................................................................ - asociat.

   
ARTICOLUL 2

  ObiectSocietatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

   
ARTICOLUL 3

  Scop profesional(1) Fiecare asociat şi mediator salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.

(2) Societatea este denumită ............................................. - societate civilă de mediatori.

   
ARTICOLUL 4

  Sediul(1) Sediul principal al societăţii este situat în ...................... .

(2) Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în/pe raza judeţului/judeţelor .......................................................... .

   
ARTICOLUL 5

  DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ......... ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.   
TITLUL II

  Capitalul social

   
ARTICOLUL 6
  Compunerea capitalului social(1) Capitalul social este compus după cum urmează:

- Dl .......................................................................:

• aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;

- Dl .......................................................................:

• aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;

- Dl .......................................................................:

• aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei.

(2) Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:

- ......................................................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ................. din data de ........................ la valoarea de .............................. lei;

- ......................................................, evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ................ din data de ............................ la valoarea de .............................. lei;

- ....................................................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ....................... din data de ...................... la valoarea de .............................. lei.

   
ARTICOLUL 7

  RepartizareCapitalul social este divizat în .............................. părţi sociale a câte ..................... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:

- ............................. - ............................ părţi sociale;

- ............................. - ............................ părţi sociale;

- ............................. - ............................ părţi sociale.   
TITLUL III
  Adunarea generală

   
ARTICOLUL 8
  Adunările generale(1) Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.

(2) Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.

(3) Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.

(4) Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.

(5) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.

(6) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale.

(7) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.

   
ARTICOLUL 9

  Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt:

a) aprobarea bilanţului anual;

b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

c) mărirea sau reducerea capitalului social;

d) fuziunea;

e) schimbarea denumirii societăţii;

f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare;

g) crearea sau anularea părţilor de industrie;

h) primirea de noi asociaţi;

i) excluderea asociatului/asociaţilor;

j) alegerea mediatorului coordonator al societăţii;

k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l) orice modificare a statutului societăţii.

   
ARTICOLUL 10

  Procedura adunării generale şi procesele-verbale(1) Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.

(2) Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.

(3) Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.   
TITLUL IV

  Coordonarea activităţii

   
ARTICOLUL 11
  Coordonarea(1) Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social.

(2) Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani.

(3) Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.

   
ARTICOLUL 12
  Desemnarea mediatorului coordonatorDl(Dna) .............................................. este desemnat(ă) începând cu data de ...................... mediatorul coordonator al societăţii.

   
ARTICOLUL 13

  Drepturile şi obligaţiile mediatorului coordonator(1) Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.

(2) Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social.

(3) Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.

   
ARTICOLUL 14

  RemunerareMediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.   
TITLUL V

  Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate

   
ARTICOLUL 15

  Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.

   
ARTICOLUL 16

  Conturile şi informarea asociaţilor(1) Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate, întocmite de coordonator.

(2) Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii.

(3) Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.

   
ARTICOLUL 17

  Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

   
ARTICOLUL 18

  Repartizarea beneficiilor(1) Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.

(2) După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:

- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ............................;

- cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie ....................;

- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ............................................. .   
TITLUL VI

  Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale

   
ARTICOLUL 19

  Cesiunea părţilor sociale(1) Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.

(2) Cesiunea între asociaţi este liberă.

(3) Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.

(4) Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.

   
ARTICOLUL 20

  Notificarea cesiunii(1) Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.

(2) În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.

(3) Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

   
ARTICOLUL 21

  Retragerea asociaţilor(1) Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.

(2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.

(3) În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut:

.....................................................................................................................

   
ARTICOLUL 22

  Încetarea calităţii de asociat(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.

(2) În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.

   
ARTICOLUL 23

  Decesul asociatului(1) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.

(2) Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:

 .....................................................................................................................

 ................................................................................................................... .

(3) În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:

a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;

b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c) încetarea formei de exercitare a profesiei.

   
ARTICOLUL 24

  Alte dispoziţiiCesionarii sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)   
TITLUL VII

  Exercitarea profesiei

   
ARTICOLUL 25

  Activitatea şi răspunderea profesională(1) Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de mediator în numele societăţii.

(2) Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.

(3) Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.

   
ARTICOLUL 26

  Suspendarea asociaţilor.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

   
ARTICOLUL 27

  Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei.....................................................................................................................

.....................................................................................................................   
TITLUL VIII

  Dizolvarea şi lichidarea

   
ARTICOLUL 28

  DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii:

a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;

d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;

e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;

f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.

   
ARTICOLUL 29

  Lichidarea(1) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare".

(2) Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan.

(3) Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.

(4) În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.   
TITLUL IX

  Condiţia suspensivă şi publicitate

   
ARTICOLUL 30

  Condiţia suspensivă(1) Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor.

(2) După înscrierea societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.

   
ARTICOLUL 31
  PublicitateÎn termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.

Semnături:

Mediator ....................................................................

Mediator ....................................................................

Mediator ....................................................................

   
Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ............... .

   
Preşedinte,

   
L.S.

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

   
ACT DE ÎNFIINŢARE
a biroului de mediator(i)

 

 

Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................................................., persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,

ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢĂM

birou de mediator(i) cu:

1. denumirea ...............................................................;

2. sediul profesional al biroului este: ....................................;

3. aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) ................................................................... .

Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac menţiuni suplimentare).

Data ....... Semnătura ........

Depus azi, .............., la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.

   
Secretar,
.........................

   
Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din .....
Preşedinte,

   
L.S.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

   
MODELUL
ştampilei formelor de exercitare a profesiei1. Ştampila are formă rotundă.

2. Diametrul ştampilei este de 3 cm.

3. Conţinutul ştampilei:

a) Consiliul de mediere;

b) judeţul sau, după caz, municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei);

c) denumirea formei de exercitare a profesiei.

4. Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.

5. Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.

Exemple:

   
stampile

 

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

   
REGULI DE PUBLICITATE
a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator

 

 

Art. 1. - În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, mediatorul este independent profesional şi, în limitele legii, nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice tip.

Art. 2. - Reputaţia mediatorului se sprijină pe competenţă şi demnitate.

Art. 3. - (1) Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre activitatea pe care o desfăşoară, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, precum şi a tuturor principiilor esenţiale ale profesiei şi a prezentelor reguli de publicitate.

(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului ori care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fără acceptul expres al acestora.

(3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor şi ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terţi.

(4) Este interzisă utilizarea publicităţii negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.

Art. 4. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a) plasarea unei firme;

b) anunţuri de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate;

c) anunţuri şi menţiuni în anuare, în cărţi de telefon sau în alte publicaţii;

d) materiale publicitare profesionale sau/şi pentru participare la evenimente;

e) ofertă de servicii prin corespondenţă şi cărţi de vizită profesionale;

f) site internet.

(2) Nu sunt/este permise/permisă acordarea de consultaţii şi/sau desfăşurarea în public, inclusiv difuzarea în tot ori în parte, a şedinţelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.

Art. 5. - (1) Firma formei de exercitare a profesiei de mediator va fi amplasată la sediul profesional.

(2) Firma, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele reguli de publicitate, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm şi va cuprinde următoarele elemente:

a) România şi Consiliul de mediere, inclusiv sigla acestuia;

b) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului de mediere;

c) adresa completă a sediului profesional - opţional;

d) date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator - opţional;

e) poziţia la care este forma de exercitare a profesiei de mediator înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.

(3) Mediatorul va afişa în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, în copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare, în sintagma "Avizat de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. ... din data de .........".

Art. 6. - Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunţuri cu ocazia stabilirii sau schimbării sediului profesional, precum şi a altor modificări ale acestora.

Art. 7. - (1) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi la colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora.

(2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot edita broşuri de prezentare generală pentru comunicare publică.

Art. 8. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator şi mediatorii pot avea site propriu, bloguri, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului, care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată.

(2) Conţinutul şi modul de prezentare a site-ului, blogului, precum şi a oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, a celorlalţi mediatori, precum şi secretul profesional.

(3) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă ori menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot conţine legături directe sau indirecte către alte adrese de internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de mediator şi nu pot prelua informaţii din alte surse, fără menţionarea expresă a sursei şi a datei la care a fost preluată informaţia.

(5) Pentru realizarea obiectivelor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei de mediator sau mediatorul deţinătoare/deţinător a/al site-ului, blogului, precum şi a/al oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să asigure cel puţin o dată pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor (linkurilor) şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea acestora dacă conţinutul şi forma lor sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial.

(6) Este interzisă utilizarea adreselor de corespondenţă poştale sau electronice publicate de Consiliul de mediere în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizaţi.

Art. 9. - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentele reguli de publicitate constituie abatere în conformitate cu art. 38 lit. e) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează disciplinar conform dispoziţiilor legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

 

  

ANEXĂ
la regulile de publicitate

   
Modele*) de firmă pentru publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator

___________

*) Modelele sunt reproduse în facsimil.

   
modele firma

 

modele firma 2   

___________

ANEXA Nr. 7 a fost introdusă prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

   

 

COD
de etică şi deontologie profesională a mediatorilor1. Preambul

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, prevăzute în Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (legea) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii îşi desfăşoară activitatea.

Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale, având rol de a servi ca linie de conduită obligatorie mediatorilor, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate competentă şi responsabilă, în conformitate cu etica profesiei.

1.1. Definiţii

În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntară de soluţionare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane, pe cale amiabilă, cu sprijinul unei terţe persoane neutre, calificate şi independente, printr-o activitate desfăşurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu normele prezentului cod.

Mediatorul este persoana neutră, imparţială şi calificată, aptă să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare şi funcţionare, prezentul cod şi prin hotărâri ale Consiliului de mediere.

1.2. Misiunea mediatorului

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol esenţial. Într-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţă şi diligenţă. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.

1.3. Obiectivele codului

Normele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de către mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcţionare a societăţii. Nerespectarea acestor norme de către mediatori va duce, în ultimă instanţă, la aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

Obiectivele prezentului cod sunt următoarele:

a) să ofere mediatorilor liniile de conduită directoare în activitatea pe care o desfăşoară;

b) să apere interesul public [medierea este, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o activitate de interes public];

c) să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor.

2. Principii generale

2.1. Libertatea părţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie

2.1.1. Mediatorul are obligaţia de a se asigura că părţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legile speciale.

2.1.2. Mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele.

2.1.3. Mediatorul va informa de la început părţile în ce va consta activitatea sa şi asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv şi că se pot retrage oricând din procesul de mediere.

2.1.4. Mediatorul nu va oferi părţilor consultanţă legală sau de specialitate, în schimb poate sfătui părţile că pot obţine asistenţă juridică independentă sau de specialitate.

2.1.5. Mediatorii trebuie să acorde asistenţă numai în cazul în care au calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor angajate în mediere.

2.2. Nediscriminarea

Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere şi nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce ţin de rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politică, averea sau originea socială a părţilor.

2.3. Independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului

Mediatorii trebuie să fie independenţi, neutri faţă de dispute şi părţi şi să conducă procesul de mediere într-un mod imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplină independenţă faţă de entităţile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independenţă trebuie să fie de natură a le garanta imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa faţă de cauză, rezultatele acesteia şi de părţile implicate în dispută.

Mediatorul trebuie să evite orice situaţie de natură să îi limiteze independenţa şi să respecte normele de etică profesională.

Dacă în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îşi pierde aceste atribute, el este obligat să aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor implicate în conflict şi, dacă este cazul, să anunţe entitatea care a supus cazul spre mediere.

În situaţiile în care vor fi soluţionate prin mediere conflicte de familie, independenţa şi imparţialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau a neglija interesul superior al minorului.

2.4. Încrederea şi integritatea morală

Relaţia dintre mediator şi părţi se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea mediatorului.

2.5. Secretul profesional - confidenţialitatea

Prin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor părţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială.

Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului.

Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale. Această obligaţie nu este limitată în timp.

2.6. Conflictul de interese

Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă ştie că există împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii.

Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potenţiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, conştienţi. Comunicarea conflictelor de interese se face atât părţilor aflate în conflict, cât şi, dacă este cazul, entităţii care a supus cazul spre mediere. Dacă părţile nu îşi dau acordul expres privind participarea sa în continuare, mediatorul este obligat să renunţe la soluţionarea respectivului caz.

De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.

2.7. Stabilirea onorariilor

Mediatorul trebuie să informeze părţile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului şi a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă şi justificată. Acesta va explica părţilor baza de calcul şi valoarea onorariilor, precum şi a deconturilor de cheltuieli.

2.8. Răspunderea mediatorului

Mediatorul răspunde civil, penal şi disciplinar pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, ale legii penale şi ale normelor stabilite de Consiliul de mediere.

Încălcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusă probităţii profesionale şi atrage sancţionarea conform legii.

2.9. Incompatibilităţi

Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.

2.10. Calitatea procesului de mediere

Mediatorii trebuie să depună toate diligenţele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversităţii, corectitudine profesională şi procedurală.

3. Comportamentul profesional

3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligaţia să respecte hotărârile Consiliului de mediere.

3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie să fie devotat profesiei, să îşi îmbunătăţească tehnicile şi practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuă. Mediatorul trebuie să se asigure că personalul angajat sau administrativ necesar activităţii de mediere respectă deontologia şi secretul profesiei.

Toţi mediatorii, astfel cum sunt definiţi în conţinutul legii, trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesiei şi de la orice acţiuni contrare imparţialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbire demnităţii acesteia, adică probităţii profesionale.

3.3. Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, a altor principii esenţiale ale profesiei şi a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.

Mediatorul va evita să facă menţiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în mediere.

4. Relaţiile dintre mediatori

4.1. Practicienii în mediere îşi datorează amabilitate şi respect reciproc, nefiind permise vulgaritatea şi manifestările necuviincioase. Ei trebuie să se abţină de la orice atitudine jignitoare ori imputări răuvoitoare, în general să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor colegi mediatori.

4.2. Divergenţele dintre mediatori se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în situaţia nerezolvării pe această cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanţă disciplinară.

5. Dispoziţii finale

Regulile privind conduita etică şi deontologia profesională sunt obligatorii pentru toţi mediatorii.

___________

ANEXA Nr. 8 a fost introdusă prin punctul 8. din Hotărâre nr. 2247/2011 începând cu 17.08.2011.

 

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

   
CODUL DE ETICĂ
al membrilor Consiliului de mediere

___________

*) Potrivit art. I, pct. 2 din Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2892/2011, anexa nr. 9 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

___________

ANEXA Nr. 9 a fost introdusă prin punctul 26. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.

 

 

ANEXA Nr. 10
la regulament

   


REGULAMENT

privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în domeniu şi reglementările în domeniul medierii

___________

ANEXA Nr. 10 a fost introdusă prin punctul 26. din Hotărâre nr. 2450/2011 începând cu 06.09.2011.