" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 
 
 Codul de Procedură Fiscală din 31/07/2007
 

TITLUL I
  Dispoziţii generale

 

CAPITOLUL I
  Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală

 
ARTICOLUL 1
  Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală 
 
(1) Prezentul cod reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, prevăzute de Codul fiscal*).
(2) Prezentul cod se aplică şi pentru administrarea drepturilor vamale, precum şi pentru administrarea creanţelor provenind din contribuţii, amenzi şi alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, în măsura în care prin lege nu se prevede altfel.
(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu:
a) înregistrarea fiscală;
b) declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale.
(4) Prezentul cod nu se aplică pentru administrarea creanţelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 47/2012 începând cu 06.09.2012.

___________
*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză.

 

ARTICOLUL 2
  Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative 
 
(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute la art. 1, se îndeplineşte potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora.
(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplică prevederile Codului de procedură civilă.
 
ARTICOLUL 3
  Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală 
 
(1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Orice modificare ori completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.  
   
ARTICOLUL 4
  Abrogat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2010 începând cu 28.04.2010. 
___________
ARTICOLUL 4 a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 03.09.2007.
  

CAPITOLUL II
  Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

 
   ARTICOLUL 5
  Aplicarea unitară a legislaţiei 
 
Organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2) Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 din Codul fiscal are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod, a legislaţiei subsecvente acestuia, precum şi a legislaţiei care intră în sfera de aplicare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2010 începând cu 28.04.2010.

 

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 5 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
5.1. În scopul aplicării unitare a prevederilor legislaţiei fiscale, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pot elabora ghiduri practice pentru îndrumarea funcţionarilor din domeniul fiscal.
   
ARTICOLUL 6
  Exercitarea dreptului de apreciere 
 
Organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluţia admisă de lege, întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză. 
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 6 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
6.1. În aprecierea unei situaţii fiscale asupra căreia urmează a lua o decizie, organul fiscal va determina stările de fapt relevante din punct de vedere fiscal prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege.
   
ARTICOLUL 7
  Rolul activ 
 
(1) Organul fiscal înştiinţează contribuabilul asupra drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în desfăşurarea procedurii potrivit legii fiscale.
(2) Organul fiscal este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuată organul fiscal va identifica şi va avea în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecărui caz.
(3) Organul fiscal are obligaţia să examineze în mod obiectiv starea de fapt, precum şi să îndrume contribuabilii pentru depunerea declaraţiilor şi a altor documente, pentru corectarea declaraţiilor sau a documentelor, ori de câte ori este cazul.
(4) Organul fiscal decide asupra felului şi volumului examinărilor, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte şi de limitele prevăzute de lege.
(5) Organul fiscal îndrumă contribuabilul în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din iniţiativa organului fiscal.

___________
Pus în aplicare prin Procedură din 30/09/2008 începând cu 17.10.2008.

 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 7 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
7.1. Înştiinţarea contribuabililor asupra drepturilor şi obligaţiilor în cadrul procedurii în desfăşurare se face verbal sau în scris. Dacă informarea se face verbal, organul fiscal va întocmi o notă în care va consemna îndeplinirea obligaţiei şi orice alte detalii legate de aceasta pe care le consideră relevante. Nota se va ataşa la dosarul cazului.
7.2. Îndrumarea ca urmare a solicitării contribuabililor se face de către organul fiscal prin asistenţă directă la sediul acestuia, precum şi prin corespondenţă scrisă, e-mail, telefon şi altele asemenea.
7.3. Îndrumarea contribuabililor din iniţiativa organului fiscal se face prin furnizarea de servicii menite să le faciliteze acestora îndeplinirea obligaţiilor fiscale, precum şi prin acţiuni de educare în domeniul fiscal. Această îndrumare se poate realiza atât la nivel central, cât şi la nivel local, prin orice instrument aflat la dispoziţia organului fiscal, cum ar fi: transmiterea formularelor de declaraţii, furnizarea de programe informatice pentru completarea acestora, elaborarea şi distribuirea de materiale publicitare (ghiduri, broşuri, pliante, afişe şi altele asemenea), difuzarea în presa scrisă de articole, comunicate şi materiale de presă, întâlniri de lucru cu grupuri de contribuabili, furnizarea de informaţii în cadrul emisiunilor informative ale posturilor de radio şi televiziune, introducerea în programele de învăţământ a unor lecţii cu subiect de fiscalitate şi altele asemenea.
 
ARTICOLUL 8
  Limba oficială în administraţia fiscală 
 
(1) Limba oficială în administraţia fiscală este limba română.
(2) Dacă la organele fiscale se depun petiţii, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.
(3) Dispoziţiile legale cu privire la folosirea limbii minorităţilor naţionale se aplică în mod corespunzător.
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 8 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
8.1. Potrivit dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor organele fiscale vor aplica prevederile legale privind dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a se adresa oral sau în scris şi în limba maternă, precum şi comunicarea către aceştia a răspunsurilor atât în limba română, cât şi în limba maternă. Actele administrative fiscale emise în astfel de situaţii se întocmesc în mod obligatoriu în limba română.
8.2. Organele fiscale competente teritorial sunt obligate să asigure condiţiile pentru folosirea limbii materne în toate situaţiile prevăzute de lege, potrivit pct. 8.1.
 
ARTICOLUL 9
  Dreptul de a fi ascultat 
 
(1) Înaintea luării deciziei organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei.
(2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când:
a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale reale privind executarea obligaţiilor contribuabilului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;
b) situaţia de fapt prezentată urmează să se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creanţelor fiscale;
c) se acceptă informaţiile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat într-o declaraţie sau într-o cerere;
d) urmează să se ia măsuri de executare silită.
   
ARTICOLUL 10
  Obligaţia de cooperare 
 
(1) Contribuabilul este obligat să coopereze cu organele fiscale în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute.
(2) Contribuabilul este obligat să întreprindă măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităţilor juridice şi efective ce îi stau la dispoziţie.
 
ARTICOLUL 11
  Secretul fiscal 
 
(1) Funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.
(2) Informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise:
a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;
b) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii;
c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii;
d) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauză;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.
 

(3) Autoritatea care primeşte informaţii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informaţiilor primite.
(31) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
a) contribuabilului însuşi;
b) succesorilor acestuia.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(32) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii.
___________
Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

    + Punere în aplicare prin Ordin 279/2012 :
 
PROTOCOL DE COOPERARE
În temeiul următoarelor prevederi legale:
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, 61 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2009 pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finanţelor Publice*),
___________
*) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2009 pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finanţelor Publice nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa administraţiei publice centrale şi locale şi parteneriat cu cetăţenii;
- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările ulterioare,
Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin domnul ..................................................................., în calitate de preşedinte,
şi
Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu sediul în ..................................., reprezentată prin domnul ......................................., în calitate de ......................................,
denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului protocol.
ARTICOLUL 1 Obiectul protocolului Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin schimbul de informaţii în formă dematerializată, în scopul:
a) creşterii nivelului de colectare a taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului;
b) prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale;
c) facilitării accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii deţinute de instituţiile publice semnatare.
ARTICOLUL 2 Obligaţiile părţilor În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părţile vor stabili şi vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor doua instituţii şi va conţine toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric şi procedural.
În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, cele două părţi semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.1. Obligaţiile unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
2.1.1. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială va asigura accesul la informaţii, în formă dematerializată, personalului ANAF desemnat în acest scop, conform anexei nr. 1, privind:
a) patrimoniul persoanelor fizice şi juridice (bunuri imobile şi bunuri mobile) şi rolul nominal unic;
b) creanţele datorate de contribuabili (persoane fizice şi juridice) bugetului general al unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale.
2.1.2. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială:
a) va respecta prevederile legale referitoare la protecţia datelor personale şi a informaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor din bazele de date ale Ministerului Finanţelor Publice numai în scopurile prevăzute de lege;
b) va solicita certificat digital pentru personalul desemnat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru accesarea serviciilor oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice;
c) va respecta procedura şi normele de conectare la reţea şi la serviciile oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
d) va solicita la ANAF înrolarea certificatelor digitale obţinute pentru funcţionari în sistemul de management al identităţii şi rolurilor utilizatorilor sistemului informatic al Ministerului Finanţelor Publice, folosind tabelul din anexa nr. 2. Datele din anexa nr. 2 vor fi centralizate în format electronic de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi trimise către Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în format electronic. În cazul în care informaţiile ce ţin de furnizarea serviciilor, transmise de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt eronate, Ministerul Finanţelor Publice nu are nicio responsabilitate privind întârzierile în activarea/dezactivarea rolurilor;
e) va solicita modificări în ceea ce priveşte identitatea şi rolurile pe care le deţin persoanele titulare de certificate digitale imediat ce acestea sunt necesare, anunţând Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea modificării/revocării prin formularul din anexa nr. 3;
f) va asigura cunoaşterea şi respectarea de către personalul desemnat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a prevederilor anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2009, respectiv anexa nr. 4, inclusiv însuşirea şi respectarea prevederile referitoare la utilizarea suporturilor (externe) de certificate digitale;
g) va lista şi păstra registrul de evidenţă al accesului, generat automat de serviciul oferit de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice;
h) va colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
2.2. Obligaţiile ANAF
2.2.1. ANAF va respecta prevederile legale referitoare la protecţia datelor personale şi a informaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor din bazele de date ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale numai în scopurile prevăzute de lege.
2.2.2. ANAF va asigura accesul la informaţii, în formă dematerializată, personalului unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale desemnat în acest scop, în cadrul serviciului oferit de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, la următoarele informaţii referitoare la:
a) deţinerea de conturi bancare;
b) obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate care au domiciliul fiscal pe raza teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
c) veniturile din salarii şi aferente salariilor, precum şi cele din venituri din alte surse obţinute de contribuabili persoane fizice care au domiciliul fiscal pe raza teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, denumirea şi codul unic de identificare a angajatorului.
2.2.3. Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice:
a) va înrola în sistemul de management al identităţii şi rolurilor al Ministerului Finanţelor Publice, în baza solicitărilor făcute de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, certificatele digitale şi va acorda drepturi de acces personalului desemnat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în temeiul acestor solicitări;
b) va modifica drepturile de acces ale personalului desemnat de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în baza solicitărilor făcute de aceasta în sistemul de management al identităţii şi rolurilor al Ministerului Finanţelor Publice;
c) va asigura personalului unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale instruirea şi asistenţa tehnică necesară operării în serviciile oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, conform procedurilor Ministerului Finanţelor Publice de instruire a personalului şi de soluţionare a incidenţelor în sistemul informatic;
d) va colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
ARTICOLUL 3 Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii3.1. Schimbul de informaţii între părţi (actualizarea bazelor de date) se va realiza periodic, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform procedurii de lucru comune.
3.2. Schimbul de informaţii stabilit prin acest protocol se va realiza prin mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele părţi.
3.3. Formatul datelor transmise şi periodicitatea actualizării se stabilesc de comun acord prin procedura de lucru comună.
ARTICOLUL 4 Dispoziţii finale4.1. Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale şi se utilizează şi se păstrează conform prevederilor legale şi normelor interne în vigoare.
4.2. Părţile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul fiscal, precum şi pentru perfecţionarea cooperării.
4.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia.
4.4. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol.
4.5. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării protocolului va transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.
4.6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul protocol.
4.7. Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării de către ultima parte.
4.8. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă nedeterminată, începând cu data semnării acestuia de către ambele părţi.
Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Preşedinte,
................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ/
SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
Reprezentant,
        ................
 
ANEXA Nr. 1 la protocol
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Solicitare actualizare utilizatori servicii oferite de sistemul informatic al Primăriei ..............................
Prin prezenta, vă solicităm dreptul de acces pentru funcţionarii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la serviciile oferite de sistemul informatic al Primăriei ...............................................
 
NumelePrenumeleCodul numeric personalE-mailTelefonComponenta aplicaţieTipul operaţiei
 
 
 
 
 
LEGENDA
Tipul operaţiei: consultare
Componenta aplicaţie: IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Tipul accesului la sistemul informatic al primăriei, prin reţea securizată de STS............... (alte situaţii)
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Preşedinte ...................................................................,
(numele, prenumele şi semnătura)
 
Data
...................
Solicitările de useri, pentru evidenţa utilizatorilor, se trimit la adresa de e-mail a Primăriei ......................................................
ANEXA Nr. 2 la protocol
Instituţia ..........................
Solicitare actualizare utilizatori servicii oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice
Prin prezenta vă solicităm dreptul de acces pentru funcţionarii primăriei noastre la serviciile oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
 
NumelePrenumeleCodul numeric personalE-mailTelefonComponenta aplicaţieTipul operaţiei
 
 
LEGENDA
Tipul operaţiei: consultare
Componenta aplicaţie: ASIGSOC; ASIGSOC/BĂNCI; PATRIMONIU; TRASABILITATE
Tipul accesului la sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, prin reţea securizată de STS ..... (alte situaţii)
 
Data
..............Primar al ..................................,
(numele, prenumele şi semnătura)
 
Solicitările de useri, pentru evidenţa utilizatorilor, se trimit la adresa de e-mail help.extranet mfinante.ro
 
ANEXA Nr. 3 la protocol
Instituţia ...........................
Modificare/Ştergere drepturi utilizatori servicii oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice
 
Tipul operaţieiComponenta aplicaţieNumelePrenumeleJudeţulTipul structuriiNumele unităţiiNumele unităţii (denumirea scurtă)Codul numeric personalID-ul utilizatoruluiSeria certificatului digitalE-mailTelefon
 
LEGENDĂ
Tipul operaţiei: modificare; ştergere
Componenta aplicaţie: ASIGSOC; ASIGSOC/BĂNCI; PATRIMONIU; TRASABILITATE
Tipul structurii: felul primăriei, cu reţea securizată sau fără
Judeţul: pentru central, municipiul Bucureşti
Solicitările de useri, pentru evidenţa utilizatorilor, se trimit la adresa de e-mail help.extranet mfinante.ro
 
ANEXA Nr. 4 la protocol
Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/13.10.2009*)
___________
*) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2009 pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finanţelor Publice nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
INSTRUCŢIUNI
privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezentele instrucţiuni sunt elaborate în scopul asigurării securităţii informaţiilor în format electronic din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, şi stabilesc reguli privind protejarea sistemului informatic al ministerului, conform legislaţiei române în vigoare, precum şi convenţiilor internaţionale şi reglementărilor comunitare semnate de România sau în care România este parte (în acest sens Standardul ISO/IEC 1779 adus la zi la ISO/IEC 27002:2005 fiind considerat ca principal ghid pentru domeniul securităţii informaţionale).
Art. 2. - În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii de mai jos au următoarele definiţii:
a) administrator de reţea - persoană calificată în domeniul tehnologiei informaţiei, desemnată să gestioneze utilizatorii finali, resursele hardware şi software şi modul de acces la resursele reţelei de date;
b) blocare acces staţie de lucru - set de comenzi specific staţiei de lucru care permite interzicerea imediată a accesului de la tastatură la staţia de lucru;
c) dispozitiv wireless - echipament de tehnică de calcul şi comunicaţii care poate asigura conectarea la reţele de comunicaţii prin unde radio;
d) echipamente periferice - imprimantele, scanerele, multifuncţionalele, unităţile mobile disc flexibil, unităţile mobile hard disk, modemurile;
e) fişier multimedia - fişier având o organizare internă dedicată stocării unei combinaţii de formate text, audio, fotografie, animaţie, film şi conţinut interactiv;
f) medii/suporturi externe de stocare a datelor - bandă magnetică, disc fix, dischetă, casetă, CD-ROM/RW, DVD-ROM/RW, chei USB flash/stick, HDD extern portabil;
g) nume de utilizator (user name) - cod alfanumeric atribuit persoanei care urmează să acceseze resurse ale sistemului informatic;
h) parola de acces (password) - cod (şir de caractere) primit odată cu staţia/aplicaţia, folosit pentru accesarea resurselor. Parola trebuie schimbată de utilizator de la prima folosire, astfel încât să nu fie cunoscută decât de acesta;
i) patch cord - cablul de reţea care face legătura între staţie şi priza de reţea montată pe perete;
j) proprietar al drepturilor asupra informaţiilor - persoana angajată sau numită într-o funcţie publică în cadrul MFP care are responsabilitatea stabilirii şi urmăririi regulilor de utilizare şi gestionare a datelor stocate sau prelucrate printr-un serviciu informatic, precum şi de stabilire a condiţiilor de schimb de informaţii cu alte organizaţii;
k) resursele sistemului informatic - echipamentele de tehnologia informaţiei (servere, staţii de lucru, imprimante, scanere etc.), reţelele de comunicaţii de date LAN, MAN, WAN, alte componente şi instalaţii (climatizare, alimentare cu energie, stingere incendiu, control acces fizic etc.), mediile de stocare a datelor, software-ul de bază, aplicaţiile informatice, programele utilitare, datele, bazale de date, fişierele, sistemele de protecţie a datelor, personalul ce exploatează şi întreţine resursele sistemului informatic, documentaţiile de proiectare, documentaţiile de exploatare etc., procedurile de lucru, planurile de continuitate, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare etc.;
l) responsabil cu alimentarea electrică - Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne şi compartimentele din instituţiile publice subordonate aflate în coordonarea sa metodologică;
m) responsabil cu întreţinerea echipamentelor TIC - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, denumită în continuare DGTI, şi compartimentele din instituţiile publice subordonate aflate în coordonarea sa metodologică;
n) reţea de date/reţea de comunicaţii de date subansamblu al sistemului informatic format din patch corduri, prize de reţea, cablaj structurat, echipamente de comunicaţii, protocoale de comunicaţii şi software pentru administrarea comunicaţiilor. Reţeaua de date are rolul de a oferi suport hardware şi software pentru interconectarea staţiilor de lucru, serverelor, imprimantelor etc. şi pentru acces la serviciile informatice, inclusiv la poştă electronică şi internet;
o) serviciu informatic - unul sau mai multe subsisteme ale sistemului informatic care permit desfăşurarea unui proces de lucru în cadrul organizaţiei;
p) sistemul de management al identităţii - sistem centralizat de autentificare a utilizatorilor şi management al drepturilor de acces ale utilizatorilor la resursele sistemului informatic;
q) sistem informatic - ansamblul de elemente care asigură introducerea, prelucrarea, stocarea, transmiterea şi extragerea datelor pe cale electronică realizat în scopul oferirii de servicii informatice;
r) staţie de lucru - ansamblul format din calculator şi echipamentele periferice destinat realizării sarcinilor de serviciu, conectat sau nu la reţeaua de date a MFP şi care are sau nu acces la alte resurse ale sistemului informatic;
s) staţie de lucru mobilă/staţie mobilă - laptop, tabletă electronică, asistent personal electronic (PDA), agendă electronică, telefon mobil inteligent;
t) UPS - sursă neîntreruptibilă de tensiune; asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, un timp limitat, în cazul lipsei tensiunii în reţeaua publică;
u) utilizatorul final/responsabilul staţiei de lucru - persoana angajată sau numită într-o funcţie publică în cadrul MFP, care a primit dreptul de acces la staţia de lucru şi drepturi de utilizare a resurselor sistemului informatic.
CAPITOLUL II Reguli de utilizare a staţiei de lucru
SECŢIUNEA 1 Întreţinerea şi urmărirea stării de funcţionare a staţiei de lucru
Art. 3. - Staţia de lucru se utilizează în conformitate cu instrucţiunile specifice primite de responsabilul staţiei de lucru odată cu echipamentul.
Art. 4. - Pentru a asigura buna funcţionare a staţiei, responsabilul staţiei de lucru are următoarele îndatoriri:
a) să verifice că în exterior, pe carcasa staţiei de lucru, sunt marcate numele instituţiei şi numărul de inventar şi să păstreze copia fişei de inventar a staţiei de lucru, precum şi a celorlalte echipamente de calcul aflate în inventarul său;
b) să amplaseze staţia astfel încât să poată fi utilizată cu uşurinţă şi totodată ferită de lovirea accidentală, de şocuri şi vibraţii, ferită de acţiunea directă a razelor solare, ferită de praf, fum, ploaie şi umezeală;
c) să pozeze cablurile astfel încât să nu împiedice circulaţia personalului;
d) să poziţioneze staţia în aşa fel încât cablurile să fie protejate;
e) să se asigure că alimentarea staţiei de lucru se face din prizele de alimentare special destinate pentru aceasta sau din UPS;
f) să nu folosească, pe cât posibil, pentru alimentarea staţiei de lucru prelungitoare;
g) dacă este necesară folosirea unui prelungitor, acesta trebuie să suporte curentul absorbit de staţie;
h) să verifice zilnic starea prizelor electrice, a cablurilor de alimentare şi a prelungitoarelor (dacă apar deformare mecanică, încălzire excesivă sau alte asemenea probleme care pot periclita alimentarea în parametrii nominali cu energie electrică a staţiei de lucru ori reprezintă pericol de incendiu sau electrocutare);
i) să nu folosească prizele şi prelungitoarele de alimentare pentru staţia de lucru la alimentarea altor consumatori: aparate de aer condiţionat, fierbătoare, frigidere, aspiratoare etc.;
j) să deconecteze staţia de lucru de la prizele de alimentare în cazul în care cordonul de alimentare s-a deteriorat, în echipament s-a scurs lichid, echipamentul a fost expus la apă sau la ploaie, din echipament iese fum;
k) să deconecteze staţia de lucru de la prizele de alimentare în cazul în care nu este folosită o perioadă mai îndelungată: sfârşit de săptămână, sărbători, concediu etc.;
l) să verifice că patch cordul nu trece pe lângă cabluri de alimentare electrică, surse de căldură şi că nu intersectează locuri de trecere pentru personal;
m) dacă există echipamente periferice, să le urmărească funcţionarea şi să cunoască semnalele de avertizare în caz de funcţionare incorectă a acestora;
n) dacă există unităţi disc flexibil, CD sau DVD, să utilizeze discuri curate, fără urme de deteriorare mecanică, să utilizeze butoanele de deschidere a unităţii disc flexibil, CD sau DVD şi să nu forţeze suportul disc flexibil, CD, DVD prin împingere sau tragere;
o) să sesizeze de urgenţă defectele observate, în funcţie de specificul defecţiunii, responsabilului cu alimentarea electrică sau punctului de contact Help desk;
p) să nu deterioreze sigiliul staţiei de lucru, să nu deterioreze sau să nu distrugă etichetele aplicate pe echipamente;
q) să sprijine personalul abilitat pentru remedierea defecţiunilor, furnizând informaţii privind anomaliile de funcţionare observate;
r) să folosească medii/suporturi externe de stocare a datelor numai dacă are permisiunea şi programul antivirus este activ şi actualizat la zi.
Art. 5. - Responsabilul staţiei de lucru trebuie să protejeze staţia de lucru, următoarele activităţi fiind interzise:
a) să realizeze conexiuni între echipamentele de calcul, altele decât cele realizate de administratorul de reţea şi responsabilul cu întreţinerea echipamentelor TIC;
b) să schimbe prizele de reţea;
c) să schimbe echipamentele periferice;
d) să înlocuiască monitorul, mouse-ul sau tastatura; e) să aproprie staţia de surse de încălzire la o distanţă mai mică de 1 m;
f) să obtureze sistemul de ventilaţie al staţiei de lucru;
g) să menţină staţia în funcţiune la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de 35 grade Celsius;
h) să utilizeze în apropierea staţiei substanţe chimice corozive, toxice sau inflamabile;
i) să utilizeze staţia cu mâinile ude sau murdare;
j) să lovească staţia sau să o supună şocurilor ori vibraţiilor;
k) să depoziteze obiecte pe echipamente ori pe cabluri;
l) să mănânce, să bea la o distanţă mai mică de 1 m de staţie sau să fumeze în încăperea în care se află staţia.
SECŢIUNEA a 2-a Politica de utilizare a informaţiilor din MFP
Art. 6. - Informaţiile stocate în sistemul informatic, precum şi informaţiile privind sistemul informatic şi resursele acestuia, inclusiv configurarea, organizarea, dezvoltarea şi exploatarea sa, sunt proprietatea MFP, utilizatorul neavând dreptul de a pretinde asigurarea confidenţialităţii sau intimităţii sub pretextul caracterului personal al datelor.
Art. 7. - Resursele informatice ale MFP se vor utiliza numai în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.
Art. 8. - Toate informaţiile din sistemul informatic al MFP pot fi interceptate, monitorizate, controlate, analizate şi arhivate de administratorii de reţea numai în conformitate cu sarcinile de serviciu.
Art. 9. - Lucrările cu caracter personal se pot efectua folosind resursele MFP numai cu acordul conducerii direcţiei în care utilizatorul îşi desfăşoară activitatea.
Art. 10. - Nu se vor stoca sau prelucra în sistemul informatic al MFP informaţii care nu au legătură cu sarcinile de serviciu.
Art. 11. - Utilizatorii sunt obligaţi să respecte măsurile prevăzute în anexa nr. 1 "Securitatea sistemelor informatice şi a comunicaţiilor de date".
SECŢIUNEA a 3-a Accesul la serviciile staţiei de lucru şi ale sistemului informatic
Art. 12. - Dreptul de acces la staţie şi/sau la sistemul informatic îl are numai persoana nominalizată drept utilizator final.
Art. 13. - Administratorii de reţea au acces la staţia de lucru a unui utilizator ca urmare a solicitării utilizatorului sau cu ocazia desfăşurării activităţii de mentenanţă ori în alte situaţii aprobate de conducerea MFP sau a direcţiei, după caz.
Art. 14. - Drepturile de acces la informaţiile de pe serverele din reţea se vor acorda de către DGTI conform regulilor stabilite de proprietarul drepturilor asupra informaţiilor, în baza unei cereri scrise a conducătorului direcţiei solicitantului şi aprobate de proprietarul drepturilor asupra informaţiilor.
Art. 15. - Proprietarul drepturilor asupra informaţiilor stabileşte scopul şi drepturile de utilizare a informaţiilor şi serviciilor informatice, precum şi regulile de protejare şi manipulare a informaţiilor.
Art. 16. - Proprietarul drepturilor asupra informaţiilor stabileşte împreună cu DGTI controale adecvate pentru a detecta eventuale încălcări ale regulilor de protejare şi manipulare a informaţiilor.
Art. 17. - Utilizatorilor le este interzis să acceseze date la care nu au drept de acces.
Art. 18. - Accesul la staţie se va face utilizând un nume de utilizator (user name) şi o parolă de acces (password), care vor fi cunoscute numai de responsabilul staţiei.
Art. 19. - Responsabilul staţiei nu trebuie să permită accesul altor utilizatori la staţia de care răspunde.
Art. 20. - Drepturile de acces la nivel de staţie vor fi permise utilizatorului numai de tip limitat, nu şi drepturi de administrare.
Art. 21. - Accesul de tip "administrator" la nivel de staţie se va face numai de către administratorul de reţea autorizat, care trebuie să cunoască parola adecvată.
Art. 22. - Utilizatorii sunt obligaţi să respecte Procedura pentru asigurarea accesului autorizat la staţiile de lucru şi la aplicaţiile informatice centralizate în intranetul Ministerului Finanţelor Publice, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 23. - În reţeaua de date a MFP pot fi conectate numai echipamentele proprietatea MFP, configurate de administratorul de reţea.
Art. 24. - Este interzisă conectarea în reţeaua de date a MFP de echipamente care nu sunt proprietatea MFP (de exemplu: dispozitive wireless de conectare directă la internet).
Art. 25. - Este interzisă conectarea în reţeaua de date a MFP de echipamente care nu au fost configurate de administratorul de reţea.
SECŢIUNEA a 4-a Parola de acces
Art. 26. - Parola de acces este proprietatea personală a utilizatorului final, care va fi obligat să respecte următoarele reguli:
a) nu va afişa parola de acces prin scriere/tipărire pe hârtie sau post-it sau alte asemenea suporturi;
b) nu va transmite parola de acces altor persoane, inclusiv colegilor de birou, chiar dacă aceştia se oferă să îi ajute în utilizarea staţiei de lucru;
c) înainte de plecarea din sediu pentru perioade mai mari de timp (delegaţii, concedii etc.) va pune la dispoziţia colegilor săi datele care le-ar putea fi necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, astfel încât aceştia să nu aibă nevoie ulterior de parola sa de acces;
d) dacă trebuie să lucreze pe o altă staţie decât cea pentru care este responsabil, el va folosi propriul nume de utilizator (user name) şi parola de acces (password) proprie pentru a accesa această staţie, dacă aceasta este într-un domeniu; în caz contrar, administratorul de reţea va crea un nou cont pentru acel utilizator;
e) nu va încerca să anuleze parolele de acces pentru BIOS, dacă acestea există;
f) asigură protejarea accesului la date prin blocarea staţiei de lucru ori de câte ori este obligat să se deplaseze de lângă aceasta;
g) este singurul răspunzător de confidenţialitatea parolei de acces, aceasta fiind mijlocul de autentificare şi prima barieră în cazul unei tentative de acces neautorizat la resurse.
SECŢIUNEA a 5-a Securitatea şi protecţia software-ului şi a informaţiilor de pe staţia de lucru
Art. 27. - Utilizatorul trebuie să cunoască modul de operare/utilizare, pornire/oprire a staţiei de lucru, precum şi modul de utilizare a aplicaţiilor necesare desfăşurării activităţilor curente din cadrul direcţiei în care activează.
Art. 28. - Instalarea oricărui program pe staţiile de lucru şi serverele MFP se efectuează numai de către personalul autorizat al DGTI. Utilizatorul final nu are dreptul să instaleze nicio/niciun aplicaţie, utilitar, program sau alt tip de software şi nici să actualizeze versiuni ale acestora.
Art. 29. - Întreţinerea, refacerea, reinstalarea, depanarea software sau/şi hardware în vederea funcţionarii corecte a sistemului de operare şi a aplicaţiilor se vor face numai de către persoanele autorizate în acest sens, respectiv de către personalul DGTI.
Art. 30. - În cazul în care este necesară instalarea unui produs software pentru evaluare, testare sau pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, utilizatorul se va adresa DGTI printr-o cerere avizată de către superiorul ierarhic, prezentând sarcina de serviciu care motivează această necesitate.
Art. 31. - Este interzisă rularea pe echipamentele de calcul şi telecomunicaţii ale MFP a oricărei/oricărui aplicaţii, utilitar, program sau alt tip de software dobândit în nume propriu.
Art. 32. - Introducerea prin instalare, compilare, copiere, descărcare de cod neautorizat pe componentele sistemului informatic al MFP este interzisă. Numai programele care beneficiază de o licenţă validă şi aprobate de MFP pot fi instalate pe echipamentele de calcul şi telecomunicaţii ale MFP. Această regulă se aplică inclusiv descărcării de programe de pe serviciile publice.
Art. 33. - Detectarea programelor neautorizate sau modificărilor neautorizate ale programelor ori ale parametrilor sistemelor poate face obiectul unei investigaţii oficiale.
Art. 34. - Pentru protecţia împotriva atacurilor informatice este necesară activarea aplicaţiei de tip firewall de pe staţiile de lucru.
Art. 35. - În cazul suspiciunii de infectare informatică, utilizatorul final nu are dreptul să acţioneze din proprie iniţiativă. El trebuie să oprească utilizarea echipamentului în cauză, să îl lase în starea în care acesta se găseşte şi să informeze punctul de contact Help desk al DGTI. Deparazitarea/Ştergerea fişierelor infectate detectate se va realiza de personalul de specialitate al DGTI.
Art. 36. - Utilizatorul nu are voie să oprească sau să dezinstaleze programul de protecţie antivirus şi nici să instaleze alte programe antivirus. Orice modificare se va face numai cu acceptul DGTI.
Art. 37. - Nu se vor utiliza medii/suporturi externe de stocare a datelor pentru introducerea/salvarea de date şi nu se vor salva fişiere din internet dacă programul de protecţie antivirus este oprit.
Art. 38. - În cazul în care foloseşte programe fără înştiinţarea şi aprobarea DGTI, utilizatorul este direct răspunzător de efectele produse de încălcarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 39. - Numai proprietarul drepturilor asupra informaţiilor poate autoriza ieşirea datelor din birou sau din sediu ori transmiterea datelor în afara organizaţiei.
Art. 40. - Înainte de predarea definitivă a staţiei de lucru, responsabilul acesteia este obligat să salveze toate datele utile pe medii/suporturi externe de stocare a datelor şi apoi să şteargă toate informaţiile de pe staţia de lucru care urmează a fi predată.
Art. 41. - Înainte de părăsirea definitivă a postului, utilizatorul este obligat să predea toate mediile/suporturile externe de stocare a datelor pe care s-au efectuat salvări de informaţii utile şefului său ierarhic.
Art. 42. - În scopul prevenirii eventualelor neglijenţe sau a acţiunilor răuvoitoare, în cazul reutilizării staţiilor de lucru sau în cazul casării acestora, serviciul sau direcţia proprietară a datelor va comunica DGTI gradul de confidenţialitate al informaţiilor stocate, hotărând, după caz:
a) distrugerea fizică organizată: distrugerea controlată a hard-diskurilor, a suporturilor de stocare de date;
b) autorizarea reutilizării staţiilor de lucru după un control prealabil: ştergerea sigură a configuraţiilor, ştergerea sigură a datelor prin rescrierea repetată a suportului.
CAPITOLUL III Alte dispoziţii
SECŢIUNEA 1 Reguli pentru stocarea şi transportul suporturilor externe de stocare a datelor
Art. 43. - Suporturile externe de stocare a datelor se inscripţionează de utilizatorul staţiei de lucru cu numele instituţiei şi al compartimentului (direcţiei) care le foloseşte.
Art. 44. - Suporturile se manipulează astfel încât să fie ferite de praf, solvenţi, umiditate, temperaturi peste 30°C, acţiunea directă a razelor solare, zgâriere, şocuri mecanice şi termice, câmpuri electromagnetice puternice.
Art. 45. - Depozitarea suporturilor trebuie făcută în locuri şi în condiţii care să respecte indicaţiile furnizorilor suporturilor respective şi să asigure o securitate fizică corespunzătoare.
Art. 46. - Suporturile trebuie şterse înainte de a fi oferite spre reutilizare. Ştergerea trebuie să fie sigură, astfel încât să facă imposibilă reconstituirea informaţiilor înregistrate anterior pe suporturile în cauză, chiar dacă aceste informaţii nu mai sunt de actualitate.
Art. 47. - Este interzisă utilizarea suporturilor externe de stocare a datelor pentru copierea de fişiere, programe, date obţinute din surse nesigure (din afara sistemului informatic al MFP, internet, prieteni, cunoscuţi etc.) pe staţia de lucru, fără a fi verificate în prealabil cu programul antivirus instalat pe aceasta.
Art. 48. - Transportul suporturilor se asigură numai de persoane autorizate. Suporturile conţinând informaţii sensibile nu pot fi furnizate în afara organizaţiei fără autorizaţia proprietarului drepturilor asupra datelor respective; autorizaţia este înregistrată pentru a servi drept dovadă la controlul de audit.
Art. 49. - Transportul suporturilor se asigură astfel încât să se evite pierderea sau furtul, precum şi citirea sau copierea de către persoane autorizate.
Art. 50. - Suporturile care conţin informaţii sensibile vor fi casate prin incinerare, distrugere (zdrobire, tocare).
SECŢIUNEA a 2-a Reguli în caz de incidente sau defectări
Art. 51. - Incidentele care afectează activitatea normală (violări de securitate, ameninţări, vulnerabilităţi sau defectări), care ar putea avea impact asupra utilizării resurselor din organizaţie, trebuie raportate conducerii direcţiei în cel mai scurt timp posibil, aceasta urmând ca împreună cu DGTI şi/sau cu furnizorul respectiv de servicii să decidă măsurile necesare remedierii lor.
Art. 52. - Furtul sau vandalizarea staţiei de lucru, a suporturilor externe de stocare a datelor, pierderea sau copierea neautorizată a suporturilor externe de stocare a datelor, precum şi orice alt incident privind staţia de lucru ori suporturile externe de stocare a datelor trebuie comunicate imediat conducerii compartimentului (direcţiei) care, în cel mai scurt timp posibil, trebuie să ia măsurile necesare pentru recuperare, precum şi orice alte măsuri prevăzute de lege.
Art. 53. - În funcţie de problemele ivite în funcţionarea sistemelor sau a serviciilor, remedierile vor fi făcute fie de DGTI, fie de către furnizori de servicii, cât mai rapid posibil.
Art. 54. - Orice întârziere în anunţarea vulnerabilităţilor suspectate poate fi interpretată ca un potenţial abuz în utilizarea sistemului şi poate atrage măsuri disciplinare.
SECŢIUNEA a 3-a Raportarea deranjamentelor hardware/software
Art. 55. - La observarea unor deranjamente în funcţionarea corectă a resurselor hardware/software, utilizatorul are următoarele obligaţii:
a) trebuie notat orice simptom al problemei şi orice mesaj care apare pe ecran;
b) trebuie izolat calculatorul faţă de reţea prin deconectarea patch cordului de la priza de reţea, iar, dacă este posibil, utilizarea sa trebuie oprită. Trebuie anunţată imediat persoana de contact corespunzătoare. Dacă echipamentul trebuie examinat, el trebuie deconectat de la orice reţea, inclusiv de la reţeaua electrică. Mediile/Suporturile externe de stocare a datelor nu vor fi transferate la alte calculatoare;
c) personalul desemnat din cadrul DGTI şi/sau aparţinând furnizorului respectiv de servicii trebuie să se ocupe de refacerea sistemului.
SECŢIUNEA a 4-a Politica biroului curat şi a ecranului curat
Art. 56. - Toţi utilizatorii din cadrul MFP trebuie să ia în considerare adoptarea unei "politici de birou curat" atât pentru documentele pe suport tip hârtie, cât şi pentru medii/suporturi externe de stocare a datelor. De asemenea, trebuie adoptată politica "ecranului curat" pentru echipamentele de procesare a informaţiei, în scopul reducerii riscului de acces neautorizat, precum şi de pierdere sau distrugere a informaţiei în timpul sau în afara orelor de lucru normale.
Art. 57. - Această politică trebuie să ţină seama de clasificările de securitate ale informaţiei, precum şi de riscurile aferente.
Art. 58. - Acolo unde se consideră necesar, documentele pe suport tip hârtie şi mediile/suporturile externe de stocare a datelor trebuie păstrate în dulapuri încuiate şi/sau în alte tipuri de mobilier securizat, atunci când nu sunt folosite, mai ales în afara programului de lucru.
Art. 59. - În afara programului normal de lucru, imprimantele şi scanerele trebuie protejate faţă de accesul neautorizat.
Art. 60. - Informaţiile confidenţiale sau clasificate, după ce sunt imprimate, trebuie ridicate imediat din imprimantă.
Art. 61. - Se va evita încărcarea inutilă a spaţiului rezervat pe staţia de lucru, pe servere şi în sistemul de poştă electronică cu fişiere multimedia de mari dimensiuni şi se va proceda la ştergerea periodică a informaţiilor perimate.
SECŢIUNEA a 5-a Reguli de utilizare a staţiilor mobile
Art. 62. - Toate regulile prevăzute la cap. II privind utilizarea staţiei de lucru, precum şi dispoziţiile cap. III se aplică şi în cazul utilizării unei staţii mobile, aceasta din urmă având şi funcţia de suport extern de stocare a informaţiilor.
Art. 63. - Suplimentar, responsabilul staţiei mobile are următoarele îndatoriri:
a) să păstreze şi să transporte cu grijă echipamentul;
b) să verifice că pe echipament sunt marcate numele instituţiei şi numărul de inventar şi să păstreze copia fişei de inventar a echipamentului;
c) să cripteze datele folosind utilitarul instalat;
d) să salveze datele pe medii externe de stocare a informaţiilor sau pe serverele de fişiere şi apoi să şteargă aceste date de pe echipament de îndată ce acestea şi-au îndeplinit scopul de utilizare;
e) să se asigure că ecranul staţiei mobile este setat cu screen saver cu pornire automată (protejat de parolă) la 3 minute de inactivitate;
f) după fiecare utilizare a echipamentului în afara reţelei de date a MFP şi înainte de reconectarea acestuia în reţeaua de date a MFP, să lanseze programul complet de devirusare instalat.
Art. 64. - Responsabilul staţiei mobile trebuie să protejeze echipamentul, următoarele activităţi fiind interzise:
a) să lase echipamentul nesupravegheat sau să îl predea spre utilizare membrilor familiei, unor rude, prieteni, cunoscuţi sau altor persoane neautorizate;
b) să stocheze timp îndelungat - mai mult de o lună aceleaşi date pe echipament, datele având îndeplinit scopul de utilizare;
c) să păstreze mediile/suporturile externe pe care s-au efectuat copiile de siguranţă ale aplicaţiilor, datelor, programelor etc. în acelaşi loc cu echipamentul (de exemplu: în geanta de protecţie a echipamentului).
SECŢIUNEA a 6-a Măsuri disciplinare
Art. 65. - (1) Încălcarea prezentelor instrucţiuni constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară, potrivit legii.
(2) Măsurile disciplinare pot include şi interzicerea accesului la resursele sistemului informatic.
Art. 66. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni
SECURITATEA 
sistemelor informatice şi a comunicaţiilor de date
Procedurile de securitate ale sistemelor informatice se referă la securitatea fizică, hardware, software, de comunicaţii şi la securitatea datelor şi informaţiilor vehiculate în cadrul acestor sisteme.
SECŢIUNEA 1 Securitatea fizică
Art. 1. - Măsurile pentru prevenirea ori împiedicarea atacurilor asupra resurselor sistemului informatic sunt:
a) echipamentul informatic este distribuit nominal, pe bază de fişă de inventar, salariaţilor din Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP;
b) uşile sunt încuiate la sfârşitul fiecărei zile şi numai personalul autorizat are acces la echipamentele de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
c) staţiile de lucru mobile sunt încuiate în dulapuri la sfârşitul fiecărei zile şi numai personalul autorizat are acces la aceste echipamente;
d) serverele funcţionează în camere tehnice special amenajate în zone protejate şi numai personalul autorizat are acces la aceste echipamente;
e) accesul în instituţie se face numai pe bază de legitimaţie MFP;
f) vizitatorii trebuie însoţiţi pe parcursul vizitei lor în zonele protejate din instituţie;
g) instituţia are asigurată paza 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână;
h) funcţionarii care au încetat raporturile de serviciu sau ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate nu mai au acces în sediul instituţiei decât în calitate de vizitatori;
i) administratorul de reţea înregistrează toţi vizitatorii la server, iar informaţiile despre vizitatori sunt păstrate cel puţin 2 ani;
j) conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, fumatul este interzis în spaţiile publice închise.
SECŢIUNEA a 2-a Securitatea hardware
Art. 2. - Responsabilitatea administrării securităţii hardware-ului depinde de echipamentele utilizate, după cum urmează:
a) fiecare utilizator este responsabil de staţia lui de lucru;
b) administratorul de reţea este responsabil de toate echipamentele aferente serverelor deservite din camerele tehnice;
c) fiecare staţie de lucru trebuie inventariată şi etichetată;
d) toate echipamentele trebuie întreţinute conform instrucţiunilor furnizorului;
e) numai personalului autorizat i se permite efectuarea întreţinerii ori a reparaţiilor;
f) accesul la orice staţie de lucru trebuie limitat prin utilizarea de nume de utilizator şi parolă;
g) fiecare utilizator final este direct responsabil de gestionarea drepturilor de acces pe staţia sa de lucru;
h) parola trebuie să fie sigură, secretă şi schimbată regulat;
i) staţia altui utilizator final poate fi folosită doar dacă există aprobare pe linie ierarhică;
j) dacă există riscul ca o persoană neautorizată să cunoască parola de acces la o staţie de lucru, parola trebuie schimbată;
k) în cazul absenţei de la birou a utilizatorului final, acesta trebuie să blocheze în prealabil accesul pe staţia sa de lucru;
l) ecranele staţiilor de lucru trebuie setate cu screen saver cu pornire automată (protejat de parolă), cu excepţia cazurilor exprese în care superiorul ierarhic dispune altfel;
m) în timpul nopţii, staţiile de lucru trebuie închise, exceptând cazurile în care există ordin contrar, scris, al superiorului ierarhic.
SECŢIUNEA a 3-a Securitatea software
Art. 3. - Măsurile pentru diminuarea vulnerabilităţii sistemului informatic accesat, a aplicaţiilor informatice, precum şi pentru eficientizarea operaţiilor de lucru:
a) administratorul de reţea este responsabil de instalarea şi actualizarea tuturor programelor software pe toate staţiile de lucru din cadrul MFP, conform licenţelor deţinute;
b) administratorul de reţea va lua toate măsurile necesare de respingere a descărcărilor de aplicaţii neautorizate;
c) administratorul de reţea este responsabil de instalarea şi actualizarea utilitarelor antivirus;
d) utilizatorul este responsabil de utilizarea software-ului instalat;
e) utilizatorilor le este interzisă modificarea configurării staţiei de lucru, sistemului de operare, reţelei şi a serverului accesat;
f) utilizatorilor le este interzisă instalarea aplicaţiilor neautorizate;
g) în cazul staţiilor incluse în Active Directory, instalarea aplicaţiilor, actualizarea programelor, a sistemului de operare şi configurarea staţiei de lucru sunt controlate şi blocate prin politicile serverului de Domain Controller;
h) utilizatorii trebuie să respecte termenii licenţelor referitoare la drepturile de autor, precum şi prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; responsabilitatea în cazul încălcării acestei obligaţii revine utilizatorilor în cauză;
i) utilizatorilor finali le este interzisă îndepărtarea protecţiei antivirus sau a oricăror altor aplicaţii; numai administratorul de reţea are această atribuţie;
j) pentru protecţia sistemului informatic se recomandă ca utilizatorii să nu deschidă niciodată fişiere ataşate, recepţionate prin e-mail, provenind dintr-o sursă suspectă; se recomandă de asemenea ştergerea acestor fişiere.
SECŢIUNEA a 4-a Securitatea comunicării
Art. 4. - Securitatea comunicării se referă atât la securitatea comunicării interne, cât şi la securitatea comunicării externe: e-mail (poştă electronică) şi website. Astfel:
a) administratorul de reţea este responsabil de crearea şi menţinerea conturilor de e-mail atât pe servere, cât şi pe staţii, dar fiecare utilizator în parte este responsabil de modul de utilizare şi de conţinutul propriului cont;
b) utilizatorii sistemului informatic din cadrul MFP nu trebuie să se conecteze la reţele de comunicare neautorizate;
c) utilizatorii trebuie să utilizeze contul lor de e-mail numai în scopuri profesionale, în interes de serviciu, servind în totalitate interesele MFP;
d) prin crearea şi trimiterea e-mailurilor, salariaţii MFP îşi asumă personal responsabilitatea conţinutului respectiv, iar orice opinie sau afirmaţie în numele ministrului finanţelor publice, al ministerului sau al oricărei altei structuri din aparatul propriu al MFP se va face strict în urma unei autorizări scrise;
e) este obligatoriu ca utilizatorii să se asigure în privinţa identităţii corespondentului lor înainte de a comunica orice informaţie sensibilă sau critică;
f) corespondenţa în scop de serviciu cu personalul instituţiilor publice se va face numai pe adresele de e-mail din extranet-ul MFP sau, în lipsa acestora, pe adresele de e-mail sau website oficiale ale instituţiilor respective;
g) în cazul corespondenţei prin reţele publice (internet) se va ţine seama de faptul că nu există garanţii privind asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei corespondenţei;
h) este interzisă transmiterea/retransmiterea de mesaje cu caracter vulgar, injurios, defăimător sau pentru a hărţui persoane;
i) securitatea conturilor de e-mail pe staţii este asigurată de aplicaţii antivirus;
j) este considerată ilegală utilizarea conexiunii internet a organizaţiei pentru alte scopuri decât cele strict legate de îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
k) este interzisă accesarea site-urilor rasiste, pornografice sau pedofile;
l) este interzisă încheierea de contracte on-line în numele MFP fără autorizare în acest sens;
m) este interzis a se face achiziţii on-line fără autorizare în acest sens;
n) violarea politicilor MFP cu privire la utilizarea poştei electronice va fi comunicată atât forurilor ierarhice superioare din cadrul direcţiei respective, cât şi celor din Direcţia de audit public intern şi poate fi soldată cu restricţionarea accesului la resursele sistemului informatic, dar şi cu alte sancţiuni disciplinare, aplicabile conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 5-a Securitatea datelor şi a informaţiilor
Art. 5. - Sistemul informatic al MFP se bazează pe sistemele de procesare şi stocare a datelor electronice; în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor din cadrul MFP, precum şi a atingerii obiectivelor propuse, este esenţial ca aceste sisteme să fie protejate împotriva utilizării, vehiculării şi păstrării în condiţii improprii şi nesigure.
Art. 6. - În acest sens, trebuie respectate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7. - De asemenea, utilizatorii sistemului informatic din cadrul MFP trebuie să ţină seama de următoarele aspecte:
a) administratorul este responsabil de securitatea sistemului informatic şi a circulaţiei informaţiilor la nivel de reţea/servere din cadrul MFP, dar fiecare utilizator final din MFP este responsabil atât pentru informaţiile de pe staţia sa de lucru, cât şi de cele pe care le introduce pe servere prin aplicaţiile accesate;
b) un utilizator final nu trebuie să citească, să modifice, să copieze sau să distrugă, direct ori indirect, date care nu îi aparţin; utilizatorul final trebuie să nu transmită aceste date unui destinatar neautorizat;
c) dacă în cursul exercitării sarcinilor de serviciu utilizatorul final accesează accidental informaţii asupra cărora nu are drept de acces, va comunica superiorului ierarhic momentul exact când aceasta s-a întâmplat şi nu va divulga sau propaga aceste informaţii;
d) în caz de suspiciuni în ceea ce priveşte compromiterea informaţiilor din baza de date, utilizatorul final trebuie să comunice aceste suspiciuni superiorului ierarhic, precum şi DGTI, printr-o cerere avizată de către superiorul ierarhic;
e) datele proprii de pe staţia de lucru trebuie salvate, utilizatorul final fiind obligat să stabilească şi să execute periodic, de comun acord cu conducerea direcţiei respective, un program de backup al acestora, pe medii de stocare externe staţiei;
f) mediile/suporturile externe de stocare a datelor ce conţin informaţii trebuie păstrate în seif sau depuse sub cheie, în funcţie de confidenţialitatea şi importanţa datelor respective; utilizatorul final va avea grijă ca mediile/suporturile externe de stocare a datelor să nu se deterioreze şi să nu se piardă;
g) informaţiile aparţinând altor utilizatori, chiar atunci când acestea nu sunt protejate, nu trebuie citite sau copiate;
h) scoaterea din uz a mediilor/suporturilor externe de stocare a datelor se face prin ştergerea datelor şi distrugerea fizică a mediilor/suporturilor externe;
i) utilizatorii serviciului de poştă electronică din cadrul MFP trebuie să ia măsurile necesare pentru protejarea datelor vehiculate prin acest serviciu informatic, păstrând confidenţialitatea lor conform atribuţiilor de serviciu.
Art. 8. - Dispoziţii suplimentare referitoare la incriminarea penală şi supravegherea securităţii datelor, a securităţii sistemelor informatice şi a celor de telecomunicaţii:
a) pedepsirea abaterilor de la normele de securitate a datelor şi a sistemelor electronice se face conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
b) modul de utilizare a poştei informatice din domeniul < mfinante.ro >, a mijloacelor informatice şi a reţelelor poate fi auditat de Direcţia de audit public intern. În acest sens, trebuie facilitat accesul auditorilor la staţiile de lucru şi la servere.
ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni
PROCEDURA 
pentru asigurarea accesului autorizat la staţiile de lucru şi la aplicaţiile informatice centralizate în intranetul Ministerului Finanţelor Publice
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta procedură este stabilită în conformitate cu politica Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, privind asigurarea securităţii sistemului informatic, de telecomunicaţii şi de protecţie a datelor şi informaţiilor.
Art. 2. - Ţinând cont de faptul că fiecare utilizator este responsabil de staţia lui de lucru, accesul la staţii trebuie limitat prin parolă (fiecare utilizator fiind direct răspunzător de gestionarea drepturilor de acces pe staţia sa de lucru). În acest sens se stabilesc următoarele reguli pentru alcătuirea şi utilizarea parolei:
a) utilizatorul trebuie să se asigure că parola este dificil de intuit;
b) parola este de tip complex: lungimea minimă trebuie să fie de 8 caractere alfanumerice, dintre care minimum o majusculă, minimum o cifră şi niciun caracter special (adică de tip.,;: ?! #$%&*<> - _ t =);
c) parola nu poate conţine elemente din nume, prenume, cod de identificare, marcă;
d) perioada maximă de valabilitate a parolei este de 31 de zile;
e) perioada minimă de valabilitate a parolei este de 15 zile;
f) numărul minim de parole memorate automat este 3;
g) numărul maxim de încercări nereuşite de înscriere a parolei este 5;
h) durata blocării accesului după depăşirea numărului maxim de încercări nereuşite de înscriere a parolei: 30 minute;
i) parola nu se comunică niciunei alte persoane;
j) utilizatorul răspunde de utilizarea parolei.
CAPITOLUL II Procedura aplicată în cazul personalului care nu utilizează sistemul de management al identităţii 
Art. 3. - Pentru salariaţii care nu utilizează sistemul de management al identităţii accesul la staţiile de lucru este controlat de funcţiile de administrare a conturilor utilizatorilor ale sistemelor de operare Windows. Pe măsură ce sistemul de management al identităţii va fi pus în funcţiune, numărul utilizatorilor procedurii se va restrânge.
Art. 4. - Contul utilizatorilor pe staţia de lucru este un cod alfanumeric, este stabilit de către administratorul de reţea şi este public.
Art. 5. - Reguli privind parola utilizatorului pe staţia de lucru:
a) fiecare utilizator este responsabil de staţia sa de lucru;
b) accesul la staţiile de lucru trebuie limitat prin utilizarea de parole;
c) parola trebuie ţinută secretă ori schimbată regulat;
d) administrarea parolei este responsabilitatea utilizatorului;
e) dacă există riscul ca o persoană neautorizată să cunoască parola de acces la staţia de lucru, parola trebuie schimbată.
Art. 6. - Schimbarea parolei se face de către utilizator în oricare dintre următoarele situaţii:
a) imediat după ce i-a fost comunicată de către o altă persoană;
b) imediat după preluarea staţiei de lucru;
c) la expirarea perioadei de valabilitate.
Schimbarea se face conform Regulilor pentru stabilirea şi utilizarea parolei şi urmând instrucţiunile pentru crearea şi modificarea parolei.
Art. 7. - Schimbarea parolei se face, de asemenea, de către utilizator înainte de expirarea perioadei de valabilitate dacă utilizatorul consideră că parola a devenit cunoscută altei persoane. Utilizatorul trebuie să anunţe despre acest eveniment conducerea direcţiei. Evenimentul trebuie să fie consemnat de către secretara direcţiei în Jurnalul de evidenţă a incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei. Schimbarea se face de către utilizator în conformitate cu Regulile pentru stabilirea şi utilizarea parolei şi urmând instrucţiunile pentru crearea şi modificarea parolei.
Art. 8. - Schimbarea parolei de face, de asemenea, de către utilizator dacă a depăşit numărul maxim de încercări nereuşite de înscriere a parolei (a uitat parola). Utilizatorul trebuie să anunţe despre acest eveniment conducerea direcţiei. Evenimentul trebuie să fie consemnat de către secretara direcţiei în Jurnalul de evidenţă a incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei, apoi utilizatorul trebuie să apeleze la suportul tehnic furnizat de punctul de contact Help desk.
Art. 9. - Solicitarea de asistenţă pentru schimbarea parolei este consemnată de personalul punctului de contact Help desk în Jurnalul de evidenţă a incidentelor în sistemul informatic. Administratorul de reţea autorizat să trateze solicitarea accesează staţia de lucru la nivel de "administrator" folosind parola adecvată, generează o nouă parolă de acces pentru utilizator şi o comunică pe loc acestuia. Accesul la staţia de lucru se face numai în prezenţa şi cu acordul utilizatorului staţiei de lucru. Imediat ce i-a fost comunicată, utilizatorul schimbă parola, urmând instrucţiunile pentru crearea şi modificarea parolei, astfel încât să o cunoască numai el. Parola creată de utilizator trebuie să respecte Regulile pentru stabilirea şi utilizarea parolei.
Art. 10. - Ori de câte ori se părăseşte staţia de lucru se închide sesiunea de lucru (aplicaţia) prin comanda "Log off" şi se blochează accesul la staţie prin combinaţia de taste CTRL+ALT+DEL şi butonul Lock sau combinaţia de taste Winkey (tasta Windows)+L.
Art. 11. - Setarea cu screen saver cu pornire automată, protejat prin parolă, se face în panoul "Display Properties/Screen Saver" al monitorului, bifând opţiunea "On resume, password protect", stabilind un timp de aşteptare până la pornirea automată a screen saverului de 3-10 minute prin completarea câmpului "wait minutes" şi punând-o în funcţiune cu comanda "Apply".
CAPITOLUL III Procedura aplicată în cazul personalului care utilizează sistemul de management al identităţii 
Art. 12. - Sistemul de management al identităţii este un nou sistem informatic, care este în curs de implementare şi urmează a fi generalizat la nivelul MFP şi al instituţiilor subordonate. Are ca scop administrarea în mod centralizat a accesului la toate aplicaţiile informatice şi posturile de lucru, folosind identificarea sigură a persoanei şi un ansamblu de roluri stabilite de personalul îndreptăţit.
Art. 13. - Accesul la staţiile de lucru se face diferenţiat, după cum utilizatorul staţiei respective face parte sau nu din Active Directory (platforma software dedicată administrării staţiilor de lucru care interacţionează cu funcţiile de administrare a conturilor utilizatorilor sistemelor de operare Windows) astfel:
a) cazul staţiilor ai căror utilizatori sunt integraţi în:
(i) sistemul de management al identităţii generează o parolă iniţială (default) pentru userul în cauză;
(ii) Active Directory la rândul său, prin politicile stabilite de către administratorul serverului de Domain Controller, obligă utilizatorul să îşi schimbe parola la prima logare;
(iii) în caz de pierdere a parolei, userul este obligat să apeleze la punctul de contact Help desk şi să solicite resetarea parolei. Administratorul de (sau persoana desemnată în acest sens din cadrul punctului de contact Help desk) va reseta parola, punând o parolă generică şi forţând utilizatorul (automat, prin politicile stabilite în ) să o modifice la primul "Log on";
b) cazul staţiilor ai căror utilizatori nu sunt integraţi în :
(i) sistemul de management al identităţii generează o parolă de acces iniţială pentru utilizatorul în cauză, dar nu îl forţează, prin politicile sale, să îşi schimbe parola la prima logare;
(ii) utilizatorul trebuie să respecte normele interne prezente şi să procedeze la schimbarea parolei iniţiale cu o parolă personală, setată la următorul "Log on";
c) potrivit strategiei de dezvoltare a sistemului informatic al MFP, sistemul de management al identităţii va fi extins şi generalizat.
Art. 14. - Schimbarea parolei se face de către utilizator imediat după primirea/preluarea staţiei de lucru (la primul "Log on"), astfel încât să o cunoască numai el, conform Regulilor de stabilire şi utilizare a parolei.
Art. 15. - Schimbarea parolei se face de către utilizator, la expirarea perioadei de valabilitate a parolei, în conformitate cu Regulile pentru stabilirea şi utilizare a parolei.
Art. 16. - Schimbarea parolei se face de către utilizator înainte de expirarea perioadei de valabilitate, dacă el consideră că aceasta a devenit cunoscută altei persoane. Utilizatorul trebuie să anunţe despre acest eveniment conducerea direcţiei. Evenimentul trebuie să fie consemnat de către secretara direcţiei în Jurnalul de evidenţă a incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei. Schimbarea se face de către utilizator în conformitate cu Regulile pentru stabilirea şi utilizarea parolei. În cazul în care schimbarea se face înainte de expirarea perioadei minime de valabilitate a parolei, utilizatorul trebuie să apeleze la suportul tehnic furnizat de către punctul de contact Help desk.
Art. 17. - Schimbarea parolei se face de către utilizator dacă a depăşit numărul maxim de încercări nereuşite de înscriere a parolei (a uitat parola). Utilizatorul trebuie să anunţe despre acest eveniment conducerea direcţiei. Evenimentul trebuie să fie consemnat de către secretara direcţiei în Jurnalul de evidenţă a incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei, apoi utilizatorul trebuie să apeleze la suportul tehnic furnizat de punctul de contact Help desk.
Art. 18. - Solicitarea de asistenţă pentru schimbarea parolei este consemnată de personalul punctului de contact Help desk în Jurnalul de evidenţă a incidentelor în sistemul informatic. Persoana care tratează solicitarea contactează telefonic secretariatul direcţiei în care este încadrat solicitantul şi verifică identitatea solicitantului, precum şi dacă evenimentul a fost consemnat în Jurnalul de evidenţă a incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei.
Art. 19. - Dacă solicitarea de schimbare a parolei nu este îndreptăţită, adică utilizatorul nu este salariat în cadrul direcţiei sau evenimentul nu este consemnat în Jurnalul de evidenţă a incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei, persoana care tratează solicitarea consemnează despre aceasta în Jurnalul de evidenţă a incidentelor în sistemul informatic, comunică despre aceasta prin poştă electronică internă secretarei direcţiei, solicitând consemnarea evenimentului şi în Jurnalul de evidenţă a incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei. Dacă solicitarea de schimbare a parolei nu este îndreptăţită, nu se va genera o nouă parolă.
Art. 20. - Dacă solicitarea de schimbare a parolei este îndreptăţită, persoana care tratează solicitarea consemnează despre aceasta în Jurnalul de evidenţă a incidentelor în sistemul informatic şi generează imediat o nouă parolă de acces şi o comunică de îndată telefonic solicitantului. Parola generată respectă Regulile pentru stabilirea şi utilizarea parolei.
Art. 21. - Schimbarea parolei se face de către utilizator, imediat după ce i-a fost comunicată de către punctul de contact Help desk, astfel încât să o cunoască numai el. Parola creată de utilizator trebuie să respecte Regulile pentru stabilirea şi utilizarea parolei.
Art. 22. - Schimbarea parolei pe staţia de lucru se face de către utilizatorul final prin tastarea combinaţiei de taste CTRL+ALT+DEL şi butonul "Change Password".
Art. 23. - Ori de câte ori se părăseşte staţia de lucru se închide sesiunea de lucru (aplicaţia) prin comanda "Log off" şi se blochează accesul la staţie prin combinaţia de taste CTRL+ALT+DEL şi butonul "Lock" sau combinaţia de taste Winkey (tasta Windows)+L.
Art. 24. - Setarea cu screen saver cu pornire automată, protejat prin parolă, se face în panoul "Display Properties/Screen Saver" al monitorului, bifând opţiunea "On resume, password protect", stabilind un timp de aşteptare până la pornirea automată a screen saverului de 3-10 minute prin completarea câmpului "wait minutes" şi punând-o în funcţiune cu comanda "Apply".
 
 
(4) Este permisă transmiterea de informaţii cu caracter fiscal în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (2), în condiţiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. 
(5) Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii. 
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 11 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
11.1. În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi suma veniturilor debitorului, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabili sau orice alte informaţii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.
   
ARTICOLUL 12
  Buna-credinţă 
 
Relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă, în scopul realizării cerinţelor legii. 
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 12 prin Decizie 3/2008 :
 
În aplicarea art. 12, art. 111, art. 114, art. 119 şi art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007:
"
În situaţia în care contribuabilul, cu bună-credinţă, efectuează o plată mai mare decât cuantumul creanţei fiscale înscrise eronat într-o declaraţie fiscală care a fost corectată ulterior de către contribuabil sau au fost stabilite de către organul fiscal diferenţe datorate în plus faţă de creanţa fiscală iniţială, în condiţiile legii, data stingerii, în limita sumei plătite suplimentar, este data plăţii astfel cum aceasta este definită de lege, dacă suma plătită suplimentar nu a fost stinsă până la data corectării de către contribuabil sau până la data stabilirii de către organul fiscal a diferenţei datorate în plus."
 

CAPITOLUL III
  Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale

 

ARTICOLUL 13
  Interpretarea legii 
 
Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului aşa cum este exprimată în lege. 
 
ARTICOLUL 14
  Criteriile economice 
 
Veniturile, alte beneficii şi valori patrimoniale sunt supuse legii fiscale indiferent dacă sunt obţinute din activităţi ce îndeplinesc sau nu cerinţele altor dispoziţii legale.
(2) Situaţiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de organul fiscal după conţinutul lor economic.

___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 
ARTICOLUL 15
  Eludarea legislaţiei fiscale 
 
(1) În cazul în care, eludându-se scopul legii fiscale, obligaţia fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza de impunere reală, obligaţia datorată şi, respectiv, creanţa fiscală corelativă sunt cele legal determinate.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 23.
   

CAPITOLUL IV
  Raportul juridic fiscal

   
ARTICOLUL 16
  Conţinutul raportului de drept procedural fiscal 
 
 Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, potrivit legii, pentru îndeplinirea modalităţilor prevăzute pentru stabilirea, exercitarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor părţilor din raportul de drept material fiscal. 
 
ARTICOLUL 17
  Subiectele raportului juridic fiscal 
 
(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
 

(2) Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului general consolidat, în condiţiile legii.
(3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate cu personalitate juridică.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 03.09.2007.

 

(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile respective.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(5) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, precum şi compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 19/2008 începând cu 03.03.2008.

   
ARTICOLUL 18
  Împuterniciţii 
 
(1) În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil să îşi îndeplinească personal obligaţiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2).
(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2009 începând cu 25.10.2009.
 

(3) În cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organele fiscale prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(4) Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din averea contribuabilului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.
(41) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică:
a) contribuabililor care au rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spaţiului Economic European;
b) contribuabililor care au rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2014 începând cu 23.06.2014.

 

(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi reprezentanţilor fiscali desemnaţi potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel.

 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 18 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
18.1. Desemnarea reprezentantului fiscal de către persoanele impozabile stabilite în străinătate, care realizează operaţiuni supuse taxei pe valoarea adăugată pe teritoriul României, se face potrivit art. 151 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.
   
ARTICOLUL 19
  Numirea curatorului fiscal 
 
(1) Dacă nu există un împuternicit potrivit art. 18, organul fiscal, în condiţiile legii, va solicita instanţei judecătoreşti competente numirea unui curator fiscal pentru contribuabilul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmităţi, bătrâneţii sau unui handicap de orice fel, nu poate să îşi exercite şi să îşi îndeplinească personal drepturile şi obligaţiile ce îi revin potrivit legii.
(2) Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat potrivit hotărârii judecătoreşti, toate cheltuielile legate de această reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.
 
ARTICOLUL 20
  Obligaţiile reprezentanţilor legali 
 
(1) Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în numele şi din averea acestora.
(2) În cazul în care, din orice motiv, obligaţiile fiscale ale asocierilor fără personalitate juridică nu sunt achitate potrivit alin. (1), asociaţii răspund solidar pentru îndeplinirea acestora.
 

TITLUL II
  Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal

 

CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 21
  Creanţele fiscale

 

(1) Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal.
(2) Din raporturile de drept prevăzute la alin. (1) rezultă atât conţinutul, cât şi cuantumul creanţelor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în:
a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite creanţe fiscale principale;
b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condiţiile legii, denumite creanţe fiscale accesorii.
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2010 începând cu 01.07.2010.
 

(3) În cazurile prevăzute de lege, organul fiscal este îndreptăţit să solicite stingerea obligaţiei fiscale de către cel îndatorat să execute acea obligaţie în locul debitorului.
(4) În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.

 

ARTICOLUL 22
Obligaţiile fiscale

 

Prin obligaţii fiscale, în sensul prezentului cod, se înţelege:
a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;
b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;
c) obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;
d) obligaţia de a plăti dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligaţii de plată accesorii;
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2010 începând cu 01.07.2010.

 

e) obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă;

f) orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.

 

ARTICOLUL 23
Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale

 

(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează.
(2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată.

 

ARTICOLUL 24
Stingerea creanţelor fiscale

 

Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 25
Creditorii şi debitorii

 

(1) În raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de creanţă fiscală prevăzute la art. 21, iar debitorii sunt acele persoane care, potrivit legii, au obligaţia corelativă de plată a acestor drepturi.

(2) În cazul în care obligaţia de plată nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condiţiile legii, următorii:
a) moştenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;
b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori reorganizării judiciare, după caz;
c) persoana căreia i s-a stabilit răspunderea în conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;
d) persoana care îşi asumă obligaţia de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de plată;
e) persoana juridică, pentru obligaţiile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteia;
f) alte persoane, în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 26
Plătitorul

(1) Plătitor al obligaţiei fiscale este debitorul sau persoana care în numele debitorului, conform legii, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat.
(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligaţii fiscale este contribuabilul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2010 începând cu 24.06.2011.

 

(3) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2010 începând cu 24.06.2011.

 

(4) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin mai multe sedii permanente, obligaţia prevăzută la alin. (3) se îndeplineşte prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin linia din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.07.2013.

 

    + Punere în aplicare prin Lege 168/2013 :
 
(2) Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 sunt obligaţi să depună, în perioada 1-31 iulie 2013, declaraţia de înregistrare fiscală.
(3) Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi de lista celorlalte sedii permanente. Pentru fiecare sediu permanent se menţionează datele de identificare ale acestuia, inclusiv codul de înregistrare fiscală.
(4) La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident se anulează codul de înregistrare fiscală a sediului permanent care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.
(5) Obligaţiile fiscale ale sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 şi neachitate până la această dată se preiau de contribuabilul nerezident prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care este noul debitor al acestor obligaţii fiscale.
   
ARTICOLUL 27
  Răspunderea solidară 
 
(1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane: 
a) asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă; 
 
    + Punere în aplicare prin Ordin 127/2014 :
 
ANEXA Nr. 2 
ANTET*)
*) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . .
DECIZIE 
de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Nr. . . . . . . . . /Data. . . . . . . . . . . .
Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., a rezultat că acesta înregistrează la data de . . . . . . . . obligaţii fiscale în sumă de . . . . . . . . . . . lei1), din care debite în sumă de . . . . . . . . . . lei şi accesorii în sumă de . . . . . . . . . lei.
1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.
Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fără bunuri sau venituri urmăribile2), prin Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate nr. . . . . ./. . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . **).
2) Se indică tipul de insolvabilitate în care se găseşte debitorul principal.
**) Se va completa în situaţia în care reprezintă condiţie obligatorie în ceea ce priveşte atragerea răspunderii solidare, potrivit legii.
Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. . . . . ./. . . . . . . . . a (instanţa judecătorească) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .***)
***) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscală****) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:3) 
3) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului.
****) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din cele susţinute de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la audiere, în data de . . . . . . . . , în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi cu documentaţia prezentată/înaintată în data de . . . . . . . . , rezultă că:4)
4) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. . . . . . alin. . . . . . . . . , lit. . . . . din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
SE DECIDE:
Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de . . . . . . . . . . .*****) lei.
*****) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.
În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:
5) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei. 
6) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.
 
Conducătorul organului de executare
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Semnătura
L.S.
Verificat
Şef compartiment
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
SemnăturaÎntocmit
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
Semnătura
 
1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4. Se utilizează în baza art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.
6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.
7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
 
b) terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15), în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 
 
    + Punere în aplicare prin Ordin 127/2014 :
 
ANEXA Nr. 3 
ANTET*)
*) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.
Dosar de executare nr. . . . . . / . . . . . . .
DECIZIE 
de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Nr. . . . . . ./Data . . . . . . .
Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul . . . . . . . . , având codul de identificare fiscală . . şi domiciliul fiscal în localitatea . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . ., str. . . . . . . . nr. . . . . , bloc . . . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , a rezultat că acesta înregistrează la data de . . . . . . . . obligaţii fiscale în sumă de . . . . lei1), din care debite în sumă de . . . . . . lei şi accesorii în sumă de . . lei.
1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.
Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. . . . . . . /. . . . . a (instanţa judecătorească)**) . . . . . . . . .
**) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscală***) . . . . . . . . ., în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:2)
***) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice. 
2) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din cele susţinute de către . . . . . . . . . . , la audiere, în data de . . . . ., în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi cu documentaţia prezentată/înaintată în data de . . . . . . . . . . . . . . .. . ., rezultă că:3) 
3) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
SE DECIDE:
Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. . . . . . . . . . . . . , având cod de identificare fiscală/cod numeric personal . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . .. . ., str. . . . . . . nr. . . . . , bloc . . . . . . , sc. . . . . . . , ap. . . . . . . , în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de . . . . . . . . ****) lei.
****) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.
În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de4) . . . . . . . . . . . . ., pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului . . . . . . . . ., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:
4) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . , str. . . .. . . . . . . . nr. . . . . ., bloc . . . . ., sc. . . . . , ap. . . . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . , în perioada . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . lei;
2. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . .. . .. . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . , str. . . . . .. . . . nr. . . . . , bloc . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , având calitatea de . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . , în perioada . . . . . . ., în limita sumei de . . . . lei;
3. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . .. . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . , str. . . . . .. . nr. . . . . , bloc . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . , în perioada . . . . . . . . , în limita sumei de . . . . . . . lei.
5) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.
 
Conducătorul organului de executare
Numele şi prenumele . . . . . . . . 
Semnătura
L.S.
Verificat
Şef compartiment
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
SemnăturaÎntocmit
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
Semnătura
 
1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4. Se utilizează în baza art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.
6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.
7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
 
c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu reacredinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti. 
    ___________ 
    Litera c) a fost introdusă prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012. 
 
    + Punere în aplicare prin Ordin 127/2014 :
 
ANEXA Nr. 3 
ANTET*)
*) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.
Dosar de executare nr. . . . . . / . . . . . . .
DECIZIE 
de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Nr. . . . . . ./Data . . . . . . .
Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul . . . . . . . . , având codul de identificare fiscală . . şi domiciliul fiscal în localitatea . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . ., str. . . . . . . . nr. . . . . , bloc . . . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , a rezultat că acesta înregistrează la data de . . . . . . . . obligaţii fiscale în sumă de . . . . lei1), din care debite în sumă de . . . . . . lei şi accesorii în sumă de . . lei.
1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.
Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. . . . . . . /. . . . . a (instanţa judecătorească)**) . . . . . . . . .
**) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscală***) . . . . . . . . ., în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:2)
***) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice. 
2) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din cele susţinute de către . . . . . . . . . . , la audiere, în data de . . . . ., în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi cu documentaţia prezentată/înaintată în data de . . . . . . . . . . . . . . .. . ., rezultă că:3) 
3) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
SE DECIDE:
Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. . . . . . . . . . . . . , având cod de identificare fiscală/cod numeric personal . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . .. . ., str. . . . . . . nr. . . . . , bloc . . . . . . , sc. . . . . . . , ap. . . . . . . , în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de . . . . . . . . ****) lei.
****) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.
În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de4) . . . . . . . . . . . . ., pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului . . . . . . . . ., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:
4) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . , str. . . .. . . . . . . . nr. . . . . ., bloc . . . . ., sc. . . . . , ap. . . . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . , în perioada . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . lei;
2. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . .. . .. . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . , str. . . . . .. . . . nr. . . . . , bloc . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , având calitatea de . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . , în perioada . . . . . . ., în limita sumei de . . . . lei;
3. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . .. . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . , str. . . . . .. . nr. . . . . , bloc . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . , în perioada . . . . . . . . , în limita sumei de . . . . . . . lei.
5) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.
 
Conducătorul organului de executare
Numele şi prenumele . . . . . . . . 
Semnătura
L.S.
Verificat
Şef compartiment
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
SemnăturaÎntocmit
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
Semnătura
 
1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4. Se utilizează în baza art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.
6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.
7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
 
(2) Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.
 
    + Punere în aplicare prin Ordin 127/2014 :
 
ANEXA Nr. 2 
ANTET*)
*) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . .
DECIZIE 
de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Nr. . . . . . . . . /Data. . . . . . . . . . . .
Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., a rezultat că acesta înregistrează la data de . . . . . . . . obligaţii fiscale în sumă de . . . . . . . . . . . lei1), din care debite în sumă de . . . . . . . . . . lei şi accesorii în sumă de . . . . . . . . . lei.
1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.
Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fără bunuri sau venituri urmăribile2), prin Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate nr. . . . . ./. . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . **).
2) Se indică tipul de insolvabilitate în care se găseşte debitorul principal.
**) Se va completa în situaţia în care reprezintă condiţie obligatorie în ceea ce priveşte atragerea răspunderii solidare, potrivit legii.
Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. . . . . ./. . . . . . . . . a (instanţa judecătorească) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .***)
***) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscală****) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:3) 
3) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului.
****) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din cele susţinute de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la audiere, în data de . . . . . . . . , în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi cu documentaţia prezentată/înaintată în data de . . . . . . . . , rezultă că:4)
4) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. . . . . . alin. . . . . . . . . , lit. . . . . din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
SE DECIDE:
Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de . . . . . . . . . . .*****) lei.
*****) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.
În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:
5) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei. 
6) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.
 
Conducătorul organului de executare
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Semnătura
L.S.
Verificat
Şef compartiment
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
SemnăturaÎntocmit
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
Semnătura
 
1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4. Se utilizează în baza art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.
6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.
7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
 
(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;
c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.
 
    + Punere în aplicare prin Ordin 127/2014 :
 
ANEXA Nr. 2 
ANTET*)
*) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . .
DECIZIE 
de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Nr. . . . . . . . . /Data. . . . . . . . . . . .
Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., a rezultat că acesta înregistrează la data de . . . . . . . . obligaţii fiscale în sumă de . . . . . . . . . . . lei1), din care debite în sumă de . . . . . . . . . . lei şi accesorii în sumă de . . . . . . . . . lei.
1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.
Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fără bunuri sau venituri urmăribile2), prin Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate nr. . . . . ./. . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . **).
2) Se indică tipul de insolvabilitate în care se găseşte debitorul principal.
**) Se va completa în situaţia în care reprezintă condiţie obligatorie în ceea ce priveşte atragerea răspunderii solidare, potrivit legii.
Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. . . . . ./. . . . . . . . . a (instanţa judecătorească) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .***)
***) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscală****) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:3) 
3) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului.
****) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din cele susţinute de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la audiere, în data de . . . . . . . . , în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi cu documentaţia prezentată/înaintată în data de . . . . . . . . , rezultă că:4)
4) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. . . . . . alin. . . . . . . . . , lit. . . . . din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
SE DECIDE:
Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de . . . . . . . . . . .*****) lei.
*****) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.
În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:
5) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei. 
6) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.
 
Conducătorul organului de executare
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Semnătura
L.S.
Verificat
Şef compartiment
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
SemnăturaÎntocmit
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . 
Semnătura
 
1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4. Se utilizează în baza art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.
6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.
7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
 
(4) În înţelesul alin. (3), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaţilor unei societăţi comerciale ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale ori consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii;
b) control indirect - activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane.
___________
Pus în aplicare prin Instrucţiuni din 29/01/2014 începând cu 04.02.2014.
ARTICOLUL 27 a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2010 începând cu 23.06.2010.
   
ARTICOLUL 28
  Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii 
 
(1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 27 se va stabili potrivit dispoziţiilor prezentului articol.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organul fiscal va întocmi o decizie în care vor fi arătate motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia se va supune spre aprobare conducerii organului fiscal.
(3) Decizia aprobată potrivit alin. (2) constituie titlu de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare potrivit art. 27 şi va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), şi următoarele:
a) codul de identificare fiscală a persoanei răspunzătoare, obligată la plata obligaţiei debitorului principal, precum şi orice alte date de identificare;
b) numele şi prenumele sau denumirea debitorului principal; codul de identificare fiscală; domiciliul sau sediul acestuia, precum şi orice alte date de identificare;
c) cuantumul şi natura sumelor datorate;
d) termenul în care persoana răspunzătoare trebuie să plătească obligaţia debitorului principal;
e) temeiul legal şi motivele în fapt ale angajării răspunderii.
(4) Răspunderea va fi stabilită atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile acesteia.
(5) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (3) se comunică persoanei obligate la plată. Dispoziţiile art. 111 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
 

(6) Titlul de creanţă comunicat potrivit alin. (5) poate fi atacat în condiţiile legii.

___________

Pus în aplicare prin Instrucţiuni din 29/01/2014 începând cu 04.02.2014.

 
   
ARTICOLUL 29
  Drepturile şi obligaţiile succesorilor 
 
 
(1) Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile dreptului comun.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.
 
ARTICOLUL 30
  Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabililor 
 
 
(1) Creanţele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor, precum şi sumele afectate garantării executării unei obligaţii fiscale pot fi cesionate numai după stabilirea lor potrivit legii.
(2) Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificată.
(3) Desfiinţarea cesiunii sau constatarea nulităţii acesteia ulterior stingerii obligaţiei fiscale nu este opozabilă organului fiscal.
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 30 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
30.1. Cesiunea de creanţă trebuie să îndeplinească cerinţele de validitate din dreptul comun. Plăţile efectuate între organul fiscal şi contribuabilul cedent până la notificarea cesiunii sunt valabile.
30.2. Din momentul notificării cesiunii, creanţa fiscală se transferă către cesionar cu toate drepturile pe care i le conferea cedentului, inclusiv accesoriile acesteia, în condiţiile legii. Cesionarul devine creditor pentru valoarea creanţei înscrisă în actul de cesiune, indiferent de preţul pe care l-a plătit şi chiar dacă cesiunea s-a făcut cu titlu gratuit.
30.3. În cazul în care organul fiscal constată că aceeaşi creanţă fiscală a fost cesionată mai multor cesionari, cesionarul care a notificat primul organul fiscal va deveni creditor al creanţei cesionate.
 

CAPITOLUL II
  Domiciliul fiscal

   
ARTICOLUL 31
  Domiciliul fiscal 
 
(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;
d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1) lit. a), se înţelege adresa locuinţei pe care o persoană o foloseşte în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă şederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare şi nu depăşeşte perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.
(3) În situaţia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. (1) lit. c) şi d), domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor.
(31) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.
 

(32) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluţionează de organul fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului potrivit art. 44.
___________
Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(33) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.
___________
Alineatul (33) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(34) Data schimbării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
___________
Alineatul (34) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(4) În cazul celorlalte creanţe fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.

___________
Pus în aplicare prin Procedură din 14/08/2006 începând cu 31.07.2007.

 
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 31 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
31.1. Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social.
31.2. Înregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fizice, se face prin depunerea unei cereri de înregistrare a domiciliului fiscal, însoţită, după caz, de următoarele documente:
a) copie de pe actul care face dovada titlului în temeiul căruia, potrivit legii, persoana deţine spaţiul destinat domiciliului fiscal (calitatea de proprietar, chiriaş, uzufructuar şi altele asemenea);
b) copie de pe actul de identitate în care a fost înscrisă, potrivit legii speciale, menţiunea de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei la care se solicită înregistrarea domiciliului fiscal.
31.3. În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare a domiciliului fiscal va fi însoţită de copii de pe actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal.
31.4. Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.
31.5. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal.
31.6. La primirea cererii, aceasta va fi transmisă de îndată de către organul fiscal prevăzut la pct. 31.5 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.
31.7. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de certificatul de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
31.8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, care se va comunica contribuabilului potrivit art. 43 din Codul de procedură fiscală.
31.9. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei prevăzute la pct. 31.8. Până la data la care s-au operat modificările în registrul contribuabililor, competenţa pentru soluţionarea oricărei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 31 prin Ordin 1346/2006 :
 
ANEXA Nr. 5*) 
*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

 

                    ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

   AF               AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

________________________________________________________________________________

D.G.F.P. _____________________________________

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE _____________

Sediul: ______________________________________

Nr. înregistrare ________/Data _______________

                        Denumire/Nume, prenume _______________________________

                        Adresa: Str. _________________________ Nr. __________,

                        Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, Et. ___, Jud./Sect. ______,

                        Localitatea _______________, cod poştal ______________

                        Cod de identificare fiscală __________________________

    ÎNŞTIINŢARE PRIVIND OBLIGAŢIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ SAU DE MODIFICARE A DOMICILIULUI FISCAL

                                                                            _

    Înştiinţare privind obligaţia de înregistrare fiscală                  |_|

                                                                            _

    Înştiinţare de modificare a domiciliului fiscal                        |_|

    Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor art. 31, respectiv ale art. 69 alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a depune:

    - formularul 070 <<Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de

      menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi          _

      economice în mod independent sau exercită profesii libere>>          |_|

    - formularul 080 <<Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal       _

      pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică>>     |_|

la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi sediul sau vă desfăşuraţi efectiv activitatea principală.

    Vă rugăm să depuneţi acest formular în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unităţii fiscale.

    În cazul în care aţi încetat activitatea impozabilă în scopuri de TVA şi nu aţi solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 70 alin. (6) şi alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să completaţi şi să depuneţi declaraţia de menţiuni în 15 zile de la data primirii înştiinţării. În cazul nedepunerii acestei declaraţii, veţi rămâne în continuare înregistrat ca plătitor de TVA, până la îndeplinirea procedurii legale pentru scoaterea din evidenţa fiscală a plătitorilor de TVA.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ............................., la sediul nostru, camera ........... sau la numărul de telefon ........................, între orele .............. .

    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

       Conducătorul unităţii fiscale,             Şef compartiment,

 

 

ANEXA 6*)
*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

                    ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

   AF               AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

________________________________________________________________________________

D.G.F.P. _____________________________________      Nr. înregistrare _________

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE _____________      Data _____________________

______________________________________________

Sediul: ______________________________________

Denumire/Nume, prenume contribuabil _______________________

Cod de identificare fiscală _______________________________

Adresa: Localitatea _____________, Str. ___________________

Nr. __, Bl. __, Sc. __, Ap. __, Et. __, Jud./Sect. ________

                                 NOTIFICARE

    Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în urma verificării modului de completare a:

    - formularului 070 <<Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie

      de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi       _

      economice în mod independent sau exercită profesii libere>>          |_|

    - formularului 080 <<Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal     _

      pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică>>     |_|

depus de dvs., au fost identificate neconcordanţe privind ....................

    În vederea clarificării acestei situaţii, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru în termen de 15 zile de la primirea prezentei.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ............................., la sediul nostru, camera ........... sau la numărul de telefon ........................, între orele .............. .

    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

       Conducătorul unităţii fiscale,             Şef compartiment,

 

 

ANEXA 7

CARACTERISTICILE

de tipărire şi modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor
I. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
2. Cod: 14.13.01.10.11/5
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;
de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului
II. Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică
1. Denumire: Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică
2. Cod: 14.13.01.10.11/6
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;
de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 
ANEXA Nr. 4*) 
*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 
 

                                                                ______________

                                                               |   ROMÂNIA    |

       080                            DECLARAŢIE               |    _____     |

                              de modificare a domiciliului     |   | MFP |    |

Nr. operator date cu        fiscal pentru asocierile şi alte   |   |_____|    |

caracter personal - 1067  entităţi fără personalitate juridică |  MINISTERUL  |

                                                               |  FINANŢELOR  |

                                                               |   PUBLICE    |

                                                               |______________|

 ______________________________________________________________________________

|1.      |Date de identificare a contribuabilului:                             |

|        |                               ______   ________________             |

|1.1.    |Cod de identificare fiscală   |______| |________________|            |

|1.2.    |Denumirea contribuabilului                                           |

|        | ___________________________________________________________________ |

|        ||___________________________________________________________________||

|1.3.    |Date privind domiciliul fiscal:                                      |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Regiune administrativă .............. Sector ....................... |

|        |Strada ................. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... |

|        |Cod poştal ........ Ţara ..................... Telefon ............. |

|        |Fax ............................ E-mail ............................ |

|________|_____________________________________________________________________|

|1.4.    |Date privind sediul sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii  |

|        |principale:                                                          |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Sector ................... Strada ........................ Nr. ..... |

|        |Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod poştal ..................... |

|        |Telefon ............... Fax .............. E-mail .................. |

|________|_____________________________________________________________________|

|2.      |Plătitor de TVA din data ...../...../.....                           |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                     _______________________         |

|3.      |Nr. act legal de înfiinţare         |_______________________|        |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.      |Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal:   |

|        |Nr. act ................................/Data ...................... |

|        |Nume, prenume/Denumire ............................................. |

|        |Adresa: Judeţ ...... Sector ........ Localitate .................... |

|        |        Strada ............. Nr. .. Bloc .. Scara .. Etaj ..  Ap. .. |

|        |        Cod Poştal .... Telefon ...... Fax ........ E-Mail ......... |

|        |                                     _______________________         |

|        |        Cod de identificare fiscală |_______________________|        |

|________|_____________________________________________________________________|

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                         |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declaraţia ...................................... |

|                                                                              |

| Semnătura ....................            Ştampila                           |

|                                                                              |

| Data: ...../...../............                                               |

|______________________________________________________________________________|

|                   Se completează de organul fiscal                           |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal ...................................................... |

| Număr de înregistrare ............. Data înregistrării: ...../..../......... |

| Numele şi prenumele persoanei care a verificat ............................. |

|                                                                              |

|                                          Nr. legitimaţie ................... |

|______________________________________________________________________________|

 Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/6                                            A4/t1

 

 

TITLUL III
  Dispoziţii procedurale generale

 

CAPITOLUL I
  Competenţa organului fiscal

   
ARTICOLUL 32
  Competenţa generală 
(1) Organele fiscale au competenţă generală privind administrarea creanţelor fiscale, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscală.
(2) În cazul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competenţă specială de administrare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2010 începând cu 24.06.2011.
 

(3) Impozitele, taxele şi alte sume care se datorează, potrivit legii, în vamă sunt administrate de către organele vamale.
(4) Asistenţa şi îndrumarea contribuabililor privind aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se realizează de către aceasta şi de unităţile sale subordonate, conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 19/2008 începând cu 03.03.2008.

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 32 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
32.1. Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi unităţile sale teritoriale au competenţă generală în ceea ce priveşte administrarea, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare cu privire la creanţele fiscale ce se cuvin bugetului general consolidat, care, potrivit legii, sunt date în competenţa lor de administrare. În scopul administrării unitare a acestor creanţe, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite instrucţiuni în condiţiile legii.
32.2. Unităţile administrativ-teritoriale au competenţă generală în ceea ce priveşte administrarea creanţelor fiscale care, potrivit legii, sunt date în competenţa lor de administrare.
  
ARTICOLUL 33
  Competenţa teritorială 
(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean, local sau al municipiului Bucureşti, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 03.09.2007.
 

(2) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale declaraţia de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin linia din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.07.2013.

 

(3) Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenţa poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 03.09.2007.

___________
ARTICOLUL 33 a fost derogat prin alineatul (1) din Codul de Procedură Fiscală din 31/07/2007 începând cu 02.09.2013.

   
ARTICOLUL 34
  Competenţa în cazul sediilor secundare 
(1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care le-a înfiinţat.
(2) Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea.

___________
ARTICOLUL 34 a fost modificat prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2010 începând cu 24.06.2011.

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 34 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
34.1. În cazul în care prin lege se stabilesc în sarcina contribuabililor obligaţii de plată la sedii secundare, inclusiv pentru obligaţiile conexe acestora, cum ar fi obligaţii de declarare, obligaţii de depunere de documente, cereri, fişe fiscale, precum şi orice alte obligaţii prevăzute de lege, competenţa teritorială pentru administrarea acestor obligaţii aparţine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar.
34.2. Pentru impozitul pe venitul din salarii, datorat de sediul secundar, înregistrat ca plătitor al obligaţiei fiscale la alt organ fiscal teritorial decât al contribuabilului persoană juridică, plătitor este sediul secundar. Plata se face în acest caz la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în a cărei rază se află sediul secundar, documentele de plată cuprinzând obligatoriu şi următoarele informaţii:
a) codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei juridice;
b) codul de identificare fiscală al sediului secundar.
  
ARTICOLUL 35
  Competenţa teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale 
Compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

___________
ARTICOLUL 35 a fost derogat prin alineatul (1) din Codul de Procedură Fiscală din 31/07/2007 începând cu 02.09.2013.
ARTICOLUL 35 a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

   
ARTICOLUL 351
  Competenţa privind impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 33 şi 35, impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativteritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dacă între unitatea administrativ-teritorială şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a încheiat un protocol în acest scop. Data plăţii este data prevăzută la art. 114 alin. (3) lit. a) inclusiv pentru sumele achitate eronat de către contribuabil pe alte tipuri de obligaţii sau stinse eronat de către organele fiscale în realizarea procedurii prevăzute la alin. (4).
(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se depun de către organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în cont distinct de disponibil, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, împreună cu situaţia privind sumele încasate care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data documentului prin care s-a efectuat încasarea în numerar, CUI/CNP contribuabil, denumire contribuabil, tipul obligaţiei achitate, suma achitată.
(3) Sumele depuse în contul prevăzut la alin. (2) se virează de unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor asigurărilor sociale, în termen de două zile lucrătoare de la depunere, potrivit procedurii prevăzute la alin. (4).
(4) Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate potrivit alin. (1), precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
___________
Pus în aplicare prin Procedură din 14/10/2013 începând cu 22.10.2013.
___________
ARTICOLUL 351 a fost introdus prin alineatul din Ordonanţă nr. 28/2013 începând cu 02.09.2013.
ARTICOLUL 36
  Competenţa specială 
 
(1) În situaţia în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal, competenţa teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi pentru luarea de urgenţă a măsurilor legale ce se impun în cazurile de dispariţie a elementelor de identificare a bazei de impunere reale, precum şi în caz de executare silită.
(3) Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a creanţelor datorate de contribuabilii nerezidenţi,
___________
Pus în aplicare prin Ordin nr. 2157/2006 începând cu 13.11.2012.
Pus în aplicare prin Procedură din 18/12/2006 începând cu 31.07.2007.
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 36 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
36.1. Persoanele care nu au domiciliul fiscal pe teritoriul României îşi îndeplinesc obligaţiile fiscale la organul fiscal în a cărui rază teritorială se obţin veniturile, alte beneficii sau valori patrimoniale care, potrivit legii, constituie baza de impunere. În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României printr-un sediu permanent, competenţa revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se realizează, în întregime sau cu preponderenţă, cifra de afaceri.
36.2. În cazul în care există pericol de dispariţie a elementelor de identificare a bazei de impunere reale, precum şi în caz de executare silită, pentru luarea de urgenţă a măsurilor legale ce se impun, competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale ori în raza căruia se află bunurile supuse executării silite. În acest caz organul fiscal care a luat măsura legală are obligaţia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului fiscal al contribuabilului şi de a transmite actul prin care s-au dispus măsurile legale organului fiscal de la domiciliul fiscal al contribuabilului.
  
ARTICOLUL 37
  Conflictul de competenţă 
 
(1) Există conflict de competenţă când două sau mai multe organe fiscale se declară deopotrivă competente sau necompetente. În acest caz organul fiscal care s-a învestit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent va continua procedura în derulare şi va solicita organului ierarhic superior comun să hotărască asupra conflictului.
(2) În situaţia în care organele fiscale între care apare conflictul de competenţă nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, conflictul de competenţă ivit se soluţionează de către Comisia fiscală centrală din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(3) În cazul bugetelor locale, Comisia fiscală centrală se completează cu câte un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, precum şi al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(4) Organul competent să soluţioneze conflictul de competenţă va hotărî de îndată asupra conflictului, iar soluţia adoptată va fi comunicată organelor fiscale aflate în conflict, pentru a fi dusă la îndeplinire, cu informarea, după caz, a persoanelor interesate.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(5) Prin conflict de competenţă în sensul prezentului articol se înţelege conflictul apărut în legătură cu modul de aplicare a regulilor de competenţă privind administrarea creanţelor fiscale prevăzute de prezentul cod şi/sau, după caz, de Codul fiscal sau alte legi care reglementează creanţele fiscale în legătură cu care a apărut conflictul. În cazul compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, conflictul de competenţă în sensul prezentului articol nu vizează conflictul apărut în legătură cu modul de delimitare a teritoriului între unităţile administrativ-teritoriale.

___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 37 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
37.1. Conflictul ivit între două administraţii ale finanţelor publice din raza teritorială a aceluiaşi judeţ se soluţionează de către direcţia generală a finanţelor publice căreia acestea îi sunt subordonate.
37.2. Conflictul ivit între două administraţii ale finanţelor publice din judeţe diferite sau dintre o administraţie a finanţelor publice şi o direcţie a finanţelor publice ori dintre două direcţii ale finanţelor publice se soluţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
37.3. Conflictul ivit între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun se soluţionează de către Comisia fiscală centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
37.4. Conflictul ivit între două organe vamale se soluţionează de către Autoritatea Naţională a Vămilor.
37.5. Organul competent să soluţioneze conflictul de competenţă va hotărî de îndată asupra conflictului şi va comunica decizia organelor fiscale aflate în conflict.
  ARTICOLUL 38
  Acord asupra competenţei 
Cu acordul organului fiscal care, conform prevederilor prezentului cod, deţine competenţa teritorială, precum şi al contribuabilului în cauză, un alt organ fiscal poate prelua activitatea de administrare a acestuia. 
ARTICOLUL 381
  Schimbarea competenţei 
 
(1) În cazul în care se schimbă domiciliul fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială trece la noul organ fiscal de la data schimbării domiciliului fiscal.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi contribuabililor mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, în cazul în care se modifică această calitate.
(3) În situaţia în care se află în curs de derulare o procedură fiscală, cu excepţia procedurii de executare silită, organul fiscal care a început procedura este competent să o finalizeze.
___________
ARTICOLUL 381 a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
 
ARTICOLUL 39
  Conflictul de interese 
Funcţionarul public din cadrul organului fiscal implicat într-o procedură de administrare se află în conflict de interese, dacă:
a) în cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este soţ/soţie al/a contribuabilului, este rudă până la gradul al treilea inclusiv a contribuabilului, este reprezentant sau împuternicit al contribuabilului;
b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;
c) există un conflict între el, soţul/soţia, rudele sale până la gradul al treilea inclusiv şi una dintre părţi sau soţul/soţia, rudele părţii până la gradul al treilea inclusiv;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
ARTICOLUL 40
  Abţinerea şi recuzarea 
(1) Funcţionarul public care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 39 este obligat să înştiinţeze conducătorul organului fiscal şi să se abţină de la îndeplinirea procedurii.
(2) În cazul în care conflictul de interese se referă la conducătorul organului fiscal, acesta este obligat să înştiinţeze organul ierarhic superior.
(3) Abţinerea se propune de funcţionarul public şi se decide de îndată de conducătorul organului fiscal sau de organul ierarhic superior.
(4) Contribuabilul implicat în procedura în derulare poate solicita recuzarea funcţionarului public aflat în conflict de interese.
(5) Recuzarea funcţionarului public se decide de îndată de către conducătorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă. Cererea de recuzare nu suspendă procedura de administrare în derulare.

CAPITOLUL II
  Actele emise de organele fiscale

 

ARTICOLUL 41
  Noţiunea de act administrativ fiscal 
În înţelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale. 
   
ARTICOLUL 42
  Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans 
 (1) Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(2) Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal. Tranzacţiile viitoare care fac obiectul acordului de preţ în avans se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(3) Soluţia fiscală individuală anticipată sau acordul de preţ în avans se comunică numai contribuabilului căruia îi sunt destinate.
(4) Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans sunt opozabile şi obligatorii faţă de organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de contribuabil.
(5) Prin cerere contribuabilul propune conţinutul soluţiei fiscale individuale anticipate sau al acordului de preţ în avans, după caz.
(51) În scopul soluţionării cererii, organul fiscal competent:
a) se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau în alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentaţiei în vederea fundamentării proiectului de soluţie fiscală individuală anticipată ori acord de preţ în avans, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b) poate solicita contribuabilului clarificări cu privire la cerere şi/sau documentele depuse.
___________
Alineatul (51) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(52) Organul fiscal competent prezintă contribuabilului proiectul soluţiei fiscale individuale anticipate sau acordului de preţ în avans, după caz, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excepţia cazului în care contribuabilul renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organului fiscal competent.
___________
Alineatul (52) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(53) Contribuabilul poate prezenta clarificările prevăzute la alin. (51) lit. b) sau poate exprima punctul de vedere prevăzut la alin. (52) în termen de 60 de zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor necesare ori de la data comunicării proiectului soluţiei fiscale individuale anticipate sau acordului de preţ în avans.
___________
Alineatul (53) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(6) În soluţionarea cererii contribuabilului se emite soluţia fiscală individuală anticipată sau acordul de preţ în avans. În situaţia în care contribuabilul nu este de acord cu soluţia fiscală individuală anticipată sau cu acordul de preţ în avans emis, va transmite, în termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Soluţia fiscală individuală anticipată sau acordul de preţ în avans pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect juridic.
(7) Contribuabilul, titular al unui acord de preţ în avans, are obligaţia de a depune anual la organul emitent al acordului un raport privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acordului în anul de raportare. Raportul se depune până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.
(8) Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans nu mai sunt valabile dacă prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifică.
(9) Pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate, precum şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans, emitentul încasează tarife care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea soluţiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de preţ în avans.
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

 

(11) Termenul pentru emiterea unui acord de preţ în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 3 luni. Dispoziţiile art. 70 sunt aplicabile în mod corespunzător.
___________
Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(12) Procedura referitoare la emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

___________
Pus în aplicare prin Procedură din 30/05/2007 începând cu 31.07.2007.

   

ARTICOLUL 43
  Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal 
 
(1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi ştampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
j) menţiuni privind audierea contribuabilului.
(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia elementelor prevăzute la lit. h).
(4) Actul administrativ fiscal emis de organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în formă electronică se semnează cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificat calificat.
(5) Actul administrativ fiscal emis de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în formă electronică se semnează cu semnătura electronică extinsă a autorităţii administraţiei publice locale din care face parte organul fiscal emitent, bazată pe un certificat calificat.
(6) Actul administrativ fiscal emis în condiţiile alin. (2) prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.
(7) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit în condiţiile alin. (6) de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
 
    + Punere în aplicare prin Ordin 1107/2012 :
 
Art. 1. - Prin prezentul ordin se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele aplicabile actelor administrative şi procedurale.
Art. 2. - Actele administrative şi procedurale prevăzute la art. 1 sunt următoarele:
1. Titlul executoriu;
2. Somaţie;
3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;
5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
6. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
8. Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit;
9. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;
10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;
11. Decizie de impunere din oficiu;
12. Înştiinţare de compensare;
13. Înştiinţare de restituire;
14. Document de restituire;
15. Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;
16. Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;
17. Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
18. Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii;
21. Notificare privind modul de completare a declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii;
22. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de venit;
23. Notificare privind modul de completare a declaraţiilor de venit.
(8) Prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise în condiţiile alin. (6) de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, dacă organele fiscale din cadrul autorităţii administraţiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale în condiţiile alin. (6). 
___________ 
ARTICOLUL 43 a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2014 începând cu 23.06.2014. 
   
ARTICOLUL 44
  Comunicarea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/ împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.
(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.
(5) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii a autorităţii publice locale, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean sau a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
(6) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(7) În cazul actelor administrative fiscale emise de organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice. Pentru organul fiscal al unei autorităţi a administraţiei publice locale, consiliul local stabileşte, prin hotărâre, în funcţie de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanţă ce urmează a fi utilizate de către respectivul organ fiscal.
___________
ARTICOLUL 44 a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2014 începând cu 23.06.2014.
ARTICOLUL 45
  Opozabilitatea actului administrativ fiscal 
Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.
(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic.

___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 45 prin Decizie 6/2004 :
 
Soluţie:
În conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date în aplicarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.
Contribuabilii cărora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, teza a 2-a, întrucât nu au avut obligaţia efectuării de plăţi anticipate în anul precedent, au obligaţia efectuării plăţilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contribuţii sociale înscrise în decizie şi pentru care termenele de plată au expirat, la data comunicării de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăţi anticipate.
În situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate, inclusiv.
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 45 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
44.1. Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.
ARTICOLUL 46
  Nulitatea actului administrativ fiscal 
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu. 
ARTICOLUL 47
  Desfiinţarea sau modificarea actelor administrative fiscale 
 
(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiinţat în condiţiile prezentului cod.
(2) Anularea ori desfiinţarea totală sau parţială, cu titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale atrage anularea, desfiinţarea ori modificarea atât a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate ori desfiinţate, cât şi a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiinţate, chiar dacă actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care va desfiinţa sau modifica în mod corespunzător actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.
(3) Se anulează ori se desfiinţează, total sau parţial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat sau nu căi de atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, în mod eronat, creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale prin orice modalitate.

___________
ARTICOLUL 47 a fost modificat prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2010 începând cu 24.06.2011

 

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 47 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
46.1. Actele administrative fiscale se modifică sau se desfiinţează în situaţii cum sunt:
a) îndreptarea erorilor materiale potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală;
b) constatarea nulităţii actului administrativ fiscal potrivit art. 45 din Codul de procedură fiscală;
c) dovedirea titularului dreptului de proprietate potrivit art. 64 din Codul de procedură fiscală;
d) desfiinţarea sau modificarea deciziei de impunere sub rezerva verificării ulterioare potrivit art. 87 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
e) anularea sau îndreptarea actului de executare ori a titlului executoriu contestat, ca urmare a soluţionării de către instanţa judecătorească a contestaţiei la executarea silită, potrivit art. 170 din Codul de procedură fiscală;
f) desfiinţarea, potrivit art. 185 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, totală sau parţială, a actului administrativ atacat, ca urmare a soluţionării de către organul fiscal competent a contestaţiei formulate.
  
ARTICOLUL 48
  Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale 
(1) Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică actelor administrative fiscale pentru care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege, iar soluţia este definitivă.
(3) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se înţelege orice greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele administrative fiscale, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.
(4) În cazul în care după comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constată, din oficiu, că există erori materiale în cuprinsul său, acesta comunică contribuabilului un act de îndreptare a erorii materiale.
(5) În situaţia în care îndreptarea erorii materiale este solicitată de contribuabil, organul fiscal procedează astfel:
a) dacă cererea de îndreptare a erorii materiale este întemeiată, emite şi comunică contribuabilului actul de îndreptare a erorii materiale;
b) dacă cererea de îndreptare a erorii materiale nu este întemeiată, respinge cererea printr-o decizie ce se comunică contribuabilului.
(6) Actul de îndreptare a erorii materiale şi decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale urmează regimul juridic al actului iniţial şi pot fi contestate în condiţiile legii în care putea fi contestat actul iniţial.
___________
ARTICOLUL 48 a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 48 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
47.1. Erorile materiale reprezintă greşelile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor din raportul juridic fiscal sau cele de calcul ori altele asemenea. Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv existenţa sau inexistenţa obligaţiilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal.
47.2. Dacă îndreptarea erorii materiale se face prin adăugări sau ştersături operate în cuprinsul actului administrativ fiscal, acestea vor fi semnate şi ştampilate de organul fiscal, în caz contrar nefiind luate în considerare. Îndreptarea erorii materiale va fi operată pe toate exemplarele originale ale actului administrativ fiscal.
47.3. După efectuarea îndreptării erorii materiale, organul fiscal are obligaţia de a comunica contribuabilului sau oricărei alte persoane interesate, de îndată, operaţiunea efectuată.
47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate efectua direct pe actul administrativ fiscal, se emite un nou act administrativ fiscal care, de asemenea, va fi comunicat contribuabilului.
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 48 prin Decizie 1/2006 :
 
3. Art. 48 coroborat cu art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În situaţia în care, ulterior efectuării plăţii obligaţiilor fiscale, la termenul şi în cuantumul stabilit de reglementările legale în materie, contribuabilii constată erori în documentele de plată, pot solicita organului fiscal competent corectarea erorilor, plata fiind considerată ca efectuată la data debitării contului contribuabilului, cu condiţia creditării unui cont bugetar.
La cererea justificată a contribuabililor şi după analiza fişei de evidenţă analitică a plătitorilor, precum şi a documentelor de plată a obligaţiilor bugetare, organele fiscale teritoriale, pe baza unui referat aprobat de conducătorul unităţii fiscale, vor solicita unităţilor de trezorerie competente efectuarea transferurilor de sume în conturile bugetare corespunzătoare, în conformitate cu voinţa de plată a contribuabilului exprimată în cerere. Contribuabilul va furniza orice alte informaţii sau documente solicitate de organul fiscal competent, în legătură cu situaţia sa fiscală.
Garanţiile constituite şi depuse de către contribuabili la termenul şi cuantumul stabilit de lege vor fi considerate constituite în termen chiar dacă au fost depuse la o altă unitate de trezorerie a statului, în situaţia în care contribuabilul va face dovada depunerii acestora, în acelaşi termen, la unitatea de trezorerie a statului competentă.
ARTICOLUL 481
  Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale 
 
Dispoziţiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel.
___________
ARTICOLUL 481 a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 16/2012 începând cu 31.08.2012.
 

CAPITOLUL III
  Administrarea şi aprecierea probelor

 

SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 49
  Mijloace de probă 
 
(1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.
(2) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condiţiile legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la:
a) solicitarea informaţiilor, de orice fel, din partea contribuabililor şi a altor persoane;
b) solicitarea de expertize;
c) folosirea înscrisurilor;
d) efectuarea de cercetări la faţa locului;
e) efectuarea, în condiţiile legii, de controale curente, operative şi inopinate sau controale tematice, după caz.
(3) Probele administrate vor fi coroborate şi apreciate ţinându-se seama de forţa lor doveditoare recunoscută de lege.
___________
ARTICOLUL 49 a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014. 
 
ARTICOLUL 50
  Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său 
Organul fiscal poate solicita prezenţa contribuabilului la sediul său pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul fiscal va indica şi documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(2) Solicitarea se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:
a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
b) baza legală a solicitării;
c) scopul solicitării;
d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 50 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
49.1. Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei fiscale a acestuia. Când este cazul, solicitarea va fi făcută în scris.
49.2. În cazul în care solicitarea se face în scris, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu:
a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
b) baza legală a solicitării;
c) scopul solicitării;
d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.
  
ARTICOLUL 51
  Comunicarea informaţiilor între organele fiscale 
Dacă într-o procedură fiscală se constată fapte care prezintă importanţă pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale îşi vor comunica reciproc informaţiile deţinute. 

SECŢIUNEA a 2-a
  Informaţii şi expertize

ARTICOLUL 52
  Obligaţia de a furniza informaţii 
(1) Contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 03.09.2007.
 

(2) Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în scris şi va specifica natura informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate.
(3) Declaraţia persoanelor obligate potrivit alin. (1) să furnizeze informaţii va fi, după caz, prezentată sau consemnată în scris.
(4) În situaţia în care persoana obligată să furnizeze informaţia în scris este, din motive independente de voinţa sa, în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocmeşte un proces-verbal.

   
ARTICOLUL 53
  Furnizarea periodică de informaţii 
(1) Contribuabilii sunt obligaţi să furnizeze periodic organelor fiscale informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
(2) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere.
(3) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ARTICOLUL 531
  Obligaţii declarative cu privire la rezidenţii altor state membre UE 
(1) Plătitorii de venituri de natura celor prevăzute la art. 10912 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) au obligaţia să depună o declaraţie privind veniturile plătite fiecărui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
(2) Contribuabilii rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România au obligaţia să depună o declaraţie privind veniturile realizate până în data de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat.
(3) Modelul şi conţinutul declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) În scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii prevăzut la art. 10912, compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia de a transmite organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. Transmiterea şi conţinutul informaţiilor, precum şi termenele şi procedura de realizare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la cererea acestora, şi alte informaţii cu relevanţă fiscală disponibile, în format electronic.
 
    + Punere în aplicare prin Ordin 872/2014 :
 
ANEXA Nr. 1 Model 2014 ITL 105
ANEXĂ 1
la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice 
1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.
Subsemnatul, nume . . . . . . . . . . prenume . . . . . . . . . ., cu rezidenţa fiscală în ţara . . . . . . . . . ., de naţionalitate . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., identificat prin CNP/NIF . . . . . . . . . ., paşaport/act de identitate nr. . . . . . . . . . ., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă . . . . . . . . . ., adresa în statul de rezidenţă fiscală oraş . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., declar că începând cu data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin actul nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., am dobândit/înstrăinat o clădire situată în România comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . ., satul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . .
Pentru clădirea sus-menţionată sunt/am fost: proprietar unic □; coproprietar cu cota-parte de . . . . . . . . . . . Ceilalţi coproprietari sunt: . . . . . . . . . . .
Destinaţia clădirii: rezidenţială (locuinţă) □; comercială □; industrială □; agricolă □; altele □.
Modul de dobândire/înstrăinare a clădirii: construire □; vânzare-cumpărare □; expropriere □; moştenire □; donaţie □; partaj (ieşire din indiviziune) □; altele □.
Valoarea clădirii la data dobândirii/înstrăinării: moneda . . . . . . . . . .; valoarea de achiziţie/înstrăinare . . . . . . . . . .; valoarea de construire . . . . . . . . . .; valoarea de asigurare . . . . . . . . . .; valoarea de expropriere . . . . . . . . . .; valoarea de fuziune . . . . . . . . . .; valoarea de divizare . . . . . . . . . .; altă valoare . . . . . . . . . .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data . . . . . . . . . . Numele şi prenumele . . . . . . . . . . Semnătura olografă . . . . . . . . . . 
ANEXA Nr. 2 Model 2014 ITL 106
ANEXĂ 1 
la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice 
1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.
Subsemnatul, nume . . . . . . . . . . prenume . . . . . . . . . ., cu rezidenţa fiscală în ţara . . . . . . . . . ., de naţionalitate . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., identificat prin CNP/NIF . . . . . . . . . ., paşaport/act de identitate nr. . . . . . . . . . ., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă . . . . . . . . . ., adresa în statul de rezidenţă fiscală oraş . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., declar că începând cu data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin actul nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., am dobândit/înstrăinat un teren situat în România comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . ., satul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . .
Pentru terenul sus-menţionat sunt/am fost: proprietar unic □; coproprietar cu cota parte de . . . . . . . . . . . Ceilalţi coproprietari sunt: . . . . . . . . . . .
Modul de dobândire/înstrăinare a terenului: vânzare-cumpărare □; expropriere □; moştenire □; donaţie □; partaj (ieşire din indiviziune) □; altele □.
Valoarea terenului la data dobândirii/înstrăinării: moneda . . . . . . . . . .; valoarea de achiziţie/înstrăinare . . . . . . . . . .; valoarea de asigurare . . . . . . . . . .; valoarea de expropriere . . . . . . . . . .; valoarea de fuziune . . . . . . . . . .; valoarea de divizare . . . . . . . . . .; altă valoare . . . . . . . . . .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data . . . . . . . . . . Numele şi prenumele . . . . . . . . . . Semnătura olografă . . . . . . . . . . 
ANEXA Nr. 3 Model 2014 ITL 107
ANEXĂ 1 
la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice
1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.
Subsemnatul, nume . . . . . . . . . . prenume . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidenţa în ţara . . . . . . . . . ., identificat prin CNP/NIF . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform actului de împuternicire nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., declar că persoana juridică cu denumirea . . . . . . . . . ., sediul în statul de rezidenţă fiscală . . . . . . . . . ., oraş . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală în România . . . . . . . . . ., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă . . . . . . . . . ., cod TVA în statul de rezidenţă fiscală . . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin actul nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., a dobândit/înstrăinat o clădire situată comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . ., satul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . .
Pentru clădirea sus-menţionată, persoana juridică menţionată este/a fost: proprietar unic  ; coproprietar cu cota-parte de . . . . . . . . . . . Ceilalţi coproprietari sunt: . . . . . . . . . . .
Destinaţia clădirii: rezidenţială (locuinţă) □; comercială □; industrială □; agricolă □; altele □.
Modul de dobândire/înstrăinare a clădirii: construire □; vânzare-cumpărare □; expropriere □; moştenire □; donaţie □; partaj (ieşire din indiviziune) □; altele □.
Valoarea clădirii la data dobândirii/înstrăinării: moneda . . . . . . . . . .; valoarea de achiziţie/înstrăinare . . . . . . . . . .; valoarea de construire . . . . . . . . . .; valoarea de asigurare . . . . . . . . . .; valoarea de expropriere . . . . . . . . . .; valoarea de fuziune . . . . . . . . . .; valoarea de divizare . . . . . . . . . .; altă valoare . . . . . . . . . .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data . . . . . . . . . . Numele şi prenumele . . . . . . . . . . Semnătura olografă . . . . . . . . . . 
ANEXA Nr. 4 Model 2014 ITL 108
ANEXĂ 1 
la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.
Subsemnatul, nume . . . . . . . . . . prenume . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidenţa în ţara . . . . . . . . . ., identificat prin CNP/NIF . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform actului de împuternicire nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., declar că persoana juridică cu denumirea . . . . . . . . . ., sediul în statul de rezidenţă fiscală . . . . . . . . . ., oraş . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală în România . . . . . . . . . ., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă . . . . . . . . . ., cod TVA în statul de rezidenţă fiscală . . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin actul nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., a dobândit/înstrăinat un teren situat în România comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . ., satul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . .
Pentru terenul sus-menţionat, persoana juridică menţionată este/a fost: proprietar unic □; coproprietar cu cota-parte de . . . . . . . . . . . Ceilalţi coproprietari sunt: . . . . . . . . . . .
Modul de dobândire/înstrăinare a terenului: construire □; vânzare-cumpărare □; expropriere □; moştenire □; donaţie □; partaj (ieşire din indiviziune) □; altele □.
Valoarea terenului la data dobândirii/înstrăinării: moneda . . . . . . . . . .; valoarea de achiziţie/înstrăinare . . . . . . . . . .; valoarea de construire . . . . . . . . . .; valoarea de asigurare . . . . . . . . . .; valoarea de expropriere . . . . . . . . . .; valoarea de fuziune . . . . . . . . . .; valoarea de divizare . . . . . . . . . .; altă valoare . . . . . . . . . .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data . . . . . . . . . . Numele şi prenumele . . . . . . . . . . Semnătura olografă . . . . . . . . . . 
(5) În scopul transmiterii de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale a informaţiilor prevăzute la alin. (4), rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobândesc proprietatea unui bun imobil în România au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale în condiţiile şi la termenele prevăzute de Codul fiscal. Modelul şi conţinutul declaraţiei se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(6) Organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia de a comunica organelor fiscale din cadrul unităţilor administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin schimb automat, informaţii cu relevanţă fiscală disponibile, stabilite pe bază de protocol.
(7) Organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia de a comunica organelor fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, la cererea acestora, şi alte informaţii cu relevanţă fiscală disponibile, în format electronic.
___________
ARTICOLUL 531 a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.
 
   
ARTICOLUL 54
  Obligaţia băncilor de a furniza informaţii 
 
(1) Băncile sunt obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceştia o au şi domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise în perioada anterioară acesteia şi va fi adresată Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Banca Naţională a României vor elabora proceduri privind transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor, la cererea justificată a autorităţilor publice centrale şi locale, va transmite informaţiile deţinute în baza alin. (1), în scopul îndeplinirii de către aceste autorităţi a atribuţiilor prevăzute de lege.

(4) Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, să comunice toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură, precum şi dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular în parte. Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (2), informaţiile astfel obţinute vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2010 începând cu 23.06.2010.
___________
Pus în aplicare prin Ordin nr. 1/2006 începând cu 31.07.2007.

   
ARTICOLUL 55
  Expertiza 
 
(1) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal are dreptul să apeleze la serviciile unui expert pentru întocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat să comunice contribuabilului numele expertului.
(2) Contribuabilul poate să numească un expert pe cheltuiala proprie.
(3) Experţii au obligaţia să păstreze secretul fiscal asupra datelor şi informaţiilor pe care le dobândesc.
(4) Expertiza se întocmeşte în scris.
(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prevăzute de prezentul articol vor fi plătite de la bugetele organelor fiscale care au apelat la serviciile expertului, după caz.
(6) Dacă organul fiscal nu este lămurit prin expertiza efectuată, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.

___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 55 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
53.1. Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, organul fiscal consideră necesară consultarea unor experţi, poate numi unul sau mai mulţi experţi, stabilind obiectivele asupra cărora aceştia trebuie să se pronunţe.
53.2. Dispoziţiile art. 201 alin. 3 teza I din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.
53.3. Experţii vor fi numiţi prin decizie de către organul fiscal. Costul expertizei se suportă din bugetul organului fiscal care a dispus expertiza. Dacă organul fiscal nu este lămurit prin expertiza efectuată, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.

SECŢIUNEA a 3-a
  Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului

 

ARTICOLUL 56
  Prezentarea de înscrisuri 
(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 03.09.2007.
 

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte.
(3) Organul fiscal are dreptul să reţină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducătorului organului fiscal, perioada de reţinere poate fi prelungită cu maximum 90 de zile.
(4) Dovada reţinerii documentelor prevăzute la alin. (3) o constituie actul întocmit de organul fiscal, în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective, precum şi menţiunea că aceasta a fost reţinută, potrivit dispoziţiilor legale, de către organul fiscal. Actul se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de organul fiscal şi de contribuabil, un exemplar comunicându-i-se contribuabilului.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(5) În cazul în care pentru stabilirea stării de fapt fiscale contribuabilul pune la dispoziţia organului fiscal înscrisuri sau alte documente, în original, acestea se înapoiază contribuabilului, păstrându-se în copie, conform cu originalul, numai înscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii «conform cu originalul» şi prin semnătura acestuia.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(6) Ori de câte ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de către o persoană fizică sau juridică care exercită activităţi specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanţă fiscală, audit financiar, expertiză contabilă, evaluare, documentul trebuie să conţină în mod obligatoriu şi datele de identificare ale persoanei în cauză.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 56 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
54.1. Dovada reţinerii documentelor prevăzute la art. 54 alin. (3) din Codul de procedură fiscală o constituie actul întocmit de organul fiscal, în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective, precum şi menţiunea că aceasta a fost reţinută, potrivit dispoziţiilor legale, de către organul fiscal. Actul se întocmeşte în două exemplare şi va fi semnat de organul fiscal şi de contribuabil, un exemplar comunicându-se contribuabilului.
54.2. În cazul în care pentru stabilirea stării de fapt fiscale contribuabilul pune la dispoziţia organului fiscal înscrisuri sau alte documente, în original, acestea vor fi înapoiate contribuabilului, păstrându-se în copie la dosarul fiscal numai înscrisuri relevante din punct de vedere fiscal.
  
 
ARTICOLUL 57
  Cercetarea la faţa locului 
 
(1) În condiţiile legii, organul fiscal poate efectua o cercetare la faţa locului, întocmind în acest sens proces-verbal.
(2) Contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.
(3) Deţinătorii terenurilor ori incintelor respective vor fi înştiinţaţi în timp util despre cercetare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b). Persoanele fizice vor fi informate asupra dreptului de a refuza intrarea în domiciliu sau reşedinţă.
(4) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente, dispoziţiile privind ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile.
(5) La cererea organului fiscal, organele de poliţie, jandarmerie ori alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să îi acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol.
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 57 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
55.1. Despre efectuarea cercetării la faţa locului se va încheia un proces-verbal care va cuprinde:
a) data şi locul unde este încheiat;
b) numele, prenumele şi calitatea funcţionarului împuternicit, precum şi denumirea organului fiscal din care face parte acesta;
c) temeiul legal în baza căruia s-a efectuat cercetarea la faţa locului;
d) constatările efectuate la faţa locului;
e) susţinerile contribuabilului, ale experţilor sau ale altor persoane care au participat la efectuarea cercetării;
f) semnătura funcţionarului şi a persoanelor prevăzute la lit. e). În caz de refuz al semnării de către persoanele prevăzute la lit. e), se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal;
g) alte menţiuni considerate relevante.
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 57 prin Ordin 1752/2008 :
 
ANEXA Nr. 1 
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Organ fiscal .........................................................
Nr. ....../zz.ll.aa
ÎNŞTIINŢARE
Numele, prenumele/Denumirea contribuabilului: ..............................
Cod de identificare fiscală: ...............................................
Domiciliul fiscal: localitatea ............................................, bd./str. ....................... nr. ........, bl. ............, sc. ........., et. ............, ap. .... judeţul/sectorul .............................., cod poştal ........................... .
Domnului/Doamnei Administrator/Director general
Avem onoarea să vă informăm că în baza art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ...................... veţi face obiectul unei acţiuni de cercetare la faţa locului.
Acţiunea de cercetare la faţa locului se va desfăşura cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală şi nu reprezintă o acţiune de inspecţie fiscală.
Conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia să permiteţi accesul funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului în vederea efectuării de constatări în interes fiscal. Totodată, potrivit prevederilor art. 56 din acelaşi act normativ, la solicitarea funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal aveţi obligaţia punerii la dispoziţia acestora a tuturor registrelor, evidenţelor, documentelor de afaceri, precum şi a oricăror altor înscrisuri aferente activităţii desfăşurate în perioada ......................................
Nepermiterea funcţionarilor împuterniciţi să efectueze cercetarea la faţa locului constituie contravenţie conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice au dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau reşedinţă.
În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente, dispoziţiile privind ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile.
Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfăşurării acţiunii de cercetare la faţa locului.
CONDUCĂTORUL ORGANULUI FISCAL
Numele şi prenumele ................
Funcţia.............
Semnătura şi ştampila
..................................
 
ANEXA Nr. 2 
INSTRUCŢIUNI
de completare şi utilizare a formularului "Înştiinţare"
1. Reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuţii de cercetare la faţa locului înştiinţează contribuabilul deţinător al terenurilor, încăperilor şi a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta.
2. În "Înştiinţare" se completează date cu privire la:
a) denumirea organului fiscal care efectuează cercetarea la faţa locului;
b) numărul atribuit din registrul de corespondenţă, ziua, luna şi anul;
c) denumirea completă a contribuabilului;
d) codul de identificare fiscală;
e) domiciliul fiscal al contribuabilului;
f) data de începere a cercetării la faţa locului;
g) perioada ce face obiectul cercetării la faţa locului;
h) persoana de contact, nume, prenume, funcţia şi numărul de telefon ale funcţionarului împuternicit să efectueze cercetarea.
3. Se comunică contribuabilului în timp util.
4. Se semnează de către conducătorul organului fiscal care a iniţiat acţiunea de cercetare la faţa locului sau de altă persoană împuternicită în acest sens.
5. Se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care:
a) exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă, cu semnătura şi data de primire pe exemplarul doi;
b) exemplarul doi va fi reţinut în cadrul organului fiscal şi înmânat echipei care va efectua cercetarea la faţa locului, urmând a fi anexat la procesul-verbal;
c) exemplarul trei va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.
 
ANEXA Nr. 3 
CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale
formularului "Înştiinţare"
1. Denumire: Înştiinţare
2. Cod: MEF 14.13.07.30
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
5. Se difuzează: gratuit.
6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului de începerea cercetării la faţa locului.
7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul fiscal.
8. Circulă:
- exemplarul 1 la contribuabil;
- exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua cercetarea la faţa locului;
- exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.
9. Se arhivează:
- exemplarul 1 la contribuabil;
- exemplarul 2 la procesul-verbal;
- exemplarul 3 la dosarul fiscal al contribuabilului.

SECŢIUNEA a 4-a
  Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

 

ARTICOLUL 58
  Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri 
 
(1) Soţul/soţia şi rudele contribuabilului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi înştiinţate asupra acestui drept.
 
ARTICOLUL 59
  Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii 
 
(1) Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor fiscale stabilite de lege în sarcina lor.
(2) Sunt asimilate persoanelor prevăzute la alin. (1) asistenţii, precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a acestora.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepţia preoţilor, pot furniza informaţii, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informaţiile.
(4) În regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)-(3), în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, organele fiscale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

SECŢIUNEA a 5-a
  Colaborarea dintre autorităţile publice

 
ARTICOLUL 60
  Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte 
 
Autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile deconcentrate ale autorităţilor publice centrale vor furniza informaţii şi acte organelor fiscale, la cererea acestora.
(2) În realizarea scopului prezentului cod, organele fiscale pot accesa on-line baza de date a instituţiilor prevăzute la alin. (1), pentru informaţiile stabilite pe bază de protocol.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 19/2008 începând cu 03.03.2008.
 
   
ARTICOLUL 61
  Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public 
 
(1) Autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public sunt obligate să colaboreze în realizarea scopului prezentului cod.
(2) Nu constituie activitate de colaborare acţiunile întreprinse de autorităţile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii.
(3) Organul fiscal care solicită colaborarea răspunde pentru legalitatea solicitării, iar autoritatea solicitată răspunde pentru datele furnizate.

(4) La solicitarea unei instituţii publice, efectuată în scopul soluţionării unei cereri a unei persoane fizice sau juridice, organul fiscal competent transmite instituţiei publice solicitante informaţii cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2014 începând cu 23.06.2014.

   
ARTICOLUL 62
  Condiţii şi limite ale colaborării 
 
(1) Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public se realizează în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii.
(2) Dacă autoritatea publică, instituţia publică sau de interes public solicitată refuză colaborarea, autoritatea publică superioară ambelor organe va decide. Dacă o asemenea autoritate nu există, decizia va fi luată de autoritatea superioară celei solicitate.
 
   
ARTICOLUL 63
  Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice 
 
(1) În baza convenţiilor internaţionale, organele fiscale vor colabora cu autorităţile fiscale similare din alte state.
(2) În lipsa unei convenţii, organele fiscale pot acorda sau pot solicita colaborarea altei autorităţi fiscale din alt stat pe bază de reciprocitate.
 
 

SECŢIUNEA a 6-a
  Sarcina probei

 

ARTICOLUL 64
  Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile 
 
 
Documentele justificative şi evidenţele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care există şi alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere.
 
   
ARTICOLUL 65
  Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale 
 
 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe bază de probe sau constatări proprii.
(3) În vederea stabilirii scopului sau conţinutului economic al unor tranzacţii, potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii sunt obligaţi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul tranzacţiei în situaţia în care tranzacţia este încheiată cu persoane situate în state cu care nu există un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.
 

(4) Conţinutul dosarului tranzacţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

   
ARTICOLUL 66
  Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii 
 
 
(1) În cazul în care constată că anumite bunuri, venituri sau alte valori care, potrivit legii, constituie baza impozabilă sunt deţinute de persoane care în mod continuu beneficiază de câştigurile sau de orice foloase obişnuite aduse de acestea şi că persoanele respective declară în scris că nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauză, fără să arate însă care sunt titularii dreptului de proprietate, organul fiscal va proceda la stabilirea provizorie a obligaţiei fiscale corespunzătoare în sarcina acelor persoane.
(2) În condiţiile legii, obligaţia fiscală privind baza impozabilă prevăzută la alin. (1) va putea fi stabilită în sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel aceştia datorează despăgubiri persoanelor care au făcut plata pentru stingerea obligaţiei stabilite potrivit alin. (1).
 
 
ARTICOLUL 67
  Stabilirea prin estimare a bazei de impunere 
 
 
(1) Organul fiscal stabileşte baza de impunere şi obligaţia fiscală de plată aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impunere, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă.
(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectuează în situaţii cum ar fi:
a) în situaţia prevăzută la art. 83 alin. (4);
b) în situaţiile în care organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum şi în situaţia în care acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală.
___________
Pusă în aplicare prin Ordin nr. 3389/2011 începând cu 14.11.2011.

 

(3) În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndreptăţite să stabilească prin estimare bazele de impunere, acestea identifică acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale.
(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(41) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a) -e) din Codul fiscal nu depun declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileşte prin estimare baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art. 29622 alin. (1) din Codul fiscal. Dispoziţiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

 

(5) Cuantumul obligaţiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia celor stabilite în cadrul unei inspecţii fiscale.
___________
ARTICOLUL 67 a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 67 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situaţii cum sunt:
a) contribuabilul nu depune declaraţii fiscale sau cele prezentate nu permit stabilirea corectă a bazei de impunere;
b) contribuabilul refuză să colaboreze la stabilirea stării de fapt fiscale, inclusiv situaţiile în care contribuabilul obstrucţionează sau refuză acţiunea de inspecţie fiscală;
c) contribuabilul nu conduce evidenţa contabilă sau fiscală;
d) când au dispărut evidenţele contabile şi fiscale sau actele justificative privind operaţiunile producătoare de venituri şi contribuabilul nu şi-a îndeplinit obligaţia de refacere a acestora.
65.2. Organul fiscal va indentifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale, luând în considerare preţul de piaţă al tranzacţiei sau al bunului impozabil, precum şi informaţii şi documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal va avea în vedere datele şi informaţiile deţinute de acesta despre contribuabilii cu activităţi similare.
 
 
ARTICOLUL 671
  Verificarea documentară 
 
(1) Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară.
(2) Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale.
(3) În situaţia în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de obligaţiile fiscale declarate de contribuabili, procedează la notificarea acestora. Odată cu notificarea organul fiscal solicită şi documentele pe care contribuabilul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situaţiei fiscale.
(4) În cazul în care documentele solicitate potrivit alin. (3) nu au fost prezentate de contribuabil în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal procedează la stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.
(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este o decizie sub rezerva verificării ulterioare şi poate fi contestată de către contribuabil în condiţiile prezentului cod.
(6) Procedura de aplicare a prezentului articol va fi aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
ARTICOLUL 671 a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
 

CAPITOLUL IV
  Termene

 

ARTICOLUL 68
  Calcularea termenelor 
 
 
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 
 
ARTICOLUL 69
  Prelungirea termenelor 
 
Termenele pentru depunerea declaraţiilor fiscale şi termenele stabilite în baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite în situaţii temeinic justificate, potrivit competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. 
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 69 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
67.1. În situaţii temeinic justificate, contribuabilul poate cere în scris prelungirea termenului de depunere a declaraţiei fiscale, înainte de expirarea acestuia.
67.2. În cazul în care, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa, contribuabilul nu depune declaraţia fiscală, acesta o va depune în termen de 30 de zile de la încetarea împrejurării, înştiinţând totodată în scris organul fiscal despre împrejurarea în cauză.
 
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 69 prin Decizie 1/2006 :
 
2. Art. 68 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 68 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 67.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală se aplică şi în cazul termenelor stabilite prin actele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante.
   
ARTICOLUL 70
  Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor 
 
(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.
   
ARTICOLUL 71
  Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit 
 
(1) Termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, după caz, nu încep să curgă sau se suspendă în situaţia în care îndeplinirea acestor obligaţii a fost împiedicată de ivirea unui caz de forţă majoră sau a unui caz fortuit.
(2) Obligaţiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, ori aplicarea de sancţiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de la încetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2010 începând cu 01.07.2010.
 

CAPITOLUL V
  Transmiterea cererilor de către contribuabili şi identificarea acestora în mediul electronic

ARTICOLUL 711 
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 
 
(1) Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile alin. (4) ori (5).
(2) Data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data înregistrării acesteia/acestuia, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanţelor Publice sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz.
(3) În sensul prezentului cod, prin registratură electronică se înţelege sistemul electronic de înregistrare şi tranzacţionare a documentelor şi a informaţiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.
(4) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de către contribuabili organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(5) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de către contribuabili organelor fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice. Pentru organul fiscal al unei autorităţi a administraţiei publice locale, consiliul local stabileşte, prin hotărâre, în funcţie de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanţă ce pot fi utilizate de către contribuabil.
 
ARTICOLUL 712
  Identificarea contribuabililor în mediul electronic 
 
Contribuabilii care depun cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se identifică în relaţia cu organul fiscal astfel:
a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică numai cu certificate digitale calificate;
b) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), se identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică folosinţă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau, după caz, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale. În aceste cazuri, cererile, înscrisurile sau documentele se consideră semnate dacă sunt îndeplinite toate condiţiile din ordinele prevăzute la art. 711 alin. (4) şi (5).
___________
CAPITOLUL V a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2014 începând cu 23.06.2014.
 

TITLUL IV
  Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală

 
ARTICOLUL 72
  Obligaţia de înregistrare fiscală 
 
(1) Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:
a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
b) pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.
(2) În scopul administrării impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit titlului III privind impozitul pe venit din Codul fiscal, codul de identificare fiscală este codul numeric personal.
(3) În cazul persoanelor sau al entităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi e), atribuirea codului de identificare fiscală se face exclusiv de către organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depuse de aceste persoane sau entităţi.
(4) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 18 alin. (1), pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. e), precum şi pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.
 

(5) Au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală şi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) care au calitatea de angajator.
(6) Persoanele fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit se înregistrează fiscal la data depunerii primei declaraţii fiscale.
(7) Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;
b) data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.
(71) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală acesta are obligaţia să indice sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.
___________
Alineatul (71) a fost introdus prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.07.2013.

 

(8) În scopul administrării creanţelor fiscale, organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii.
___________
Pus în aplicare prin Procedură din 16/05/2012 începând cu 23.05.2012.

 
    + Punere în aplicare prin Ordin 714/2012 :
 
ANEXA Nr. 2a) 
Antet Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală
DECIZIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DIN OFICIU
Denumire/Nume, prenume ....................................................................................................................
Adresa:
localitatea ................................., str. ................................ nr. ............., bl. ........, ap. ......, et. ..............., judeţul/sectorul ...........................................
În baza prevederilor art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Referatului privind înregistrarea fiscală nr. ......... din data .............................................................., vă comunicăm următoarele:
Potrivit informaţiilor şi documentelor deţinute de organul fiscal/comunicate de ................................., (altă autoritate) aveaţi obligaţia să vă înregistraţi fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 72 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aţi fost înregistrat fiscal din oficiu şi vi s-a atribuit codul de identificare fiscală ...................................... . Înregistrarea fiscală produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii.
De la data înregistrării fiscale, aveţi următoarele obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal: ...................................................................................... ..............................................................................
Obligaţiile declarative înscrise în vectorul fiscal pot fi modificate şi completate prin depunerea, la organul fiscal competent, a unei declaraţii de menţiuni.
Motivaţia înregistrării fiscale din oficiu: ................................................................................................. ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
 
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ..................................
Semnătura şi ştampila unităţii ......................
 
 
Întocmit
Numele şi prenumele ........................................
Funcţia ...............................................................
Semnătura ...........................................................
 
 
Cod M.F.P. 14.13.02.10www.anaf.ro
 
ANEXA Nr. 2b) 
Antet Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală
NOTIFICARE PRIVIND ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DIN OFICIU
Către: Denumire/Nume, prenume ...................................................................................................
Adresa: localitatea ................................., str. .................................... nr. ............., bl. ........, ap. ......., et. ..............., judeţul/sectorul .................................................................................................
Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveaţi obligaţia să solicitaţi înregistrarea fiscală, vă rugăm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru pentru a depune declaraţia de înregistrare fiscală sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveţi obligaţia înregistrării fiscale.
În cazul în care nu depuneţi declaraţia de înregistrare fiscală sau nu prezentaţi organului fiscal documentele care să justifice că nu aveţi obligaţia de înregistrare fiscală, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscală din oficiu, conform legii.
 
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele .......................................................
Semnătura şi ştampila unităţii ..........................................
 
 
Întocmit
Numele şi prenumele ........................................
Funcţia ...............................................................
Semnătura ...........................................................
 
ANEXA Nr. 3 
Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularelor
1. Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu
1.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu"
1.2. Cod MFP: 14.13.02.10
1.3. Format: A4/t1
1.4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
1.5. U/M: set (2 file)
1.6. Se difuzează: gratuit.
1.7. Se utilizează: pentru înregistrarea fiscală.
1.8. Se întocmeşte
- în: două exemplare;
- de: organul fiscal competent.
1.9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu
2.1. Denumire: "Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu"
2.2. Cod MFP: 14.13.07.10
2.3. Format: A4/t1
2.4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
2.5. U/M: set (2 file)
2.6. Se difuzează: gratuit.
2.7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care au obligaţia înregistrării fiscale.
2.8. Se întocmeşte
- în: două exemplare;
- de: organul fiscal competent.
2.9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
 
(9) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (8), atribuirea codului de identificare fiscală se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu excepţia cazului în care înregistrarea fiscală se efectuează din oficiu.
___________
ARTICOLUL 72 a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 72 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:
68.1. Înregistrarea fiscală a sediilor permanente se face potrivit prevederilor art. 29 alin. (4) din Codul fiscal şi ale art. 68 şi următoarele din Codul de procedură fiscală.
68.2. Înregistrarea în registrul contribuabililor a persoanelor fizice care deţin cod numeric personal atribuit potrivit legii speciale, plătitoare de impozit pe venit, se face la data depunerii declaraţiei estimative, a declaraţiei speciale, a declaraţiei de venit global sau a fişei fiscale, după caz, în funcţie de natura venitului obţinut.
68.3. Pentru persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, care au calitatea de comerciant, numărul de identificare fiscală se obţine conform dispoziţiilor legale privind înregistrarea comercianţilor.
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 72 prin Ordin 1346/2006 :
 

ANEXA 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

                                                                ______________

                             DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE        |   ROMÂNIA    |

         070               FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |    _____     |

                            pentru persoanele fizice care      |   | MFP |    |

Nr. operator date cu       desfăşoară activităţi economice     |   |_____|    |

caracter personal - 1067   în mod independent sau exercită     |  MINISTERUL  |

                                  profesii libere              |  FINANŢELOR  |

                                                               |   PUBLICE    |

                                                               |______________|

 ______________________________________________________________________________

|1.      |Felul declaraţiei:                                                   |

|        |                               _                                     |

|1.1.    |Declaraţie de înregistrare    |_|                                    |

|        |                               _                                     |

|1.2.    |Declaraţie de menţiuni        |_|                                    |

|________|_____________________________________________________________________|

|2.      |Date de identificare a contribuabilului:                             |

|        |                               ______   ________________             |

|2.1.    |Cod numeric personal          |______| |________________|            |

|        |                               ______   ________________             |

|2.2.    |Număr de identificare fiscală |______| |________________|            |

|        |                               ______   ________________             |

|2.3.    |Cod de înregistrare fiscală   |______| |________________|            |

|2.4.    |Nume                Iniţiala tatălui            Prenume              |

|        | ___________________________________________________________________ |

|        ||___________________________________________________________________||

|2.5.    |Denumire                                                             |

|        | ___________________________________________________________________ |

|        ||___________________________________________________________________||

|2.6.    |Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice:                  |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Regiune administrativă .............. Sector ....................... |

|        |Strada ................. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... |

|        |Cod poştal ........ Ţara ..................... Telefon ............. |

|        |Fax ............................ E-mail ............................ |

|2.7.    |Actul de identificare ............ seria ...... nr. ................ |

|        |Emis de .......................... Data emiterii ...../...../....... |

|________|_____________________________________________________________________|

|2.8.    |Date privind sediul sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii  |

|        |principale:                                                          |

|        |Judeţ .................... Localitate .............................. |

|        |Sector ................... Strada ........................ Nr. ..... |

|        |Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod poştal ..................... |

|        |Telefon ............... Fax .............. E-mail .................. |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                                     _               |

|2.9.    |Persoană fizică română cu domiciliul în România     |_|              |

|        |                                                     _               |

|        |Persoană fizică română fără domiciliu în România    |_|              |

|        |                                                     _               |

|        |Persoană fizică străină cu domiciliul în România    |_|              |

|        |                                                     _               |

|        |Persoană fizică străină fără domiciliu în România   |_|              |

|________|_____________________________________________________________________|

|3.      |Alte date privind contribuabilul                                     |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                                     _____________   |

|3.1.    |Cod CAEN al obiectului principal de activitate      |_____________|  |

|________|_____________________________________________________________________|

|3.2.    |Felul activităţii:                                                   |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                                                     _               |

|3.2.1.  |Activităţi economice desfăşurate în mod independent |_|              |

|        |Autorizaţie nr. .... data ..../..../...... organ emitent ........... |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                 _                                                   |

|3.2.2.  |Profesii libere |_|                                                  |

|        |                 _            _            _               _         |

|        |Avocat          |_|    Notar |_|    Medic |_|    Contabil |_|        |

|        |                 _                                                   |

|        |Altele          |_|                                                  |

|        |Document de autorizare nr. ... data ../../..... organ emitent ...... |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.      |Date privind vectorul fiscal                                         |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.1.    |Plătitor de T.V.A.                                                   |

|________|_____________________________________________________________________|

|        |                          La înfiinţare                              |

|________|_____________________________________________________________________|

|4.1.1.  |Cifra de afaceri anuală din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu    |

|        |drept de deducere pe care estimaţi că o veţi realiza,                |

|        |                                             _____________________   |

|        |                                            |_____________________|  |

|        |din care:                                                            |

|        |                                             ___________             |

|4.1.1.1.|din operaţiuni taxabile                     |___________|            |

|        |                                             ___________             |

|4.1.1.2.|din operaţiuni scutite cu drept de deducere |___________|            |

|4.1.2.  |Declaraţi că realizaţi operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu         |

|        |drept de deducere din care estimaţi că veţi obţine o cifră de        |

|        |afaceri anuală sub plafonul de scutire prevăzut de lege, dar     _   |

|        |doriţi să optaţi pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?   |_|  |

|4.1.3.  |Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de       _   |

|        |deducere a T.V.A.?                                              |_|  |

|4.1.3.1.|Declaraţi că desfăşuraţi în exclusivitate operaţiuni scutite         |

|        |din arendarea, concesionarea şi închirierea de bunuri imobile,       |

|        |cu excepţiile prevăzute de lege, dar doriţi să optaţi pentru     _   |

|        |taxarea acestora?                                               |_|  |

|        |                                                                     |

|        |                    Ulterior înregistrării fiscale                   |

|        |                                                                     |

|4.1.4   |Înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire prevăzut de    _   |

|        |lege                                                            |_|  |

|4.1.5.  |Înregistrare prin opţiune, dacă realizaţi operaţiuni taxabile        |

|        |şi/sau scutite cu drept de deducere din care obţineţi o cifră        |

|        |de afaceri anuală sub plafonul de scutire prevăzut de lege,      _   |

|        |dar optaţi pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.          |_|  |

|4.1.6.  |Înregistrare prin opţiune, dacă realizaţi în exclusivitate           |

|        |operaţiuni scutite din arendarea, concesionarea şi                   |

|        |închirierea de bunuri imobile, cu excepţiile prevăzute de        _   |

|        |lege, dar optaţi pentru taxarea acestora                        |_|  |

|4.1.7.  |Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din operaţiuni           |

|        |taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere   ___________________   |

|        |                                              |___________________|  |

|        |                                   _                                 |

|4.1.7.1.|Plata lunară                      |_|                                |

|        |                                   _                                 |

|4.1.7.2.|Plata trimestrială                |_|                                |

|        |                                                                     |

|        |                          Scoatere din evidenţă                      |

|        |                                   _                                 |

|4.1.8.  |Ca urmare a încetării activităţii |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.1.8.1.|Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau  |

|        |drept de deducere a T.V.A.         _                                 |

|        |                                  |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.2.    |Plătitor de accize                 _                                 |

|4.2.1.  |Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.2.2.  |Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.3.    |Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate  |

|        |salariilor                                                           |

|        |                                   _                                 |

|4.3.1.  |Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.3.2.  |Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.    |Contribuţii                                                          |

|        |                                                                     |

|4.4.1.  |Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate                     |

|        |                                   _                                 |

|4.4.1.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.1.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.2.  |Contribuţia pentru asigurări şomaj                                   |

|        |                                   _                                 |

|4.4.2.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.2.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.3.  |Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli           |

|        |profesionale                                                         |

|        |                                   _                                 |

|4.4.3.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.3.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                                                     |

|4.4.4.  |Contribuţia de asigurări sociale                                     |

|        |                                   _                                 |

|4.4.4.1.|Luare în evidenţă                 |_| începând cu data de ../../.... |

|        |                                   _                                 |

|4.4.4.2.|Scoatere din evidenţă             |_| începând cu data de ../../.... |

|________|_____________________________________________________________________|

|5.      |Date privind starea contribuabilului:                                |

|5.1.    |Inactivitate temporară             _                                 |

|        |          Suspendarea activităţii |_| de la data ..../..../......... |

|        |                                   _                                 |

|        |          Reluarea activităţii    |_| de la data ..../..../......... |

|        |                                   _                                 |

|5.2.    |Încetarea activităţii             |_| de la data ..../..../......... |

|________|_____________________________________________________________________|

|6.      |Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal:   |

|        |Nr. act ................................/Data ...................... |

|        |Nume, prenume/Denumire ............................................. |

|        |Adresa: Judeţ ...... Sector ........ Localitate .................... |

|        |        Strada ............. Nr. .. Bloc .. Scara .. Etaj ..  Ap. .. |

|        |        Cod Poştal .... Telefon ...... Fax ........ E-Mail ......... |

|        |                                     _______________________         |

|        |        Cod de identificare fiscală |_______________________|        |

|________|_____________________________________________________________________|

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                         |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declaraţia ...................................... |

|                                                                              |

| Semnătura ....................            Ştampila                           |

|                                                                              |

| Data: ...../...../............                                               |

|______________________________________________________________________________|

|                   Se completează de organul fiscal                           |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal ...................................................... |

| Număr de înregistrare ............. Data înregistrării: ...../..../......... |

| Numele şi prenumele persoanei care a verificat ............................. |

|                                                                              |

|                                          Nr. legitimaţie ................... |

|______________________________________________________________________________|

 Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5                                            A4/t1

 

ANEXA 5*)
*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

 

                    ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

   AF               AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

________________________________________________________________________________

D.G.F.P. _____________________________________

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE _____________

Sediul: ______________________________________

Nr. înregistrare ________/Data _______________

                        Denumire/Nume, prenume _______________________________

                        Adresa: Str. _________________________ Nr. __________,

                        Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, Et. ___, Jud./Sect. ______,

                        Localitatea _______________, cod poştal ______________

                        Cod de identificare fiscală __________________________

    ÎNŞTIINŢARE PRIVIND OBLIGAŢIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ SAU DE MODIFICARE A DOMICILIULUI FISCAL

                                                                            _

    Înştiinţare privind obligaţia de înregistrare fiscală                  |_|

                                                                            _

    Înştiinţare de modificare a domiciliului fiscal                        |_|

    Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor art. 31, respectiv ale art. 69 alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a depune:

    - formularul 070 <<Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de

      menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi          _

      economice în mod independent sau exercită profesii libere>>          |_|

    - formularul 080 <<Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal       _

      pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică>>     |_|

la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi sediul sau vă desfăşuraţi efectiv activitatea principală.

    Vă rugăm să depuneţi acest formular în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unităţii fiscale.

    În cazul în care aţi încetat activitatea impozabilă în scopuri de TVA şi nu aţi solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 70 alin. (6) şi alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să completaţi şi să depuneţi declaraţia de menţiuni în 15 zile de la data primirii înştiinţării. În cazul nedepunerii acestei declaraţii, veţi rămâne în continuare înregistrat ca plătitor de TVA, până la îndeplinirea procedurii legale pentru scoaterea din evidenţa fiscală a plătitorilor de TVA.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ............................., la sediul nostru, camera ........... sau la numărul de telefon ........................, între orele .............. .

    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

       Conducătorul unităţii fiscale,             Şef compartiment,

 

ANEXA 6*)
*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

                    ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

   AF               AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

________________________________________________________________________________

D.G.F.P. _____________________________________      Nr. înregistrare _________

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE _____________      Data _____________________

______________________________________________

Sediul: ______________________________________

Denumire/Nume, prenume contribuabil _______________________

Cod de identificare fiscală _______________________________

Adresa: Localitatea _____________, Str. ___________________

Nr. __, Bl. __, Sc. __, Ap. __, Et. __, Jud./Sect. ________

                                 NOTIFICARE

    Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în urma verificării modului de completare a:

    - formularului 070 <<Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie

      de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi       _

      economice în mod independent sau exercită profesii libere>>          |_|

    - formularului 080 <<Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal     _

      pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică>>     |_|

depus de dvs., au fost identificate neconcordanţe privind ....................

    În vederea clarificării acestei situaţii, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru în termen de 15 zile de la primirea prezentei.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ............................., la sediul nostru, camera ........... sau la numărul de telefon ........................, între orele .............. .

    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

       Conducătorul unităţii fiscale,             Şef compartiment,

 

 

ANEXA 7

CARACTERISTICILE
de tipărire şi modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor
I. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
2. Cod: 14.13.01.10.11/5
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;
de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului
II. Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică
1. Denumire: Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică
2. Cod: 14.13.01.10.11/6
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;
de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ARTICOLUL 73

  Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente 

 

 

Plătitorii de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu. 

 
 

ARTICOLUL 74

  Declararea filialelor şi sediilor secundare 
 

 

(1) Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare.
(2) Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligaţia de a declara în termen de 30 de zile înfiinţarea de filiale şi sedii secundare în străinătate.
(3) În sensul prezentului articol, prin sediu secundar se înţelege un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit şi altele asemenea.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
 

(4) Prin sediu secundar se înţelege şi un şantier de construcţii, un proiect de construcţie, ansamblu sau montaj ori activităţi de supervizare legate de acestea, numai dacă şantierul, proiectul sau activităţile durează mai mult de 6 luni.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

(41) Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.07.2013.

 

(5) Contribuabilii care înregistrează sediile secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia declarării acestor sedii potrivit prezentului articol.

___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

 

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 74 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :
 
Norme metodologice:

71.1. Prin sediu secundar se înţelege o sucursală, agenţie, reprezentanţă sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal.

71.2. Declararea sediilor secundare se face prin completarea datelor corespunzătoare din declaraţia privind sediile secundare. Declaraţia se depune la organul fiscal competent care va înregistra informaţiile respective în registrul contribuabililor fără a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate.

71.3. Contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţii de plată la sedii secundare vor înregistra sediile secundare la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea, prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală. Declaraţia va fi însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparţine sediul secundar şi de pe dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului.