" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

CAPITOLUL V
  Venituri din investiţii

 

Definirea veniturilor din investiţii

 

Art. 65. - (1) Veniturile din investiţii cuprind:
a) dividende;


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

1391. Nu reprezintă dividend următoarele distribuţii efectuate de la persoane juridice, potrivit legii:
- în legătură cu excluderea, retragerea, dobândirea prin succesiune a titlurilor de valoare, venituri care sunt calificate drept câştiguri din transferul titlurilor de valoare;
- care aplică regimul transparenţei fiscale, potrivit legii speciale.

b) venituri impozabile din dobânzi;


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

140. Sunt considerate venituri din dobânzi următoarele:
- dobânzi obţinute din obligaţiuni;
- dobânzi obţinute pentru depozitele la termen, inclusiv la certificatele de depozit;
- suma primită sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate;
- alte venituri obţinute din titluri de creanţă.

c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
d) venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare;


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

1401. În cadrul operaţiunilor similare contractelor de vânzare-cumpărare de valută la termen se includ şi următoarele instrumente financiare derivate tranzacţionate pe piaţă la bună înţelegere (OTC) şi definite ca atare în legislaţia care reglementează aceste tranzacţii:
- swap pe cursul de schimb
- swap pe rata dobânzii
- opţiuni pe cursul de schimb
- opţiuni pe rata dobânzii

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 57. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 01.01.2010.

(2) Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi:
a) Abrogată prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.
b) Abrogată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2008 începând cu 01.01.2009.
c) Abrogată prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

c1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut;
___________
Litera c1) a fost introdusă prin punctul 20. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 40. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul «Proprietatea» de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 41. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de stat şi/sau a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale.

___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2008 începând cu 01.01.2009.

 

Stabilirea venitului din investiţii

 

Art. 66. - (1) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu costurile aferente tranzacţiei. În cazul tranzacţiilor cu acţiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, preţul de cumpărare la prima tranzacţionare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. În cazul tranzacţiilor cu acţiuni cumpărate la preţ preferenţial, în cadrul sistemului stock options plan, câştigul se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare preferenţial, diminuat cu costurile aferente tranzacţiei.


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

1403. Preţul de cumpărare al unui titlu de valoare, altul decât titlul de participare la fonduri deschise de investiţii este preţul determinat şi evidenţiat de intermediar pentru respectivul titlu, deţinut de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugă costurile aferente, conform normelor aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, potrivit art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Preţul de cumpărare pentru determinarea impozitului pe câştigul obţinut din transferul titlurilor de valoare se stabileşte prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat.
Ordinea de vânzare a titlurilor de valoare, raportată la deţinerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în funcţie de data dobândirii, de la cea mai veche deţinere la cea mai nouă deţinere.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
141. Preţul de răscumpărare este preţul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond şi este format din valoarea unitară a activului net din ziua anterioară depunerii cererii de răscumpărare, din care se scad comisioanele de răscumpărare.
142. Preţul de cumpărare/subscriere este preţul plătit de investitor, persoană fizică, şi este format din valoarea unitară a activului net la care se adaugă comisionul de cumpărare, dacă este cazul.
1421. În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinării câştigului şi a impozitului aferent este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua determinării câştigului.
1422. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. 27 şi 271 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare, după caz, a/al titlurilor de valoare cedate, înainte de operaţiune. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit, valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat (ă) zero.
1423. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire, câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero.

(2) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, câstigul se determina ca diferenta pozitiva între pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru achizitionarea titlului de participare.


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
141. Preţul de răscumpărare este preţul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond şi este format din valoarea unitară a activului net din ziua anterioară depunerii cererii de răscumpărare, din care se scad comisioanele de răscumpărare.
142. Preţul de cumpărare/subscriere este preţul plătit de investitor, persoană fizică, şi este format din valoarea unitară a activului net la care se adaugă comisionul de cumpărare, dacă este cazul.
1421. În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinării câştigului şi a impozitului aferent este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua determinării câştigului.
1422. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. 27 şi 271 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare, după caz, a/al titlurilor de valoare cedate, înainte de operaţiune. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit, valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat (ă) zero.
1423. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire, câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero.

(3) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra părţilor sociale, câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare. Începând cu a doua tranzacţie, valoarea nominală va fi înlocuită cu preţul de cumpărare, care include şi cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzacţiei şi alte cheltuieli similare justificate cu documente.


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
143. În cazul veniturilor realizate ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine:
- societăţii de investiţii, în cazul în care nu are încheiat un contract de administrare;
- societăţii de administrare, în cazul în care societatea de investiţii are încheiat un contract de administrare cu societatea de administrare.

(4) Determinarea câştigului potrivit alin. (1)-(3) se efectuează la data încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 42. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
143. În cazul veniturilor realizate ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine:
- societăţii de investiţii, în cazul în care nu are încheiat un contract de administrare;
- societăţii de administrare, în cazul în care societatea de investiţii are încheiat un contract de administrare cu societatea de administrare.

(41) Abrogat prin punctul 43. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2004 începând cu 04.06.2005.

(42) Determinarea câştigului/pierderii potrivit alin. (1)-(3) revine fiecărui intermediar, societate de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau plătitor de venit, după caz, la fiecare tranzacţie.
___________
Alineatul (42) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

(5) Abrogat prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2012 începând cu 01.01.2013.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

(51) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, depusă conform prevederilor art. 83. Câştigul net anual impozabil se determină de organul fiscal competent.
___________
Alineatul (51) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2012 începând cu 01.01.2013.

(6) Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii:
a) calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru contribuabil;
b) calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat;
d) depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei informative privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2012 începând cu 01.01.2013.

(61) Procedura de aplicare a prevederii alin. (6) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Alineatul (61) a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

(7) Veniturile obţinute sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen reprezintă diferenţele de curs favorabile rezultate din aceste operaţiuni, în momentul încheierii operaţiunii şi evidenţierii în contul clientului. Câştigul net anual se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv din astfel de operaţiuni. Câştigul net anual se determină de către contribuabil pe baza declaraţiei privind venitul realizat, depusă potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzacţiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii:
a) calcularea câştigului anual/pierderii anuale pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
b) transmiterea informaţiilor privind câştigul anual/pierderea anuală, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, în formă scrisă către acesta, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui pentru care se face calculul.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

1431. În cazul contractelor forward pe cursul de schimb (contracte de vânzare-cumpărare valută la termen), baza de impozitare o reprezintă diferenţa favorabilă dintre cursul forward la care se încheie tranzacţia şi cursul spot/forward prevăzute în contract la care tranzacţia se închide în piaţă la scadenţă prin operaţiunea de sens contrar multiplicată cu suma contractului şi evidenţiată în contul clientului la închiderea tranzacţiei.
În cazul swapului pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezintă diferenţa de curs favorabilă între cursul de schimb spot şi cel forward folosite în tranzacţie, multiplicate cu suma noţională a contractului rezultată din aceste operaţiuni în momentul închiderii operaţiunii şi evidenţierii în contul clientului.
În cazul swapului pe rata dobânzii, baza de impozitare o reprezintă diferenţa de dobândă favorabilă dintre rata de dobândă fixa şi rata de dobândă variabilă stabilite în contract multiplicată cu suma noţională a contractului, rezultată din aceste operaţiuni în momentul închiderii operaţiunii şi evidenţiate în contul clientului.
În cazul opţiunii pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezintă diferenţa favorabilă de curs între cursul de schimb de cumpărare/vânzare şi cursul de schimb la care se efectuează în piaţă operaţiunea de sens contrar - vânzare, respectiv cumpărare multiplicată cu suma contractului, rezultată din aceste operaţiuni în momentul exercitării opţiunii şi evidenţiată în contul clientului.
În cazul opţiunii pe rata dobânzii, baza de impozitare o reprezintă diferenţa favorabilă dintre dobânda variabilă încasată şi dobânda fixă convenită în contract, rezultată în momentul exercitării opţiunii şi evidenţiată în contul clientului.

(8) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

1432. În cazul dizolvării fără lichidare a unei persoane juridice la transmiterea universală a patrimoniului societăţii către asociatul unic, proprietăţile imobiliare din situaţiile financiare vor fi evaluate la valoarea justă, respectiv preţul de piaţă.
Baza impozabilă în cazul dizolvării fără lichidare a unei persoane juridice se stabileşte astfel:
a) determinarea sumei reprezentând diferenţa între valoarea elementelor de activ şi sumele reprezentând datoriile societăţii;
b) determinarea excedentului sumei stabilite la pct. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

 

Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 46. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

Art. 67. - (1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 60. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 01.01.2010.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
144. Impozitul pe veniturile sub formă de dividende, inclusiv asupra sumelor primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, distribuite începând cu anul fiscal 2006, se calculează şi se reţine prin aplicarea cotei de 16% asupra sumei acestora.

(11.1) Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevăzut la alin. (1) se aplică şi pentru veniturile considerate dividende, reprezentând sume plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.
___________
Alineatul (11.1) a fost introdus prin punctul 28. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

(11) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
[...]
1441. Veniturile sub formă de dobânzi realizate până la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile. Veniturile sub formă de dobânzi realizate începând cu data de 1 iulie 2010 se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 şi pentru dobânzile aferente depozitelor la vedere, depozitelor clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conturilor curente, instrumentelor de economisire, precum şi contractelor civile.
Înnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire generează un nou depozit/achiziţionarea unui nou instrument de economisire.

(2) Veniturile sub formă de dobânzi realizate începând cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit se efectuează la momentul plăţii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură, pe baza contractelor civile.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
[...]
1441. Veniturile sub formă de dobânzi realizate până la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile. Veniturile sub formă de dobânzi realizate începând cu data de 1 iulie 2010 se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 şi pentru dobânzile aferente depozitelor la vedere, depozitelor clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conturilor curente, instrumentelor de economisire, precum şi contractelor civile.
Înnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire generează un nou depozit/achiziţionarea unui nou instrument de economisire.

(21) Abrogat prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 200/2008 începând cu 01.01.2009.

(3) Calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din investiţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează astfel:
a) impozitul anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se stabileşte de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84, pe baza declaraţiei privind venitul realizat.
Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2012 începând cu 01.01.2013.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1442. Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru se determină ca diferenţă între impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului pentru care se face calculul şi impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului anterior.
Impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul anului, luat în calcul la stabilirea plăţii anticipate, se determină aplicându-se cota de impozit de 16% asupra diferenţei pozitive dintre totalul câştigurilor şi pierderilor înregistrate până la sfârşitul trimestrului.
1442.1. Pentru câştigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2013, nu se aplică prevederile punctului 1442.

a1) Abrogată prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.
___________
Litera a1) a fost introdusă prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

b) în cazul câştigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine dobânditorului. Calculul şi reţinerea impozitului de către dobânditor se efectuează la momentul încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului, la fiecare tranzacţie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi/sau în registrul asociaţilor/acţionarilor, după caz, operaţiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comerţului ori în registrul acţionarilor, după caz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nu eşalonat;


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1443. Pentru tranzacţiile cu valori mobiliare în cazul societăţilor închise şi părţi sociale, încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care părţile contractante au convenit ca plata să se facă eşalonat, cotele de impozit sunt cele în vigoare la data încheierii contractului iar termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. După data de 1 ianuarie 2007 pentru aceste tranzacţii termenul de virare a impozitului datorat calculat la momentul încheierii tranzacţiei pe baza contractului este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comerţului ori în registrul acţionarilor, după caz.
În cazul operaţiunilor de excludere/retragere/dobândire prin succesiune a părţilor sociale, baza impozabilă se stabileşte astfel:
a) se determină suma reprezentând diferenţa între valoarea elementelor de activ şi sumele reprezentând datoriile societăţii;
b) se determină excedentul sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. În cazul succesiunilor suma reprezentând aportul la capitalul social este zero.
Calculul, reţinerea şi virarea impozitului se efectuează de persoana juridică la care persoana fizică asociată a deţinut părţile sociale. Termenul de virare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentru înregistrarea operaţiunilor respective la registrul comerţului ori în registrul acţionarilor, după caz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nu eşalonat.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

1442.1. Pentru câştigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2013, nu se aplică prevederile punctului 1442.

c) câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cotă de 16% la fiecare tranzacţie, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz. Impozitul calculat şi reţinut, reprezentând plată anticipată, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 25. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.

d) venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori.
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1444. În cazul dizolvării fără lichidare a unei persoane juridice obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine reprezentantului legal al persoanei juridice.
Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de reprezentantul legal al persoanei juridice.
1445. Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale reprezintă suma pierderilor înregistrate în cazul transferului titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor respective.

(4) Pierderile rezultate din tranzacţiile cu părţi sociale şi valori mobiliare, în cazul societăţilor închise, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compensează şi nu se reportează.


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

1445. Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale reprezintă suma pierderilor înregistrate în cazul transferului titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor respective.

(5) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

(6) Pierderile rezultate din operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează la sfârşitul anului fiscal cu câştigurile de aceeaşi natură realizate în cursul anului respectiv. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, aceasta nu se reportează.
(7) Abrogat prin punctul 62. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 01.01.2010.
(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizează norme privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
(9) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.
___________
Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 127/2008 începând cu 01.01.2009.

(10) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.
___________
Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 127/2008 începând cu 01.01.2009.
___________
Pus în aplicare prin Normă din 26/11/2008 începând cu 18.03.2010.
Art. 67. a fost modificat prin punctul 46. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

 

Art. 671. Abrogat prin punctul 47. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.


___________
Art. 671. a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 247/2005 începând cu 25.07.2005.

 

Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual

 

___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.

Art. 672. - Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, şi câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen se impozitează potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
___________
Art. 672. a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010.

 

CAPITOLUL VI
  Venituri din pensii

 

Definirea veniturilor din pensii

 

Art. 68. - Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat.

___________
Art. 68. a fost modificat prin punctul 48. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

 

Venituri neimpozabile

 

___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 621. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 14.05.2010.

 

Art. 681. - Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.
___________
Art. 681. a fost introdus prin punctul 621. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 14.05.2010.

 

Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

 

___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

Art. 69. - (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:
a) contribuţii sociale obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică;
b) suma neimpozabilă lunară de 1.000 lei;
c) deducerea specială pentru credite.
(2) Deducerea specială pentru credite se acordă şi în cazul moştenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum şi garanţilor care au preluat prin novaţie credite restructurate şi care realizează venituri din pensii, în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii.
___________
Art. 69. - a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2014 începând cu 27.06.2014.

 

Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii

 

___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2014 începând cu 27.06.2014.

Art. 691 . - (1) Deducerea specială pentru credite se acordă pentru persoanele fizice care realizează un venit brut lunar din pensii la locul desemnat pentru acordarea deducerii speciale pentru credite, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 561 alin. (5) lit. a) şi b).
(2) Deducerea specială pentru credite nu se mai acordă începând cu luna în care contribuabilul realizează venituri brute din pensii, mai mari de 2.200 lei/lună, la locul desemnat pe parcursul derulării contractului supus restructurării, pentru perioada respectivă sau pentru perioada în care plăţile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de împrumutător după restructurarea creditului.
(3) Deducerea se acordă lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în perioada prevăzută la art. 561 alin. (1) lit. d), şi reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.
(4) Prevederile art. 561 alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor care realizează venituri din pensii.
(5) Obligaţiile privind acordarea deducerii speciale pentru credite prevăzute la art. 561 alin. (10)-(12) stabilite în sarcina angajatorilor revin plătitorilor de venituri din pensii.

___________
Art. 691 . a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2014 începând cu 27.06.2014.

 

Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii şi din salarii

 

___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2014 începând cu 27.06.2014.

Art. 692 . - (1) În cazul în care contribuabilul realizează venituri atât din pensii, cât şi din salarii, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil.
(2) În cazul în care contribuabilul realizează venituri din pensii din mai multe surse de venit, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil.
(3) Contribuabilii au obligaţia să înştiinţeze plătitorul de venit desemnat în vederea acordării deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere, că nu beneficiază de deducerea respectivă la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii.
___________
Art. 692 . a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2014 începând cu 27.06.2014.

 

Reţinerea impozitului din venitul din pensii

 

Art. 70. - (1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(3) Impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei.
(4) Impozitul reţinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
(5) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte prin împărţirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.
(6) Drepturile de pensie restante se defalchează pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului datorat, reţinerii şi virării acestuia.
(7) Veniturile din pensiile de urmaş vor fi individualizate în funcţie de numărul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaş.
(8) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
___________
Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 50. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

(9) Impozitul pe veniturile din pensii se reţine şi se virează integral la bugetul de stat.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 63. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 01.01.2010.

 

+ Punere în aplicare Art. 70. - prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
145. Venitul din pensii se determină de către plătitor pentru drepturile cu titlu de pensie prevăzute la art. 68 din Codul fiscal.
146. Începând cu 1 ianuarie 2008, impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii determinat prin deducerea din venitul din pensii, în ordine, a următoarelor:
- a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică; şi
- a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei.
1461. Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii.
La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei de la fiecare fond de pensii.
La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăţi eşalonate în rate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei aferent ratei lunare de la fiecare fond de pensii.
1462. Diferenţele de venituri din pensii primite de la acelaşi plătitor şi stabilite pentru perioadele anterioare se impozitează separat faţă de drepturile de pensie ale lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar din pensii. Venitul lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală, reprezentând diferenţele de venituri din pensie, a plafonului neimpozabil lunar de 1.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii.
147. Impozitul pe veniturile din pensii se calculează, se reţine lunar de către administratorii fondurilor de pensii şi se virează de către unităţile plătitoare ale acestor venituri până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal în a cărui rază îşi au sediul plătitorii de venituri.
148. Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor pct. 147.
149. Eventualele sume reprezentând impozit pe veniturile din pensii, reţinute, dar nedatorate la bugetul de stat, se vor regulariza prin diminuarea viramentelor efectuate cu ocazia plăţilor din luna următoare.

 

Art. 701. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 76/2010 începând cu 14.05.2010.


___________
Art. 701. a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 22/2010 începând cu 07.03.2010.

 

CAPITOLUL VII
  Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

 

Definirea veniturilor

 

Art. 71. - (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 52/2012 :

Declaraţia 221
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit" cod 14.13.01.13/9
I. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor completa la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăşurată. În situaţia în care tabelele de la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul "Anexa nr. . . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", care se ataşează la declaraţie.
Veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal):

Nr. crt. Categoria Plafon neimpozabil (suprafeţele şi numărul de animale/familii de albine pentru care nu există obligaţia depunerii declaraţiei)
0 1 2
I. Produse vegetale Suprafaţă
1. Cereale până la 2 ha, inclusiv
2. Plante oleaginoase până la 2 ha, inclusiv
3. Cartof până la 2 ha, inclusiv
4. Sfeclă de zahăr până la 2 ha, inclusiv
5. Tutun până la 1 ha, inclusiv
6. Hamei pe rod până la 2 ha, inclusiv
7. Legume în câmp până la 0,5 ha, inclusiv
8. Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha, inclusiv
9. Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha, inclusiv
10. Pomi pe rod până la 1,5 ha, inclusiv
11. Vie pe rod până la 1 ha, inclusiv
12. Arbuşti fructiferi până la 1 ha, inclusiv
13. Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha, inclusiv
II. Animale Număr capete/Număr de familii de albine
1. Vaci până la 2, inclusiv
2. Bivoliţe până la 2, inclusiv
3. Oi până la 50, inclusiv
4. Capre până la 25, inclusiv
5. Porci pentru îngrăşat până la 6, inclusiv
6. Albine până la 75 de familii, inclusiv
7. Păsări de curte până la 100, inclusiv

 

În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.
ATENŢIE:
În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.
Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activităţi independente" de la titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal.
Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
Declaraţia nu se depune pentru:
- persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
- contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV "Venituri din cedarea folosinţei bunurilor" de la titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal;
- contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. 14912 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, date în aplicarea art. 73 din Codul fiscal. Suprafeţele de teren/Animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
- contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv;
- persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
1. Termenul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:
- până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.
ATENŢIE:
În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.
În cazul în care declaraţia depusă nu reflectă suprafeţele cultivate/numărul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaraţie rectificativă în care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.
2. Organul fiscal competent
2.1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.
2.2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;
- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
3. Modul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora.
Declaraţia cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate pe raza căreia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.
Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor completa la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăşurată. În situaţia în care tabelele de la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul "Anexa nr. . . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", care se ataşează la declaraţie.
Exemplu: În cazul unui contribuabil/unei asocieri fără personalitate juridică care deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în 7 localităţi, se completează câte un tabel de la secţiunea "Date pentru stabilirea venitului impozabil" pentru fiecare localitate, respectiv se completează formularul 221 şi două anexe (numerotate 1, 2), iar în formularul 221 se va face menţiunea "Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta declaraţie".
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Nu se va depune formularul anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Datele necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.
II. Completarea declaraţiei
1. Perioada de raportare
În rubrica Anul se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2014).
2. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică"
În caseta Cod de identificare fiscală - se completează după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta:
- codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual;
- codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
În rubricile Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, numele şi prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.
3. Secţiunea II "Date privind activitatea desfăşurată"
Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică.
Căsuţa "Individual" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.
Căsuţa "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Număr asociaţi - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.
Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Contractul de asociere - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
4. Secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil"
Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate.
Activitatea desfăşurată pe raza localităţii . . . . din judeţul . . . . - se înscrie denumirea localităţii pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine, precum şi judeţul pe raza căruia se află localitatea.
Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile - contribuabilii, persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică, care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile corespunzătoare localităţii în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de organul fiscal, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de albine declarate de contribuabil, pe fiecare localitate, în ordinea enumerată de acesta în declaraţie.
De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 localităţi: 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în localitatea B şi 3,35 ha în localitatea C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A şi localitatea C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de către organul fiscal, potrivit opţiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii C.
Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 73 din Codul fiscal, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit, este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie şi Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
4.1. Tabelul "Produse vegetale
Col. 2 Total suprafaţă - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate.
4.2. Tabelul "Animale
Col. 2 Număr total capete animale/familii de albine - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute, pe fiecare localitate.
ATENŢIE:
Suprafeţele destinate producţiei vegetale/capete de animale/familiile de albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari ori de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
5. Secţiunea IV "Date privind asociaţii şi cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii"
Secţiunea se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
col. 1 Nume şi prenume asociat - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.
col. 2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
col. 3 Domiciliul - se completează adresa domiciliului fiscal.
col. 4 Cota de distribuire din venitul impozabil al asocierii - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.
6. Secţiunea V "Date de identificare a împuternicitului/responsabilului asocierii"
Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.
În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secţiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.
În caseta Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În rubrica Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului ori numele şi prenumele asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere.
h) Denumire: «Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (formularul 221)»
1. Cod: 14.13.01.13/9
2. Format: A4/t4
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
5. Se difuzează gratuit.
6. Se utilizează la declararea suprafeţelor destinate producţiei vegetale şi/sau animalelor/familiilor de albine deţinute, pentru fiecare localitate pe raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă impusă pe bază de norme de venit.
7. Se întocmeşte în două exemplare de către:
- persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole în mod individual sau de împuterniciţii fiscali ai acestora;
- responsabilul asocierii, în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
8. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la contribuabil.
9. Se arhivează la dosarul contribuabilului/asocierii.

+ Punere în aplicare prin Lege 168/2013 :

Art. V. - (1) Contribuabilul care desfăşoară în perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, are obligaţia de a depune o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa la declaraţia depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Obligaţiile fiscale se stabilesc pe baza limitelor şi normelor de venit prevăzute în prezenta lege.
(2) În anul 2013, contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică şi următoarele reguli:
a) în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au depus/nu au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor depune o nouă declaraţie/declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013;
b) în cazul celor care depun declaraţia după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013. Nu se consideră depuse cu întârziere declaraţiile care sunt depuse până la data de 25 iunie 2013 inclusiv;
c) modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligaţiilor fiscale.

(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.
(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

(4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.


+ Punere în aplicare Art. 71. - prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1491. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, stabilite pe baza normelor de venit, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. VII titlul III din Codul fiscal, indiferent de forma de organizare a activităţii. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă.
1492. Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. 71 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.
1493. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie.
A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
În cadrul grupei de produse vegetale - leguminoase pentru boabe se cuprind:
a) mazăre pentru boabe;
b) fasole pentru boabe;
c) bob;
d) linte;
e) năut;
f) lupin.
B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează:
1. vaci şi bivoliţe:
- Vaci - femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată;
- Bivoliţe - femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată;
2. ovine şi caprine:
- Oi - femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată;
- Capre - femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată;
3. porci pentru îngrăşat - porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducţie;
4. albine - familii de albine;
5. păsări de curte - totalitatea păsărilor din speciile găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe.
1494. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective.
Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb); primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează, pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha, astfel:
Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.002 lei
Impozit = 44.002 lei x 16% = 7.040,32 lei
Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete.
Pentru primele două capete nu se impozitează. Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei
Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei
Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete.
Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei
Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei
1495. Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare, precum şi produsele de origine animală: lapte, lână, ouă, piei crude, carne în viu şi carcasă, miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie, precum şi altele asemenea.
Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală.
Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale, a animalelor şi a produselor de origine animală, în stare naturală.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.
În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei, pomi şi vie, suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi.
Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, în conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal, include şi venitul realizat din:
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1493 lit. B);
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. 1493 lit. B). Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1493 lit. B).
Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârstă, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă.
1496. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă.
1497. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit, în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. 72 din Codul fiscal.
1498. În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii, nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012.
Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013.
1499. Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.
În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute.

 

Venituri neimpozabile

 

Art. 72. - (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:
a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;
b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente».
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetale Suprafaţă
Cereale până la 2 ha
Plante oleaginoase până la 2 ha
Cartof până la 2 ha
Sfeclă de zahăr până la 2 ha
Tutun până la 1 ha
Hamei pe rod până la 2 ha
Legume în câmp până la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha
Pomi pe rod până la 1,5 ha
Vie pe rod până la 1 ha
Arbuşti fructiferi până la 1 ha
Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha
Animale Nr. capete/nr. de familii de albine
Vaci până la 2
Bivoliţe până la 2
Oi până la 50
Capre până la 25
Porci pentru îngrăşat până la 6
Albine până la 75 de familii
Păsări de curte până la 100

___________
Pus în aplicare prin Metodologie din 23/04/2014 începând cu 30.04.2014.
Pus în aplicare prin Metodologie din 23/04/2014 începând cu 30.04.2014.
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) nu generează venit impozabil.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013 începând cu 01.01.2014.

 

+ Punere în aplicare Art. 72. - prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
14910. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:
- produse culese din flora sălbatică, altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
- produse capturate din fauna sălbatică, altele decât cele care generează venituri din activităţi independente.
14911. Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul fiscal:
a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
b) contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV al titlului III din Codul fiscal;
c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. 14912. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere.

 

Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

 

Art. 73. - (1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele prevăzute la art. 72 alin. (2).
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013 începând cu 01.01.2014.

(3) Abrogat prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013 începând cu 01.01.2014.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

(5) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.06.2013.

 

+ Punere în aplicare Art. 73. - prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
14912. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine), deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
14913. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

 

Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

 

Art. 74. - (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.


+ Punere în aplicare prin Ordin 52/2012 :

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit" cod 14.13.01.13/9
I. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor completa la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăşurată. În situaţia în care tabelele de la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul "Anexa nr. . . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", care se ataşează la declaraţie.
Veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal):

Produse vegetale Suprafaţă
Cereale până la 2 ha
Plante oleaginoase până la 2 ha
Cartof până la 2 ha
Sfeclă de zahăr până la 2 ha
Tutun până la 1 ha
Hamei pe rod până la 2 ha
Legume în câmp până la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha
Pomi pe rod până la 1,5 ha
Vie pe rod până la 1 ha
Arbuşti fructiferi până la 1 ha
Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha
Animale Nr. capete/nr. de familii de albine
Vaci până la 2
Bivoliţe până la 2
Oi până la 50
Capre până la 25
Porci pentru îngrăşat până la 6
Albine până la 75 de familii
Păsări de curte până la 100

 

În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.
ATENŢIE:
În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.
Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activităţi independente" de la titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal.
Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
Declaraţia nu se depune pentru:
- persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
- contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV "Venituri din cedarea folosinţei bunurilor" de la titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal;
- contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. 14912 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, date în aplicarea art. 73 din Codul fiscal. Suprafeţele de teren/Animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
- contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv;
- persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
1. Termenul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:
- până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.
ATENŢIE:
În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.
În cazul în care declaraţia depusă nu reflectă suprafeţele cultivate/numărul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaraţie rectificativă în care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.
2. Organul fiscal competent
2.1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.
2.2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;
- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
3. Modul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora.
Declaraţia cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate pe raza căreia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.
Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor completa la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăşurată. În situaţia în care tabelele de la secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul "Anexa nr. . . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", care se ataşează la declaraţie.
Exemplu: În cazul unui contribuabil/unei asocieri fără personalitate juridică care deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în 7 localităţi, se completează câte un tabel de la secţiunea "Date pentru stabilirea venitului impozabil" pentru fiecare localitate, respectiv se completează formularul 221 şi două anexe (numerotate 1, 2), iar în formularul 221 se va face menţiunea "Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta declaraţie".
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Nu se va depune formularul anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Datele necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.
II. Completarea declaraţiei
1. Perioada de raportare
În rubrica Anul se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2014).
2. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică"
În caseta Cod de identificare fiscală - se completează după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta:
- codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual;
- codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
În rubricile Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, numele şi prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.
3. Secţiunea II "Date privind activitatea desfăşurată"
Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică.
Căsuţa "Individual" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.
Căsuţa "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Număr asociaţi - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.
Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Contractul de asociere - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
4. Secţiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil"
Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate.
Activitatea desfăşurată pe raza localităţii . . . . din judeţul . . . . - se înscrie denumirea localităţii pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine, precum şi judeţul pe raza căruia se află localitatea.
Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile - contribuabilii, persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică, care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile corespunzătoare localităţii în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de organul fiscal, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de albine declarate de contribuabil, pe fiecare localitate, în ordinea enumerată de acesta în declaraţie.
De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 localităţi: 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în localitatea B şi 3,35 ha în localitatea C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A şi localitatea C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de către organul fiscal, potrivit opţiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii C.
Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 73 din Codul fiscal, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit, este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie şi Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
4.1. Tabelul "Produse vegetale
Col. 2 Total suprafaţă - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate.
4.2. Tabelul "Animale
Col. 2 Număr total capete animale/familii de albine - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute, pe fiecare localitate.
ATENŢIE:
Suprafeţele destinate producţiei vegetale/capete de animale/familiile de albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari ori de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
5. Secţiunea IV "Date privind asociaţii şi cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii"
Secţiunea se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
col. 1 Nume şi prenume asociat - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.
col. 2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
col. 3 Domiciliul - se completează adresa domiciliului fiscal.
col. 4 Cota de distribuire din venitul impozabil al asocierii - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.
6. Secţiunea V "Date de identificare a împuternicitului/responsabilului asocierii"
Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.
În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secţiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.
În caseta Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În rubrica Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului ori numele şi prenumele asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere.
h) Denumire: «Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (formularul 221)»
1. Cod: 14.13.01.13/9
2. Format: A4/t4
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
5. Se difuzează gratuit.
6. Se utilizează la declararea suprafeţelor destinate producţiei vegetale şi/sau animalelor/familiilor de albine deţinute, pentru fiecare localitate pe raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă impusă pe bază de norme de venit.
7. Se întocmeşte în două exemplare de către:
- persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole în mod individual sau de împuterniciţii fiscali ai acestora;
- responsabilul asocierii, în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
8. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la contribuabil.
9. Se arhivează la dosarul contribuabilului/asocierii.

+ Punere în aplicare prin Lege 168/2013 :

Art. V. - (1) Contribuabilul care desfăşoară în perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, are obligaţia de a depune o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa la declaraţia depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Obligaţiile fiscale se stabilesc pe baza limitelor şi normelor de venit prevăzute în prezenta lege.
(2) În anul 2013, contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică şi următoarele reguli:
a) în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au depus/nu au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor depune o nouă declaraţie/declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013;
b) în cazul celor care depun declaraţia după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013. Nu se consideră depuse cu întârziere declaraţiile care sunt depuse până la data de 25 iunie 2013 inclusiv;
c) modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligaţiilor fiscale.

(21) Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2). Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a «Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit».
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 72.
(4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
___________
Litera a) a fost introdusă prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.
___________
Litera b) a fost introdusă prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.


+ Punere în aplicare Art. 74. - prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
14914. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual, cât şi într-o formă de asociere, în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual.
Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs, până la data de 25 mai a anului respectiv, în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine.
În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai.
14915. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.
14916. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

___________
CAPITOLUL VII a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

 

CAPITOLUL VIII
  Venituri din premii şi din jocuri de noroc

 

Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

 

Art. 75. - (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013 începând cu 01.01.2014.

(11) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013 începând cu 01.01.2014.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

___________
Art. 75. a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

 

+ Punere în aplicare Art. 75. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
150. În această categorie se cuprind venituri în bani şi/sau în natură, ca de exemplu:
- venituri sub formă de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultură, ştiinţă şi artă la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naţionale sau internaţionale, concursuri pe meserii sau profesii;
- venituri sub formă de premii în bani şi/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti prevăzuţi în legislaţia în materie, pentru rezultatele obţinute la competiţii sportive interne şi internaţionale, altele decât:
a) veniturile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) veniturile plătite de entitatea cu care aceştia au relaţii generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III al titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- venituri sub formă de premii obţinute urmare practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin publicitate, potrivi legii.
- venituri impozabile obţinute din jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, potrivit legii.
Prin câştiguri de tip jack-pot se înţelege câştigurile acordate aleatoriu, prin intermediul maşinilor mecanice sau electronice cu câştiguri, din sumele rezultate ca urmare a adiţionării separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatării acestor mijloace de joc, în scopul acordării unor câştiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul respectiv.
Adiţionarea sumelor din care se acordă câştigurile de tip jack-pot se realizează în cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel puţin două maşini mecanice sau electronice cu câştiguri, evidenţierea acumulării putând fi realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului uneia sau mai multor mijloace de joc interconectate în sistem.
Organizatorii activităţii de exploatare a maşinilor mecanice sau electronice cu câştiguri au obligaţia de a evidenţia distinct câştigurile de tip jack-pot acordate.
1501. În scopul delimitării veniturilor din premii de veniturile din jocuri de noroc, sunt considerate câştiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participanţilor la joc de către orice persoană juridică autorizată să exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislaţiei în materie.

 

Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc

 

Art. 76. - Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.

___________
Art. 76. - a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2004 începând cu 04.06.2005.

 

Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

 

Art. 77. - (1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net. Venitul net se calculează la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 începând cu 01.07.2010.

(3) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine plătitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;
b) pentru câştigurile din jocuri de noroc, de la acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

___________
Art. 77. - a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2004 începând cu 04.06.2005.

 

+ Punere în aplicare Art. 77. - prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
151. Plătitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligaţi să organizeze evidenţa astfel încât să poată determina câştigul realizat de fiecare persoană fizică şi să reţină impozitul datorat aferent acestuia.
În situaţia în care în cursul aceleiaşi zile aceeaşi persoană fizică efectuează mai multe operaţiuni care generează câştiguri la jocuri de tip cazino, de la acelaşi organizator, atunci organizatorul are obligaţia să recalculeze impozitul stabilit anterior astfel:
- se însumează câştigurile realizate;
- se diminuează nivelul astfel stabilit cu suma reprezentând venitul neimpozabil de 600 lei/zi;
- la baza impozabilă astfel determinată se aplică cotele de impozit prevăzute la art. 77 alin. (2), determinându-se astfel impozitul datorat;
- din impozitul datorat se deduce impozitul calculat şi reţinut anterior rezultând impozitul datorat recalculat la sfârşitul zilei.

 

CAPITOLUL VIII1
  Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 55. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

Art. 771. - (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:
a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:
- 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:
- 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1512. Definirea unor termeni:
a) prin contribuabil, în sensul art. 771 din Codul fiscal, se înţelege persoana fizică căreia îi revine obligaţia de plată a impozitului.
În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmiţătorul în cazul contractului de întreţinere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzacţie etc., cu exceptia transferului prin donaţie.
În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toţi copermutanţii, coschimbaşii, cu excepţia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situaţie în care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.
În cazul transferului dreptului de proprietate prin donaţie, calitatea de contribuabil revine donatarului.
Contribuabil este şi persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.
În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauză de moarte, prin succesiune legală sau testamentară, calitatea de contribuabil revine moştenitorilor legali sau testamentari, precum şi legatarilor cu titlu particular;
b) prin construcţii de orice fel se înţelege:
- construcţii cu destinaţia de locuinţă;
- construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale;
- construcţii industriale, hale de producţie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcări;
- orice construcţie sau amenajare subterană ori supraterană cu caracter permanent, pentru a cărei edificare este necesară autorizaţia de construcţie în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) prin terenul aferent construcţiilor se înţelege terenuri-curţi, construcţii şi anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic - numărul cadastral - sau care constituie un singur corp funciar;
d) prin terenuri de orice fel, fără construcţii, se înţelege terenurile situate în intravilan sau extravilan, indiferent de categoria de folosinţă, cum ar fi: curţi, grădini, arabil, păşune, fâneaţă, forestier, vii, livezi şi altele asemenea pe care nu sunt amplasate construcţii şi nu pot fi încadrate în categoria terenurilor aferente construcţiilor în înţelesul lit. c);
e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se înţelege înstrăinarea, prin acte juridice între vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizează acest transfer: vânzare-cumpărare, donaţie, rentă viageră, întreţinere, schimb, dare în plată, tranzacţie, aport la capitalul social, inclusiv în cazul când transferul se realizează în baza unei hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea;
e1) nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a dobândirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii.
f) data de la care începe să curgă termenul este data dobândirii, iar calculul termenului se face în condiţiile dreptului comun.
Termenul în raport cu care se calculează data dobândirii este:
- pentru construcţiile noi şi terenul aferent acestora, termenul curge de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, în condiţiile prevăzute de lege;
- pentru constructiile neterminate şi terenul aferent acestora, termenul se calculează de la data dobândirii dreptului de proprietate sau dezmembrămintelor sale asupra terenului;
g) data dobândirii se consideră:
- pentru imobilele dobândite prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii este considerată data validării, prin hotărârea comisiei judeţene de aplicare a legilor de mai sus, a propunerilor făcute de comisiile locale de aplicare a acestor legi. Numărul şi data hotărârii sunt înscrise în adeverinţele eliberate de comisiile locale fiecărui solicitant îndreptăţit la restituire ori constituire;
- pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate etc. în baza legilor: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, data dobândirii este considerată data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul prefectului, dispoziţia de restituire sau orice alt act administrativ în materie;
- în cazul în care foştii proprietari sau moştenitorii acestora au dobândit dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească, data dobândirii este considerată data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti;
- pentru imobilele dobândite cu titlu de uzucapiune, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, data dobândirii este considerată data la care a început să curgă termenul de uzucapiune;
- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din dezmembrarea, respectiv dezlipirea unui imobil, data dobândirii acestor imobile este data dobândirii imobilului iniţial care a fost supus dezlipirii, respectiv dezmembrării;
- în cazul înstrăinării terenurilor alipite şi ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândit imobilul cu suprafaţa cea mai mare din operaţia de alipire;
- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din alipirea unora dobândite la date diferite, impozitul se va calcula în funcţie de data dobândirii parcelei cu suprafaţa cea mai mare;
- în cazul în care parcelele alipite au suprafeţele egale, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândită ultima parcelă;
- în cazul schimbului, data dobândirii imobilelor care fac obiectul schimbului va fi data la care fiecare copermutant, respectiv coschimbaş, a dobândit proprietatea.

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1513. Nu se datorează impozit la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte acte normative cu caracter reparatoriu.
Este exceptată de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate prin donaţie între rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi. Dovada calităţii de soţ, rudă sau afin se face cu acte de stare civilă.
Înstrăinarea ulterioară a proprietăţilor imobiliare dobândite în condiţiile prevăzute la paragrafele 1 şi 2 va fi supusă impozitării, cu excepţia transmiterii dreptului de proprietate prin donaţie între rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.
Face excepţie de la impunere transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia pentru proprietăţile imobiliare din patrimoniul afacerii definite conform pct. 41*) din normele metodologice date în aplicarea art. 48 din Codul fiscal, acestea fiind incluse în categoriile de venituri pentru care venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă.
În cazul partajului judiciar sau voluntar nu se datorează impozit.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 18 februarie 2005.

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.


+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1514. În cazul procedurii succesorale se aplică următoarele reguli:
a) finalizarea procedurii succesorale are loc la data întocmirii încheierii de finalizare a succesiunii;
b) impozitul datorat va fi achitat de către contribuabil la data întocmirii încheierii finale de către notarul public;
c) în situaţia în care succesiunea legală sau testamentară este dezbătută şi finalizată prin întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, nu se datorează impozit. Nu se datorează impozit nici în situaţia în care, după finalizarea succesiunii, se solicită certificat de moştenitor suplimentar şi se întocmeşte încheierea finală suplimentară înainte de expirarea termenului de 2 ani;
d) în cazul finalizării succesiunii prin întocmirea încheierii finale după expirarea termenului de 2 ani, moştenitorii datorează impozitul de 1% prevăzut în art. 771 alin. (3) din Codul fiscal;
e) în cazul în care succesiunea a fost finalizată prin întocmirea încheierii de finalizare înainte de expirarea termenului de 2 ani şi se solicită certificat de moştenitor suplimentar după expirarea termenului de 2 ani, calculat de la data decesului autorului succesiunii, moştenitorii datorează impozit în condiţiile art. 771 alin. (3) din Codul fiscal numai pentru proprietăţile imobiliare ce se vor declara şi menţiona în încheierea finală suplimentară;
f) în cazul succesiunilor vacante şi a partajului succesoral nu se datorează impozit;
g) impozitul se calculează şi se încasează la valoarea proprietăţilor imobiliare cuprinse în masa succesorală.
Masa succesorală, din punct de vedere fiscal şi în condiţiile art. 771 alin. (1) şi (3) din Codul fiscal, cuprinde numai activul net imobiliar. În scop fiscal, prin activul net imobiliar se înţelege valoarea proprietăţilor imobiliare după deducerea pasivului succesoral corespunzător acestora. În pasivul succesiunii se includ obligaţiile certe şi lichide dovedite prin acte autentice şi/sau executorii, precum şi cheltuielile de înmormântare până la concurenţa sumei de 1.000 lei, care nu trebuie dovedite cu înscrisuri.
În cazul în care în activul succesoral se cuprind şi bunuri mobile, drepturi de creanţă, acţiuni, certificate de acţionar etc., se va stabili proporţia valorii proprietăţilor imobiliare din totalul activului succesoral, iar pasivul succesoral se va deduce din valoarea bunurilor mobile, respectiv imobile, proporţional cu cota ce revine fiecăreia din categoriile de bunuri mobile sau imobile.
După deducerea pasivului succesoral corespunzător bunurilor imobile, din valoarea acestora se determină activul net imobiliar reprezentând baza impozabilă;
h) în cazul în care procedura succesorală se finalizează prin hotărâre judecătorească, se aplică dispoziţiile pct. 1517 paragraful 6 din prezentele norme metodologice.

(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 110/2006 începând cu 31.12.2007.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1515. La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prevăzut la art. 771 alin. (1) şi (3) din Codul fiscal se calculează la valoarea declarată de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este mai mică decât valoarea orientativă stabilită prin expertizele întocmite de camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la această din urmă valoare.
În cazul proprietăţilor imobiliare transferate cu titlu de aport la capitalul social, valoarea la care se va stabili impozitul este aceea din actul prin care s-a realizat aducerea bunului imobil ca aport în natură la capitalul social, astfel:
- în cazul în care legislaţia în materie impune întocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu mai puţin de valoarea rezultată din expertiza de evaluare;
- în cazul în care legislaţia în materie nu impune întocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu mai puţin de valoarea stabilită în condiţiile art. 771 alin. (4) din Codul fiscal.
La constituirea sau transmiterea dezmembrămintelor dreptului de proprietate, impozitul se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. Aceeaşi valoare se va stabili şi la stingerea pe cale convenţională sau prin consimţământul titularului a acestor dezmembrăminte.
La transmiterea nudei proprietăţi, impozitul se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertizele camerei notarilor publici.
Pentru construcţiile neterminate, la înstrăinarea acestora, valoarea se va stabili pe baza unui raport de expertiză, care va cuprinde valoarea construcţiei neterminate la care se adaugă valoarea terenului aferent declarată de părţi, dar nu mai puţin decât valoarea stabilită pentru teren prin expertizele camerei notarilor publici. Raportul de expertiză va fi întocmit pe cheltuiala contribuabilului de un expert autorizat în condiţiile legii.
La schimb imobiliar, impozitul se calculează la valoarea fiecăreia din proprietăţile imobiliare transmise.
În cazul schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, impozitul se calculează la valoarea bunului imobil, calitatea de contribuabil fiind a persoanei fizice care transmite proprietatea imobiliară.

(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 01.01.2010.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1516. Expertizele privind valoarea de circulaţie a proprietăţilor imobiliare vor fi comunicate direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi utilizate începând cu data de întâi a lunii următoare primirii acestora.

(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanţă de urgenţă nr. 106/2007 începând cu 01.01.2008.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :

Norme metodologice:
1517. Impozitul se va calcula şi se va încasa de către notarul public, pe chitanţă sau bon fiscal, anterior autentificării actului sau semnării încheierii de finalizare a procedurii succesorale.
Impozitul poate fi plătit de către contribuabil fie în numerar, la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar, într-un cont al biroului notarial. În cazul plăţii impozitului prin virament bancar, dovada achitării se face cu ordinul de plată.
Documentul de plată a impozitului de către contribuabil se va menţiona în încheierea de autentificare, respectiv în încheierea de finalizare a procedurii succesorale şi în certificatul de moştenitor.
Modelul chitanţelor ce vor fi utilizate de către notarii publici la încasarea impozitului se va stabili şi se va tipări de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
În îndeplinirea obligaţiei ce le revine, registratorii de carte funciară vor verifica dacă în cuprinsul actului notarial sunt menţionate documentele de plată a impozitului, prevăzute la paragrafele 1-3.
Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competenţă teritorială a instanţei de fond hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. În situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit în termenul legal documentaţia prevăzută de lege, organul fiscal poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentaţiei prezentate de acesta. În situaţia în care la primirea documentaţiei transmise de instanţele judecătoreşti constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.
Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilită potrivit hotărârii judecătoreşti sau documentaţiei aferente hotărârii, în situaţia în care acestea includ valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii, respectiv expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului.
În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii sau în documentaţia aferentă hotărârii nu este cuprinsă expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili în condiţiile pct. 1516 din prezentele norme metodologice.
În cazul transferurilor prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, contribuabilul are sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, în termen de 10 de zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.
În cazul în care se solicită intabularea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, în temeiul hotărârii judecătoreşti, registratorii de carte funciară vor verifica existenţa deciziei de impunere emise de organul fiscal competent şi dovada achitării impozitului.
În cazul transferurilor prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului.

(7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3) se distribuie astfel:
a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 651. din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2009 începând cu 14.05.2010.

(8) Procedura de calculare, încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. (1) şi (3), precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

___________
Pus în aplicare prin Procedură din 17/11/2008 începând cu 24.11.2008.
Art. 771. a fost derogat prin alineatul (5) din Ordonanţă de urgenţă nr. 74/2007 începând cu 18.04.2008.
Art. 771. a fost modificat prin punctul 55. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

+ Punere în aplicare Art. 771. prin Ordin 1357/2007 :ANEXA Nr. I.A*)

*) Anexa nr. I.A este reprodusă în facsimil.

 

  208
Număr de operator de date
cu caracter personal - 1067
DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL Ministerul Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
SIGLĂ

 

         
         
    Semestrul [ ] Anul [ ][ ][ ][ ] Declaraţie rectificativă [ ]
        Se completează cu X
        în cazul declaraţiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE NOTARULUI PUBLIC    
         
  Denumire/Nume, prenume   Cod de identificare fiscală

 

                                     
             
                                     

 

                                 
  A
D
R
E
S
A
Judeţ Sector Localitate  
       
  Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
             
  Cod poştal   Telefon   Fax   E-mail  
         
         

 

   
  B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
  - lei -

 

                     
  Nr. crt. Părţile contractante Valoarea înscrisă în documentul de transfer Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
  Beneficiar de venit Cealaltă parte contractantă Total, din care: La bugetul de stat La bugetul unităţilor administrativ- teritoriale La bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  Nume, Prenume CNP/NIF Nume, Prenume/ Denumire Cod de identificare fiscală
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     

 

   
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

     
  Nume, prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi ştampila
  Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

         
  Loc rezervat organului fiscal   Nr. înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Cod 14.13.01.13/10i    
       
  SIGLĂ Ministerul Economiei şi Finanţelor  
  Număr de operator de date cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   Nr. înregistrare . . . . . . . . . . . .
  caracter personal - 1067 Administraţia Finanţelor Publice   Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   
  DECIZIE DE IMPUNERE
privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
pe anul . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  Către:
  Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Domiciliul: Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . Bloc . . . Sc. . . . Ap. . . . Et. . . .
  Judeţul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod poştal . . . . . . . . . . . .
  Adresa proprietăţii înstrăinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  În baza hotărârii judecătoreşti nr. . . . . . pronunţată în şedinţa din data . . . . . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . . . . . . în dosarul nr. . . . . . . rămasă definitivă şi irevocabilă ca urmare a . . . . . . . . *), în conformitate cu dispoziţiile art. 771) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, după cum urmează:
   
  Determinarea impozitului datorat
  - lei -

 

           
  Denumire indicator Decizie anterioară Decizie curentă
  1. Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal    
  2. Impozit datorat    
  3. Diferenţe de impozit conform art. 88 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată a. constatate în plus  
  b. constatate în minus  

 

   
  Impozitul în sumă de . . . . . . . . . . . . . . . . lei se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei.
  Pentru impozitul neachitat până la termenul arătat mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.
  Diferenţa de impozit constatată în plus (rd. 3a) în sumă de . . . . . . . . . . . . . . . lei se plăteşte în funcţie de data primirii prezentei, astfel:
  - până la data de 5 a lunii următoare, când data primirii este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună;
  - până la data de 20 a lunii următoare, când data primirii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
  Diferenţa constatată în minus (rd. 3b) în sumă de . . . . . . . . . . . . . . lei se compensează cu obligaţiile neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferenţa se restituie conform prevederilor legale în vigoare împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

 

           
    Funcţia Nume şi prenume Data Semnătura
  Aprobat        
  Verificat        
  Întocmit        

 

     
   
    Am primit un exemplar,
    Semnătură contribuabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
    Data . . . . /. . . . /. . . . . . . . . . sau
    Nr. şi data continuării de primire: . . . . . . . . . . . . . . . .
  *) Se va menţiona fie hotărârea judecătorească urmare căreia hotărârea de fond a rămas definitivă şi irevocabilă, fie că a rămas definitivă şi irevocabilă pentru unul din cazurile reglementate de art. 377, alin. 2, pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă.
   
  Cod 14.13.01.13/10i

 

 ANEXA Nr. IB
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 208
"Declaraţie informativă privind
impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare
din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i
Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
Declaraţia se depune după cum urmează:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
- ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior (prin completarea unei declaraţii rectificative), situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală a notarului public;
- copia se păstrează de către notarul public.
Declaraţia va cuprinde tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate imobiliară supuse impozitării potrivit legii.
Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de exemplarul listat pe hârtie al declaraţiei pentru unitatea fiscală, semnat şi ştampilat, potrivit legii.
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE NOTARULUI PUBLIC
Adresa - se înscrie adresa sediului activităţii sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală a notarului public.
Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".
B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
Col. 1 "Nume, Prenume" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 "CNP/NIF" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 3 "Nume, Prenume/Denumire" - se completează pentru fiecare persoană contractantă căreia i se transferă dreptul de proprietate, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (sau a altor entităţi), după caz.
Col. 4. "Cod de identificare fiscală" - se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică (sau altă entitate) contractantă, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate, înscriindu-se codul de identificare fiscală.
Col. 5. "Valoarea înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), conform legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.
Col. 6-9. "Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" - se înscriu suma totală reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, calculat şi încasat de notarul public, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit, precum şi distribuţia acestuia potrivit art. 771 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA Nr. IIA
PROCEDURA
privind declararea şi plata impozitului pe veniturile din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declară de către aceştia lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat şi încasat, conform legii.
Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
Declararea impozitului datorat la bugetul de stat se face prin completarea formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 80/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", poziţia "Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal".
Completarea rubricii B "Date privind creanţa fiscală" din formular se face după cum urmează:
Col. "Denumire creanţă fiscală": se înscrie denumirea obligaţiei de plată, conform nomenclatorului, datorată în perioada de raportare.
Col. "Suma":
Rd. 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, datorat la bugetul de stat, calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 771 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Rd. 3 "Suma de plată": se înscrie suma de la rd. 1.
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală a notarului public, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 80/2007.
2. Notarii publici au obligaţia să depună semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
Declaraţia se completează şi se depune conform instrucţiunilor pevăzute în anexa nr. IB.
Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www.mfinante.ro.
ANEXA Nr. IIB
PROCEDURA
privind emiterea Deciziei de impunere privind veniturile din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
În situaţia în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se efectuează prin hotărâre judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal competent pe baza informaţiilor transmise de instanţele judecătoreşti.
Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se înţelege:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal din raza de competenţă teritorială a instanţei de fond hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. Organul fiscal din raza de competenţă teritorială a instanţei de fond transmite hotărârea şi documentaţia aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat.
În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei, organul fiscal competent stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi emite Decizia de impunere privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.
Decizia de impunere se emite în două exemplare:
- un exemplar se transmite prin poştă cu confirmare de primire sau se înmânează contribuabilului sub semnătură;
- un exemplar se arhivează la dosarul contribuabilului.
Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil determinat pe baza informaţiilor transmise de instanţele judecătoreşti. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii.
ANEXA Nr. III
PROCEDURA
privind distribuirea impozitului stabilit pe venitul din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
PARTEA I Procedura privind distribuirea impozitului pe venituri din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal încasate
prin birourile notarilor publici
1. Până la data de 25 a fiecărei luni, notarii publici efectuează plata impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, încasat în luna precedentă, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite astfel:
a) un ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează cota de 40% cuvenită bugetului de stat în contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" deschis la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora birourile notarilor publici sunt înregistrate fiscal. Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabililor;
b) un ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează cota de 10% cuvenită Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" (cod IBAN RO05TREZ7005025XXX000917), cod de identificare fiscală 9051601, deschis pe numele acestei instituţii la Activitatea Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
c) ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite distinct la nivelul fiecărui judeţ, prin care virează cota de 50% cuvenită tuturor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului şi, respectiv, un ordin de plată pentru bugetul local al municipiului Bucureşti.
2. În scopul achitării sumelor prevăzute la pct. 1 lit. c), notarii publici procedează astfel:
(1) Sumele cuvenite tuturor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de pe teritoriul unui judeţ se virează pe baza unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 50.33.01 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare încasat prin notarii publici" deschis la unităţile Trezoreriei Statului ale municipiilor reşedinţă de judeţ. În cazul plăţilor de efectuat pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de pe teritoriul judeţului Ilfov, contul 50.33.01 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare încasat prin notarii publici" se deschide la Activitatea Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Ilfov.
În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Beneficiar" se va completa "bugete locale", iar în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
(2) Cota de 50% din impozitul pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare situate pe teritoriul municipiului Bucureşti se virează în contul de venituri al bugetului local al municipiului Bucureşti 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" (cod IBAN RO98TREZ70021030218XXXXX) deschis la Activitatea Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Beneficiar" se va completa "Primăria Municipiului Bucureşti", iar în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al acesteia: 4267117.
(3) Codurile IBAN aferente conturilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. III.1.
3.
(1) În prima zi lucrătoare de la depunerea spre decontare a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prevăzute la pct. 2 alin. (1), notarii publici au obligaţia de a transmite unităţilor Trezoreriei Statului din municipiile reşedinţă de judeţ şi, respectiv, Activităţii Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Ilfov, în contul cărora s-au virat sume, prin poştă, cu confirmare de primire, borderoul prevăzut în anexa nr. III.2. Adresele şi codurile poştale aferente unităţilor Trezoreriei Statului din municipiile reşedinţă de judeţ şi Activităţii Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. III.3.
(2) Răspunderea pentru transmiterea borderourilor prevăzute în anexa nr. III.2, la termenul prevăzut la alin. (1), revine exclusiv notarilor publici. Borderourile prevăzute în anexa nr. III.2 nu se întocmesc pentru sumele aferente impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare situate pe teritoriul municipiului Bucureşti.
4. Unităţile Trezoreriei Statului din municipiile reşedinţă de judeţ şi, respectiv, Activitatea Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Ilfov au obligaţia de a vira sumele încasate în contul 50.33.01 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare încasat prin notarii publici" în contul bugetelor locale beneficiare 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea borderourilor prevăzute în anexa nr. III.2.
5. Impozitul pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal încasate prin birourile notarilor publici pot fi achitate şi în numerar, astfel:
- cota de 40% cuvenită bugetului de stat: la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului în raza cărora birourile notarilor publici sunt înregistrate fiscal;
- cota de 10% cuvenită Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: la casieria acestei instituţii;
- cota de 50% cuvenită tuturor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul unui judeţ: la casieria unităţii Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă a judeţului respectiv. În această situaţie, odată cu depunerea numerarului se depune şi borderoul prevăzut în anexa nr. III.2;
- cota de 50% cuvenită bugetului local al municipiului Bucureşti: la casieria Primăriei Municipiului Bucureşti.
PARTEA a II-a Procedura privind distribuirea impozitului pe venituri
din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal realizat prin hotărâri judecătoreşti
1. Plata impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin hotărâri judecătoreşti se efectuează, în numerar sau prin decontare bancară, de către contribuabili în contul 50.33.02 "Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoreşti" deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice care întocmesc decizia de impunere, deschis pe codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
2.
(1) Unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a elibera organelor fiscale copii ale extraselor contului 50.33.02 "Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoreşti".
(2) În termen de două zile lucrătoare de la primirea extraselor de cont, organele fiscale au obligaţia de a transmite unităţilor Trezoreriei Statului "Situaţia privind distribuirea sumelor încasate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoreşti" prevăzută în anexa nr. III.4.
Situaţia prevăzută în anexa nr. III.4 se întocmeşte distinct pentru fiecare sumă încasată în contul 50.33.02 "Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoreşti".
(3) Pe baza Situaţiei privind distribuirea sumelor încasate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoreşti, prevăzută la alin. (2), unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a vira sumele încasate, pe destinaţiile prevăzute de lege, astfel:
a) cota de 40% cuvenită bugetului de stat, în contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal";
b) cota de 10% cuvenită Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" (cod IBAN RO05TREZ7005025XXX000917), cod de identificare fiscală 9051601, deschis pe numele acestei instituţii la Activitatea Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
c) cota de 50% cuvenită bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în contul bugetelor locale beneficiare 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal".
(4) Virarea sumelor prevăzute la alin. (3) se efectuează în două zile lucrătoare de la primirea situaţiei prevăzute în anexa nr. III.4.
Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului întocmite de unităţile Trezoreriei Statului conform prevederilor alin. (3), la rubrica "data debitării" se va înscrie data debitării contului contribuabilului din documentul de plată prin care s-a virat în contul 50.33.02 "Disponibil din sume colectate reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare realizat prin hotărâri judecătoreşti" suma care se distribuie.
ANEXA Nr. III.1
LISTA
codurilor IBAN aferente contului 50.33.01
"Disponibil din sume
colectate pentru bugetele locale reprezentând impozit pe venituri
din transferul proprietăţilor imobiliare încasate prin notarii publici"

Nr. crt. Judeţul Cod IBAN Unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul 50.33.01
1. Alba RO98TREZ002503301X002899 Alba Iulia
2. Arad RO92TREZ021503301X012282 Arad
3. Argeş RO19TREZ046503301X005481 Piteşti
4. Bacău RO68TREZ061503301X004095 Bacău
5. Bihor RO94TREZ076503301X005160 Oradea
6. Bistriţa-Năsăud RO52TREZ101503301X004494 Bistriţa
7. Botoşani RO20TREZ116503301X003596 Botoşani
8. Braşov RO52TREZ131503301X007269 Braşov
9. Brăila RO02TREZ151503301X004587 Brăila
10. Buzău RO66TREZ166503301X004968 Buzău
11. Caraş-Severin RO61TREZ181503301X002226 Reşiţa
12. Călăraşi RO32TREZ201503301X002561 Călăraşi
13. Cluj RO14TREZ216503301X017319 Cluj-Napoca
14. Constanţa RO65TREZ231503301X007749 Constanţa
15. Covasna RO78TREZ256503301X003280 Sfântu Gheorghe
16. Dâmboviţa RO28TREZ271503301X003482 Târgovişte
17. Dolj RO81TREZ291503301X006415 Craiova
18. Galaţi RO81TREZ306503301X006784 Galaţi
19. Giurgiu RO85TREZ321503301X002328 Giurgiu
20. Gorj RO28TREZ336503301X004887 Târgu Jiu
21. Harghita RO14TREZ351503301X002889 Miercurea-Ciuc
22. Hunedoara RO16TREZ366503301X003416 Deva
23. Ialomiţa RO46TREZ391503301X001939 Slobozia
24. Iaşi RO42TREZ406503301X009558 Iaşi
25. Maramureş RO50TREZ436503301X005108 Baia Mare
26. Mehedinţi RO78TREZ461503301X003182 Drobeta-Turnu Severin
27. Mureş RO29TREZ476503301X007149 Târgu Mureş
28. Neamţ RO94TREZ491503301X005281 Piatra-Neamţ
29. Olt RO90TREZ506503301X003588 Slatina
30. Prahova RO15TREZ521503301X005501 Ploieşti
31. Satu Mare RO27TREZ546503301X004542 Satu Mare
32. Sălaj RO04TREZ561503301X003579 Zalău
33. Sibiu RO42TREZ576503301X006465 Sibiu
34. Suceava RO66TREZ591503301X003298 Suceava
35. Teleorman RO87TREZ606503301X003871 Alexandria
36. Timiş RO68TREZ621503301X007783 Timişoara
37. Tulcea RO76TREZ641503301X002699 Tulcea
38. Vaslui RO32TREZ656503301X002599 Vaslui
39. Vâlcea RO22TREZ671503301X004312 Râmnicu Vâlcea
40. Vrancea RO37TREZ691503301X002109 Focşani
41. Ilfov RO62TREZ421503301X003359 Ilfov

ANEXA Nr. III.2
Biroul Notarului Public .....................................................
Localitatea ......................... judeţul/sectorul ......................
Adresa.......................................................................
CIF .........................................................................
Telefon .....................................................................
BORDEROUL
nr. ................./data ......................
privind repartizarea sumei de ...................................,
reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul personal, virată cu OPT
nr. ......................./data ..................
Judeţul ...........................

Nr. crt. Localitatea Nr. chitanţei/ bonului fiscal Impozit total încasat Cota de 50% cuvenită bugetului
0 1 2 3 4

TOTAL impozit virat: x x

L.S. Notar public
NOTA:
Prezentul borderou se va comunica unităţilor Trezoreriei Statului din municipiile reşedinţă de judeţ.
ANEXA Nr. III.3
LISTA
unităţilor Trezoreriei Statului din municipiile reşedinţă de judeţ

Judeţul Municipiul Adresa Cod poştal
Alba Alba Iulia Str. Primăverii nr. 10, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba 510110
Arad Arad Bd. Revoluţiei nr. 79, localitatea Arad, judeţul Arad 310130
Argeş Piteşti Bd. Republicii nr. 118, localitatea Piteşti, judeţul Argeş 110050
Bacău Bacău Str. Dumbrava Roşie nr. 1-3, localitatea Bacău, judeţul Bacău 600045
Bihor Oradea Str. Dimitrie Cantemir nr. 2B, localitatea Oradea, judeţul Bihor 410519
Bistriţa-Năsăud Bistriţa Str. Mihai Eminescu nr. 13, localitatea Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 420041
Botoşani Botoşani Piaţa Revoluţiei nr. 5, localitatea Botoşani, judeţul Botoşani 710236
Brăila Brăila Str. Delfinului nr. 1, localitatea Brăila, judeţul Brăila 810210
Braşov Braşov Str. M. Kogălniceanu nr. 7, localitatea Braşov, judeţul Braşov 500090
Buzău Buzău Str. Unirii nr. 209, localitatea Buzău, judeţul Buzău 120191
Călăraşi Călăraşi Bd. 1 Mai, bl. Parc, localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi 910010
Caraş-Severin Reşiţa Str. Valea Domanului nr. 2, localitatea Reşiţa, judeţul Caraş-Severin 320071
Cluj Cluj-Napoca Str. Regele Ferdinand nr. 8, localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj 400110
Constanţa Constanţa Str. Mircea cel Bătrân nr. 96, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa 900664
Covasna Sfântu Gheorghe Str. Jozef Bem nr. 9, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 520023
Dâmboviţa Târgovişte Str. Calea Domnească nr. 166, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 130008
Dolj Craiova Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, localitatea Craiova, judeţul Dolj 200761
Galaţi Galaţi Str. Brăilei nr. 33, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi 800076
Giurgiu Giurgiu Şos. Bucureşti nr. 12, localitatea Giurgiu, judeţul Giurgiu 080045
Gorj Târgu Jiu Str. Siretului nr. 6, localitatea Târgu Jiu, judeţul Gorj 210190
Harghita Miercurea-Ciuc Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 20, localitatea Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita 530223
Hunedoara Deva Str. Avram Iancu, bl. H3, parter, localitatea Deva, judeţul Hunedoara 330025
Ialomiţa Slobozia Str. Matei Basarab nr. 14, localitatea Slobozia, judeţul Iamomiţa 920031
Iaşi Iaşi Str. Anastasie Panu nr. 26, localitatea Iaşi, judeţul Iaşi 700020
Ilfov Ilfov Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 3, Bucureşti 030507
Maramureş Baia Mare Aleea Serelor nr. 2A, localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş 430233
Mehedinţi Drobeta-Turnu Severin Piaţa Negru nr. 1, localitatea Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 220234
Mureş Târgu Mureş Str. Gheorghe Doja nr. 1-3, localitatea Târgu Mureş, judeţul Mureş 540015
Neamţ Piatra-Neamţ Bd. Traian nr. 19 bis, localitatea Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ 610137
Olt Slatina Str. Nicolae Titulescu nr. 45, localitatea Slatina, judeţul Olt 230100
Prahova Ploieşti Str. Aurel Vlaicu nr. 22, localitatea Ploieşti, judeţul Prahova 100023
Sălaj Zalău Str. 22 Decembrie 1989 nr. 2, localitatea Zalău, judeţul Sălaj 450041
Satu Mare Satu Mare Piaţa Romana nr. 3-5, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare 440012
Sibiu Sibiu Str. Calea Dumbrăvii nr. 28-32, localitatea Sibiu, judeţul Sibiu 550324
Suceava Suceava Str. Vasile Bumbac nr. 7, localitatea Suceava, judeţul Suceava 720003
Teleorman Alexandria Str. Dunării nr. 188, localitatea Alexandria, judeţul Teleorman 140046
Timiş Timişoara Calea Buziaşului nr. 11A, localitatea Timişoara, judeţul Timiş 300699
Tulcea Tulcea Str. 14 Noiembrie nr. 3, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea 820009
Vâlcea Râmnicu Vâlcea Bd. Tudor Vladimirescu nr. 18, localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 240152
Vaslui Vaslui Str. Ştefan cel Mare nr. 56, localitatea Vaslui, judeţul Vaslui 730171
Vrancea Focşani Bd. Independenţei nr. 24, localitatea Focşani, judeţul Vrancea 620112

ANEXA Nr. III.4
Administraţia Finanţelor Publice ............................
Judeţul......................................................
SITUAŢIA
privind repartizarea sumei de ................., reprezentând impozit
pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal obţinute prin hotărâri judecătoreşti, încasată cu OPT
nr. ...................../data..................

Nr. crt. Suma totală încasată Distribuirea sumei
Bugetul de stat
(40%) Bugetul ANCPI
(10%) Total bugete locale Din care:
Unitatea administrativ- teritorială Suma
0 1 2 3 4 5 6

Întocmit, Conducătorul unităţii fiscale,
.............................

ANEXA Nr. IV
CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,
modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularelor
prevăzute la art. 1 alin. (1)
Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i
1. Denumire: Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
2. Cod: 14.13.01.13/10i.
3. Format: A4/t1.
4. U/M: seturi.
5. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.
6. Se utilizează la: declararea impozitului încasat, pentru fiecare beneficiar de venit.
7. Se întocmeşte în: două exemplare, de notarul public care autentifică actele translative ale dreptului de proprietate.
8. Circulă:
- originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală a notarului public;
- copia la notarul public.
9. Se arhivează: la dosarul fiscal al notarului public.
Decizie de impunere privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10
1. Denumire: Decizie de impunere privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
2. Cod: 14.13.02.13/10.
3. Format: A4/t1.
4. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
5. Se difuzează: gratuit.
6. Se utilizează: la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în situaţia în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin hotărâre judecătorească.
7. Se întocmeşte în: două exemplare, de către organul fiscal competent, după cum urmează:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
8. Circulă:
- un exemplar la organul fiscal competent;
- un exemplar la contribuabil.
9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

Rectificarea impozitului

___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 56. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

Art. 772. - În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 771 alin. (1) şi (3), notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. 771 alin. (1) şi (3), în vederea încasării impozitului. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. 771 alin. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care, cu intenţie, nu şi-a îndeplinit această obligaţie.
___________
Art. 772. a fost modificat prin punctul 56. din Lege nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare

Art. 773. - Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie:
a) părţile contractante;
b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.
+ Punere în aplicare Art. 773. - prin Ordin 892/2012 :
Art. 2. - (1) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2012.
(2) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
ANEXA Nr. 3
INSTRUCŢIUNI
pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i
Structura fişier XML pentru Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 208)

Nr. crt. Elemente/atribute Denumire câmp Tip şi lungime câmp Câmp obligatoriu Câmp calculat Formule şi restricţii Erori
1. [declaraţie208]<declaraŢie208><declaraţie208< strong="">
2. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA - luna în (06,12) pt. an > 2013 ERR - luna raportare
3. an Perioada de raportare - An N(4) DA an ≥ 2013 ERR - an raportare
4. d_rec Declaraţie rectificativă N(1) DA d_rec = (0-iniţială,
1-rectificativă)
5. nume_declar Nume declarant C(75) DA ERR - nume declarant necompletat
6. prenume_declar Prenume declarant C(75) DA ERR - prenume declarant necompletat
7. funcţie_declar Funcţie declarant C(50) DA ERR - funcţie declarant necompletată
8. Notar public
9. cui Cod de înregistrare fiscală N(13) DA Verificare cui ERR - CIF notar invalid sau necompletat
10. den Denumire/Nume şi Prenume C(200) DA ERR - denumire notar necompletată
11. adresa Adresă domiciliu fiscal C(1000) DA ERR - adresă notar necompletată
12. telefon Telefon domiciliu fiscal C(15)
13. fax Fax domiciliu fiscal C(15)
14. mail E-mail domiciliu fiscal C(200)
15. nrben Nr. beneficiari de venit N(15) DA DA nrben = suma(op1) ERR - mod de calcul eronat pentru
Nr. beneficiari de venit
16. Tvalt Total valoare înscrisă în documentul de transfer (lei) N(15) DA DA Tvalt = suma (ival_bv) ERR - mod de calcul eronat pentru
Total valoare înscrisă în documentul de transfer
17. Tbază Total bază de calcul a impozitului (lei) N(15) DA DA Tbaza = suma (baza_bv) ERR - mod de calcul eronat pentru
Total bază de calcul a impozitului
18. Timp Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare N(15) DA DA Timp = suma (imp_bv) ERR - mod de calcul eronat pentru
Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare
19. totalPlată_A Suma de control N(15) DA DA totalPlată_A = suma (imp_bv) ERR - mod de calcul eronat pentru suma de control
20. [op1] 1-n apariţii
21. Beneficiar de venit
22. cif_bv 1. CNP/NIF N(13) Verificare cif (la străini nu se cere CNP/NIF) ERR - CIF beneficiar invalid
23. den_bv 2. Nume, Prenume C(100) DA ERR - denumire beneficiar necompletată
24. mod_tr 6. Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate N(1) DA mod_tr = (1,2,3,4)
1 - (V) prin acte de vânzare-cumpărare
2 - (M) prin moştenire
3 - (D) prin donaţie
4 - (A) altele ERR - modalitatea de transfer necompletată
25. per_DI 7. Perioadă deţinere imobil N(1) per_DI = (1,2)
1 - sub 3 ani, inclusiv
2 - peste 3 ani ERR - Perioadă deţinere imobil
26. explicaţie Explicaţie modalitatea de transfer C(200) dacă mod_tr = 4
atunci explicaţie<>null ERR - mod_tr = 4 şi explicaţie nu e completată
27. val_bv 8. Valoarea înscrisă în documentul de transfer (lei) N(15) DA
28. baza_bv 9. Baza de calcul a impozitului (lei) N(15) DA ERR - bază de calcul necompletată
29. imp_bv 10. Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (lei) N(15) DA Formule de calcul propuse ERR - impozit necompletat
30. taxe_bv 11. Taxele notariale aferente transferului (lei) N(15)
31. [op11]<op< strong=""> 0-n apariţii
32. Cealaltă parte contractantă
33. den_cc 3. Denumire/Nume şi prenume C(200) dacă mod_tr = (1,3,4) atunci den_cc [ ] null ERR - denumire cealaltă parte contractantă necompletată
34. cif_cc 4. Cod de identificare fiscală (CF/CNP/NIF) N(13) Verificare cif ERR - CIF cealaltă parte contractantă invalid
35. cota_cc 5. Cota parte N(3.2)
3 întregi
2 zecim. cota_cc ≤ 100 suma (cota_cc) = 100 din toţi op11 ai unui op1 ERR - suma cote parte pe beneficiar
36. [/op11]
37. [/op1]
38. [declaraţie208]

Calcul pentru coloana 10 „Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"
(formule de calcul propuse)

imp_bv = x + y%* (baza_bv-z)
x y%
mod_tr = 2 (M) (la finalizare în mai mult de 2 ani) → imp_bv = 0 +1%*(baza_bv -0)
mod_tr = 2 (M) (la finalizare în maximum 2 ani) → imp_bv = 0
mod_tr[ ]2 (V, D, A) şi per_DI = 1 (≤ 3 ani) şi baza_bv ≤ 200000 → imp_bv = 0 +3%*(baza_bv -0)
mod_tr[ ]2 (V, D, A) şi per_DI = 1 (≤ 3 ani) şi baza_bv > 200000 → imp_bv = 6000 +2%*(baza_bv -200000)
mod_tr[ ]2 (V, D, A) şi per_DI = 2 (> 3 ani) şi baza_bv ≤ 200000 → imp_bv = 0 +2%*(baza_bv -0)
mod_tr[ ]2 (V, D, A) şi per_DI = 2 (> 3 ani) şi baza_bv > 200000 → imp_bv = 4000 +1%*(baza_bv -200000)

ANEXA Nr. 1
DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
id_li style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"nk=3796574;Formular 208 (1)
id_li style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"nk=3796575;Formular 208 (2)
Formular 209
ANEXA Nr. 2
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i
I. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.
1. Termenul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se completează şi se depune semestrial:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
- ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative, conform art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.
2. Organul fiscal competent
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
În declaraţie se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.
3. Modul de completare şi depunere
Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML) prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.
Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.
Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse în secţiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" din formular.
Formatul hârtie se listează în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;
- copia se păstrează de către notarul public.
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
NOTĂ:
În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului, acestea se vor soluţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare.
II. Completarea declaraţiei
1. Perioada de raportare
În rubrica "Semestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al anului de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).
Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012)
2. Secţiunea A "Date de identificare a notarului public"
În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia" din formular se înscrie "Împuternicit".
În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".
În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele notarului public.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.
3. Secţiunea B "Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"
Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia.
Col. 1-4 se completează cumulat, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii.
4. Secţiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"
Col. 1 «Nume, Prenume» - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 «CNP/NIF» - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 3 «Nume, Prenume/Denumire» - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.
Col. 4 «Cod de identificare fiscală» - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală.
Codul de identificare fiscală poate fi:
a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
b) pentru persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.
În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, la completarea declaraţiei, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 şi col. 4 cele ale donatorului.
În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin moştenire, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 şi col. 4 nu se completează.
Col. 5 «Cota parte» - se înscrie cota-parte ce revine cumpărătorilor, în urma transferului dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia.
În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar, cumpărător, deţine o cotă egală cu a celorlalţi.
Col. 6 «Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia» - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacţie (vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie etc.).
Col. 7 «Perioadă deţinere imobil» - se înscrie perioada de deţinere a bunului imobil înstrăinat: sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, după caz.
Atenţie!
Nu se completează în cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire.
Col. 8 «Valoarea înscrisă în documentul de transfer» - se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.
Col. 9 «Baza de calcul al impozitului» - se înscrie, după caz, suma reprezentând valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale ori valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.
Col. 10 «Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal» - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.
În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.
Col. 11 «Taxele notariale aferente transferului» - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie.
Prin taxe notariale se înţelege tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare.
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10
I. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.
Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.
În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere. În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.
1. Termenul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se depune la organul fiscal competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.
Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.
2. Organul fiscal competent
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;
- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.
3. Modul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.
Declaraţia se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
II. Completarea declaraţiei
1. Perioada de raportare
În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012).
2. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
3. Secţiunea II "Date privind tranzacţia imobiliară"
1. Numele şi prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entităţi cărora li se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia - se completează numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, conform documentului de transfer.
În situaţia în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.
Codul de identificare fiscală poate fi:
a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
b) pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.
2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia - se înscriu numărul, data şi emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.
3. Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate - se înscrie adresa completă a proprietăţii imobiliare înstrăinate.
4. Perioada deţinerii - se bifează căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a bunului înstrăinat.
4. Secţiunea III "Date privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"
rd.1 - Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal - se înscrie suma reprezentând venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în documentul de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.
5. Secţiunea IV "Date de identificare a împuternicitului"
Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.
În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

___________
Pus în aplicare prin Procedură din 02/07/2010 începând cu 30.07.2010.
CAPITOLUL VIII1 a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2004 începând cu 04.06.2005.