" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

 

Codul de Procedură Fiscală din 31/07/2007 partea 2

 

ARTICOLUL 75
Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală

 

 

(1) Declaraţia de înregistrare fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi va fi însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.
(2) Declaraţia de înregistrare fiscală va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligaţii de plată datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a împuternicitului, datele privind situaţia juridică a contribuabilului, precum şi alte informaţii necesare administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat.

 

    + Punere în aplicare ARTICOLUL 75 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

 

Norme metodologice:

72.1. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 68 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, actele doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţia de înregistrare fiscală sunt:

a) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de înfiinţare, după caz;

b) dovada deţinerii sediului (act de proprietate, contract de închiriere şi altele asemenea);

c) alte acte doveditoare.

72.2. În cazul contribuabililor persoane fizice care nu au cod numeric personal, declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de copia de pe paşaport sau de pe alt document de identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii. Dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile.

72.3. Pentru înregistrarea ca plătitori de T.V.A. a persoanelor fizice care nu au calitatea de comerciant, precum şi a contribuabililor prevăzuţi la art. 68 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe documentul eliberat de autoritatea competentă, care atestă dreptul de exercitare a activităţii;
c) copie de pe alte acte doveditoare în baza cărora se exercită activităţi.
72.4. Copiile de pe documentele prevăzute la pct. 72.1-72.3 se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 75 prin Ordin 262/2007 :
 
ANEXA Nr. 3 
CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ŞI DE ARHIVARE A FORMULARELOR
1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)
2. Cod: 14.13.01.10.11/1
3. Format: A3/t2
4. Se tipăreşte: - în 4 culori;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (020)
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (020)
2. Cod: 14.13.01.10.11/2
3. Format: A3/t2
4. Se tipăreşte: - în 4 culori;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice române înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane fizice române sau de către împuternicit/reprezentantul fiscal.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)
2. Cod: 14.13.01.10.11/3
3. Format: A3/t2
4. Se tipăreşte - în 4 culori;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la înregistrarea persoanelor fizice străine, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice străine care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane fizice sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040)
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040)
2. Cod: 14.13.01.10.11/4
3. Format: A3/t2
4. Se tipăreşte: - în 4 culori;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a instituţiilor publice, precum şi la actualizarea informaţiilor despre insituţiile publice care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; de: instituţiile publice.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
5. Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
1. Denumire: Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
2. Cod: 14.13.04.16
3. Format: A4/t2
4. Se tipăreşte: - în 4 culori;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la înregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului.
8. Se întocmeşte în: 1 exemplar; de: contribuabili sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.
9. Circulă: la organul fiscal.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
6. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)
2. Cod: 14.13.01.99/c
3. Format: A4/t2
4. Se tipăreşte: - în 4 culori;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: 1 filă
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la înregistrarea sediilor secundare care, potrivit legii, au obligaţii de plată.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; de: contribuabil sau de către împuternicit/reprezentantul fiscal.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
7. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)
1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)
2. Cod: 14.13.01.10.11/5
3. Format: A3/t2
4. Se tipăreşte: - în 4 culori;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare; de: contribuabilii persoane fizice sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.
9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
8. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA
1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA
2. Cod: 14.13.20.99/1
3. Format: A5
4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.
Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:
- hârtie cu filigran pe toată suprafaţa;
- cerneală de securitate cu luminiscenţa UV (ultraviolet).
5. U.M.: modul A4 (două bucăţi/modul)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA.
8. Se întocmeşte în: un exemplar original + o copie; de: organul fiscal.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
9. Certificat de înregistrare fiscală
1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală
2. Cod: 14.13.20.99/2
3. Format: A5
4. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.
Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:
- hârtie cu filigran pe toată suprafaţa;
- cerneală de securitate cu luminiscenţă UV (ultraviolet).
5. U.M.: modul A4 (două bucăţi/modul).
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
8. Se întocmeşte în: un exemplar original + o copie; de: organul fiscal.
9. Circulă: - originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
 
    + Punere în aplicare ARTICOLUL 75 prin Ordin 262/2007 :
 
ANEXA Nr. 1*) 
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE  |        010          |

|       | DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI | Nr. de operator     |

|       | ŞI ALTE ENTITĂŢI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ   | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAŢIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                       |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. DENUMIRE |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| 3. DOMICILIU FISCAL                                                          |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poştal |             | Ţara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail                  |

|_________|____________|_____|_______________________|_________________________|

| 4. FORMA DE ORGANIZARE                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| Persoană juridică    |  | Asociaţie  |  | Asociaţie  |  | Asociaţie de    |  |

|                      |  | familială  |  |            |  | proprietari     |  |

|______________________|__|____________|__|____________|__|_________________|__|

| Fundaţie             |  | Federaţie  |  | Sindicat, federaţie sindicală,  |  |

|                      |  |            |  | confederaţie                    |  |

|______________________|__|____________|__|_________________________________|__|

| Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică                    |  |

|___________________________________________________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare |          |

|___________________________________________________________________|__________|

| 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate                 |          |

|___________________________________________________________________|__________|

| 3. Felul sediului                                                            |

|______________________________________________________________________________|

| 3.1 Plătitor cu sediul central în România                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Sediul central                    |  | Sucursală                          |  |

|___________________________________|__|____________________________________|__|

| Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare                       |

|______________________________________________________________________________|

| 3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate                                |

|______________________________________________________________________________|

| Ţara   |          | Sediu permanent      | | Filială     | | Sucursală     | |

|________|__________|______________________|_|_____________|_|_______________|_|

| Reprezentanţă        | | Alte subunităţi          | | Sediu fix            | |

|______________________|_|__________________________|_|______________________|_|

| 4. Cod de identificare fiscală a unităţii divizate   |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Forma juridică                                    |                       |

|______________________________________________________|_______________________|

| 6. Forma de proprietate                              |                       |

|______________________________________________________|_______________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit      | | Reprezentant legal      | | Reprezentant fiscal      | |

|___________________|_|_________________________|_|__________________________|_|

| Nr. act       |                               | Data          |              |

|_______________|_______________________________|_______________|______________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |                       | Localitate                 | Sector     |    |

|_______|_______________________|____________________________|____________|____|

| Strada|                          | Nr. |         | Bloc |         | Sc. |    |

|_______|__________________________|_____|_________|______|_________|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poştal |           | Telefon |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Fax           |                               | E-mail                       |

|_______________|_______________________________|______________________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înfiinţare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de         | |

| deducere a TVA                                                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite,         |

| conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                 _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA,     |

| deşi cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal  |

| este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din     |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite,         |

| conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                 _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de         | | | | | | | | |     |

| deducere                                               | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activităţii                                     _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu        |

| dau drept de deducere a TVA                                                 _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe profit                                                        _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 2.3.1. Trimestrială                    | | 2.3.2. Anuală                   | |

|________________________________________|_|_________________________________|_|

| 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Accize                                                                  | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă                                | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 6.3.1. Lunară      | | 6.3.2. Trimestrială      | | 6.3.3. Semestrială     | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 7. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 7.3.1. Lunară      | | 7.3.2. Trimestrială      | | 7.3.3. Semestrială     | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 8. Contribuţia de asigurări pentru şomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 8.3.1. Lunară      | | 8.3.2. Trimestrială      | | 8.3.3. Semestrială     | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 9. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 9.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9.3. Perioada fiscală                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 9.3.1. Lunară      | | 9.3.2. Trimestrială      | | 9.3.3. Semestrială |   | |

|____________________|_|__________________________|_|____________________|___|_|

| 10. Contribuţia de asigurări sociale                                       | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 10.1. Luare în evidenţă          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 10.2. Scoatere din evidenţă      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 10.3. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 10.3.1. Lunară     | | 10.3.2. Trimestrială     | | 10.3.3. Semestrială    | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 11. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 11.1. Luare în evidenţă          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 11.2. Scoatere din evidenţă      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 11.3. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 11.3.1. Lunară     | | 11.3.2. Trimestrială     | | 11.3.3. Semestrială    | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 12. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii                            | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 12.1. Luare în evidenţă          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 12.2. Scoatere din evidenţă      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 12.3. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 12.3.1. Lunară     | | 12.3.2. Trimestrială     | | 12.3.3. Semestrială    | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

| 13. Taxa pe jocuri de noroc                                                | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 13.1. Luare în evidenţă          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 13.2. Scoatere din evidenţă      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 14. Redevenţe miniere                                                      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 14.1. Luare în evidenţă          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 14.2. Scoatere din evidenţă      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 15. Redevenţe petroliere                                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 15.1. Luare în evidenţă          | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 15.2. Scoatere din evidenţă      | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Dizolvare cu lichidare                                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Începerea procedurii de lichidare    | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Radiere                              | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Dizolvare fără lichidare                                                  |

|______________________________________________________________________________|

| Divizare                             | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Fuziune                              | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Alte cazuri prevăzute de lege        | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate |     | | | | | | | | | | |

| în urma fuziunii                                   |     | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Radiere                           | | De la data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________________________|_|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declaraţia |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcţia      |                                    |         Ştampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele şi prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimaţie                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1                                          A3/t2

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE  |        020          |

|       | DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE      | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAŢIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cod numeric personal                          | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA           |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Nume  |                | Iniţiala tatălui         | | Prenume |           |

|__________|________________|__________________________|_|_________|___________|

| 3. DOMICILIUL FISCAL                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |                               | Localitate   |           | Sector |  |

|_______|_______________________________|______________|___________|________|__|

| Strada |                                     | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |  |

|________|_____________________________________|_____|____|______|____|_____|__|

| Et. |             | Ap. |               | Cod poştal |                       |

|_____|_____________|_____|_______________|____________|_______________________|

| Telefon |               | Fax |                      | E-mail |              |

|_________|_______________|_____|______________________|________|______________|

| 4. Act de identitate |                | Seria |          | Număr |           |

|______________________|________________|_______|__________|_______|___________|

| Emis de:                         | Data emiterii         | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. | Persoană fizică română cu domiciliul în România                       | |

|    |_______________________________________________________________________|_|

|    | Persoană fizică română fără domiciliu în România                      | |

|____|_______________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Drepturi de proprietate intelectuală                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2. Angajator                        | | 3. Altele                          | |

|_____________________________________|_|____________________________________|_|

| 4. Data obţinerii primului venit                         | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Data începerii activităţii                            | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Data dobândirii calităţii de angajator                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                        | | Reprezentant fiscal                | |

|_____________________________________|_|____________________________________|_|

| Nr. act           |                      | Data          | | |/| | |/| | | | |

|___________________|______________________|_______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |                               | Localitate   |           | Sector |  |

|_______|_______________________________|______________|___________|________|__|

| Strada |                                     | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |  |

|________|_____________________________________|_____|____|______|____|_____|__|

| Et. |         | Ap. |        | Cod poştal |          | Telefon |             |

|_____|_________|_____|________|____________|__________|_________|_____________|

| Fax |                              | E-mail |                                |

|_____|______________________________|________|________________________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înfiinţare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a|

| TVA                                                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite conform  |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este  |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite conform  |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere| | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidentă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activităţii                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau  | |

| drept de deducere a TVA                                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidentă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuţia de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuţia pentru concedii fi indemnizaţii                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declaraţia |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Semnătura    |                                    |         Ştampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Data                          | | |/| | |/| | | | |                          |

|_______________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________________|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele şi prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimaţie                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2                                          A3/t2

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE  |        030          |

|       | DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE STRĂINE     | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAŢIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                     | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA             |   | | | | | | | | | |

|________________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Nume          |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 3. Prenume       |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 4. Prenume mamă  |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 5. Prenume tată  |                                                           |

|__________________|___________________________________________________________|

| 6. Data naşterii:| Ziua: | | | Luna |                        | Anul  | | | | |

|__________________|_______|_|_|______|________________________|_______|_|_|_|_|

| 7. Domiciliul actual                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ    |                        | Localitate |                             |

|__________|________________________|____________|_____________________________|

| Unitate administrativ-teritorială |                         | Sector |       |

|___________________________________|_________________________|________|_______|

| Strada |                                 | Nr. |     | Bloc |    | Sc. |     |

|________|_________________________________|_____|_____|______|____|_____|_____|

| Et. |    | Ap. |      | Cod poştal |             | Ţara |                    |

|_____|____|_____|______|____________|_____________|______|____________________|

| Telefon|                     | Fax |                | E-mail |               |

|________|_____________________|_____|________________|________|_______________|

| 8. Actul de identitate |              | Seria |      | Număr |               |

|________________________|______________|_______|______|_______|_______________|

| Emis de: |                            | Data emiterii    | | |/| | |/| | | | |

|__________|____________________________|__________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9. | Persoană fizică străină cu domiciliul în România                      | |

|    |_______________________________________________________________________|_|

|    | Persoană fizică străină fără domiciliu în România                     | |

|    |_______________________________________________________________________|_|

|    | Persoană fără cetăţenie română aflată în întreţinere                  | |

|____|_______________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Drepturi de proprietate intelectuală                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2. Angajator                      | | 3. Altele                            | |

|___________________________________|_|______________________________________|_|

| 4. Data obţinerii primului venit                         | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Data începerii activităţii                            | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Data dobândirii calităţii de angajator                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                      | | Reprezentant fiscal                  | |

|___________________________________|_|______________________________________|_|

| Nr. act            |                | Data                 |                 |

|____________________|________________|______________________|_________________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |                | Localitate |                         | Sector |     |

|_______|________________|____________|_________________________|________|_____|

| Strada|                                | Nr. |    | Bloc |       | Sc. |     |

|_______|________________________________|_____|____|______|_______|_____|_____|

| Et. |    | Ap. |       | Cod poştal |               | Telefon |              |

|_____|____|_____|_______|____________|_______________|_________|______________|

| Fax            |                                   | E-mail |                |

|________________|___________________________________|________|________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înfiinţare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform   | | | | | | | | |     |

| art. 152 alin. (2) din Codul fiscal                    | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a|

| TVA                                                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este  |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere| | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activităţii                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau  | |

| drept de deducere a TVA                                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuţia de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete                          |

|______________________________________________________________________________|

| Numele persoanei care face declaraţia |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Semnătura    |                                    |         Ştampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Data                          | | |/| | |/| | | | |                          |

|_______________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________________|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele şi prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimaţie                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3                                          A3/t2

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE  |        040          |

|       | DE MENŢIUNI PENTRU INSTITUŢII PUBLICE          | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAŢIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ                      |    | | | | | | | | | | |

|_____________________________________________________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. DENUMIRE |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| 3. DOMICILIUL FISCAL                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |                           | Localitate |             | Sector |      |

|_______|___________________________|____________|_____________|________|______|

| Strada|                                 | Nr. |     | Bloc |      | Sc. |    |

|_______|_________________________________|_____|_____|______|______|_____|____|

| Et. |    | Ap. |    | Cod poştal |            | Telefon |                    |

|_____|____|_____|____|____________|____________|_________|____________________|

| Fax |                            | E-mail |                                  |

|_____|____________________________|________|__________________________________|

| 4. Act normativ de înfiinţare |                                              |

|_______________________________|______________________________________________|

| 5. Felul sediului: | Sediu principal:           | | Alte subunităţi:       | |

|____________________|____________________________|_|________________________|_|

| Codul de identificare al unităţii înfiinţătoare     |    | | | | | | | | | | |

|_____________________________________________________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Felul ordonatorului de credite | principal  | | secundar  | | terţiar   | |

|___________________________________|____________|_|___________|_|___________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                          |

|______________________________________________________________________________|

|                         1. Sectorul de activitate                            |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Învăţământ                    | | 1.8. Autorităţi publice             | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.2. Sănătate                      | | 1.9. Transporturi şi comunicaţii    | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.3. Cultură, religie şi acţiuni   | | 1.10. Mediu şi ape                  | |

| privind activitatea sportivă       | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.4. Asistenţă socială, alocaţii,  | | 1.11. Industrie                     | |

| pensii, ajutoare şi indemnizaţii   | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.5. Servicii, dezvoltare publică  | | 1.12. Agricultură                   | |

| şi locuinţe                        | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.6. Apărare naţională             | | 1.13. Cercetare ştiinţifică         | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

| 1.7. Ordine publică, siguranţă     | | 1.14. Alte activităţi               | |

| naţională                          | |                                     | |

|____________________________________|_|_____________________________________|_|

|                         2. Sistemul de finanţare                             |

|______________________________________________________________________________|

| 2.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz,           | |

| în funcţie de subordonarea acestora                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.2. Din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat | |

| sau bugetele locale, în funcţie de subordonare                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.3. Integral din venituri extrabugetare                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.4. Din fonduri cu destinaţie specială stabilite prin lege a se finanţa   | |

| din aceste fonduri                                                         | |

|____________________________________________________________________________|_|

|                             3. Organ tutelar                                 |

|______________________________________________________________________________|

| 3.1. MINISTERUL SAU INSTITUŢIA CENTRALĂ (din clasificaţia bugetară)        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Denumire |                                | Cod      |                       |

|__________|________________________________|__________|_______________________|

| 3.2. CONSILIUL JUDEŢEAN (din clasificaţia bugetară)                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Denumire |                                | Cod      |                       |

|__________|________________________________|__________|_______________________|

| 3.3. CONSILIUL LOCAL                                                       | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Denumire |                                | Cod      |                       |

|__________|________________________________|__________|_______________________|

| D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înfiinţare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a|

| TVA                                                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este  |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere| | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activităţii                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau  | |

| drept de deducere a TVA                                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuţia de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUŢIEI                                         | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1. Data încetării activităţii                            | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 1.1. Act normativ                |                                           |

|__________________________________|___________________________________________|

| 2. Codul de identificare fiscală a unităţii         |    | | | | | | | | | | |

| rezultate în urma fuziunii                          |    | | | | | | | | | | |

|_____________________________________________________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declaraţia |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcţia      |                                    |         Ştampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele şi prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimaţie                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4                                          A3/t2

 ______________________________________________________________________________

|       | CERERE DE ÎNREGISTRARE A DOMICILIULUI FISCAL   |        050          |

|       | AL CONTRIBUABILULUI                            | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Nume, prenume/Denumire |                                                  |

|___________________________|__________________________________________________|

| 2. Cod de identificare fiscală                 |   | | | | | | | | | | | | | |

|________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii      |

| principale                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poştal |             | Ţara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail |                |

|_________|____________|_____|_______________________|________|________________|

| 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate                  | | | | |

|______________________________________________________________________|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI*1)                           |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poştal |             | Telefon |                  |

|____|__|_____|________|____________|_____________|_________|__________________|

| Fax |                                  | E-mail |                            |

|_____|__________________________________|________|____________________________|

 ______________________________________________________________________________

| C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI|

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |              | Localitate |                           | Sector |     |

|_______|______________|____________|___________________________|________|_____|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poştal |             | Telefon |                  |

|____|__|_____|________|____________|_____________|_________|__________________|

| Fax |                                  | E-mail |                            |

|_____|__________________________________|________|____________________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                  | | Reprezentant fiscal                      | |

|_______________________________|_|__________________________________________|_|

| Nr. act       |                               | Data          |              |

|_______________|_______________________________|_______________|______________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |                    | Localitate |                  | Sector     |    |

|_______|____________________|____________|__________________|____________|____|

| Strada|                          | Nr. |         | Bloc |         | Sc. |    |

|_______|__________________________|_____|_________|______|_________|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poştal |           | Telefon |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Fax |                                | E-mail |                              |

|_____|________________________________|________|______________________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                    |   | | | | | | | | | | | | | |

|________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    *1) Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliul/sediul social.

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declaraţia |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcţia      |                                    |         Ştampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele şi prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimaţie                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.04.16                                               A4/t2

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE  |        060          |

|       | DE MENŢIUNI PENTRU SEDIILE SECUNDARE*)         | Nr. de operator     |

|       |                                                | de date cu caracter |

|       |                                                | personal - 1067     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAŢIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod de identificare fiscală                     |   | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Denumire/Nume, prenume |                                                  |

|___________________________|__________________________________________________|

| 3. Domiciliul fiscal                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ |              | Sector |     | Localitate |                           |

|_______|______________|________|_____|____________|___________________________|

| Strada|                           | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_______|___________________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poştal |             | Ţara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail |                |

|_________|____________|_____|_______________________|________|________________|

 ______________________________________________________________________________

| C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR                                  |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod de identificare fiscală                     |   | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Denumire |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| Judeţ       |        | Sector |     | Localitate |                           |

|_____________|________|________|_____|____________|___________________________|

| Strada      |                     | Nr. |       | Bloc |         | Sc. |     |

|_____________|_____________________|_____|_______|______|_________|_____|_____|

| Et.|  | Ap. |        | Cod poştal |             | Ţara |                     |

|____|__|_____|________|____________|_____________|______|_____________________|

| Telefon |            | Fax |                       | E-mail |                |

|_________|____________|_____|_______________________|________|________________|

| 3. Codul CAEN al obiectului principal de activitate                  | | | | |

|______________________________________________________________________|_|_|_|_|

| 4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului             |

|______________________________________________________________________________|

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| Impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Luare în evidenţă             | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Scoatere din evidenţă         | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Perioada fiscală                                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 3.1. Lunară        | | 3.2. Trimestrială        | | 3.3. Semestrială       | |

|____________________|_|__________________________|_|________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. REPREZENTARE PRIN:                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit      | | Reprezentant legal      | | Reprezentant fiscal      | |

|___________________|_|_________________________|_|__________________________|_|

| Nr. act           |                         | Data            |              |

|___________________|_________________________|_________________|______________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ   |                    | Localitate |                | Sector     |    |

|_________|____________________|____________|________________|____________|____|

| Strada  |                                  | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |    |

|_________|__________________________________|_____|____|______|____|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poştal |           | Telefon |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Fax           |                               | E-mail  |                    |

|_______________|_______________________________|_________|____________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    *) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au obligaţii de plată.

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                         |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declaraţia |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Funcţia      |                                    |         Ştampila         |

|______________|____________________________________|                          |

| Semnătura    |                                    |                          |

|______________|____________________________________|__________________________|

| Data                                                     | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele şi prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimaţie                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.99/c                                             A4/t2

 ______________________________________________________________________________

|       | DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE  |        070          |

|       | DE MENŢIUNI                                    | Nr. de operator     |

|       | pentru persoanele fizice care desfăşoară       | de date cu caracter |

|       | activităţi economice în mod independent sau    | personal - 1067     |

|       | exercită profesii libere                       |                     |

|_______|________________________________________________|_____________________|

 ______________________________________________________________________________

| A. FELUL DECLARAŢIEI                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE         |  | 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI      |  |

|_______________________________________|__|________________________________|__|

 ______________________________________________________________________________

| B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod numeric personal                            | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Număr de identificare fiscală                   | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Cod unic de înregistrare                          |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Cod de înregistrare fiscală                       |   | | | | | | | | | | |

|______________________________________________________|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Nume     |             | Iniţiala tatălui         | | Prenume |           |

|_____________|_____________|__________________________|_|_________|___________|

| 6. Denumire |                                                                |

|_____________|________________________________________________________________|

| 7. Date privind domiciliul persoanei fizice                                  |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ   |                     | Localitate |               | Sector     |    |

|_________|_____________________|____________|_______________|____________|____|

| Strada  |                        | Nr. |         | Bloc |         | Sc. |    |

|_________|________________________|_____|_________|______|_________|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poştal |           | Ţara    |                 |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_________|_________________|

| Telefon |                 | Fax  |                 | E-mail  |               |

|_________|_________________|______|_________________|_________|_______________|

| Actul de identitate  |                | Seria |      | Număr |               |

|______________________|________________|_______|______|_______|_______________|

| Emis de:             |                    | La data      | | |/| | |/| | | | |

|______________________|____________________|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a       |

| activităţii principale                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ   |                    | Localitate |                | Sector     |    |

|_________|____________________|____________|________________|____________|____|

| Strada  |                                  | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |    |

|_________|__________________________________|_____|____|______|____|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poştal |           | Telefon     |             |

|_____|___|_____|_________|____________|___________|_____________|_____________|

| Fax     |                              | E-mail |                            |

|_________|______________________________|________|____________________________|

| 9.| Persoană fizică română cu domiciliul în România                        | |

|   |________________________________________________________________________|_|

|   | Persoană fizică română fără domiciliul în România                      | |

|   |________________________________________________________________________|_|

|   | Persoană fizică străină cu domiciliul în România                       | |

|   |________________________________________________________________________|_|

|   | Persoană fizică străină fără domiciliul în România                     | |

|___|________________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________

| C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate                    | | | | |

|______________________________________________________________________|_|_|_|_|

| 2. Felul activităţii                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 2.1 Activităţi economice desfăşurate în mod independent                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Autorizaţie nr. |                   | data               | | |/| | |/| | | | |

|_________________|___________________|____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Organ emitent           |                                                    |

|_________________________|____________________________________________________|

| 2.2. Profesii libere                                                       | |

|____________________________________________________________________________|_|

| Avocat       | | Notar        | | Medic     | | Contabil     | | Altele    | |

|______________|_|______________|_|___________|_|______________|_|___________|_|

| Document de autorizare nr.  |       | data               | | |/| | |/| | | | |

|_____________________________|_______|____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Organ emitent                                                                |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| D. Reprezentare prin                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| Împuternicit                                | | Reprezentant fiscal        | |

|_____________________________________________|_|____________________________|_|

| Nr. act       |                               | Data   |                     |

|_______________|_______________________________|________|_____________________|

| Date de identificare                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| DENUMIRE/NUME, PRENUME |                                                     |

|________________________|_____________________________________________________|

| DOMICILIU FISCAL                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţ   |                    | Localitate |                | Sector     |    |

|_________|____________________|____________|________________|____________|____|

| Strada  |                                  | Nr. |    | Bloc |    | Sc. |    |

|_________|__________________________________|_____|____|______|____|_____|____|

| Et. |   | Ap. |         | Cod poştal |          | Telefon    |               |

|_____|___|_____|_________|____________|__________|____________|_______________|

| Fax           |                               | E-mail |                     |

|_______________|_______________________________|________|_____________________|

| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                        | | | | | | | | | | | | | |

|____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Taxa pe valoarea adăugată                                               | |

|____________________________________________________________________________|_|

| La înfiinţare                                                                |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,           | | | | | | | | |     |

| conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal            | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi|

| cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este   |

| inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din          |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere  |

| a TVA                                                                       _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| Ulterior înregistrării fiscale                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului  |

| de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal                  _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA,     |

| deşi cifra de afaceri realizată conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal  |

| este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din     |

| Codul fiscal                                                                _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în  |

| afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2)  |

| lit. b) din Codul fiscal                                                    _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform |

| art. 141 alin. (3) din Codul fiscal                                         _|

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din  | | | | | | | | |     |

| operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de         | | | | | | | | |     |

| deducere                                               | | | | | | | | | lei |

|________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_____|

| 1.11. Perioada fiscală                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 1.11.1. Lunară      | | 1.11.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| 1.11.2. Trimestrială| | 1.11.4. Anuală     | | Nr. aprobare organ |          |

|                     | |                    | | fiscal competent   |          |

|_____________________|_|____________________|_|____________________|__________|

| Scoatere din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.12. Ca urmare a încetării activităţii                                    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu      | |

| dau drept de deducere a TVA                                                | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 1.14. Începând cu data de                                | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Accize                                                                  | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 2.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor      | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 3.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 3.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 4.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 4.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj                                   | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 5.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 5.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 6.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 6.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7. Contribuţia de asigurări sociale                                        | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 7.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 7.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale    | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 8.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 8.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii                             | |

|____________________________________________________________________________|_|

| 9.1. Luare în evidenţă           | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 9.2. Scoatere din evidenţă       | | Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |

|__________________________________|_|_____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Inactivitate temporară                                                    |

|______________________________________________________________________________|

| Luare în evidenţă             | | De la data             | | |/| | |/| | | | |

|_______________________________|_|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Scoatere din evidenţă         | | De la data             | | |/| | |/| | | | |

|_______________________________|_|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| 2. Încetarea activităţii      | | De la data             | | |/| | |/| | | | |

|_______________________________|_|________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Numele persoanei care face declaraţia |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Semnătura                     |                   |         Ştampila         |

|_______________________________|___________________|                          |

| Data                          | | |/| | |/| | | | |                          |

|_______________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________________|

 ______________________________________________________________________________

|              Se completează de personalul organului fiscal                   |

|______________________________________________________________________________|

| Denumire organ fiscal |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Număr înregistrare |              | Dată înregistrare    | | |/| | |/| | | | |

|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Numele şi prenumele persoanei care|                                          |

| a verificat                       |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

| Număr legitimaţie                 |                                          |

|___________________________________|__________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5                                          A3/t2

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanţelor Publice

                    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                   CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume şi prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................   |

|                          Domiciliul fiscal ...............................   |

|                          Codul de identificare fiscală al reprezentantului   |

|                          fiscal pentru activitatea proprie ...............   |

|______________________________________________________________________________|

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                            Înregistrat în scopuri de TVA din data:

                                                   Data eliberării:

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/1           Se utilizează începând cu 01.01.2007

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanţelor Publice

                    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                   CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume şi prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat fiscal prin: Denumire ........................................   |

|                          Domiciliul fiscal ...............................   |

|                          Codul de identificare fiscală al reprezentantului   |

|                          fiscal pentru activitatea proprie ...............   |

|______________________________________________________________________________|

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                            Înregistrat în scopuri de TVA din data:

                                                   Data eliberării:

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/1           Se utilizează începând cu 01.01.2007

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanţelor Publice

                    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume şi prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat prin împuternicit: Denumire ..................................   |

|                                Domiciliul fiscal .........................   |

|                                Codul de identificare fiscală al              |

|                                împuternicitului pentru activitatea proprie   |

|                                ...........................................   |

|______________________________________________________________________________|

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                                                   Data eliberării:

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/2           Se utilizează începând cu 01.01.2007

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                      ROMÂNIA

                          Ministerul Finanţelor Publice

                    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

    Seria ....... Nr. ......................

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

| Denumire/Nume şi prenume: ................................................   |

| Domiciliul fiscal ........................................................   |

| Reprezentat prin împuternicit: Denumire ..................................   |

|                                Domiciliul fiscal .........................   |

|                                Codul de identificare fiscală al              |

|                                împuternicitului pentru activitatea proprie   |

|                                ...........................................   |

|______________________________________________________________________________|

    Emitent                 Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

                                           Data atribuirii (C.I.F):

                                                   Data eliberării:

    Cod M.F.P. 14.13.20.99/2           Se utilizează începând cu 01.01.2007

 

 

ANEXA Nr. 2
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (010) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică
I. Depunerea declaraţiei
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit, reprezentant legal sau plătitor de venit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
ATENŢIE! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/plătitorul de venit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.
Rândul 2. Denumire
Se completează cu denumirea contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliu fiscal
Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
ATENŢIE! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
În cazul în care declaraţia se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului fix.
Rândul 4. Forma de organizare
Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activităţii.
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Rândul 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare
Se vor înscrie, după caz, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.
Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.
Rândul 3. Felul sediului
Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.
Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor de menţiuni depuse de sucursale.
Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unităţii divizate
Se completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.
Rândul 5. Forma juridică
Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.
Rândul 6. Forma de proprietate
Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.
Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul Fiscal
Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care au obligaţia să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit. E "Date privind vectorul fiscal" şi, prin urmare, această obligaţie nu se înscrie în vectorul fiscal.
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.
În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal sau plătitorului de venit.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală cu sau mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.
Rândul 1.3 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 1.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.
Rândul 1.11 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.
Rândul 1.12. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.
În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.13, 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare.
Rândul 2. Impozit pe profit
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândurile 2.3.1-2.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.
Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. 1128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
ATENŢIE! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 4. Accize
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale
La înfiinţare:
Rândul 6.1.1 "Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv" şi rândul 6.1.2 "Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (17) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
Perioada fiscală:
Rândul 6.2.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii.
Rândul 6.2.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.
ATENŢIE! Rândul 6.2.2 "Lunară prin opţiune" se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012.
Rândul 6.2.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Rândul 6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.
Rândurile 6.3.1 şi 6.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 6.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 6.4.1 şi 6.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 6.5.1 şi 6.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 6.6.1 şi 6.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.7. Contribuţia de asigurări sociale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 6.7.1 şi 6.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
Rândurile 6.8.1 şi 6.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 6.9.1 şi 6.9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 7. Redevenţe miniere
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 8. Redevenţe petroliere
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
Rândurile 8.1 şi 8. 2. Se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.
Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013.
Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 11.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
Se marchează cu "X" codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.
Rândul 12. Impozit pe construcţii
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia plăţii acestui impozit, potrivit prevederilor art. 29633 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 12.1 şi 12.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 13. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste taxe.
Rândurile 13.1 şi 13.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 1. Dizolvare cu lichidare
Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului.
Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului.
Rândul 2. Dizolvare fără lichidare
Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.
Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale.
În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii.
Rândul 3. Încetarea activităţii
Se marchează cu "X" şi se înscrie data încetării activităţii.
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (020) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române"
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială.
Rândul 1.1. Cod numeric personal
Se completează de toate persoanele fizice care au obligaţia depunerii acestei declaraţii.
Rândul 1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
Se completează numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Rândul 2. Nume, iniţiala tatălui şi prenume
Se completează cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliu fiscal
Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 4. Act de identitate
Se completează tipul actului de identitate (de exemplu, BI/CI etc.), precum şi seria, numărul, emitentul şi data la care a fost emis actul de identitate.
Rândul 5 se marchează cu "X" în funcţie de situaţia persoanei fizice române care se înregistrează.
C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea).
Rândul 2. Angajator
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.
Rândul 3. Altele
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus.
D. REPREZENTARE PRIN
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.
Date de identificare. Se completază cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
La înfiinţare
Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior înregistrării fiscale
Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.
Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.
Rândul 1.11. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.
În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioadei fiscale.
Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.
Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.
Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6. Contribuţia de asigurări sociale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (030) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice străine, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice străine, altele decât persoanele fizice străine care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate sau exercită profesii libere.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin împuternicit, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;
- pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află înregistrat plătitorul de venit.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
ATENŢIE! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Se completează la înregistrarea iniţială numai de către persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal atribuit de autorităţile române.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Rândurile 2-7 se completează cu denumirea şi adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se înregistrează.
ATENŢIE! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 8. Se completează tipul actului de identitate (paşaport etc.), precum şi seria, numărul, emitentul şi data la care a fost emis actul de identitate.
Rândul 9 se marchează cu "X" în funcţie de situaţia persoanei fizice străine care se înregistrează.
C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, knowhow, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea).
Rândul 2. Angajator
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.
Rândul 3. Altele
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus.
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.
În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.
Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
La înfiinţare
Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior înregistrării fiscale
Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.
Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.
Rândul 1.11. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.
În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.
Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
ATENŢIE! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.
Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6. Contribuţia de asigurări sociale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (040) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice"
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru instituţii publice, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către instituţiile publice.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de înregistrare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială.
Rândurile 2 şi 3 se completează cu denumirea şi adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Rândul 4. Act normativ de înfiinţare
Se înscriu numărul, data şi tipul actului normativ prin care s-a înfiinţat instituţia publică.
Rândul 5. Felul sediului
Se marchează cu "X" în funcţie de felul sediului.
Rândul 6. Felul ordonatorului de credite
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul de ordonator de credite.
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Rândul 1. Sectorul de activitate
Se marchează cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.
Rândul 2. Sistemul de finanţare
Se marchează cu "X" unul dintre tipurile de sisteme de finanţare.
Rândul 3. Organ tutelar
Rândul 3.1. Ministerul sau instituţia centrală (din clasificaţia bugetară)
Se completează denumirea şi codul instituţiei.
Rândul 3.2. Consiliul judeţean (din clasificaţia bugetară)
Se completează denumirea şi codul judeţului.
Rândul 3.3. Consiliul local
Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
La înfiinţare
Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior înregistrării fiscale
Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.
Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.
Rândul 1.11. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Instituţiile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.
În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.
Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.
Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6. Contribuţia de asigurări sociale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUfiIEI
Rândul 1. Se înscrie data când contribuabilul îşi încetează activitatea.
Rândul 1.1. Se înscriu tipul, numărul şi data actului normativ prin care s-a decis încetarea activităţii contribuabilului.
Rândul 2. Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate în urma fuziunii
Se completează numai în cazul declaraţiei de fuziune prin contopire.
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (050) "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului"
Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează şi se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior.
Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Nume, prenume/Denumire
Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.
Rândul 2. Cod de identificare fiscală
Se completează cu:
- codul unic de înregistrare, pentru comercianţi, inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, potrivit art. 69 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- codul de înregistrare fiscală, pentru:
▪ persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, potrivit art. 69 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- numărul de identificare fiscală, pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz.
Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.
B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliul, de sediul social sau de locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz.
C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
Se completează adresa unde contribuabilul doreşte să-şi stabilească noul domiciliu fiscal.
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit sau reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
a formularului (060) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare"
"Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru sediile secundare (060)", denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul punct de lucru şi au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.
Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" unul din punctele 1 sau 2, după caz.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni, se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înfiinţează punctele de lucru.
În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.
Rândul 2. Denumire/Nume, prenume
Se completează cu denumirea contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliul fiscal
Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscală al punctului de lucru.
Rândul 2. Denumire
Se completează cu denumirea punctului de lucru.
Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de punctul de lucru.
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Rândurile 1-2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.
Rândurile 3.1 - 3.3 se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitări înregistrării sau ulterior înregistrării.
E. REPREZENTARE PRIN
Se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (070) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române ori străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod numeric personal
Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 2. Număr de identificare fiscală
Se completează de către contribuabilii care deţin număr de identificare fiscală. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 3. Cod unic de înregistrare
Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.
Rândul 4. Cod de înregistrare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.
Rândul 5. Nume, iniţiala tatălui, prenume
Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz.
Rândul 6. Denumire
Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice
Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.
Rândul 8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
Se completează, după caz, cu adresa sediului sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale.
Rândul 9 se marchează cu "X", în funcţie de situaţia contribuabilului care se înregistrează.
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Rândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau a autorizării.
Rândul 2. Felul activităţii
Rândul 2.1. Activităţi economice desfăşurate în mod independent
Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei de funcţionare.
Rândul 2.2. Profesii libere
Se marchează cu "X", în funcţie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfăşoară şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al documentului de autorizare.
D. REPREZENTARE PRIN
Se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.
Date de identificare:
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.
Rândul 1.3 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.
Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 1.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X", în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.
Rândul 1.11 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv.
În această situaţie, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului.
Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă, ca urmare a calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.
Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) ori (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.
Rândul 1.13. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.
În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Se marchează cu "X", în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare.
Rândul 2. Accize
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, la înregistrarea iniţială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale
Perioada fiscală:
Rândul 3.1.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.
Atenţie! Rândul 3.1.1 "Perioada fiscală lunară prin opţiune" se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012.
Rândul 3.1.2 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11 ) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 3.2.1 şi 3.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 3.3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.3.1 şi 3.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 3.4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.4.1 şi 3.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 3.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 3.5.1 şi 3.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 3.6. Contribuţia de asigurări sociale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.6.1 şi 3.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 3.7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
Rândurile 3.7.1 şi 3.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 3.8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 3.8.1 şi 3.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.
Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.
Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.
Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
Se marchează cu "X" codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.
F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Inactivitate temporară
Se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activităţii autorizate şi se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată, respectiv reluată, după caz.
Rândul 2. Încetarea activităţii
Se înscrie data la care contribuabilul îşi încetează activitatea.
 
 
ARTICOLUL 76
Certificatul de înregistrare fiscală
 
 

(1) Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depuse potrivit art. 72 alin. (3) sau, după caz, a cererii depuse potrivit art. 72 alin. (9), organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declaraţiei sau a cererii. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscală.
(2) Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.
(3) Contribuabilii care realizează venituri din activitatea de comerţ sau prestări de servicii către populaţie sunt obligaţi să afişeze certificatul de înregistrare fiscală în locurile unde se desfăşoară activitatea.
(4) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare fiscală, organul fiscal va elibera un duplicat al acestuia, în baza cererii contribuabililor şi a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 76 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

Norme metodologice:
73.1. Certificatul de înregistrare fiscală se emite în două exemplare; primul exemplar se înmânează contribuabilului, iar al doilea exemplar se păstrează la dosarul fiscal al acestuia.
73.2. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată va avea înscrise codul de identificare fiscală precedat de litera "R", precum şi data luării în evidenţă ca plătitor de T.V.A. Această dată va rămâne neschimbată ori de câte ori plătitorul îşi schimbă certificatul de înregistrare, cu excepţia situaţiei în care este scos din evidenţa plătitorilor de T.V.A. În acest caz, atributul fiscal "R" nu va mai fi înscris pe certificatul de înregistrare.
73.3. Certificatul de înregistrare fiscală conţinând atributul fiscal "R" constituie dovada luării în evidenţă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

ARTICOLUL 77
Modificări ulterioare înregistrării fiscale

(1) Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.
(2) La încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală, contribuabilii au obligaţia de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.
(3) În cazul modificărilor intervenite în datele declarate iniţial şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilii depun, odată cu declaraţia de menţiuni, şi certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia şi eliberării unui nou certificat.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 24. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

(4) Declaraţia de menţiuni este însoţită de documente care atestă modificările intervenite.

___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 24. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 77 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

Norme metodologice:
74.1. Modificările privitoare la domiciliul fiscal se înregistrează potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 din Codul de procedură fiscală.
74.2. În cazul modificărilor intervenite în datele declarate iniţial şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilii vor depune, o dată cu declaraţia de menţiuni, şi certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia şi eliberării unui nou certificat.
74.3. Declaraţia de menţiuni va fi însoţită de documente care atestă modificările intervenite.
74.4. În cazul comercianţilor, modificările intervenite în datele declarate iniţial de comercianţi şi înscrise în certificatul de înregistrare, inclusiv cele privitoare la înregistrarea în/scoaterea din evidenţă ca plătitori de T.V.A., se fac prin completarea şi depunerea cererii de înregistrare a menţiunilor/cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare, potrivit dispoziţiilor legale privind înregistrarea comercianţilor. Modificările intervenite în datele declarate iniţial în vectorul fiscal vor fi declarate la organul fiscal competent.

ARTICOLUL 771
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul comercianţilor

(1) Modificările intervenite în datele declarate iniţial de comercianţi sau de alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului se fac potrivit dispoziţiilor legale privind înregistrarea comercianţilor.
(2) Modificările intervenite în datele declarate iniţial în vectorul fiscal se declară la organul fiscal.
___________
ARTICOLUL 771 a fost introdus prin punctul 25. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

ARTICOLUL 78
Registrul contribuabililor

(1) Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală organizează evidenţa plătitorilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cadrul registrului contribuabililor, care conţine:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal; categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor;


+ Punere în aplicare prin Ordin 262/2007 :

Art. 41. - Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;
i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
j) contribuţia de asigurări sociale;
k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
m) redevenţele miniere;
n) redevenţele petroliere;
o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

c) alte informaţii necesare administrării obligaţiilor fiscale.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează pe baza informaţiilor comunicate de contribuabili, de oficiul registrului comerţului, de serviciul de evidenţă a populaţiei, de la alte autorităţi şi instituţii, precum şi din constatările proprii ale organului fiscal.
(3) Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale şi vor fi comunicate contribuabililor.
(4) Abrogat prin punctul 10. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.
(5) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2009 începând cu 25.05.2009.

(6) Abrogat prin punctul 26. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2009 începând cu 25.05.2009.

ARTICOLUL 781
Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

(1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;


+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

ANEXA Nr. 5e)

 

   
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

NOTIFICARE
privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că sunteţi inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
Pentru a nu fi declarat inactiv, aveţi obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor declarative înscrise în vectorul fiscal, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări.
De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . . .
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.07.99/1
www.anaf.ro


b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;


+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5g)

 

Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP
Bucureşti
Administraţia Sectorului . . . . . . . . . . a Finanţelor Publice
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

AVIZ
privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
a) declarare a inactivităţii fiscale;
b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;
c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Motivaţia propunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducătorul organului de inspecţie fiscală,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.26.99/a
www.anaf.ro

 

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5g)

Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP
Bucureşti
Administraţia Sectorului . . . . . . . . . . a Finanţelor Publice
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

AVIZ
privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
a) declarare a inactivităţii fiscale;
b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;
c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Motivaţia propunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducătorul organului de inspecţie fiscală,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.26.99/a

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5h)

 

Sigla
D.G.A.F.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală antifraudă fiscală
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

AVIZ
privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
a) declarare a inactivităţii fiscale;
b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;
c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Motivaţia propunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspector general antifraudă,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.07.99/d.i.
www.anaf.ro


___________
Pus în aplicare prin Procedură din 01/07/2014 începând cu 18.07.2014.
Pus în aplicare prin Procedură din 01/07/2014 începând cu 18.07.2014.

+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5a)

 

Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

DECIZIE DE DECLARARE ÎN INACTIVITATE

Către:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. a)/lit. b)/lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi declarat inactiv.
Motivaţia declarării în inactivitate fiscală
În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.
Menţionăm că, începând cu data declarării în inactivitate fiscală, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Director general
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.26.90

www.anaf.ro

 + Punere în aplicare prin Procedură Procedura de îndreptare a erorilor materiale din 01.07.2014... din 01/07/2014 :

 

I. Procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală
A. Prevederi generale
1. Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
c) organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
2. Condiţia prevăzută la pct. 1 lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală.
3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
4. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
5. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat.
B. Fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi
1. În cazul în care un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.
2. După primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1.
3. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.
4. Perioada supusă verificării cuprinde termenele de declarare aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale, inclusiv pentru perioada în care contribuabilul a fost declarat inactiv.
5. Se consideră că un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală.
6. Îndeplinirea obligaţiilor de plată se verifică de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plătitori, la solicitarea compartimentului de specialitate.
7. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi plată, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin.
8. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
9. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de reactivare se respinge.
10. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia respingerii şi la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.
11. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
12. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.
13. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-12.
14. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil:
- datele de identificare ale acestuia (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
- numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
- motivaţia propunerii de reactivare.
15. Referatul se avizează, după caz, de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau de conducătorul organului fiscal competent.
16.1. Referatul cuprinzând contribuabilii propuşi pentru reactivare se transmite organului de inspecţie fiscală competent, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, numai pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sau pentru contribuabilii care au fost propuşi pentru declararea în inactivitate de către organele de inspecţie fiscală şi declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.
16.2. În cazul în care propunerea de inactivare a contribuabilului a fost făcută de către Direcţia generală antifraudă fiscală, referatul se transmite acesteia, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
17. Ca urmare a controlului, organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală întocmeşte documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, înscriind ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
18. Avizul se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent sau al Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
19. Pe baza referatului aprobat şi a avizului, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5b) la ordin.
20. Decizia de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.
21. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal;
d) data reactivării, şi anume data comunicării deciziei de reactivare a contribuabilului;
e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.
22. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.
23. În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
24. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.
25. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de reactivare se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
26. Procedura prevăzută de prezentul capitol, cu excepţia secţiunii B pct. 6 şi 16.1-18, se aplică şi în cazul reactivării, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, a contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.
IV. Dispoziţii finale
La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.
(3) Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.

c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.


+ Punere în aplicare prin Procedură Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi di... din 01/07/2014 :


II. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală
1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite organului de inspecţie fiscală competent referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare, numai pentru contribuabilii prevăzuţi la cap. I secţiunea B pct. 16.1.
2. După primirea referatului, organul de inspecţie fiscală se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
În acest sens, organul de inspecţie fiscală verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.
3. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un dosar care va cuprinde:
a) proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit.
III. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală
1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite Direcţiei generale antifraudă fiscală referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare.
2. După primirea referatului, organul de control se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
În acest sens, organul de control verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.
3. La finalizarea controlului, organul de control va întocmi un dosar care va cuprinde:
a) proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de control.
4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit.
IV. Dispoziţii finale
La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5b)

 

Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

DECIZIE DE REACTIVARE

Către:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi reactivat.
În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.
În situaţia în care, înaintea declarării inactivităţii fiscale, aveaţi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, după reactivare veţi fi înregistrat din oficiu în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Director general
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.26.91
www.anaf.ro


(4) Condiţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale.


+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5b)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

DECIZIE DE REACTIVARE

Către:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi reactivat.
În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.
În situaţia în care, înaintea declarării inactivităţii fiscale, aveaţi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, după reactivare veţi fi înregistrat din oficiu în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   
  Director general
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.26.91
www.anaf.ro

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
(6) Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, care conţine:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) data declarării ca inactiv a contribuabilului;
c) data reactivării;
d) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;
e) alte menţiuni.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 7
ORGANIZAREA
Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi
1. Se organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, cu următoarea structură:
a) datele de identificare a contribuabilului:
- denumirea contribuabilului;
- codul de identificare fiscală;
- domiciliul fiscal;
b) situaţia curentă a contribuabilului, care cuprinde, după caz, informaţii referitoare la:
b1) date privind declararea inactivităţii fiscale:
- data declarării ca inactiv (zz/ll/aa), şi anume data comunicării deciziei de declarare în inactivitate contribuabilului;
- numărul şi data deciziei de declarare în inactivitate;
- organul fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz;
- data înscrierii inactivităţii fiscale în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
- data anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA (zz/ll/aa);
b2) date privind reactivarea:
- data reactivării ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de reactivare (zz/ll/aa), şi anume data comunicării deciziei de reactivare;
- numărul şi data deciziei de reactivare;
- data înscrierii deciziei de reactivare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
- organul fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz;
- data reînregistrării în scopuri de TVA;
b3) date privind încetarea activităţii/radierea contribuabilului:
- data încetării activităţii/radierii;
c) situaţia anterioară a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, după caz:
- perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa până la zz/ll/aa). Pentru fiecare perioadă de inactivitate se vor menţiona data anulării codului de TVA, data reînregistrării în scopuri de TVA şi ordinul/decizia prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, după caz;
- data radierii.
2. În cazul contribuabililor care au sedii secundare, în evidenţă se înscriu şi sediile secundare înregistrate fiscal.
3.1. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează în termen de 5 zile de la data comunicării fiecărei decizii de declarare în inactivitate, reactivare sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale.
3.2. Erorile de operare în Registrul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi se corectează de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în baza unui referat motivat, avizat de către conducătorul compartimentului de specialitate şi aprobat de conducătorul organului fiscal.
4. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează cu contribuabilii radiaţi, înscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/încetării activităţii. Contribuabilii radiaţi se menţin în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiaţi.
5. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice".

 

(8) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(9) Înscrierea în registrul prevăzut la alin. (8) se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

 

(10) Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registrul prevăzut la alin. (8).
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.

___________
Pus în aplicare prin Procedură din 01/07/2014 începând cu 18.07.2014.

ARTICOLUL 781 a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.


+ Punere în aplicare ARTICOLUL 781 prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
Decizie de declarare în inactivitate
1. Denumire: Decizie de declarare în inactivitate
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.90
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru declararea stării de inactivitate a contribuabililor.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.
9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de reactivare
1. Denumire: Decizie de reactivare
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.91
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.
9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de îndreptare a erorii materiale
1. Denumire: Decizie de îndreptare a erorii materiale
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.92
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru anularea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.
9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
1. Denumire: Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.93
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru respingerea cererii de reactivare şi a cererii de îndreptare a erorii materiale.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.
9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1. Denumire: Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/1
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.
9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
1. Denumire: Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/2
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care solicită reactivarea/ştergerea din evidenţa contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.
9. Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
2. Cod: M.F.P. 14.13.26.99/a
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul de inspecţie fiscală competent.
9. Circulă:
- originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;
- copia la organul de inspecţie fiscală.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală
1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală
2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/d.i.
3. Format: A4/t1
4. Se tipăreşte
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.
8. Se întocmeşte în două exemplare; de Direcţia generală antifraudă fiscală.
9. Circulă:
- originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;
- copia la Direcţia generală antifraudă fiscală.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
NOTĂ:
În spaţiul în care este menţionată sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează organul fiscal competent/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5f)
         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
NOTIFICARE
privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
Către:
Denumirea . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .
Din analiza Cererii dumneavoastră de eliminare din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, ca urmare a unei erori/Cererii de reactivare, înregistrată sub nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., a rezultat că există neconcordanţe între datele furnizate de dumneavoastră în cerere şi evidenţele fiscale privind depunerea formularelor:
□ 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";
□ 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
□ 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";
□ 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
□ 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";
□ 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri";
□ 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", precum şi/sau privind plata următoarelor obligaţii fiscale:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . . .
În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea dumneavoastră va fi respinsă.
   
  Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
   
  Întocmit
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.07.99/2
www.anaf.ro
ANEXA Nr. 5c)
         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
DECIZIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE
Către:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat că aţi fost declarat inactiv/reactivat din eroare, vă comunicăm anularea Deciziei de declarare în inactivitate/Deciziei de reactivare nr . . din data de . . . . . . . . . ./a poziţiei nr. . . . . . . . . . . din Lista contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   
  Director general,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.26.92
www.anaf.ro
ANEXA Nr. 5d)
         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
DECIZIE DE RESPINGERE
a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
Către:
Denumirea . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Ca urmare a Cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . şi având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, prin prezenta decizie vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă.
Motivaţia respingerii cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   
  Director general,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
cod M.F.P. 14.13.26.93
www.anaf.ro

 

 ARTICOLUL 79
Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală

 

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare.
(2) În vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer. Conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

(3) Sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte înscrisuri care, potrivit legislaţiei fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale şi a creanţelor şi obligaţiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de evidenţă fiscală şi altele asemenea.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 28. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 79 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

Norme metodologice:
76.1. Sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte înscrisuri care, potrivit legislaţiei fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale şi a creanţelor şi obligaţiilor fiscale, cum ar fi: jurnal pentru vânzări, jurnal pentru cumpărări, registrul de evidenţă fiscală şi altele asemenea.

 

ARTICOLUL 80
Reguli pentru conducerea evidenţei contabile şi fiscale

 

(1) Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evidenţele contabile şi fiscale ale exerciţiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, în perioada 1-25 a lunii următoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declaraţiilor fiscale.
(3) Dispoziţiile legale privind păstrarea, arhivarea şi limba folosită pentru evidenţele contabile sunt aplicabile şi pentru evidenţele fiscale.
(4) În cazul în care evidenţele contabile şi fiscale sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul este obligat să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
(5) Contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
(6) Contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.
(7) Organul fiscal poate lua în considerare orice evidenţe relevante pentru impunere ţinute de contribuabil.

 

TITLUL V
  Declaraţia fiscală

 

ARTICOLUL 81
Obligaţia de a depune declaraţii fiscale

 

(1) Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta.
(11) Declaraţiile fiscale sunt documente care se referă la:
a) impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului;
b) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe;
c) bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea acestora;
d) orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei şi Finanţelor va stabili termenul de depunere a declaraţiei fiscale.
(3) Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazurile în care:
a) a fost efectuată plata obligaţiei fiscale;
b) obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale;
c) Abrogată prin punctul 30. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
d) pentru obligaţia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligaţia declarativă, conform legii.
(4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2009 începând cu 25.05.2009.

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 81 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

Norme metodologice:
78.1. Declaraţiile fiscale sunt documente prin care se declară:
a) impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului;
b) bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi a taxei se face de organul fiscal;
c) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe.

 

ARTICOLUL 82
Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale

 

(1) Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal.
(2) În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.
(3) Contribuabilul are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale. Declaraţia fiscală se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.
(4) Obligaţia de semnare a declaraţiei fiscale se consideră a fi îndeplinită şi în următoarele situaţii:
a) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sistemul electronic de plăţi. Data depunerii declaraţiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia;
b) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanţă în condiţiile art. 83 alin. (1).
(5) Declaraţia fiscală trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale.
(6) Pentru anumite categorii de obligaţii fiscale, stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, instrucţiunile de completare a acestora, alte informaţii utile, precum şi plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea corespondenţei se suportă de către organul fiscal.

___________
Pus în aplicare prin Ordin nr. 469/2007 începând cu 31.07.2007.

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

Norme metodologice:
79.1. În costul corespondenţei intră şi costul transmiterii de către contribuabil a plicului preadresat.

+ Punere în aplicare prin Ordin 588/2008 :

Art. 3. - Costurile poştale pentru transmiterile în regim "recomandat", precum şi costurile poştale pentru transmiterile returate sunt suportate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Costurile poştale pentru trimiterile sosite cu indicaţia specială "CR" - recomandat, la unităţile fiscale destinatare, de la contribuabili sunt suportate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din bugetele proprii.
ANEXĂ*)
1. formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;
2. Ghidul pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007;
3. scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
4. plicul "CR", destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili;
5. plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaţional către contribuabili.

*) Documentele menţionate la pct. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

SIGLĂ MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Cabinet Preşedinte

Stimate contribuabil,
Obiectivul strategic major al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constă în transformarea sa într-o administraţie europeană modernă, eficientă, asigurând mediul optim în care contribuabilii să-şi îndeplinească obligaţiile bugetare. În acest sens, Agenţia este preocupată să vă pună la dispoziţie servicii moderne şi uşor de utilizat.
Unul din serviciile destinate dumneavoastră şi oferit în mod gratuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este transmiterea/primirea prin poştă a declaraţiilor de venit, astfel încât dumneavoastră să vă puteţi îndeplini într-un mod cât mai simplu obligaţiile de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007.
Începând cu acest an, printre alte servicii moderne şi mai rapide puse la dispoziţia dumneavoastră, vor fi sistemul de depunere on-line a declaraţiilor fiscale, ca metodă alternativă la depunerea prin poştă a declaraţiilor fiscale, precum şi posibilitatea de plată prin card a sumelor datorate bugetului de stat, reprezentând impozit pe venit.
Totodată, în acest an, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vă va pune la dispoziţie o bază unică de date, cu întrebări şi răspunsuri privind problematica fiscală. În acest fel, veţi fi ajutaţi în declararea veniturilor şi plata impozitelor.
Sperăm ca, prin utilizarea acestor servicii, dumneavoastră să vă puteţi îndeplini obligaţiile de declarare a veniturilor şi de plată a impozitelor, într-un mod cât mai simplu şi mai rapid, câştigând astfel timp preţios pentru activitatea dumneavoastră.
Vă mulţumesc anticipat pentru contribuţia dumneavoastră la realizarea veniturilor bugetului general consolidat.
IMAGINE
GHID PENTRU COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI
PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2007
Pentru completarea corectă a formularelor, vă rugăm să citiţi cu atenţie îndrumările de mai jos:
AVEŢI OBLIGAŢIA
de a depune Declaraţia privind veniturile realizate dacă, în anul 2007, aţi obţinut venituri din categoria:
1. Activităţi independente
2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3. Venituri din activităţi agricole impuse în sistem real
4. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare
5. Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen
ATENŢIE!
În cazul în care aţi realizat mai multe categorii de venit din mai multe surse veţi completa, în cadrul aceluiaşi formular, câte un cartuş (ex.: cartuşul 1A-1B-1C, cartuşul 2A-2B-2C etc.), corespunzător fiecărei surse de venit. Dacă în anul 2007 aţi obţinut venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, cu excepţia situaţiei în care aţi depus declaraţia privind venitul estimat în luna decembrie 2007 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.
CUM COMPLETAŢI DECLARAŢIA PE VENIT - FORMULARUL 200
- în situaţia în care, în formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", datele dv. de identificare sunt completate eronat, vă rugăm să le corectaţi, pentru a corespunde datelor înscrise în documentul dv. de identitate (BI/CI) la momentul depunerii declaraţiei, caz în care, anexaţi copie după actul dv. de identitate.
I. DATE DE IDENTIFICAREA CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal,
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - înscrieţi codul numeric personal din documentul dv. de identitate sau numărul de identificare fiscală, (NIF), atribuit de organul fiscal, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
Cap. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 6 şi rd. 7 se completează conform cerinţei.
rd. 5. Sediul - se completează adresa sediului sau a locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. Dacă realizaţi venituri din activităţi agricole, veţi înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul/terenurile, respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
rd. 8, rd. 9. Data începerii/încetării activităţii - se completează numai dacă aţi început/încetat activitatea în cursul anului fiscal 2007.
Dacă sunteţi persoană fizică autorizată care a încetat activitatea în cursul anului 2007, veţi înscrie data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.
Cap. B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL
1. ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
a) dacă aţi realizat venituri din activităţi comerciale, profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real şi aţi desfăşurat activitatea în mod individual, completaţi declaraţia, pe baza datelor din evidenţa contabilă, la rd. 1. Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 2.1. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net, rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă şi rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.
Precizări: în cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
Declaraţia se completează pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, astfel:
- la rd. 1. Venit brut - înscrieţi suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, realizate în anul 2007, din toate sursele.
- la rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - înscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, sau prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală.
- rd 2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite - se completează numai dacă aţi stabilit venitul net pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite.
ATENŢIE
- rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, din exercitarea dreptului de suită sau ca remuneraţie compensatorie pentru copia privată, înscriind suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
b) dacă aţi realizat venituri din activităţi independente desfăşurate într-o formă de asociere, declaraţia se completează astfel:
b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi numai rd. 3 (venit net), respectiv rd. 5 (pierdere fiscală/pierdere netă anuală) pe baza datelor de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, (formularul 204).
b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4). rd. 3 şi rd. 3.1 sau rd. 5, după caz.
2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
Declaraţia se completează la rd. 1. Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net în sistem real, conform documentelor contabile.
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, înscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - completaţi numai dacă aţi optat pentru determinarea venitului net/pierdere în sistem real, şi dacă în anul 2007 aţi înregistrat pierderi, înscrieţi suma reprezentând diferenţa obţinută prin scăderea rd. 1 din rd. 2.
În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunară evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
În situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE
a) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole determinate în sistem real şi aţi desfăşurat activitatea în mod individual, cap. B al declaraţiei se completează atât la rd. venit brut cât şi la rd. cheltuieli, respectiv venitul net sau pierderea realizată.
b) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole desfăşurate într-o formă de asociere, între persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, declaraţia se completează numai la rd. 3 venit net, respectiv rd. 5 pierdere fiscală/pierdere netă anuală cu sumele înscrise în tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, (formularul 204), corespunzătoare numelui dv.
Declaraţia se completează pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.
În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie.
4. CÂŞTIGURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE
Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi aveţi obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, conform legii, în funcţie de perioada deţinerii.
Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.
ATENŢIE! Dacă în anul 2007 aţi realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare, veţi evidenţia, în Declaraţie, în mod distinct, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.
La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.
5. CÂŞTIGURI DIN OPERAŢIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN
Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.
La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.
Cap. C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
Se completează la rd. 1., rd. 2. Venit net/Pierdere fiscală, dacă aţi realizat în anul fiscal 2007 venituri din activităţi independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislaţiei specifice.
III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL.
Se completează conform cerinţei şi numai dacă aţi efectuat, în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private, conform legii şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit, pentru susţinerea unei singure entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii sau unei unităţi de cult.
Notă: dacă aţi realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, şi nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, dar aţi efectuat în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, puteţi completa capitolul I, II, 1A, precum şi capitolul III din formularul 200.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
Suma - se completează cu suma solicitată a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult, în situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu veţi completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Cont bancar (IBAN) - înscrieţi codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult (vă rugăm să vă asiguraţi de corectitudinea acestuia).
IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal al contribuabilului, completând datele de identificare a acestuia.
IMPORTANT!
1. Vă recomandăm să utilizaţi plicul primit pentru transmiterea prin poştă a declaraţiei de venit, iar depunerea acestuia la oficiile poştale să se facă în zilele lucrătoare, altfel taxele poştale suplimentare vor fi suportate de dv., întrucât C.N. Poşta Română percepe tarife poştale majorate pentru depunerile efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale.
2. Dacă aveţi nelămuriri referitoare la modul de completare a formularelor de Declaraţie, vă puteţi adresa organului fiscal de domiciliu, puteţi solicita informaţii la telefonul 0314.039.160 sau puteţi accesa pagina de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenţă contribuabili, subdomeniul Formulare care au ataşate şi instrucţiunile de completare.

EXPEDITOR:
C. R.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POŞTA ROMÂNĂ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 103/DO/001
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valabil 2007-2009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SE TAXEAZĂ LA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESTINAŢIE
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIGLĂ
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRARE FISCALĂ
Impozitul pe venit

EXPEDITOR: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE T. P.
ADMINISTRARE FISCALĂ POŞTA ROMÂNĂ
Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Nr. 103/DO/4000
Bucureşti, cod poştal 050741 Valabil 2007-2009
Bucureşti 83

SIGLĂ
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRARE FISCALĂ
Impozitul pe venit

SIGLĂ DECLARAŢIE 200
Agenţia Naţională de PRIVIND VENITURILE REALIZATE
Administrare Fiscală
Anul 2 0 0 7
[] Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume R/006593/B6 Iniţiala tatălui Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
DRAGOMIRESCU N. 1 2 9 0 8 2 3 4 0 5 0 3 8
Prenume
OCTAVIAN-ŞTEFAN
Strada Nr. Banca
Cetatea de Baltă 99 B.C.W. Sector 6
Bl. Sc. Et. Ap. Judeţ/Sector Cont bancar (IBAN)
7 F 4 60 Sector 6 R000 RMCW 0000 0000 0000 0000
Localitate Cod poştal
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 60973
Telefon: Fax:
21 909 90 90 021 909 90 91 E-mail: octavian.dragomirescu qwert.com

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII PE VENIT 1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale [ ] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor [ ] deţinute mai mult de 365 de zile
[ ] Venituri din profesii libere [ ] Venituri din activităţi agricole [ ] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [ ] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
[ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
3. Forma de organizare:
4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . . . Data . . /. . /. . Organul emitent . . . .
8. Data începerii activităţii . . /. . ./. . . . 9. Data încetării activităţii . . /. . /. . . . . . . . . . . . . .

1B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.1. + rd. 2.4., după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală

1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT - lei -
1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vă rugăm să introduceţi declaraţia în plic astfel
încât datele din chenarul alăturat ||||||||||||> Destinatar:
să fie vizibile în fereastra plicului: ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE
SECTOR 6
Str. Popa Tatu nr. 7
Sector 1, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Cod poştal: 010801
Oficiul poştal: BUCUREŞTI 1
Număr de operator de date cu caracter personal - 1067
Cod 14.13.01.13
2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale [ ] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor [ ] deţinute mai mult de 365 de zile
[ ] Venituri din profesii libere [ ] Venituri din activităţi agricole [ ] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [ ] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
[ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
3. Forma de organizare:
4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . . . Data . . /. . /. . Organul emitent . .
8. Data începerii activităţii . . /. . ./. . . . 9. Data încetării activităţii . . /. . /. . . . . . . . . . . . . .
2B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]

3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale [ ] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor [ ] deţinute mai mult de 365 de zile
[ ] Venituri din profesii libere [ ] Venituri din activităţi agricole [ ] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [ ] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
[ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
3. Forma de organizare:
4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . . . Data . . /. . /. . Organul emitent . .
8. Data începerii activităţii . . /. . ./. . . . 9. Data încetării activităţii . . /. . /. . . . . . . . . .
3B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]

4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor
[] Venituri comerciale [] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor de valoare:
[] Venituri din profesii libere [] Venituri din activităţi agricole [] deţinute mai mult de 365 de zile
[] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote forfetare de cheltuieli [] Normă de venit
[] Individual [] Asociere între persoane fizice [] Asociere între persoane fizice
3. Forma de organizare: şi persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . Data . . ./. . ./. . . Organul emitent . . . . . .
8. Data începerii activităţii . . ./. . ./. . . . . . 9. Data încetării activităţii . . ./. . ./. . . . . .

4B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală

4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]

5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor
[] Venituri comerciale [] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor de valoare:
[] Venituri din profesii libere [] Venituri din activităţi agricole [] deţinute mai mult de 365 de zile
[] Venituri din drepturi de [] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare [] deţinute mai puţin de 365 de zile,
proprietate intelectuală de valută la termen, pe bază de contract inclusiv
2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote forfetare de cheltuieli [] Normă de venit
3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între persoane fizice [] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . Data . . ./. . ./. . . Organul emitent . . . . . .
8. Data începerii activităţii . . ./. . ./. . . . . . 9. Data încetării activităţii . . ./. . ./. . . . . .

5B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală

5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net [________________] 2. Pierdere fiscală [___________________]

6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor
[] Venituri comerciale [] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor de valoare:
[] Venituri din profesii libere [] Venituri din activităţi agricole [] deţinute mai mult de 365 de zile
[] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote forfetare de cheltuieli [] Normă de venit
3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între persoane fizice [] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . Data . . ./. . ./. . . Organul emitent . . . . . .
8. Data începerii activităţii . . ./. . ./. . . . . . 9. Data încetării activităţii . . ./. . ./. . . . . .

6B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală

6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
[] Bursa privată Documente de plată nr./data
Contract nr./data [___________________________] [ ]
Suma plătită (lei) [___________________________] [_______________________]
[] Susţinerea unei entităţi noprofit/unităţi de cult
Suma (lei) [___________________________]
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult Cont bancar (IBAN)
[__________________________] [________________________] [__________________]

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscală
[_____________________________][____][__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]
Judeţ/Sector Localitate Strada Nr.
[____________________][____________________][_______________________|__________]
Bl. Sc. Ap. Cod poştal Telefon Fax E-mail
[___|___|___][__________][______][______][_________________]

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Semnătura contribuabil Data Semnătură reprezentant fiscal Data
[ ] [_________] [ ] [_________]
[______________] [________________]
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare Data
[__________________] [_________]