" Cel ce a invins prin forta,
             si-a invins dusmanul 
                       doar pe jumatate "

John Milton
Home Avocat titular Competente Legislatie
Noutati Legislative Insolventa Mediere Evaluare Legislatie utila Altele
Legături externe Contact

   
ANEXA Nr. 1

   

NACE1)
COD CPV Secţiunea F LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
Diviziune Grupa Clasa Descriere Explicaţii generale
45 Lucrări de construcţii Această diviziune include: 45000000
- construcţia de clădiri noi şi lucrări de reparare, modificare, restaurare
45.1 Lucrări de organizare a şantierelor şi de pregătire a terenurilor 45100000
45.11 Lucrări de demolare, pregătire a şantierelor şi de terasamente Această clasă include: 45110000
- demolarea imobilelor şi a altor structuri/construcţii
- degajarea terenului şi pregătirea şantierelor
- lucrări de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea amplasamentelor de construcţii, săpare de şanţuri, îndepărtarea rocilor, dinamitare etc.
- pregătirea şantierelor pentru exploatare minieră, inclusiv înlăturarea solului şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a terenurilor şi şantierelor miniere
- drenarea şantierelor de construcţii
- drenarea terenurilor agricole şi forestiere
45.12 Lucrări de foraj şi sondaj experimentale Această clasă include: 45120000
- sondaje experimentale, foraje experimentale şi carotaje pentru construcţii, precum şi pentru studii geofizice, geologice sau alte scopuri similare
Această clasă nu include:
- forarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului sau a gazelor naturale, clasificate în 11.20
- forarea puţurilor de apă, clasificate în 45.25
- adâncirea puţurilor, clasificate în 45.25
- exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi de gaze naturale, precum şi prospectarea geofizică, geologică şi seismică, clasificate în 74.20
45.2 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări de geniu civil 45200000
45.21 Lucrări de construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil Această clasă include: 45210000
- construcţia de clădiri de toate tipurile
- construcţii de inginerie civilă: poduri (inclusiv cele destinate să susţină şosele suspendate), viaducte, tuneluri şi pasaje subterane
- conducte de transport (petrol, gaz, apă), reţele şi linii (electrice, de telecomunicaţii), pe distanţă mare;
- conducte, reţele şi linii pentru reţele locale;
- lucrări conexe de amenajare urbană;
- asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate.
Această clasă nu include:
- servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor, clasificate în 11.20;
- execuţia de lucrări din prefabricate de producţie proprie, altele decât cele din beton, clasificate în 20, 26 şi 28;
- construcţia (altele decât clădirile) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive, clasificate în 45.23;
- lucrări de instalaţii şi izolaţii pentru clădiri, clasificate în 45.3;
- lucrări de finisare, clasificate în 45.4
- activităţi de arhitectură şi de inginerie, clasificate în 74.20;
- managementul proiectelor de construcţie, clasificate în 74.20.
45.22 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii Această clasă include: 45220000
- lucrări de şarpante
- instalarea acoperişurilor
- lucrări de etanşare
45.23 Lucrări de construcţie a căilor de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului Această clasă include: 45230000
- construcţia de autostrăzi, drumuri, şosele, străzi, alte căi de transport pentru vehicule şi pietoni
- construcţia de căi ferate
- construcţia de piste de aterizare-decolare
- construcţii (altele decât clădiri) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive
- marcarea suprafeţelor rutiere şi a spaţiilor de parcare
Această clasă nu include:
- lucrări de terasamente, clasificate în 45.11
45.24 Lucrări de construcţii hidrotehnice Această clasă include: 45240000
- construcţia de căi navigabile, porturi, porturi de ambarcaţiuni, ecluze etc.
- construcţia de baraje şi diguri
- construcţii subacvatice
- dragare
45.25 Alte lucrări speciale de construcţie Această clasă include: 45250000
- activităţi de construcţie specializate referitoare la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări şi care necesită competenţe sau echipamente specializate:
- realizarea de fundaţii, inclusiv baterea pilonilor
- forarea şi construcţia de puţuri de apă, adâncirea puţurilor
- montarea structurilor metalice (dar nu de fabricaţie proprie)
- arcuirea structurilor metalice
- aşezarea cărămizilor şi a blocurilor de piatră
- montarea şi demontarea schelelor şi platformelor de lucru proprii sau închiriate
- construcţia de coşuri industriale şi furnale
Această clasă nu include:
- închirierea de schele fără ridicare sau demontare, clasificate în 71.32
45.3 Lucrări de instalaţii şi izolaţii 45300000
45.31 Lucrări de instalaţii electrice Această clasă include: 45310000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- circuite electrice
- linii (cablaje) pentru telecomunicaţii
- sisteme electrice de încălzire
- antene pentru clădiri
- sisteme de alarmă împotriva incendiilor
- sisteme de alarmă antiefracţie
- ascensoare şi scări rulante
- paratrăsnete etc.
45.32 Lucrări de izolare Această clasă include: 45320000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, de materiale pentru izolaţie termică, acustică şi împotriva vibraţiilor
Această clasă nu include:
- lucrări de etanşare, clasificate în 45.22
45.33 Lucrări de instalaţii Această clasă include: 45330000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- instalaţii şi echipamente sanitare
- instalaţii pentru distribuţia gazelor
- echipamente şi conducte de încălzire, de ventilare, frigorifice sau de climatizare
- instalarea de pulverizatoare împotriva incendiilor
Această clasă nu include:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire, clasificate în 45.31
45.34 Alte lucrări de instalaţii Această clasă include: 45340000
- instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pentru şosele, drumuri, căi ferate, aeroporturi şi porturi
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a instalaţiilor şi echipamentelor neclasificate în altă parte
45.4 Lucrări de finisare 45400000
45.41 Lucrări de ipsoserie Această clasă include: 45410000
- aplicarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a ipsosului şi a tencuielii uscate pentru structuri sau ornamente interioare şi exterioare, inclusiv a materialelor de făţuire asociate
45.42 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Această clasă include: 45420000
- instalarea de uşi, ferestre, cadre pentru uşi şi ferestre, bucătării echipate, scări interioare, alte dotări similare, din lemn sau din orice fel de material (dar nu de fabricaţie proprie)
- amenajări interioare precum plafoane, lambriuri, partiţii mobile etc.
Această clasă nu include:
- acoperirea cu parchet sau alte materiale de acoperire a podelelor, clasificate în 45.43
45.43 Lucrări de acoperire a pereţilor şi podelelor Această clasă include: 45430000
- aşezarea, prinderea sau fixarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- placaje din ceramică, beton sau piatră
- parchete sau alte materiale de acoperire a podelelor
- mochete, linoleum şi alte materiale flexibile
- materiale de placare din granit, marmură sau ardezie
- tapete
45.44 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri Această clasă include: 45440000
- vopsitorie în interiorul şi pe exteriorul clădirilor
- vopsitoria construcţiilor de inginerie civilă
- montarea geamurilor, oglinzilor etc.
Această clasă nu include:
- instalarea ferestrelor, clasificate în 45.42
45.45 Alte lucrări de finisare a clădirilor Această clasă include: 45450000
- instalarea piscinelor private
- curăţirea pereţilor exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare şi alte activităţi similare
- alte lucrări de finisare a clădirilor neclasificate în altă parte
Această clasă nu include:
- curăţirea pereţilor interiori ai clădirilor şi ai altor construcţii, clasificate în 74.70
45.5 Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator 45500000
45.50 Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator Această clasă nu include:
- închirierea de maşini şi materiale de construcţie sau demolare fără operator, clasificate în 71.32


   1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. I). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

   
ANEXA Nr. 2

   
Anexa nr. 2A*)

   *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC.

   

Categorie Descrierea serviciilor Numere de referinţă CPC1) Numere de referinţă CPV
1. Servicii de întreţinere şi reparare 6112, 6122, 633, 886 De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu excepţia 50310000-1 la 50324200-4 şi 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) şi de la 51000000-9 la 51900000-1
2. Servicii de transport terestru2), inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate şi serviciile de curierat, cu excepţia transportului de corespondenţă 712 (cu excepţia 71235), 7512, 87304 De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu excepţia 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) şi de la 64120000-3 la 64121200-2
3. Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri şi de marfă, cu excepţia transportului de corespondenţă 73 (cu excepţia 7321) De la 60410000-5 la 60424120-3 (cu excepţia 60411000-2, 60421000-5) şi 60500000-3
De la 60440000-4 la 60445000-9
4. Transport de corespondenţă pe uscat2) şi aerian 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4
60411000-2, 60421000-5
5. Servicii de telecomunicaţii 752 De la 64200000-8 la 64228200-2
72318000-7 şi de la 72700000-7 la 72720000-3
6. Servicii financiare: a) servicii de asigurare b) servicii bancare şi de investiţii3) ex 81, 812, 814 De la 66100000-1 la 66720000-34)
7. Servicii informatice şi servicii conexe 84 De la 50310000-1 la 50324200-4
De la 72000000-5 la 72920000-5 (cu excepţia 72318000-7 şi de la 72700000-7 la 72720000-3), 79342410-4
8. Servicii de cercetare şi de dezvoltare4) 85 De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu excepţia 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9. Servicii de contabilitate, de audit şi de gestionare a registrelor contabile 862 De la 79210000-9 la 79223000-3
10. Servicii de studii de piaţă şi de sondaje de opinie 864 De la 79300000-7 la 79330000-6 şi 79342310-9, 79342311-6
11. Servicii de consultanţă în management5) şi servicii conexe 865, 866 De la 73200000-4 la 73220000-0
De la 79400000-8 la 79421200-3 şi 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
12. Servicii de arhitectură; servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană şi servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică; servicii de testare şi analiză tehnică 867 De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu excepţia 71550000-8) şi 79994000-8
13. Servicii de publicitate 871 De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu excepţia 79342000-3 şi 79342100-4)
14. Servicii de curăţenie pentru clădiri şi servicii de administrare a proprietăţilor 874, 82201 la 82206 De la 70300000-4 la 70340000-6 şi de la 90900000-6 la 90924000-0
15. Servicii de publicare şi tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract 88442 De la 79800000-2 la 79824000-6
De la 79970000-6 la 79980000-7
16. Servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare 94 De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu excepţia 90712200-3) De la 90910000-9 la 90920000-2 şi 50190000-3, 50229000-6 50243000-0


   1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

   2) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.

   3) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalităţile financiare, de terenuri, de construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

   4) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii contractante şi/sau entităţilor contractante în scopul utilizării în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă şi/sau de entităţi contractante.

   5) Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.

   
Anexa nr. 2B*)

   *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC.

   

Categorie Descrierea serviciilor Numere de referinţă CPC1) Numere de referinţă CPV
17. Servicii hoteliere şi de restaurant 64 De la 55100000-1 la 55524000-9 şi de la 98340000-8 la 98341100-6
18. Servicii de transport feroviar 711 De la 60200000-0 la 60220000-6
19. Servicii de transport naval 72 De la 60600000-4 la 60653000-0 şi de la 63727000-1 la 63727200-3
20. Servicii de transport anexe şi auxiliare 74 De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu excepţia 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 şi de la 63727000-1, la 63727200-3) şi 98361000-1
21. Servicii juridice 861 De la 79100000-5 la 79140000-7
22. Servicii de recrutare şi de plasare a forţei de muncă2) 872 De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu excepţia 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) şi de la 98500000-8 la 98514000-9
23. Servicii de investigaţie şi de siguranţă, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate 873 (cu excepţia 87304) De la 79700000-1 la 79723000-8
24 Servicii de învăţământ şi de formare profesională 92 De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepţia 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)
25. Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială 93 79611000-0 şi de la 85000000-9 la 85323000-9 (cu excepţia 85321000-5 şi 85322000-2)
26. Servicii de recreere, culturale şi sportive3) 96 De la 79995000-5 la 79995200-7 şi de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepţia 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27. Alte servicii


   1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

   2) Cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă.

   3) Cu excepţia contractelor de achiziţii referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe de către organisme de radiodifuziune şi a contractelor de achiziţii privind timpul de emisie".

    ___________

    Pusă în aplicare prin Normă din 09/03/2011 începând cu 24.03.2011.

    Pusă în aplicare prin Normă din 10/03/2011 începând cu 18.03.2011.

    ___________

    ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin punctul 98. din Ordonanţă de urgenţă nr. 76/2010 începând cu 02.07.2010.

   
ANEXA Nr. 3

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI

   
ANEXA Nr. 3A

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE

    ANUNŢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE ÎN SEAP

 

 

   1. Ţara autorităţii contractante

   2. Denumirea autorităţii contractante

   3. Adresa de Internet unde se publică anunţul de intenţie (URL)

   4. Numărul (numerele) de referinţă din Nomenclatura CPV

 

 

    ANUNŢ DE INTENŢIE

 

 

   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituţiile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecţia mediului, protecţia muncii şi condiţiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestaţia.

   2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

   3. În cazul achiziţiei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor; locul de execuţie; dacă lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi; dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură.

    În cazul achiziţiei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură.

    În cazul achiziţiei de servicii: valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură.

   4. Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare.

   5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

   6. După caz, alte informaţii.

   7. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilă.

   8. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

 

 

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

 

    Licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere:

   1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

   2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

   3.(a) Procedura de atribuire aleasă;

   (b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi negocierii);

   (c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

    ___________

    Litera (c) a fost modificată prin punctul 52. din Lege nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.


   (d) După caz, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

   (e) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];

   4. Forma contractului.

   5. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor.

   6.(a) Pentru achiziţia de lucrări:

   - natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură,

   - informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare,

   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite.

   (b) Pentru achiziţia de produse:

   - natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinaţie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură,

   - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite;

   (c) Pentru achiziţia de servicii:

   - categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile,

   - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite,

   - se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indică actele normative respective),

   - se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.

   7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.

   8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, la care sunt prestate serviciile.

   9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

   10. Dacă este cazul, condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului.

   11. În cazul licitaţiei deschise:

   (a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documentele suplimentare);

   (b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări;

   (c) după caz, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivei documentaţii;

   12.(a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziţie dinamic (licitaţie deschisă);

   (b) În cazul licitaţiei restrânse sau negocierii, data limită de primire a cererilor de participare;

   (c) Adresa la care trebuie transmise;

   (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

   13. În cazul licitaţiei deschise:

   (a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor;

   (b) data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

   14. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

 

 

   + Punere în aplicare prin Hotărâre 925/2006 : CAPITOLUL VII Garanţii

 

SECŢIUNEA 1 Garanţia de participare
Art. 84. - Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.
Art. 85. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii:
a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.
Art. 86. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante:
a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.
(6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Art. 87. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.
Art. 88. - (1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.
(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.
SECŢIUNEA a 2-a Garanţia de bună execuţie
Art. 89. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.
(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.
Art. 90. - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
Art. 91. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
Art. 92. - (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.


   15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

   16. După caz, forma juridică în care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

   17. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse.

   18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

   19. Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate.

   20. Pentru licitaţia restrânsă, dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi.

   21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

   22. După caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea contractantă (negociere).

   23. Criteriul de atribuire a contractului: "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", precum şi ponderea lor se precizează doar în cazul în care nu figurează în documentaţia de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii, în documentaţia descriptivă.

    ___________

    Punctul 23. a fost modificat prin punctul 52. din Lege nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.


   24. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

   25. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.

   26. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

   27. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

 

 

    ANUNŢUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC

 

 

   1. Ţara autorităţii contractante.

   2. Denumirea şi adresa de e-mail a autorităţii contractante.

   3. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la sistemul dinamic de achiziţii.

   4. Adresa de e-mail la care este disponibilă documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziţii.

   5. Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura "CPV" şi cantităţile care se vor achiziţiona sau dimensiunea contractului care urmează să fie atribuit.

   6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.

 

 

    ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

 

 

   1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

   2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

   3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării.

    Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referinţă din nomenclatură.

    Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din nomenclatură; cantitatea de servicii achiziţionate.

   4. Data atribuirii contractului de achiziţie publică.

   5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică.

   6. Numărul de oferte primite.

   7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

   8. Preţul sau gama preţurilor plătite.

   9. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice.

   10. Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează să fie subcontractată.

   11. Data publicării anunţului de participare.

   12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire.

   13. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

   
ANEXA Nr. 3B

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII


   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate.

   2.(a) Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor.

   (b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor.

   3.(a) Termenul de depunere a candidaturilor.

   (b) Adresa la care trebuie transmise.

   (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

   4. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii.

   5. Criterii utilizate la atribuirea contractului.

   6. După caz, procentajul minim din lucrări acordat părţilor terţe.

   7. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare.

   8. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

   
ANEXA Nr. 3C

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂŢI CONTRACTANTE


   1.(a) Locul execuţiei lucrărilor.

   (b) Natura şi dimensiunea prestărilor; caracteristicile generale ale lucrării.

   2. Termenul de execuţie eventual impus.

   3. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare.

   4.(a) Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor.

   (b) Adresa la care trebuie transmise.

   (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

   5. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

 

 

   + Punere în aplicare prin Hotărâre 925/2006 : CAPITOLUL VII Garanţii

 

SECŢIUNEA 1 Garanţia de participare
Art. 84. - Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.
Art. 85. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii:
a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.
Art. 86. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante:
a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.
(6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Art. 87. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.
Art. 88. - (1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.
(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.
SECŢIUNEA a 2-a Garanţia de bună execuţie
Art. 89. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.
(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.
Art. 90. - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
Art. 91. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
Art. 92. - (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.


   6. Condiţiile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le îndeplinească executantul de lucrări.

   7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului.

   8. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

   
ANEXA Nr. 3D

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUŢII

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

 

   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare.

   2. Descrierea proiectului.

   3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

   4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

   5. În cazul unui concurs restrâns:

   (a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi;

   (b) după caz, numele participanţilor deja selectaţi;

   (c) criterii de selecţie a participanţilor;

   (d) termenul de depunere a cererilor de participare.

   6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.

   7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

   8. Numele membrilor juriului.

   9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.

   10. După caz, numărul şi valoarea premiilor.

   11. Dacă este cazul, se precizează plăţile care urmează să fie efectuate tuturor participanţilor.

   12. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului.

   13. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

 

 

    ANUNŢUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI

 

 

   1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante.

   2. Descrierea proiectului.

   3. Numărul total de participanţi.

   4. Numărul de participanţi străini.

   5. Câştigătorul (câştigătorii) concursului.

   6. După caz, premiul (premiile) acordate.

   7. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs.

   8. Data transmiterii spre publicare a anunţului privind rezultatul concursului.

 

 

 

 
 
 
Ordonanţă de urgenţă nr. 158/2005
din 17/11/2005
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 Publicat in MOF nr. 1074 - 29/11/2005
 
 
 
  
Versiune consolidata la data de 06/07/2011
 
Nu mai exista amendamente consemnate pânã la data de 12/09/2014. 
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificãri de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îºi asumã rãspunderea pentru consecinþele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaþia Lege4 a fost actualizatã pânã la data de: 12/09/2014.
 
 
    ___________
 Text actualizat la data de 06.07.2011. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 399/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 06/11/2006.
- Ordonanţa nr. 1/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 20/01/2006.
- Ordonanţa nr. 35/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 07/08/2006.
- O.U.G. nr. 91/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/11/2006.
- O.U.G. nr. 36/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 26/04/2010.
- O.U.G. nr. 117/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30/12/2010.
 
 
    ___________
 Pus în aplicare prin:
- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 16/02/2006.
- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 18/05/2010.
- Metodologia publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 22/07/2010.
 
 
    În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţă al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestaţiilor care nu au legătură directă cu asigurarea socială care priveşte pensiile, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat şi în aceea a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare, având în vedere faptul că măsura de susţinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finanţării unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de acţiune, ca una dintre acţiunile prevăzute pentru realizarea sarcinilor asumate prin "Împrumutul de ajustare programatică 2", corespunzător obiectivului specific "Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la grevarea, în continuare, a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestaţii care nu constituie un risc social, aşa cum este definit de instrumentele juridice internaţionale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protecţie socială asumate în Programul de guvernare 2005-2008 şi în documentele de poziţie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi la imposibilitatea elaborării procedurilor de implementare a acestui act normativ, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 
Art. 1. - (1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul ori reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă: 
A. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente; 
    ___________ 
Litera A. a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010. 
 
B. desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A; 
C. beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii. 
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar sunt: 
a) asociaţi, comanditari sau acţionari; 
b) Abrogată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010. 
c) membri ai asociaţiei familiale; 
d) autorizate să desfăşoare activităţi independente. 
e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. 
    ___________ 
Litera e) a fost introdusă prin punctul 1. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
    + Punere în aplicare prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
C. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
Art. 81. - Pot încheia contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi pentru îngrijirea copilului bolnav persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006.
 
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevăzători, care se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. c) şi d). 
 
    + Punere în aplicare Art. 1. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 5*) la norme 
*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE [][][][][][][][][][][][][][][][][][]
COMUNICARE DE MODIFICARE
a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Pentru asiguratul:
Nume şi prenume: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][]
Începând cu data de: Zi [][], Luna [][], An [][][][]
În declaraţia de asigurare
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Au survenit următoarele modificări:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Această comunicare de modificare a fost completată în 2 exemplare în prezenţa mea ........................ având funcţia de ........................ în cadrul Casei de asigurări de sănătate ............................................... .
Semnătură asigurat,
Semnătură asigurător,
 
 
    + Punere în aplicare Art. 1. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 6*) la norme
*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE [][][][][][][][][][][][][][][][]
SOLICITARE DE RETRAGERE A DECLARAŢIEI DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII
Nr. [][][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Subsemnatul: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
CNP: [][][][][][][][][][][][][]
Act de identitate: Seria [][][] Nr. [][][][][][]
Domiciliat în Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]
Bloc [][][][] Scara [][][] Etaj [][] Apart. [][][][]
Judeţ/Sector: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Telefon: [][][][][][][][][]
Asigurat cu declaraţia de asigurare nr.:
Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Solicit retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii începând cu data de:
ZI [][] LUNA [][] AN [][][][]
Data .................
Semnătură asigurat .....................
 
 
    + Punere în aplicare Art. 1. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
B. Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
(2) Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii se întocmeşte în formă scrisă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, şi se depune personal sau de către persoana împuternicită de titularul declaraţiei.
(3) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
Art. 7. - (1) Persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare pot solicita retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii. În acest sens vor depune la casele de asigurări de sănătate formularul-tip al solicitării de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii nu exonerează asiguratul de obligaţiile asumate prin declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.
Art. 8. - Toate operaţiunile legate de înregistrarea şi evidenţa declaraţiilor şi a contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, a comunicărilor de modificare şi a solicitărilor de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi de plata contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit şi au înregistrat documentele respective.
 
    + Punere în aplicare Art. 1. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 1 la norme 
Casa de Asigurări de sănătate ...........................
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARAŢIE iniţială [ ] rectificativă [ ]
Privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
 
A.Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
C.Nr. înreg. Reg. Comerţului
|_|_|_| / |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_| D. Nr. Angajaţi |_|_|_|_|_|_|
E.Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|F.Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fond salarii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
G.Total indemnizaţii suportate din FAAMBP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|H.Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
I.Total contribuţii datorate FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J.Total cuantum prestaţii de suportat din FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Din care:Nr. CazuriTotal zile prestaţiiTotal zile prestaţii suportate de angajatorSuma suportată de angajatorTotal zile prestaţii din F.N.U.A.S.SSuma din F.N.U.A.S.S pentru concedii şi indemnizaţii
J1.Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J2.Prevenire îmbolnăvire|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J3.Sarcină şi lăuzie|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J4.Îngrijire copil bolnav|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J5.Indemnizaţie de risc maternal|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
K.Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii din luna/lunile anterioare|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
L*)Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
M.Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
N.Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
O.Adresă angajator
Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_| Tel:. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| E-mail: |.......................................................|
P. Conturi bancareBanca:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Banca:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate o declar corectă şi completă.
 
Numele ................................... Prenumele ...................................... Data ......................
Funcţie**) ................................................................................
 
Semnătura şi ştampila ......................................... Nr. total de file Anexa 2 |_|_|_|
___________
*) Sumele recuperate din contribuţia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS
**) Director General sau altă persoană autorizată
 
Declaraţie nominală pe suport magnetic|_|Nr. Dischete/CD-ROM |_|_|
Declaraţie nominală transmisă pe cale electronică|_|
Verificat corectitudinea fişierelor:Nume: .................................... Semnătură ..........................................
 
ANEXA Nr. 2 la norme
Casa de Asigurări de sănătate ...........................
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARAŢIE iniţială |_| rectificativă |_|
privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
 
Denumire angajator | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |CUI | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 
 
Nr. crt. Tip rectificare*) Nume/Prenume asigurat CNP asigurat Luat în evidenţă la CAS ......... Zile lucrătoare
 
 
CNP copii Total zile lucrătoare
 
| _ | _ | _ | _ ||_____|| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ || _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ |
 
Serie şi număr Certificat de Concediu Medical| _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Serie şi număr Certificat de Concediu Medical Iniţial**)| _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 
 
Data acordării| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Cod indemnizaţie| _ | _ |Zile prestaţii suportate de angajator| _ |Zile prestaţii suportate din FNUASS| _ | _ |
Z Z L L A A A A
 
 
Locul de prescriereMedic de familie| _ |Spital| _ |Ambulatoriu| _ |CAS| _ |Suma suportată de angajator| _ | _ | _ | _ | _ |Suma suportată din FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii| _ | _ | _ | _ |
 
 
Valabil de la ....| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Valabil până la .........| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Cod urgenţă***) medico-chirurgicală| _ | _ | _ |Cod boală***) infecto-contagioasă| _ | _ |
Z Z L L A A A A Z Z L L A A A A
 
Venituri luate în baza de calcul| _ | _ | _ | _ | _ | _ |Zile bază de calcul| _ | _ | _ |Nr. Aviz medic expert| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 
 
Media zilnică a bazei de calcul| _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ |Total zile prestaţii| _ | _ |
 
Semnătura/Ştampilă ....................
___________
*)M = modificare; A = adăugare asigurat; S = ştergere asigurat
**)Se completează cu seria şi numărul Certificatului de concediu medical iniţial numai în cazul concediului medical "în continuare"
***)Se completează după caz, cu codul de urgenţă medico-chirurgicală respectiv codul de boală infecto-contagioasă, prevăzute în HG nr. 1.186/2000.
 
ANEXA Nr. 3 la norme
METODOLOGIA
de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii
Condiţii generale
Declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) şi evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii se vor face atât pe suport hârtie semnat şi ştampilat (anexa nr. 1 şi 2), cât şi în format electronic. Acestea se vor depune la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (dischetă FD 3,5'', CD) ori se transmit on-line (în format electronic, dacă este însoţit de o semnătură electronică agreată de ambele părţi), fiind însoţite şi de transmiterea pe suport hârtie semnat şi ştampilat.
Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaraţiile în format electronic vor conţine două fişiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinuturi:
A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) şi va conţine datele centralizatorului referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului către bugetul FNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) şi va conţine datele aferente asiguraţilor,
unde:
LL reprezintă luna pentru care se face raportarea;
AA reprezintă ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea;
CUI reprezintă codul unic de identificare.
Denumirea câmpurilor date, tipul şi ordinea acestora din structurile fişierelor sunt obligatorii.
Structura fişierelor de raportare, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro.
 
ANEXA Nr. 4 la norme
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Casa de Asigurări de Sănătate ............................................... ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
DECLARAŢIE
de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
1. Date privind solicitantul Nume Prenume ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ B.I./C.I Seria └─┴─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Eliberat de └─┴─┴─┴─┘ La data └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Z Z L L A A ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa: Localitate Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Începând cu data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Z Z L L A A 2.1 Asiguratul declară că se încadrează în categoria: 2.1.1 [] Asociat unic [] Asociaţi [] Comanditari [] Acţionari 2.1.2 [] Membri ai asociaţiilor familiale 2.1.3 [] Persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente 2.1.4 [] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Indemnizaţie lunară pentru asociat unic la nivelul valorii înscrise în ┌─┬─┬─┬─┬─┐ declaraţia de asigurări sociale └─┴─┴─┴─┴─┘ lei ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ lei Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.1 - asociat unic. 3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse în declaraţia/contractul ┌─┬─┬─┬─┬─┐ de asigurări sociale └─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.4. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Venitul din dividende estimat/anual ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┘ lei, din care lunar └─┴─┴─┴─┴─┘ lei ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ lei Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.1 - inclusiv asociatul unic care nu se regăseşte la pct. 3. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Venitul estimat/anual supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 privind ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Codul fiscal este de └─┴─┴─┴─┴─┘ lei, din care lunar └─┴─┴─┴─┴─┘ lei. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ lei Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.2 şi 2.1.3. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Declaraţia asiguratului: - declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii; - cunosc obligativitatea virării la bugetul FNUASS a contribuţiilor lunare pentru concedii şi indemnizaţii până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în caz contrar urmând să achit majorări de întârziere; - cunosc obligativitatea depunerii comunicării de modificare în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective; - cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical până la termenele stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005; - cunosc obligativitatea depunerii, la închiderea exerciţiului financiar anual, a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate în vederea regularizării obligaţiilor de plată, cu excepţia situaţiilor de la pct. 3. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Data └─┴─┴─┴─┴─┘ Semnătura asiguratului .................. 
 
    + Punere în aplicare Art. 1. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
A. Declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii 
Art. 1. - (1) Evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se realizează pe baza Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 29619 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18, numai în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii.
(4) Pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să poată beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, este necesar să se confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizaţii. În acest sens, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va asigura transmiterea către casele de asigurări de sănătate a bazei lunare de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele menţionate, confirmând totodată calitatea de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de cotizare al acestora.
Art. 2. - (2) În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale şi/sau puncte de lucru, aceştia depun declaraţia privind obligaţiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru.
Art. 3. - Instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj se asimilează angajatorului, având obligaţia să depună declaraţia privind obligaţiile de plată potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1).
(2) În cazul în care după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare.
(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (3) poate fi depusă şi din iniţiativa angajatorilor sau a asimilaţilor acestora, pentru situaţiile care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială.
 
Art. 2. - (1) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt: 
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii; 
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; 
c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate; 
d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav; 
e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal. 
(2) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin. (1) sunt denumite în continuare concedii şi indemnizaţii. 
 
    + Punere în aplicare Art. 2. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 15. - Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.
 
 
Art. 3. - Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) este condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizaţii, denumită în continuare contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii. 
 
    + Punere în aplicare Art. 3. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 2-a Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii 
Art. 9. - (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă fondul de salarii brute realizat prevăzut la alin. (2) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin sintagma "numărul asiguraţilor din lună" se înţelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj are obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj; contribuţia se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(41) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unităţile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunară de calcul a contribuţiei prevăzută la alin. (5) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia distinct în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1).
Art. 10. - (1) Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt:
a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;
b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul instituţiei care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii, asimilaţii acestora şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contribuţie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
Art. 31. - Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă; 
b) să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; 
c) să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. 
    ___________ 
Art. 31. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
    + Punere în aplicare Art. 31. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 2-a Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
Art. 9. - (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă fondul de salarii brute realizat prevăzut la alin. (2) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin sintagma "numărul asiguraţilor din lună" se înţelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj are obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj; contribuţia se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(41) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unităţile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunară de calcul a contribuţiei prevăzută la alin. (5) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia distinct în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1).
Art. 10. - (1) Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt:
a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;
b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul instituţiei care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii, asimilaţii acestora şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contribuţie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
 
Art. 4. - (1) Abrogat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
    ___________ 
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
(2) Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
    ___________ 
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(3) Veniturile provenite din cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii prevăzută la alin. (2) se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
(5) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăşesc cheltuielile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se reportează în anul următor. 
(6) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei bugetare şi deficitul anual rezultat în condiţiile aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anii precedenţi cu această destinaţie sau de la bugetul de stat, după caz. 
    ___________ 
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederilor bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. 
(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (7) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale. 
 
    + Punere în aplicare Art. 4. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :\
 
SECŢIUNEA a 2-a Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
Art. 9. - (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă fondul de salarii brute realizat prevăzut la alin. (2) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin sintagma "numărul asiguraţilor din lună" se înţelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj are obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj; contribuţia se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(41) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unităţile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunară de calcul a contribuţiei prevăzută la alin. (5) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia distinct în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1).
Art. 10. - (1) Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt:
a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;
b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul instituţiei care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii, asimilaţii acestora şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contribuţie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
 
Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cota de contribuţie prevăzută la art. 4 alin. (2) se datorează şi se achită de către: 
a) angajatori pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B; 
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. C; 
c) persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2). 
 
    + Punere în aplicare Art. 5. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 2-a Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
Art. 9. - (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă fondul de salarii brute realizat prevăzut la alin. (2) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin sintagma "numărul asiguraţilor din lună" se înţelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj are obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj; contribuţia se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(41) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unităţile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunară de calcul a contribuţiei prevăzută la alin. (5) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia distinct în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1).
Art. 10. - (1) Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt:
a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;
b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul instituţiei care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii, asimilaţii acestora şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contribuţie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. 
 
Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 au obligaţia să calculeze şi să vireze la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii. 
    ___________ 
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) au obligaţia plăţii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85%, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislaţiei financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială. 
(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) au obligaţia de a depune lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. 
    ___________ 
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010. 
 
(31) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) sunt obligate să depună la casele de asigurări sociale de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
    ___________ 
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010. 
 
(4) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
    ___________ 
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010. 
 
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra drepturilor reprezentând indemnizaţie de şomaj. 
(6) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e). 
    ___________ 
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. 
(8) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. 
(9) Baza de calcul lunară a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară. 
    ___________ 
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
    ___________ 
Art. 6. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
    + Punere în aplicare Art. 6. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 5*) la norme
*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE [][][][][][][][][][][][][][][][][][]
COMUNICARE DE MODIFICARE
a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Pentru asiguratul:
Nume şi prenume: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][]
Începând cu data de: Zi [][], Luna [][], An [][][][]
În declaraţia de asigurare
Nr. [][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Au survenit următoarele modificări:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Această comunicare de modificare a fost completată în 2 exemplare în prezenţa mea ........................ având funcţia de ........................ în cadrul Casei de asigurări de sănătate ............................................... .
Semnătură asigurat,
Semnătură asigurător,
 
ANEXA Nr. 6*) la norme
*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE [][][][][][][][][][][][][][][][]
SOLICITARE DE RETRAGERE A DECLARAŢIEI DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII
Nr. [][][][][][][][] Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Subsemnatul: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
CNP: [][][][][][][][][][][][][]
Act de identitate: Seria [][][] Nr. [][][][][][]
Domiciliat în Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]
Bloc [][][][] Scara [][][] Etaj [][] Apart. [][][][]
Judeţ/Sector: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
Telefon: [][][][][][][][][]
Asigurat cu declaraţia de asigurare nr.:
Din ziua [][], Luna [][], Anul [][][][]
Solicit retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii începând cu data de:
ZI [][] LUNA [][] AN [][][][]
Data .................
Semnătură asigurat .....................
 
    + Punere în aplicare Art. 6. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
B. Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
(2) Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii se întocmeşte în formă scrisă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, şi se depune personal sau de către persoana împuternicită de titularul declaraţiei.
(3) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
Art. 7. - (1) Persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare pot solicita retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii. În acest sens vor depune la casele de asigurări de sănătate formularul-tip al solicitării de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii nu exonerează asiguratul de obligaţiile asumate prin declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.
Art. 8. - Toate operaţiunile legate de înregistrarea şi evidenţa declaraţiilor şi a contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, a comunicărilor de modificare şi a solicitărilor de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi de plata contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit şi au înregistrat documentele respective.
 
    + Punere în aplicare Art. 6. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 2-a Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
Art. 9. - (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
(3) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă fondul de salarii brute realizat prevăzut la alin. (2) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin sintagma "numărul asiguraţilor din lună" se înţelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj are obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj; contribuţia se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(41) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unităţile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunară de calcul a contribuţiei prevăzută la alin. (5) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia distinct în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1).
Art. 10. - (1) Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt:
a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;
b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul instituţiei care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii, asimilaţii acestora şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contribuţie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
 
ANEXA Nr. 4 la norme
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Casa de Asigurări de Sănătate ............................................... ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
DECLARAŢIE
de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
1. Date privind solicitantul Nume Prenume ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ B.I./C.I Seria └─┴─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Eliberat de └─┴─┴─┴─┘ La data └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Z Z L L A A ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa: Localitate Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Începând cu data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Z Z L L A A 2.1 Asiguratul declară că se încadrează în categoria: 2.1.1 [] Asociat unic [] Asociaţi [] Comanditari [] Acţionari 2.1.2 [] Membri ai asociaţiilor familiale 2.1.3 [] Persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente 2.1.4 [] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Indemnizaţie lunară pentru asociat unic la nivelul valorii înscrise în ┌─┬─┬─┬─┬─┐ declaraţia de asigurări sociale └─┴─┴─┴─┴─┘ lei ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ lei Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.1 - asociat unic. 3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse în declaraţia/contractul ┌─┬─┬─┬─┬─┐ de asigurări sociale └─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.4. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Venitul din dividende estimat/anual ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┘ lei, din care lunar └─┴─┴─┴─┴─┘ lei ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ lei Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.1 - inclusiv asociatul unic care nu se regăseşte la pct. 3. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Venitul estimat/anual supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 privind ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Codul fiscal este de └─┴─┴─┴─┴─┘ lei, din care lunar └─┴─┴─┴─┴─┘ lei. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii └─┴─┴─┴─┴─┘ lei Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.2 şi 2.1.3. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Declaraţia asiguratului: - declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii; - cunosc obligativitatea virării la bugetul FNUASS a contribuţiilor lunare pentru concedii şi indemnizaţii până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în caz contrar urmând să achit majorări de întârziere; - cunosc obligativitatea depunerii comunicării de modificare în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective; - cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical până la termenele stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005; - cunosc obligativitatea depunerii, la închiderea exerciţiului financiar anual, a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate în vederea regularizării obligaţiilor de plată, cu excepţia situaţiilor de la pct. 3. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Data └─┴─┴─┴─┴─┘ Semnătura asiguratului .................. 
 
ANEXA Nr. 3 la norme
 
METODOLOGIA
de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii
Condiţii generale
Declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) şi evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii se vor face atât pe suport hârtie semnat şi ştampilat (anexa nr. 1 şi 2), cât şi în format electronic. Acestea se vor depune la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (dischetă FD 3,5'', CD) ori se transmit on-line (în format electronic, dacă este însoţit de o semnătură electronică agreată de ambele părţi), fiind însoţite şi de transmiterea pe suport hârtie semnat şi ştampilat.
Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaraţiile în format electronic vor conţine două fişiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinuturi:
A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) şi va conţine datele centralizatorului referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului către bugetul FNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) şi va conţine datele aferente asiguraţilor,
unde:
LL reprezintă luna pentru care se face raportarea;
AA reprezintă ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea;
CUI reprezintă codul unic de identificare.
Denumirea câmpurilor date, tipul şi ordinea acestora din structurile fişierelor sunt obligatorii.
Structura fişierelor de raportare, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro.
 
ANEXA Nr. 2 la norme
 
Casa de Asigurări de sănătate ...........................
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARAŢIE iniţială |_| rectificativă |_|
privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
 
Denumire angajator | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |CUI | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 
 
Nr. crt. Tip rectificare*) Nume/Prenume asigurat CNP asigurat Luat în evidenţă la CAS ......... Zile lucrătoare
 
 
CNP copii Total zile lucrătoare
 
| _ | _ | _ | _ ||_____|| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ || _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ |
 
Serie şi număr Certificat de Concediu Medical| _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Serie şi număr Certificat de Concediu Medical Iniţial**)| _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 
 
 
Data acordării| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Cod indemnizaţie| _ | _ |Zile prestaţii suportate de angajator| _ |Zile prestaţii suportate din FNUASS| _ | _ |
Z Z L L A A A A
 
 
 
Locul de prescriereMedic de familie| _ |Spital| _ |Ambulatoriu| _ |CAS| _ |Suma suportată de angajator| _ | _ | _ | _ | _ |Suma suportată din FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii| _ | _ | _ | _ |
 
 
 
Valabil de la ....| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Valabil până la .........| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |Cod urgenţă***) medico-chirurgicală| _ | _ | _ |Cod boală***) infecto-contagioasă| _ | _ |
Z Z L L A A A A Z Z L L A A A A
 
 
Venituri luate în baza de calcul| _ | _ | _ | _ | _ | _ |Zile bază de calcul| _ | _ | _ |Nr. Aviz medic expert| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 
 
Media zilnică a bazei de calcul| _ | _ | _ | _ | _ || _ | _ |Total zile prestaţii| _ | _ |
 
Semnătura/Ştampilă ....................
___________
*)M = modificare; A = adăugare asigurat; S = ştergere asigurat
**)Se completează cu seria şi numărul Certificatului de concediu medical iniţial numai în cazul concediului medical "în continuare"
***)Se completează după caz, cu codul de urgenţă medico-chirurgicală respectiv codul de boală infecto-contagioasă, prevăzute în HG nr. 1.186/2000.
 
ANEXA Nr. 1 la norme
 
Casa de Asigurări de sănătate ...........................
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARAŢIE iniţială [ ] rectificativă [ ]
Privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
 
A.Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
C.Nr. înreg. Reg. Comerţului
|_|_|_| / |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_| D. Nr. Angajaţi |_|_|_|_|_|_|
E.Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|F.Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fond salarii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
G.Total indemnizaţii suportate din FAAMBP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|H.Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
I.Total contribuţii datorate FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J.Total cuantum prestaţii de suportat din FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Din care:Nr. CazuriTotal zile prestaţiiTotal zile prestaţii suportate de angajatorSuma suportată de angajatorTotal zile prestaţii din F.N.U.A.S.SSuma din F.N.U.A.S.S pentru concedii şi indemnizaţii
J1.Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J2.Prevenire îmbolnăvire|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J3.Sarcină şi lăuzie|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J4.Îngrijire copil bolnav|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J5.Indemnizaţie de risc maternal|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
K.Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii din luna/lunile anterioare|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
L*)Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
M.Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
N.Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
O.Adresă angajator
Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_| Tel:. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| E-mail: |.......................................................|
P. Conturi bancareBanca:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Banca:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate o declar corectă şi completă.
 
Numele ................................... Prenumele ...................................... Data ......................
Funcţie**) ................................................................................
 
Semnătura şi ştampila ......................................... Nr. total de file Anexa 2 |_|_|_|
___________
*) Sumele recuperate din contribuţia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS
**) Director General sau altă persoană autorizată
 
Declaraţie nominală pe suport magnetic|_|Nr. Dischete/CD-ROM |_|_|
Declaraţie nominală transmisă pe cale electronică|_|
Verificat corectitudinea fişierelor:Nume: .................................... Semnătură ..........................................
 
A. Declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
 
Art. 1. - (1) Evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se realizează pe baza Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 29619 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18, numai în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii.
(4) Pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să poată beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, este necesar să se confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizaţii. În acest sens, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va asigura transmiterea către casele de asigurări de sănătate a bazei lunare de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele menţionate, confirmând totodată calitatea de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de cotizare al acestora.
Art. 2. - (2) În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale şi/sau puncte de lucru, aceştia depun declaraţia privind obligaţiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru.
Art. 3. - Instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj se asimilează angajatorului, având obligaţia să depună declaraţia privind obligaţiile de plată potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1).
(2) În cazul în care după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare.
(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (3) poate fi depusă şi din iniţiativa angajatorilor sau a asimilaţilor acestora, pentru situaţiile care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială.
 
Art. 7. - Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. 
    ___________ 
Art. 7. a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
    + Punere în aplicare Art. 7. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 3-a Stagiul de cotizare
Art. 12. - (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. În înţelesul prezentelor norme, se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.
(11) Stagiul minim de cotizare se constituie şi din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(2) Se asimilează stagiului de cotizare perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile şi de indemnizaţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevăzător şi este membru al unei asociaţii familiale sau este autorizat să desfăşoare activităţi independente; în această situaţie, dovada se face cu adeverinţă eliberată de casele teritoriale de pensii şi cu documente oficiale din care să rezulte calitatea de membru al unei asociaţii familiale sau de persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente;
c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior.
(5) Perioadele prevăzute la alin. (4) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
Art. 13. - Se consideră stagiu de cotizare şi situaţia în care, prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de 22 de zile de stagiu de cotizare.
 
Exemplul nr. 1 - Situaţia în care există o lună integrală de stagiu de cotizare
 
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu - - - - - - - - - 22 - -
 
- luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului;
...
- luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.
În acest caz condiţia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este realizată, întrucât se constată că există o lună integrală de stagiu de cotizare (luna a 3-a).
 
Exemplul nr. 2 - Situaţia în care nu există o lună integrală de stagiu de cotizare
 
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu - - - - 11 - - - 6 5 - -
 
Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 şi 8 rezultă un număr de 22 de zile, reprezentând stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
Art. 14. - În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA, dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu este condiţionat de realizarea stagiului de cotizare.
 
Art. 8. - (1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor: 
a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
    ___________ 
Litera a) a fost modificată prin punctul 7. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
b) Abrogată prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
c) Abrogată prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(3) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care asiguratul: 
a) a beneficiat de pensie de invaliditate; 
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora. 
c) a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ___________ 
Litera c) a fost introdusă prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010.  
 
(4) Perioadele prevăzute la alin. (2) şi (3) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înţelesul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
    + Punere în aplicare Art. 8. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 3-a Stagiul de cotizare
Art. 12. - (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. În înţelesul prezentelor norme, se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.
(11) Stagiul minim de cotizare se constituie şi din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(2) Se asimilează stagiului de cotizare perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile şi de indemnizaţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevăzător şi este membru al unei asociaţii familiale sau este autorizat să desfăşoare activităţi independente; în această situaţie, dovada se face cu adeverinţă eliberată de casele teritoriale de pensii şi cu documente oficiale din care să rezulte calitatea de membru al unei asociaţii familiale sau de persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente;
c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior.
(5) Perioadele prevăzute la alin. (4) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
Art. 13. - Se consideră stagiu de cotizare şi situaţia în care, prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de 22 de zile de stagiu de cotizare.
 
Exemplul nr. 1 - Situaţia în care există o lună integrală de stagiu de cotizare
 
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu - - - - - - - - - 22 - -
 
- luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului;
...
- luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.
În acest caz condiţia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este realizată, întrucât se constată că există o lună integrală de stagiu de cotizare (luna a 3-a).
 
Exemplul nr. 2 - Situaţia în care nu există o lună integrală de stagiu de cotizare
 
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu - - - - 11 - - - 6 5 - -
 
Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 şi 8 rezultă un număr de 22 de zile, reprezentând stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
Art. 14. - În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA, dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu este condiţionat de realizarea stagiului de cotizare.
 
Art. 9. - Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului. 
 
    + Punere în aplicare Art. 9. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 3-a Stagiul de cotizare
Art. 12. - (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. În înţelesul prezentelor norme, se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.
(11) Stagiul minim de cotizare se constituie şi din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(2) Se asimilează stagiului de cotizare perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile şi de indemnizaţiile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevăzător şi este membru al unei asociaţii familiale sau este autorizat să desfăşoare activităţi independente; în această situaţie, dovada se face cu adeverinţă eliberată de casele teritoriale de pensii şi cu documente oficiale din care să rezulte calitatea de membru al unei asociaţii familiale sau de persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente;
c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior.
(5) Perioadele prevăzute la alin. (4) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
Art. 13. - Se consideră stagiu de cotizare şi situaţia în care, prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de 22 de zile de stagiu de cotizare.
 
Exemplul nr. 1 - Situaţia în care există o lună integrală de stagiu de cotizare
 
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu - - - - - - - - - 22 - -
 
- luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului;
...
- luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.
În acest caz condiţia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este realizată, întrucât se constată că există o lună integrală de stagiu de cotizare (luna a 3-a).
 
Exemplul nr. 2 - Situaţia în care nu există o lună integrală de stagiu de cotizare
 
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21
zile de stagiu - - - - 11 - - - 6 5 - -
 
Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 şi 8 rezultă un număr de 22 de zile, reprezentând stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
Art. 14. - În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA, dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu este condiţionat de realizarea stagiului de cotizare.
 
Art. 10. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. 
    ___________ 
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2006 începând cu 28.11.2006. 
 
(2) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), veniturile care se iau în considerare sunt: 
a) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2); 
b) salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) şi b); 
c) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. c). 
    ___________ 
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se află în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2) lit. c) şi d). 
(4) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia, cu respectarea prevederilor alin. (2). 
    ___________ 
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2006 începând cu 28.11.2006. 
 
(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare. 
(6) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă. 
 
    + Punere în aplicare Art. 10. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 92. - Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor care realizează venituri exprimate în moneda altor ţări se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obţinută prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.
 
    + Punere în aplicare Art. 10. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 13 la norme
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate ................................
Str. ....................................... nr. .............
Sectorul/judeţul .............................................
Aprobat
Preşedinte-director general,
.......................................
REFERAT
În baza prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, ale art. 77 din Normele de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, analizând documentele justificative depuse la Casa de Asigurări de Sănătate............ sub nr. .........../.........., propunem aprobarea/respingerea plăţii sumei de ................. lei reprezentând diferenţa dintre "Totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" plătite salariaţilor proprii şi "Totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de angajator" pe luna/perioada .............................. către Unitatea ......................... din localitatea .............................. .
Motivele respingerii cererii ................................................ .............................................................................. .
Directia management si economica
       Director executiv,
................................                Seful compartimentului de specialitate,
                                                 .....................................
Întocmit
 
 
ANEXA Nr. 14 la norme
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate ..............................
Str. ....................................... nr. ...........
Sectorul/judeţul ...........................................
BORDEROU ANEXĂ
La ordonanţarea de plată nr. ........../................. a sumei reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 
Nr. crt.Denumirea unitatii/codul fiscalNumarul referatului aprobatSuma în lei
 
TOTAL SUMEX
 
Şeful compartimentului de specialitate,
..................................................
Întocmit
 
ANEXA Nr. 15 la norme
 
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate ...............................
Str. ............................. nr. ......................
Sectorul/judeţul ............................................
Către Unitatea ................................, localitatea ................, str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap......, sectorul/judeţul .............
Prin prezenta vă facem cunoscut că nu s-a aprobat virarea sumei de .......... lei, reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorată pentru luna/perioada ............................. .
Şeful compartimentului de specialitate,
..............................................
Întocmit
 
    + Punere în aplicare Art. 10. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 12 la norme
UNITATEA
.............................................................
Str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ...., sectorul/judeţul ..................................
Codul fiscal ................................................
Contul ......................................................
Trezoreria/Banca ............................................
Nr. ........................../..............................
Către Casa de Asigurări de Sănătate ...........
Unitatea ..................., cod fiscal .........., cu sediul în localitatea ..............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .........., cont ................, deschis la Trezoreria/Banca ........................., vă rugăm a ne vira suma de ......... (.................) lei, reprezentând diferenţa dintre suma indemnizaţiilor cuvenite (tip indemnizaţii):
- J1.....................................lei
- J2.....................................lei
- J3.....................................lei
- J4.....................................lei
- J5.....................................lei
şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pe luna/ perioada ................................., după cum urmează:
- totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii plătite pe luna/perioada .............................., suma: ....................... lei;
- totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de angajator pe luna/perioada .................., suma: ................ lei;
- totalul sumei de recuperat de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada ........................, suma: ................ lei.
Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de sănătate.
Anexă: Declaraţia/Declaraţiile privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada ................................ .
        Director                                          Director economic,
    (Administrator),                                 ...........................
........................
 
 
    + Punere în aplicare Art. 10. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 9 la norme
 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Casa de Asigurări de Sănătate ............................................... ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
CERERE-TIP
privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate
1. Date privind solicitantul Nume Prenume ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ B.I./C.I Seria └─┴─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Eliberat de └─┴─┴─┴─┘ La data └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Z Z L L A A ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa: Localitate Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Calitatea solicitantului [] Asociat unic [] Asociaţi [] Comanditari [] Acţionari [] Membri ai asociaţiilor familiale [] Persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente [] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 [] Persoanele preluate în plată, prevăzute la art. 23 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Declaraţie/contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii nr. └─┴─┴─┴─┴─┘ din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Plata solicitată ACTE NECESARE: A. Indemnizaţia pentru: - Certificat de concediu medical 1) Incapacitate temporară de muncă ┌─┬─┬─┬─┐ [] Boală obişnuită Seria └─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ [] Urgenţă medico-chirurgicală Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ [] Boală infectocontagioasă de grup A Data acordării └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ [] Boală cardiovasculară [] Tuberculoză [] Neoplazie [] SIDA 2) Prevenire îmbolnăvire: [] Reducerea timpului de muncă cu o pătrime din - Certificat de concediu medical cu avizul durata normală medicului expert [] Carantină - Certificat eliberat de D.S.P. 3) [] Maternitate 4) [] Îngrijire copil bolnav până la împlinirea vârstei - Certificat de naştere copil (copie şi original) de 7 ani sau pentru îngrijirea copilului cu handicap - Certificat persoană cu handicap (copie şi original) pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea - Declaraţie pe propria răspundere care atestă că vârstei de 18 ani celălalt părinte sau susţinător legal nu execută concomitent dreptul ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 5) [] Risc maternal - Certificat de concediu medical cu avizul medicului de medicina muncii B. Indemnizaţia cuvenită pentru luna în curs şi - Certificat de deces neachitată asiguratului decedat ┌─┬─┬─┬─┐ Seria └─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - Actul de stare civilă care atestă calitatea de soţ/copil/părinte sau, în lipsa acestora, actul de stare civilă al persoanei care dovedeşte că l-a îngrijit pe asigurat până la data decesului ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Data └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Semnătura solicitantului .................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Date privind achitarea obligaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii (Se completează de către plătitorul de drepturi.) A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuţie) realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical Media veniturilor lunare ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ lei └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ lei C. Numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni (cu excepţia concediului medical pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, maternitate, îngrijire copil bolnav) ┌─┬─┬─┐ └─┴─┴─┘ zile 
 
ANEXA Nr. 18 la norme
 
UNITATEA
..................................................
Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ...., sectorul/judeţul .......................
Codul fiscal .....................................
Contul ...........................................
Trezoreria/Banca .................................
Nr. ............../...............................
CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...........................
 
Nr. crt.Numele şi prenumele asiguratuluiCNP asiguratCNP*) copilSeria şi numărul certificatului de concediu medicalSeria şi numărul certificatului de concediu medical iniţialCodul indemnizaţiei
 
Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director, Director economic, (Administrator) ........................... ......................... 
 
*) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizaţie 09.
 
SECŢIUNEA a 8-a Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate
Art. 66. - Calculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.
Art. 67. - (1) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor ataşa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 şi 53, certificatul de concediu medical se va depune la plătitor până cel mai târziu la sfârşitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.
Art. 68. - Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează, conform legii, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
Art. 69. - (1) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (4), veniturile care se iau în considerare sunt:
a) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) salariul de bază minim brut pe ţară, din perioadele respective, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (4) lit. b) şi c).
Art. 70. - În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia, cu respectarea prevederilor art. 69.
Art. 71. - Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare. La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.
Art. 72. - (1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform acestei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. În această situaţie primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul prescriptor.
(2) Pe copiile certificate se va înscrie «Conform cu originalul» şi se va aplica ştampila unităţii, parafa şi semnătura medicului prescriptor, precum şi, după caz, parafa şi semnătura medicului şef de secţie, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.
(3) Angajatorii plătitori au obligaţia respectării prevederilor art. 1.
Art. 73. - (1) Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă, astfel:   
 
Mzbci =ΣV: NTZ,
 
în care:
Mzbci = media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor;
SUMĂ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
Numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii în această perioadă nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.
(2) În cazul în care persoana asigurată a realizat venituri pe o perioadă mai mică de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza cărora s-a achitat contribuţia.
 
Exemplul nr. 1
 
  - lei -
  luna 1 2 3 4 5 6
  V - - 500 500 500 500
  NZ - - 21 20 21 20
 
 
În acest caz, media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în lunile 3, 4, 5 şi 6, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă.
 
Exemplul nr. 2 - Situaţia în care veniturile din ultimele 6 luni depăşesc plafonul stabilit de lege
 
- lei -
luna*) 1 2 3 4 5 6
V**) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
NZ***) 21 19 21 20 21 20
vplaf****) 5.000 5.000 5.000 3.960 3.960 4.680
 
*) luna 1 - luna august 2006
luna 2 - luna septembrie 2006
luna 3 - luna octombrie 2006
luna 4 - luna noiembrie 2006
luna 5 - luna decembrie 2006
luna 6 - luna ianuarie 2007
**) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.
***) Numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, pe fiecare lună din baza de calcul.
****) În lunile 4, 5 şi 6 veniturile pentru care s-a achitat contribuţia nu trebuie să depăşească limita a 12 salarii minime brute pe ţară.
În acest caz, media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor se determină ca raport între suma veniturilor totale realizate în lunile 1, 2 şi 3, precum şi veniturile din lunile 4, 5 şi 6, plafonate potrivit legii, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă.
 
Exemplul nr. 3 - Situaţia în care în baza de calcul intră venituri pentru fracţiune de lună
 
        - lei -
luna*) 1 2 3 4 5 6
V 5.000 5.000 5.000 1.250 5.000 5.000
NZ 21 19 21 5**)+15 21 20
vplaf 5.000 5.000 5.000 990 3.960 4.680
  
*) Se utilizează lunile din exemplul nr. 2.
**) În luna a 4-a persoana a avut 5 zile lucrate şi 15 zile de concediu fără plată. În acest caz, veniturile realizate în cele 5 zile lucrate se plafonează conform legii.
 
Exemplul nr. 4 - Situaţia în care nu există venituri realizate în ultimele 6 luni
 
luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
v - - 500 - - - - - - - - -
zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu - - 23 - - - - - - - - -
 
În acest caz, media zilnică a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate.
Art. 74. - Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este egal cu produsul dintre media zilnică şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical, astfel:
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM,
în care:
- Ci = cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
- Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
- NZLCM = numărul de zile lucrătoare din concediul medical.
 
Exemplul nr. 1
 
- lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 500 500 500
NZ 21 19 21 20 21 20
 
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, pe fiecare lună din baza de calcul;
SUMĂ V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei;
.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei, rotunjit la 406 lei conform legii.
 
Exemplul nr. 2
 
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 125+281 500 500
NZ 21 19 21 20*) 21 20
   
*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentând indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contribuţia (125 lei).
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, pe fiecare lună din baza de calcul;
SUMĂ V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei;
.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.
 
Exemplul nr. 3 - Pentru cazurile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
 
- lei -
luna 1 2 3 4 5 6*)
V - - - - - 500
NZ - - - - - 21

 
*) Persoana respectivă are un stagiu de cotizare mai mic de o lună.
Art. 75. - Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 baza de calcul se stabileşte astfel:
Bcli = SUMĂ V : NTZ x MNTZ
Bmax = Bcli x 25%
Ci = Bcli - S,
care nu poate depăşi Bmax
în care:
Bcli - baza de calcul lunară al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate;
SUMĂ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
MNTZ = media zilelor lucrătoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;
Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizaţiei, conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 (25% din baza de calcul);
Ci = cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă.
 
Exemplul nr. 1
 
- lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 500 500 500
NZ 21 19 21 20 21 20
  
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, pe fiecare lună din baza de calcul
Se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă este de 375 lei (S);
SUMĂ V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate efectiv);
Bcli = 3.000 lei : 122 x 20,33 = 499,9180 lei;
Bmax = 499,9180 lei x 25% = 124,9795 lei, rotunjit la 125 lei conform legii;
Ci = 499,9180 lei - 375 lei = 124,918 lei, rotunjit la 125 lei conform legii.
 
Exemplul nr. 2
 
- lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 281+125 500 500
NZ 21 19 21 20**) 21 20
 
**) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contribuţia.
în care:
NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, pe fiecare lună din baza de calcul
Se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de lucru este de 375 lei (S);
SUMĂ V = 5 x 500 lei + 281 lei + 125 lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (în acest caz se ia în considerare numărul de zile lucrătoare din cele 6 luni);
Bcli = 2.906 lei : 122 x 20,33 = 484,2539 lei;
Bmax = 484,2539 lei x 25% = 121,0635 lei, rotunjit la 121 lei conform legii;
Ci = 484,2539 lei - 375 lei = 109,2539 lei, rotunjit la 109 lei.
Art. 76. - Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.
Art. 77. - (1) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevăzut în anexa nr. 18, precum şi, după caz, dovada achitării contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea.
(3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit să exercite viza CFP.
(4) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Direcţiei management şi economică, va fi supus aprobării preşedintelui-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.
(6) După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.
Art. 78. - Indemnizaţiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. Indemnizaţiile cuvenite şi neachitate asiguratului decedat se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că l-a îngrijit până la data decesului.
Art. 79. - Plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;
c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată convenţie de asigurări sociale;
d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat.
Art. 80. - (1) În cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10 ca urmare a unui accident de muncă, dar fără avizul casei teritoriale de pensii/direcţiei de sănătate publică, calculul şi plata indemnizaţiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, referitoare la concediile şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, respectiv la concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.
(2) La sfârşitul fiecărei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de muncă sau boală profesională.
(3) Decontarea cheltuielilor aferente indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se va face între CNPAS şi CNAS prin intermediul caselor teritoriale, după primirea confirmării caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.
(4) În vederea decontării cheltuielilor aferente indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate vor depune facturile însoţite de un borderou centralizator şi copiile certificatelor medicale la casa teritorială de pensii pe raza căreia a fost înregistrat accidentul de muncă sau a fost declarată boala profesională.
(5) Borderoul centralizator va cuprinde următoarele informaţii: codul numeric personal (CNP), seria şi numărul certificatelor de concedii medicale, sumele aferente indemnizaţiilor plătite pe baza certificatelor de concedii medicale respective.
(6) Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care s-a primit de către casa de asigurări de sănătate confirmarea caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.
(7) Decontarea se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la casa teritorială de pensii.
 
Art. 11. - (1) Asiguraţii beneficiază de concedii şi de indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare. 
(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, medic curant este orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă şi care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    ___________ 
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
    + Punere în aplicare Art. 11. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 16. - (1) Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Medicul curant, prin reprezentantul său legal, încheie o convenţie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurări de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 10.
(3) Convenţia prevăzută la alin. (2) se încheie cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul unitatea sanitară, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz.
Art. 19. - La camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgenţe medico-chirurgicale neinternate, numai de către medicii de specialitate.
Art. 20. - În situaţia în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-31 a lunii respective.
Art. 21. - Medicii sunt obligaţi să îndrume pacienţii către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze aceştia în vederea obţinerii în continuare a asistenţei medicale şi a certificatelor de concediu medical.
Art. 22. - Orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.
Art. 23. - Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele cu codul de indemnizaţie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.
 
    + Punere în aplicare Art. 11. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 10 la norme
 
CONVENŢIE
privind eliberarea certificatelor de concediu medical
I. Părţile convenţiei
Casa de Asigurări de Sănătate ................................., cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str. ....................... nr. ....., judeţul/sectorul ................., tel./fax ................, reprezentată prin preşedinte - director general ..................................,
şi
Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ..................., reprezentat prin ......................., cu Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. ..... din ......., având sediul în municipiul/oraşul/comuna ..............., str. .............................. nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ........, ap. ....., judeţul/sectorul .........., telefon ................ .
II. Obiectul convenţiei
Art. 1. - Obiectul prezentei convenţii îl constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
Art. 2. - Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de către următorii medici:
1. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.....;
2. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.....;
3. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.....;
4. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.... .
III. Prezenta convenţie este valabilă de la data încheierii până la sfârşitul anului calendaristic pentru care a fost încheiată, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii prin act adiţional.
IV. Obligaţiile părţilor
A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
Art. 3. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să controleze modul de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a certificatelor de concediu medical;
b) să ţină evidenţe distincte, cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de aceştia.
B. Obligaţiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical
Art. 4. - Medicii care eliberează certificate de concediu medical au următoarele obligaţii:
a) să elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
b) să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii privind eliberarea certificatelor de concediu medical;
c) să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguraţilor;
d) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii convenţiei şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiilor;
e) să pună la dispoziţie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale primare care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical;
f) să îndrume pacienţii către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze aceştia în vederea obţinerii în continuare a asistenţei medicale şi a certificatelor de concediu medical.
V. Încetarea şi rezilierea convenţiei
Art. 5. - Prezenta convenţie se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
a) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei de liberă practică a medicului care eliberează certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
c) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, constatată cu ocazia controlului efectuat de comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
d) neanunţarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în legătură cu condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei privind eliberarea certificatului de concediu medical în termen de 10 zile lucrătoare;
e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate.
Art. 6. - Prezenta convenţie încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii medicale se mută din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, după caz;
c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
d) acordul de voinţă al părţilor;
e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea convenţiei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
Art. 7. - Situaţiile prevăzute la art. 5 şi la art. 6 lit. b), c), f), g) se constată de către comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Situaţiile prevăzute la art. 6 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.
VI. Corespondenţa
Art. 8. - Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
Fiecare parte din convenţie este obligată ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie, să notifice celeilalte părţi schimbarea survenită.
VII. Modificarea convenţiei
Art. 9. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza prezentei convenţii, aceasta se va modifica prin act adiţional.
VIII. Sancţiuni
Art. 10. - Constituie contravenţie eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi se sancţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi ..........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte din convenţie.
    Casa de Asigurări de Sănătate                             Furnizor de servicii medicale
   Preşedinte - director general,                                  Reprezentant legal,
.....................................                     .....................................
 
                                             Vizat
                                       Oficiul juridic,
                             .....................................
 
 
    + Punere în aplicare Art. 11. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 17. - (1) Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care începe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioară datei acordării numai în cazul certificatelor de concediu medical "în continuare".
(21) Pentru certificatele medicale «în continuare», data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.
(3) În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical «iniţial».
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:
a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de către medicul ortoped/chirurg;
d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile.
e) în caz de carantină.
(5) Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot elibera certificatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical întocmit corect.
Art. 18. - (1) Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
 
    + Punere în aplicare Art. 11. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 181. - (1) La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical în condiţiile art. 18, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de indemnizaţie de urgenţă (06).
(2) Pentru situaţiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul de indemnizaţie de urgenţă (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare.
 

CAPITOLUL II
  Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

 
Art. 12. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează: 
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă; 
    ___________ 
Litera A. a fost modificată prin punctul 9. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu: 
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia; 
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2). 
Art. 13. - (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. 
    ___________ 
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
(2) Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. 
    ___________ 
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006.  
 
(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează: 
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii; 
b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii; 
c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; 
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. 
Art. 14. - (1) Medicul primar sau, după caz, medicul specialist în afecţiunea principal invalidantă poate propune pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(2) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul prevăzut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate. 
(3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activităţii în raport de pregătirea profesională şi de aptitudini ori pensionarea de invaliditate. 
(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, împreună cu CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare. 
    ___________ 
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
Art. 15. - În cazul în care medicul expert al asigurărilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se face până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a emis avizul, fără a se depăşi durata maximă de acordare a concediului, prevăzută de art. 14 alin. (4). 
Art. 16. - (1) Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate. 
(2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află şi în una dintre situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d). 
Art. 17. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10. 
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum şi de o boală infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10. 
 
    + Punere în aplicare CAPITOLUL II prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
ANEXA Nr. 7 la norme
 
BOLILE CARDIOVASCULARE
pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 ani
1. Infarct miocardic complicat cu angină pectorală postinfarct
2. Infarct miocardic complicat cu tulburări de ritm (fibrilaţie atrială persistentă, flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad înalt)
3. Infarct miocardic complicat cu disfuncţie ventriculară stângă
4. Angină pectorală stabilă cu crize frecvente, zilnice
5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, complicate cu insuficienţă cardiacă clasa NYHA II-III
6. Valvulopatii/proteze valvulare complicate cu endocardite infecţioase
7. Transplantul cardiac şi operaţii alternative transplantului cardiac
8. Insuficienţă cardiacă clasa NYHA II-III de orice etiologie
9. Hipertensiune arterială secundară necontrolată sub tratament medical:
- renoparenchimatoasă, cu insuficienţă renală asociată;
- renovasculară;
- endocrină
10. Boală vasculară periferică invalidantă (cel puţin stadiul III Fontaine)
11. Insuficienţă venoasă cronică la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic şi tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos
12. Afecţiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complicaţii postoperatorii severe.
 
ANEXA Nr. 8 la norme
 
Unitatea sanitară .........................
Localitatea ...............................
Judeţul/sectorul ..........................
Nr. convenţiei ......... cu CAS ...........
 
REFERAT MEDICAL*)
Subsemnatul dr. ................., medic primar/specialist, specialitatea .................,
cod parafă ........., propun expertiza capacităţii de muncă a domnului/doamnei ...............,
CNP ..................., cu domiciliul în ....................., str. .............. nr. .....,
judeţul/sectorul ..........., de profesie ..........., angajat/angajată la .................. .
Este în evidenţă de la data .............................................................. .
Diagnosticul clinic la data luării în evidenţă .............................................
............................................................................................. .
Diagnosticul clinic actual .................................................................
............................................................................................. .
Examen obiectiv ............................................................................
............................................................................................. .
A fost internat/internată în spital**) cu diagnosticul/diagnosticele .......................
............................................................................................. .
Investigaţii clinice, paraclinice**) .......................................................
............................................................................................. .
Tratamente urmate ..........................................................................
............................................................................................. .
Plan de recuperare .........................................................................
............................................................................................. .
Prognostic recuperator ................................................................... .
Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de ................. şi a totalizat un
număr de ........... zile concediu medical la data de ............... .
Propunem:
a) prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul este recuperabil, cu ...........
zile, de la ............. până la ...........;
b) reducerea temporară a timpului de muncă cu o pătrime din durata normală, pentru .........
zile, de la ......... până la .............;
c) bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical prevăzut de lege şi
propunem pensionarea de invaliditate temporară.
Nr. ........... din data ..........
 
                                                                Medic curant,
                                                    (parafa şi ştampila unităţii sanitare)
 
*) Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului medical.
**) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.
 
 
    + Punere în aplicare CAPITOLUL II prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 2-a Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii
Art. 24. - (1) Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire.
(2) Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
(4) Pentru obţinerea avizelor prevăzute la alin. (2) şi (3), medicul curant va întocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din a cărui rază teritorială îşi are domiciliul asiguratul.
Art. 241. - (1) Prevederile art. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere.
Art. 25. - (1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.
(2) În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.
(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.
Art. 26. - Asiguraţii care prezintă unele dintre bolile cardiovasculare menţionate în anexa nr. 7 beneficiază de concediu medical până la durata maximă prevăzută de lege.
Art. 27. - Asiguraţii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii, beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.
Art. 28. - Asiguraţii bolnavi de tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.
Art. 29. - În situaţiile prevăzute la art. 26, 27 şi 28, certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unităţile sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile respective.
Art. 30. - (1) Certificatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul.
(2) În situaţia în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-şef de secţie, până la maximum 21 de zile calendaristice.
(4) După expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune, urmând ca, în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, să trimită pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
(5) Medicii curanţi din unităţile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienţi cu TBC, SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguraţilor, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30 de zile calendaristice. În cazul pacienţilor cu TBC medicii au obligaţia să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat în evidenţă.
(6) Pacienţii internaţi în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de îmbolnăvire, vor fi trimişi la cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă în a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv. În cazul în care pacienţii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observaţie, rezultatele investigaţiilor şi referatul medical, în vederea avizării prelungirii concediului medical.
Art. 31. - În caz de urgenţe medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgenţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru de permanenţă), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se menţine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, dar nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţă (06), în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege.
Art. 32. - Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, beneficiază de concediu medical acordat în condiţiile şi pe duratele prevăzute de lege; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.
Art. 33. - Asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi pe duratele prevăzute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de către medicii curanţi, în termen de maximum 5 zile de la data obţinerii avizului de la direcţiile de sănătate publică.
Art. 331. - Prevederile art. 32 şi 33 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 34. - Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 35. - (1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă, potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, de către angajator sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate.
 
Exemplu - Situaţia în care concediul medical este acordat pentru perioada 1-12 ianuarie 2007
 
ziua L M M J V S D L M M J V ... ... ...
data calendaristică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ... ...
zile plătite - - X X X - - Y Y Y Y Y
 
X - zile suportate de angajator, Y - zile suportate din bugetul FNUASS.
În acest caz angajatorul suportă indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate pentru 3 zile lucrătoare, având în vedere că 1 şi 2 ianuarie sunt zile de sărbătoare declarate nelucrătoare.
(2) Numărul de zile ce urmează a fi plătite nu va cuprinde zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi/sau zilele nelucrătoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de muncă.
Art. 36. - Pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 37. - (1) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plăteşte separat, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) În situaţia în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. În această situaţie, la calculul indemnizaţiilor pentru certificatele de concediu medical în continuare se menţine baza de calcul determinată pentru certificatul de concediu medical iniţial.
(3) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două certificate de concediu medical, care se suprapun pentru o anumită perioadă, indemnizaţia se calculează după cum urmează:
a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizaţia se va calcula numai pentru zilele cuprinse între data începerii valabilităţii acestuia şi data începerii valabilităţii celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele rămase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va înscrie în rubrica «Observaţii» a certificatului de concediu medical «Suprapunere cu CM seria ..... nr. ..............»;
b) pentru al doilea certificat medical, a cărui începere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizaţia se calculează în mod corespunzător, pentru toate zilele cuprinse în perioada de valabilitate a acestuia.
(4) În situaţia în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă, iar asiguratul doreşte să îşi reia activitatea profesională înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de către medicul prescriptor.
Art. 38. - (1) Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.
(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 5 au obligaţia de a solicita adeverinţa prevăzută la alin. (1) de la casele de asigurări de sănătate la care aceştia au depus declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.
    

CAPITOLUL III
  Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă

 
Art. 18. - În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de: 
a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă; 
b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină; 
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare. 
Art. 19. - (1) Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă. 
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape. 
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre baza de calcul stabilită conform art. 10 şi venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă, fără a depăşi 25% din baza de calcul. 
Art. 20. - (1) Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică. 
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10. 
Art. 21. - (1) Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, pe baza biletului de trimitere, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
(2) Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale, în funcţie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape. 
(3) În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul curant. 
(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează în unităţi sanitare specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
(5) După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare, asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale. În funcţie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurărilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, după caz, recomandă reluarea activităţii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate. 
(6) Plata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îşi îndeplineşte obligaţia de a urma şi de a respecta programul individual de recuperare. 
(7) Controlul recomandărilor medicului specialist şi al programului individual de recuperare, precum şi respectarea acestora de către asigurat se realizează de către organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurări de sănătate. 
    ___________ 
Art. 21. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
Art. 22. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b) se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(2) Costurile tratamentului balnear, precum şi cele ale acţiunilor de recuperare a capacităţii de muncă, prevăzute la art. 18 lit. c), se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. 
 
    + Punere în aplicare CAPITOLUL III prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 3-a Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
 
Art. 39. - În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de:
a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.
Art. 40. - (1) Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă, şi se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
(2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se eliberează de medicul curant care a propus această reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, până la durata maximă prevăzută de lege.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă se determină conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(5) Pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (1) se va respecta procedura instituită la art. 24 alin. (4).
Art. 41. - (1) Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.
(2) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică. Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică depăşeşte 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină se determină conform art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizaţia pentru carantină se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Art. 42. - (1) Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare medicală, pe baza prescripţiilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
(2) Tratamentul balnear şi de recuperare medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurărilor sociale, în funcţie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape. În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul expert al asigurărilor sociale, la propunerea medicului curant.
(3) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează în unităţi sanitare specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale. În funcţie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activităţii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
(4) Plata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îşi îndeplineşte obligaţia de a urma şi de a respecta programul individual de recuperare.
(5) Tratamentul balnear şi de recuperare medicală a capacităţii de muncă se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.
(6) Beneficiază concomitent de prestaţii pentru acelaşi risc asigurat numai asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de 90 de zile, care urmează tratament balnear.
(7) Pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (2) se va respecta procedura instituită la art. 24 alin. (4).
   

CAPITOLUL IV
  Concediul şi indemnizaţia de maternitate

 
Art. 23. - (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate. 
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora. 
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10. 
Art. 24. - (1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. 
(2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice. 
(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină. 
(4) În situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia. 
Art. 25. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10. 
(2) Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
 
    + Punere în aplicare CAPITOLUL IV prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 4-a Concediul şi indemnizaţia de maternitate
 
Art. 43. - (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.
(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilaţii acestora.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.
(5) În situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.
Art. 44. - Concediul medical pentru maternitate se acordă numai pentru sarcină şi nu pentru afecţiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fără legătură cu aceasta.
Art. 45. - (1) Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.
(2) Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.
Art. 46. - În situaţia în care survine decesul mamei, la naştere sau imediat după aceasta, tatăl beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă, în condiţiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, după caz.
Art. 47. - Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate se determină conform art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 48. - Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 

CAPITOLUL V
  Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 

 
Art. 26. - (1) Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. 
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
Art. 27. - (1) Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 7. 
(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru acordarea acestora, şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament. 
Art. 28. - Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz. 
Art. 29. - Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. 
    ___________ 
Art. 29. a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
Art. 30. - Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10. 
 
    + Punere în aplicare CAPITOLUL V prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 5-a Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
 
Art. 49. - Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Art. 50. - (1) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani şi îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecţiuni intercurente se eliberează de medicul curant, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege.
(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeaşi afecţiune.
(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30 de zile calendaristice.
Art. 51. - În situaţia în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor intervenţii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unităţile care acordă asistenţă medicală în specialitatea respectivă, pentru durate stabilite de acesta, în funcţie de gravitatea afecţiunii. Dacă durata concediului medical depăşeşte 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
Art. 52. - (1) Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare pentru acordarea acestora, şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament.
Art. 53. - (1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul la tratament în străinătate, pe durata spitalizării copilului.
(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.
Art. 531. - (1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primeşte servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul, pe durata spitalizării acestuia.
(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.
Art. 54. - Durata de acordare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant.
Art. 55. - Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav se determină conform art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 56. - Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 

CAPITOLUL VI
  Concediul şi indemnizaţia de risc maternal  

 
Art. 31. - (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004. 
(2) Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizaţie de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
(3) Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare. 
(4) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 10. 
 
    + Punere în aplicare CAPITOLUL VI prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
SECŢIUNEA a 6-a Concediul şi indemnizaţia de risc maternal
 
Art. 57. - Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.
Art. 58. - Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.
Art. 59. - Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de risc maternal se determină conform art. 31 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Art. 60. - Indemnizaţia de risc maternal se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Art. 61. - Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare.
   

CAPITOLUL VII
  Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 
Art. 32. - (1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti. 
    ___________ 
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010. 
 
(3) Drepturile achitate în condiţiile prevăzute la alin. (1) urmează a fi recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la angajator, după caz, conform legii. 
 
    + Punere în aplicare Art. 32. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 62. - În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate.
Art. 64. - Drepturile achitate în condiţiile prevăzute la art. 62 urmează a fi recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la angajator, după caz, conform legii.
Art. 94. - În cazul persoanelor care, înainte de a ocupa funcţii elective ori de a fi numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, au fost angajate cu contract individual de muncă a cărui executare se suspendă, pe durata exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizaţiile cuvenite la data expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în condiţiile legii (dacă aceştia nu şi-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
Art. 95. - Drepturile preluate la încetarea activităţii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă şi achitate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi care, potrivit legii, trebuiau să fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de către casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
 
    + Punere în aplicare Art. 32. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 93. - (1) Drepturile la concedii şi indemnizaţii care s-au născut anterior situaţiei de încetare a activităţii angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(11) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care s-au născut anterior situaţiilor prevăzute la alin. (1), se efectuează până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale.
(2) În vederea preluării în plată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situaţiilor prevăzute la alin. (1), angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele de asigurări de sănătate:
a) lista angajaţilor aflaţi în plată de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
b) situaţia plăţii lunare a drepturilor până la data depunerii documentaţiei;
c) actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de muncă, cu indicarea temeiului legal;
d) actele medicale şi alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;
e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, se mai depune şi copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial de muncă, după caz;
f) în cazul încetării activităţii angajatorului, se mai depune şi unul dintre următoarele acte:
- actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activităţii angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acţionarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);
- copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerţului (pentru angajatori, agenţi economici);
- confirmarea scrisă a expirării valabilităţii sau a anulării autorizaţiei de funcţionare ori a autorizaţiei de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);
- procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unităţile fiscale teritoriale;
- copie legalizată de pe actul de desfiinţare a organizaţiei cooperaţiei meşteşugăreşti;
- confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorităţii elective, executive, legislative sau judecătoreşti;
- orice alte acte prevăzute de legislaţia în materie în vigoare la data încetării activităţii angajatorului.
Art. 63. - Prevederile art. 62 se aplică şi în situaţia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti.
 
Art. 33. - Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. 
Art. 34. - Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni. 
    ___________ 
Art. 34. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
    + Punere în aplicare Art. 34. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 65. - Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.
(2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizaţii au obligaţia să elibereze adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecţiuni în parte.
 
Art. 35. - (1) Pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12. 
(2) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se plăteşte separat, iar plata se suportă conform art. 12. 
Art. 36. - (1) Calculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată. 
(2) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. 
(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către: 
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B; 
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical; 
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32. 
    ___________ 
Pus în aplicare prin Metodologie din 12/07/2010 începând cu 22.07.2010. 
 
    + Punere în aplicare Art. 36. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 16. - (1) Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Medicul curant, prin reprezentantul său legal, încheie o convenţie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurări de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 10.
(3) Convenţia prevăzută la alin. (2) se încheie cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul unitatea sanitară, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz.
Art. 19. - La camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgenţe medico-chirurgicale neinternate, numai de către medicii de specialitate.
Art. 20. - În situaţia în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-31 a lunii respective.
Art. 21. - Medicii sunt obligaţi să îndrume pacienţii către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze aceştia în vederea obţinerii în continuare a asistenţei medicale şi a certificatelor de concediu medical.
Art. 22. - Orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.
Art. 23. - Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele cu codul de indemnizaţie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.
 
    + Punere în aplicare Art. 36. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 96. - În cazul în care termenul de plată a indemnizaţiei expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.
Art. 89. - Medicii care eliberează certificate de concediu medical au obligaţia de a raporta datele referitoare la aceste certificate. Raportarea se va face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, conform formularului de raportare prezentat în anexa nr. 11, cât şi electronic, în formatul solicitat de CNAS.
 
    + Punere în aplicare Art. 36. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 10 la norme
 
CONVENŢIE
privind eliberarea certificatelor de concediu medical
I. Părţile convenţiei
Casa de Asigurări de Sănătate ................................., cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str. ....................... nr. ....., judeţul/sectorul ................., tel./fax ................, reprezentată prin preşedinte - director general ..................................,
şi
Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ..................., reprezentat prin ......................., cu Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. ..... din ......., având sediul în municipiul/oraşul/comuna ..............., str. .............................. nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ........, ap. ....., judeţul/sectorul .........., telefon ................ .
II. Obiectul convenţiei
Art. 1. - Obiectul prezentei convenţii îl constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
Art. 2. - Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de către următorii medici:
1. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.....;
2. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.....;
3. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.....;
4. ........ cod parafă ........ Autorizaţia de liberă practică nr. .../.... .
III. Prezenta convenţie este valabilă de la data încheierii până la sfârşitul anului calendaristic pentru care a fost încheiată, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii prin act adiţional.
IV. Obligaţiile părţilor
A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
Art. 3. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să controleze modul de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a certificatelor de concediu medical;
b) să ţină evidenţe distincte, cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de aceştia.
B. Obligaţiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical
Art. 4. - Medicii care eliberează certificate de concediu medical au următoarele obligaţii:
a) să elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
b) să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii privind eliberarea certificatelor de concediu medical;
c) să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguraţilor;
d) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii convenţiei şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiilor;
e) să pună la dispoziţie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale primare care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical;
f) să îndrume pacienţii către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze aceştia în vederea obţinerii în continuare a asistenţei medicale şi a certificatelor de concediu medical.
V. Încetarea şi rezilierea convenţiei
Art. 5. - Prezenta convenţie se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
a) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei de liberă practică a medicului care eliberează certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
c) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, constatată cu ocazia controlului efectuat de comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;
d) neanunţarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în legătură cu condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei privind eliberarea certificatului de concediu medical în termen de 10 zile lucrătoare;
e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate.
Art. 6. - Prezenta convenţie încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii medicale se mută din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, după caz;
c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
d) acordul de voinţă al părţilor;
e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea convenţiei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
Art. 7. - Situaţiile prevăzute la art. 5 şi la art. 6 lit. b), c), f), g) se constată de către comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Situaţiile prevăzute la art. 6 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.
VI. Corespondenţa
Art. 8. - Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
Fiecare parte din convenţie este obligată ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie, să notifice celeilalte părţi schimbarea survenită.
VII. Modificarea convenţiei
Art. 9. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza prezentei convenţii, aceasta se va modifica prin act adiţional.
VIII. Sancţiuni
Art. 10. - Constituie contravenţie eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi se sancţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi ..........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte din convenţie.
    Casa de Asigurări de Sănătate                             Furnizor de servicii medicale
   Preşedinte - director general,                                  Reprezentant legal,
.....................................                     .....................................
 
                                             Vizat
                                       Oficiul juridic,
                             .....................................
 
Art. 18. - (1) Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
Art. 17. - (1) Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care începe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioară datei acordării numai în cazul certificatelor de concediu medical "în continuare".
(21) Pentru certificatele medicale «în continuare», data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.
(3) În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical «iniţial».
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:
a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de către medicul ortoped/chirurg;
d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile.
e) în caz de carantină.
(5) Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot elibera certificatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical întocmit corect.
 
    + Punere în aplicare Art. 36. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 81. - (1) Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.
(2) Asiguraţii au obligaţia să completeze şi să depună la medicul prescriptor o declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Medicii prescriptori au obligaţia ca în declaraţia prevăzută la alin. (2), la rubrica «Observaţiile medicului prescriptor», să precizeze, dacă este cazul, recomandările legate de procesul de recuperare şi dacă este necesară efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.
(4) Medicii prescriptori au obligaţia ca la solicitarea plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate să pună la dispoziţia acestora o copie a declaraţiei prevăzute la alin. (2) «Conformă cu originalul».
(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se duce la îndeplinire de către medicul prescriptor numai în baza unei împuterniciri date de conducătorul unităţii plătitoare.
(6) Angajatorii au obligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta şi declaraţia prevăzută la alin (2), dacă au solicitat-o.
(7) Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se poate efectua numai în intervalul orar 8,00-11,00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de asigurat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(8) Procesul-verbal prevăzut la alin. (7) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la sediul plătitorului de indemnizaţii, acesta având obligaţia de a răspunde în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.
(9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNAS în termen de 60 de zile şi care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 181. - (1) La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical în condiţiile art. 18, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de indemnizaţie de urgenţă (06).
(2) Pentru situaţiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul de indemnizaţie de urgenţă (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare.
Art. 88. - În înţelesul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:
a) nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
b) neîndeplinirea stagiului complet de cotizare, cu excepţiile prevăzute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;
e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme;
g) amânarea plăţii ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul, de către angajatorul care constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale;
g1) Refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de reşedinţă;
h) alte situaţii similare temeinic fundamentate.
 
ANEXA Nr. 16 la norme
 
DECLARAŢIE
Subsemnatul/a, ............................................... angajat(ă) al/a ................................................, cu sediul ..........................................., (se va specifica adresa angajatorului) cetăţean ..........................., născut(ă) la data de ................, în localitatea ..........., domiciliat(ă) în ......................, str. .................. nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ................................, posesor(oare) al/a ..............., seria ........ nr. ...................., eliberat(ă) de ..................................................... la data de ..............................................., cod numeric personal ................................................., cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
Pe perioada valabilităţii concediului medical seria ........................................... nr. ..........................., acordat în data de ..............................................., voi locui la adresa de resedinţă din:
Str. ..................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul .................
Prin prezenta declar că sunt de acord cu următoarele condiţii de eliberare a concediului medical:
- să anunţ angajatorul/plătitorul de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate cu privire la incapacitatea temporară de muncă, precum şi datele medicului care a eliberat certificatul de concediu medical, în primele 24 de ore de la obţinerea acestuia, sau în situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, să anunţ angajatorul/plătitorul de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare;
- să menţionez adresa de reşedinţă pentru perioada concediului medical;
- să fiu prezent la adresa de reşedinţă indicată pe toată perioada concediului medical, cu excepţia situaţiilor justificate cu documente medicale pentru efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale;
- pe durata valabilităţii concediului medical pot fi vizitat la adresa indicată, în intervalele orare 08,00-11,00; 12,00-17,00 şi 18,00-20,00, de persoanele abilitate, desemnate în conformitate cu legislaţia în vigoare, obligându-mă să mă legitimez.
În cazul nerespectării acestor condiţii, voi suporta rigorile legislaţiei în vigoare.
 
OBSERVAŢIILE MEDICULUI PRESCRIPTOR
 
DeclarantData
.........................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
 
ANEXA Nr. 17 la norme
- Model -
Nr. ............ din .............
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
Subsemnaţii ................................., (numele şi prenumele) din cadrul .................................. (instituţia) şi ................................... din cadrul .................................................................., (instituţia) în baza ........................... (temeiul legal) şi împuterniciţi prin ..........................., (act administrativ nr. ...) am constatat că asiguratul .............................................................. (numele şi prenumele), domiciliat în ........................., posesor al ............ seria ............ nr. ........, CNP ......................................, a fost/nu a fost prezent în ziua de .................., ora ..............., la adresa indicată în declaraţia dată la data de ......................., odată cu eliberarea certificatului de concediu medical seria .................... nr. ................
Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în două exemplare, din care unul rămâne la ................................. şi unul la .............................................. .
Prezentul proces-verbal poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la sediul plătitorului de indemnizaţie.
 
Întocmit (numele, prenumele şi semnătura):Asigurat (numele, prenumele şi semnătura):
 
1. .......................................
2. .......................................
 
    + Punere în aplicare Art. 36. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
ANEXA Nr. 11 la norme
 
┌──────────┐ ┌──────────┐ iniţial └──────────┘ rectificativ └──────────┘ 
CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical eliberate
în luna ........... anul ..............
Unitatea sanitară emitentă ...............
CUI ......................................
Numărul convenţiei ................ încheiate cu CAS .......................
 
Nr. crt.Tip recti- ficare*)Serie CCMNumăr CCMNumăr duplicatSerie CCM anulat prin duplicareNumăr CCM anulat prin duplicareLuna CCMAn CCMCod urgenţă medico- chirur- gicalăCod boală infecto- contagioasăCod indem- nizaţieTip CM amb./ int./ext.Data acordării (eliberării)Data început CCM amb./int.
 
-> continuare
 
Data sfârşit CM amb./int.Data început CCM la ext.Data sfârşit CCM la ext.Cod diagnostic amb./int.Cod diagnostic ext.CNP asiguratCod parafă medic prescriptorTip CCM (iniţial, conti- nuare)Număr aviz medic expertData aviz medic expertCod parafă medic expertCod parafă medic şef secţieCod parafă medic medicina munciiCAS asi- guratCNP copil
 
*) M = modificare A = adăugare asigurat S = ştergere asigurat
 
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal al unităţii sanitare,
....................................
 
 
Art. 37. - Cuantumul indemnizaţiilor acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
Art. 38. - (1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă. 
(2) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate. 
    ___________ 
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010. 
 
Art. 39. - (1) Indemnizaţiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului desemnat prin procură de către acesta. 
(2) Indemnizaţiile cuvenite şi neachitate asiguratului decedat se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că l-a îngrijit până la data decesului. 
Art. 40. - (1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite. 
    ___________ 
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(2) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. 
 
    + Punere în aplicare Art. 40. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 82. - Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.
 
Art. 41. - Plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care: 
a) beneficiarul a decedat; 
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor; 
c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată convenţie de asigurări sociale; 
d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat. 
Art. 42. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani. 
(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata acestor drepturi. 
(3) Casele de asigurări de sănătate recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3). 
(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de sănătate se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. 
(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmăresc. 
 
    + Punere în aplicare prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 85. - Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmăresc.
 
    + Punere în aplicare Art. 42. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 83. - Indemnizaţiile pe care plătitorii de drepturi le achită fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare şi pe care aceştia le decontează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit legii.
Art. 84. - (1) Casele de asigurări de sănătate recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de sănătate se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(3) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani.
(4) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (3) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata acestor drepturi.
 
Art. 43. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizaţii, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, inclusiv dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului. 
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguraţilor, se recuperează de la moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 
(3) Debitele provenite din indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se recuperează prin executorii proprii ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate şi constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
 
    + Punere în aplicare prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 87. - Debitele provenite din indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se recuperează prin executorii proprii ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate şi constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 
    + Punere în aplicare Art. 43. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 86. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizaţii, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, inclusiv majorările de întârziere aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguraţilor, se recuperează de la moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
 
Art. 44. - (1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora. 
(2) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora şi, respectiv, a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
    ___________ 
Art. 44. a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
    + Punere în aplicare Art. 44. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 91. - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora.
 
Art. 45. - (1) Perioadele în care asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţiile prevăzute la art. 2 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat, care se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. 
(2) Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), precum şi cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate integral de asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, şi se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3) Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
(4) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează lunar de către plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3). Contribuţia de asigurări sociale se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale şi/sau a veniturilor de natură salarială. 
    ___________ 
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2006 începând cu 28.11.2006. 
    ___________ 
Art. 45. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
Art. 46. - (1) În vederea determinării punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate în condiţiile prevăzute la art. 45 se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată din perioadele respective. 
(11) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 33, la determinarea punctajului anual se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, din perioadele respective, pentru fiecare dintre indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate achitate de fiecare plătitor. 
    ___________ 
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 17. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
(2) În situaţia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concedii medicale şi indemnizaţiile aferente, reglementate de legislaţia anterioară prezentei ordonanţe de urgenţă, la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii se utilizează cuantumul indemnizaţiei obţinute în perioadele respective. 
 

CAPITOLUL VIII
  Contravenţii

 
Art. 47. - (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (3) şi (4). 
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, săvârşite prin încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 alin. (3): 
a) refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor; 
b) calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor; 
c) Abrogată prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
(3) Constituie contravenţie eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. 
    ___________ 
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
    + Punere în aplicare prin Metodologie Metodologia din 12.07.2010 de control privind modul de eliberare... din 12/07/2010 :
 
7.3. În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) şi ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează formularul-model prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008.
    ___________ 
Art. 47. a fost modificat prin punctul 19. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
Art. 48. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 47 se sancţionează după cum urmează: 
a) cele prevăzute la alin. (1) şi (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; 
b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
 
    + Punere în aplicare prin Metodologie Metodologia din 12.07.2010 de control privind modul de eliberare... din 12/07/2010 :
 
7.3. În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) şi ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează formularul-model prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008.
 
(2) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) constituie venituri la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
    ___________ 
Art. 48. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
Art. 49. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate. 
Art. 50. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ___________ 
CAPITOLUL VIII a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 

CAPITOLUL IX
  Control şi jurisdicţie

 
Art. 51. - (1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizează de către echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sănătate. În cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurări de sănătate, cooptează reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice sau ai direcţiilor de sănătate publică şi ai direcţiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile din administraţia publică centrală cu reţea sanitară proprie. 
(2) Controlul se realizează ca urmare a sesizării casei de asigurări de sănătate de către plătitori, precum şi prin sondaj, la iniţiativa autorităţilor abilitate să realizeze controlul. 
(3) Controlul privind respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile încheiate de către medicii curanţi cu casele de asigurări de sănătate se efectuează de către organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurări de sănătate. 
    ___________ 
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(31) Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se efectuează de către plătitorii de indemnizaţii, însoţiţi, dacă este cazul, de un reprezentant al poliţiei, avându-se în vedere programul individual de recuperare recomandat de către medicul specialist. Verificarea prezenţei asiguraţilor nu va afecta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti garantate de Constituţia României, republicată. 
    ___________ 
Pus în aplicare prin Normă din 11/05/2010 începând cu 18.05.2010. 
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(32) Pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă ce refuză verificarea prezenţei în condiţiile alin. (31), plata indemnizaţiilor încetează de la data la care s-a constatat acest fapt, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    ___________ 
Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(33) Nerespectarea prevederilor art. 31 lit. c) atrage neplata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de la care s-a constatat aceasta. 
    ___________ 
Alineatul (33) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2010 începând cu 26.04.2010. 
 
(4) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi sesizate comisiile de disciplină din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecărui judeţ, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucureşti sau, după caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, pe domeniul de competenţă, precum şi unităţile cu care medicii se află în relaţii contractuale, pentru luarea măsurilor legale ce se impun. 
(5) Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor judeţene ale medicilor şi al municipiului Bucureşti vor aplica măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în situaţia în care constată nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la eliberarea certificatelor medicale. 
(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurări de sănătate, se constituie comisii mixte de analiză a concediilor medicale, conform protocolului încheiat între CNAS-CNPAS şi medicii de expertiză. 
    ___________ 
Art. 51. a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
    + Punere în aplicare Art. 51. prin Normă Norma din 27.01.2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de ur... din 27/01/2006 :
 
Art. 90. - Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a ţine evidenţe distincte cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de aceştia.
 
Art. 52. - Litigiile care au ca obiect modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit jurisdicţiei asigurărilor sociale. 
 

CAPITOLUL X
  Dispoziţii finale

 
Art. 53. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se pot transfera în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte. 
(2) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se poate face în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. 
Art. 54. Abrogat prin alineatul din Ordonanţă nr. 1/2006 începând cu 23.01.2006. 
Art. 55. - (1) Conţinutul şi forma formularelor de concedii medicale, ale formularelor cu regim special care conţin elemente de protecţie împotriva falsificării sau contrafacerii, precum şi ale altor formulare necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ___________ 
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
(2) Costurile generate de tipărirea documentelor şi formularelor prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu posibilitatea recuperării acestora în condiţiile stabilite de CNAS. 
Art. 56. - În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. 
Art. 57. - CNAS, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă vor încheia un protocol privind activitatea desfăşurată de medicii experţi ai asigurărilor sociale, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. 
Art. 58. - (1) Necesarul de personal la CNAS şi la casele de asigurări de sănătate, pentru realizarea activităţilor de evidenţă şi control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare şi soluţionare a contestaţiilor privind contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice care au calitatea de angajator se realizează de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii. 
    ___________ 
Art. 58. a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 399/2006 începând cu 09.11.2006. 
 
Art. 59. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006. 
Art. 60. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediul şi indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004. 
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Sunt şi rămân în vigoare prevederile art. 109 alin. (2) şi ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor şi altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(5) Pentru personalul civil care îndeplineşte funcţii de demnitate publică, funcţii publice sau este încadrat cu contract individual de muncă în instituţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prestaţiile aferente accidentelor de muncă sau bolilor profesionale se calculează în condiţiile prevăzute de această lege şi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele acestor instituţii. 
Art. 61. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu excepţia cadrelor militare în activitate şi a funcţionarilor publici cu statut special. 
Art. 62. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul şi în structura bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, cu menţinerea echilibrului bugetar. 
 
    
 
 
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
 
 
 
Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Cristian Vlădescu
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
 
 
 
Bucureşti, 17 noiembrie 2005. 
Nr. 158. 
 
 
 

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2006

din 28/06/2006

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

Publicat in MOF nr. 569 - 30/06/2006

Versiune consolidata la data de 31/05/2013

 

___________

Text actualizat la data de 31.05.2013. Actul include modificările din următoarele acte:

- Legea nr. 22/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 18/01/2007.

___________

Pus în aplicare prin:

- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 28/02/2007.

 

Având în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizării depline a legislaţiei naţionale în domeniul concesiunilor cu reglementările şi practica comunitară, recomandarea Comisiei Europene de abrogare totală şi expresă a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi prevederile art. 136 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă care reglementează regimul concesiunilor de bunuri proprietate publică şi care trebuie să intre în vigoare începând cu data de 30 iunie 2006,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe.

Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică contractelor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

(2) În cazul unui contract a cărui atribuire intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 pentru a cărui executare este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite în cadrul şi potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în cauză.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) autoritatea contractantă încheie un singur contract guvernat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Art. 3. - Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor legale privind proprietatea publică.

+ Punere în aplicare Art. 3. prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007 :

Art. 2. - Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 3 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 4. - (1) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ori de către autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 5. - Au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei:

a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului;

b) consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei.

Art. 6. - Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină.

Art. 7. - (1) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui.

(2) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate.

(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţilor.

Art. 8. - Subconcesionarea este interzisă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL II
 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării

 

Art. 9. - (1) Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta.

(2) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (1) trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu.

Art. 10. - (1) Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate, care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii;

c) nivelul minim al redevenţei;

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii procedurii;

e) durata estimată a concesiunii;

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz;

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

(2) Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la însuşirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007. 

(3) În cazurile în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), aceasta poate apela la serviciile unor consultanţi de specialitate.

(4) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, ale Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce va face obiectul concesionării implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligaţia ca, în funcţie de scopul urmărit şi de activităţile desfăşurate, să califice natura contractului potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Art. 12. - (1) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent.

(2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(3) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1) concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

(4) Principalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

+ Punere în aplicare CAPITOLUL II prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007 :

CAPITOLUL II Procedura administrativă de iniţiere a concesionării

SECŢIUNEA 1 Iniţiativa concesionării

Art. 5. - (1) Concesionarea are loc potrivit art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Orice persoană interesată poate înainta o propunere de concesionare concedentului, care se înregistrează de către acesta în registrul "Oferte".

(3) Propunerea de concesionare fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu se face în scris şi cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.

SECŢIUNEA a 2-a Studiul de oportunitate

Art. 6. - (1) Studiul de oportunitate se întocmeşte potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, concedentul nu întocmeşte studiul de oportunitate.

SECŢIUNEA a 3-a Documentaţia de atribuire

Art. 7. - (1) Caietul de sarcini se elaborează conform art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanţa de urgenţă, nu se întocmeşte caietul de sarcini.

Art. 8. - (1) După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmeşte documentaţia de atribuire.

(2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(3) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanţa de urgenţă, documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele enumerate la pct. 1, 2, 6 şi 7 din anexa nr. 2.

(5) În cazul în care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în documentaţia de atribuire natura şi cuantumul lor.

SECŢIUNEA a 4-a Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea

procedurii de concesionare

Art. 9. - Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de atribuire, potrivit anexei nr. 2.

Art. 10. - Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează atât pentru procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe, precum şi în cazul atribuirii directe.

SECŢIUNEA a 5-a Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor

Art. 11. - (1) Ofertele se redactează în limba română.

(2) Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.

(3) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului;

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

(4) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

(5) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 12. - Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de atribuire, potrivit anexei nr. 2.

SECŢIUNEA a 6-a Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe

Art. 13. - (1) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către concedent.

(2) Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. - (1) Anunţul negocierii directe se întocmeşte în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 26 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.

SECŢIUNEA a 7-a Comisia de evaluare

Art. 15. - (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

(3) Comisia de evaluare este alcătuită după cum urmează:

a) în cazul în care concedentul este unul dintre ministerele prevăzute la art. 5 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai ministerelor respective şi ai Ministerului Finanţelor Publice, numiţi în acest scop;

b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 5 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai acestuia şi ai Ministerului Finanţelor Publice, numiţi în acest scop;

c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai consiliului respectiv şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop;

d) în cazul în care concedentul este una dintre instituţiile publice prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, ai consiliului judeţean sau ai consiliului local ori ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop.

(4) În cazul în care pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Art. 16. - (1) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(2) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisie.

(3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia.

(4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri.

Art. 17. - (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

(2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ.

(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

Art. 18. - (1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 46-49 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii.

(3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.

Art. 19. - Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

Art. 20. - Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;

c) analizarea şi evaluarea ofertelor;

d) întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice;

f) desemnarea ofertei câştigătoare.

Art. 21. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 22. - Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind obiectul concesiunii:

1.1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

1.2. destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

1.3. condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

2. condiţii generale ale concesiunii:

2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii);

2.2. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;

2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;

2.4. interdicţia subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după caz;

2.5. condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;

2.6. durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani;

2.7. redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia;

2.8. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent;

2.9. condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:

2.9.1. protejarea secretului de stat;

2.9.2. materiale cu regim special;

2.9.3. condiţii de siguranţă în exploatare;

2.9.4. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz;

2.9.5. protecţia mediului;

2.9.6. protecţia muncii;

2.9.7. condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

3. condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

2. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare;

3. caietul de sarcini;

4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;

5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor;

6. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

7. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

 

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

ANUNŢUL DE LICITAŢIE

Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

2. informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

3. informaţii privind documentaţia de atribuire;

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;

3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;

3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006;

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

4. informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

7. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

ANUNŢUL NEGOCIERII DIRECTE

Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

2. informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat;

3. informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;

3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;

3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

4. informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5. data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

7. data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 

CAPITOLUL III
 Atribuirea contractului de concesiune

 

SECŢIUNEA 1
 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune

 

Art. 13. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt:

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

c) proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Art. 14. - Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:

a) licitaţia - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

___________

Litera a) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

b) negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi participanţi la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Art. 15. - Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitaţiei.

Art. 16. - Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, concedentul are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

Art. 17. - (1) Concedentul are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină documentaţia de atribuire sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 18. - Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.

Art. 19. - Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

___________

Art. 19. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

Art. 20. - (1) Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire;

b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.

___________

Litera b) a fost modificată prin punctul 4. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007 :

Art. 3. - (1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre:

a) registrul "Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată;

b) registrul "Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului.

 

SECŢIUNEA a 2-a
 Licitaţia

 

Art. 21. - (1) În cazul procedurii de licitaţie concedentul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală anunţul de licitaţie.

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină anunţul de licitaţie sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 22. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 23. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007. 

(2) Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 24. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 23 alin. (2), concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 25. - (1) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.

(2) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA a 2-a Licitaţia

Art. 25. - (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi.

(2) Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 11.

(4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (3).

Art. 26. - După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.

Art. 27. - Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la art. 26 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

Art. 28. - Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

Art. 29. - (1) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

(2) Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.

Art. 30. - (1) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.

Art. 31. - (1) Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi.

(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

SECŢIUNEA a 3-a
 Negocierea directă 

 

Art. 26. - Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.

Art. 27. - (1) În cazul procedurii negocierii directe se aplică corespunzător prevederile art. 21 alin. (1).

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină anunţul negocierii directe sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 28. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 29. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 30. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 29 alin. (2), concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 31. - Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA a 3-a Negocierea directă

Art. 32. - În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.

Art. 33. - Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în condiţiile art. 27 din ordonanţa de urgenţă şi cu respectarea art. 14.

Art. 34. - Art. 27-30 se aplică în mod corespunzător procedurii negocierii directe.

Art. 35. - La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

Art. 36. - Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie.

Art. 37. - (1) Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.

(2) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire.

(3) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute la art. 28, nu pot face obiectul negocierii.

Art. 38. - (1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi.

(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

SECŢIUNEA a 4-a
 Reguli privind oferta

 

Art. 32. - (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.

(2) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta în conformitate cu prevederile normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 33. - Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

Art. 34. - (1) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.

(2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

(3) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

+ Punere în aplicare Art. 34. prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA 1 Depunerea ofertelor

Art. 23. - (1) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie ori în anunţul negocierii directe, după caz, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute la art. 11 din prezentele norme metodologice.

(2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Art. 24. - (1) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz.

(2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 

SECŢIUNEA a 5-a
 Determinarea ofertei câştigătoare

 

Art. 35. - Evaluarea ofertelor depuse se realizează potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 36. - (1) Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei.

(2) Concedentul poate ţine seama şi de alte criterii precum:

a) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;

b) protecţia mediului înconjurător;

c) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat.

Art. 37. - Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.

Art. 38. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Art. 39. - Concedentul are obligaţia de încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

Art. 40. - Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 41. - (1) Concendentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

(2) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

(3) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Art. 42. - Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 41 alin. (1).

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA a 5-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA a 4-a Determinarea ofertei câştigătoare

Art. 39. - Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în documentaţia de atribuire şi stabilite în conformitate cu prevederile art. 36 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 40. - (1) În cazul în care în documentaţia de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel mai mare nivel al redevenţei, şi alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire.

(2) Ponderea criteriului prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă trebuie să fie mai mare de 50%.

Art. 41. - (1) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la art. 40.

(2) Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

(3) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 42. - (1) Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în conformitate cu art. 41, secretarul acesteia întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.

(2) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Art. 43. - (1) Anunţul de atribuire se transmite spre publicare în condiţiile art. 40 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 5.

 

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

2. procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;

3. data publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;

4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;

5. numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;

6. denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;

7. durata contractului;

8. nivelul redevenţei;

9. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

10. data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;

11. data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 

SECŢIUNEA a 6-a
 Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

 

Art. 43. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) se întrunesc condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (2);

b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 13;

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 13.

Art. 44. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind atribuirea contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 45. - Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 

SECŢIUNEA a 7-a
 Reguli privind conflictul de interese

 

Art. 46. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 47. - Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa.

___________

Art. 47. a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

Art. 48. - Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Art. 49. - Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

 

CAPITOLUL IV
 Contractul de concesiune

 

Art. 50. - (1) Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 42 poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor-interese.

Art. 51. - (1) Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

(2) Conţinutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în cadrul normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Contractul de concesiune trebuie să conţină interdicţia pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepţia cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Contractul de concesiune va cuprinde şi clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar.

Art. 52. - În contractul de concesiune trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii;

b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

Art. 53. - (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu îşi execute obligaţiile contractuale.

Art. 54. - (1) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse.

(2) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma:

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit.

Art. 55. - (1) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune şi în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.

(2) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar.

Art. 56. - (1) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.

(2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

(3) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului.

Art. 57. - (1) Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

(2) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

Art. 58. - (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(2) În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de ele.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.

(4) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.

Art. 59. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 14, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 5, care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate.

(3) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(4) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute la alin. (1) implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obligaţia de a încheia contracte pe care, în funcţie de scopul urmărit şi de activităţile desfăşurate, să le califice conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 5 şi 8, companiile naţionale, societăţile naţionale sau societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) pot subconcesiona bunurile proprietate publică care le-au fost concesionate potrivit alin. (1).

(6) Studiul de oportunitate al subconcesionării se aprobă de către persoanele care, potrivit art. 5, au calitatea de concedent în contractul de concesiune.

(7) Subconcesionarea prevăzută la alin. (5) se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(8) Prin hotărârea de aprobare a concesionării prevăzută la alin. (3) poate fi aprobată şi subconcesionarea prevăzută la alin. (5).

(9) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6)-(8), regimul juridic al subconcesionării prevăzute la alin. (5) este cel instituit de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru concesionare.

(10) Redevenţa obţinută prin subconcesionare se face venit la bugetul companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale care au subconcesionat bunurile aparţinând proprietăţii publice.

(11) Sumele reprezentând redevenţa prevăzută la alin. (10) sunt utilizate numai pentru întreţinerea, repararea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică care au făcut obiectul concesionării şi nu pot fi recuperate prin amortizare conform prevederilor legale în vigoare.

+ Punere în aplicare CAPITOLUL IV prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

CAPITOLUL IV Contractul de concesiune

SECŢIUNEA 1 Încheierea contractului de concesiune

Art. 44. - (1) Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.

(2) Contractul de concesiune trebuie să conţină:

a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;

b) alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor.

(3) Forma şi conţinutul-cadru al contractului de concesiune sunt prezentate în anexa nr. 6.

Art. 45. - În cazul neîncheierii contractului de concesiune, daunele-interese prevăzute la art. 50 din ordonanţa de urgenţă se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.

Art. 46. - În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea.

SECŢIUNEA a 2-a Efectele contractului de concesiune

PARAGRAFUL 1

Drepturile şi obligaţiile concesionarului

Art. 47. - (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune.

Art. 48. - (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii.

(2) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii decât în condiţiile art. 59 din ordonanţa de urgenţă şi ale prezentelor norme metodologice.

(3) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în contractul de concesiune.

(4) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.

Art. 49. - În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanţia prevăzută la art. 56 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 50. - La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

Art. 51. - În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.

Art. 52. - În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului.

PARAGRAFUL 2

Drepturile şi obligaţiile concedentului

Art. 53. - (1) Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune.

Art. 54. - (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai în condiţiile prevăzute de art. 53 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.

Art. 55. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege.

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

SECŢIUNEA a 3-a Încetarea contractului de concesiune

Art. 56. - (1) Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege.

(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial.

Art. 57. - (1) Concedentul poate denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

(3) Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părţile nu stabilesc altfel.

Art. 58. - În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel.

Art. 59. - (1) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea la concesiune.

(2) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 60. - Prin contractul de concesiune părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

SECŢIUNEA a 4-a Dispoziţii finale

Art. 61. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

CONTRACT DE CONCESIUNE- model orientativ -

I. Părţile contractante

Între ministerul/organul de specialitate al administraţiei publice centrale/consiliul judeţean/consiliul local/instituţia publică de interes local .............................., cu sediul în .................................., reprezentat prin ........................., având funcţia de .................., în calitate de concedent, pe de o parte,

şi ........................................................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ....................................., cu sediul principal în ...................., reprezentat prin ................., având funcţia de ......................., în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de ......................................................,

la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) .............................,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi al Hotărârii (Guvernului, consiliului judeţean, orăşenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ......................... din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, ................................., situat în ..................................,

în conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivele concedentului sunt:

a) .........................................................................;

b) .........................................................................;

c) .........................................................................;

d) ..................................................................... etc.

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur: ......................................................;

b) bunurile proprii: ...................................................... .

III. Termenul

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de .................. .

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

IV. Redevenţa

Art. 3. - Redevenţa este de .................... lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).

V. Plata redevenţei

Art. 4. - Plata redevenţei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. ........................................., deschis la Banca ......................................................................;

- contul concesionarului nr. ......................................., deschis la Banca ..................................................................... .

Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la ........................................................................... .

VI. Drepturile părţilor

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: .................................. .

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

VII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini

Obligaţiile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/ Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

(4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.

(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.).

(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de .............. lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.

(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(9) Concesionarul se obligă să plătească ...........% din prima de asigurare.

(10) Alte clauze.

Obligaţiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur .........................................................;

b) bunuri proprii ......................................................... .

IX. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar

Art. 10. - ..................................................................

..................................................................................................................... .

X. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

XI. Litigii

Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)

Art. 13. - ..................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................................................................... .

XIII. Definiţii

Art. 14. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în .............. exemplare.

Concedent,                                             Concesionar,

.......................                               ..........................

 

CAPITOLUL V
 Dosarul concesiunii

 

Art. 60. - Concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit.

Art. 61. - Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

Art. 62. - Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) studiul de oportunitate al concesiunii;

b) hotărârea de aprobare a concesiunii şi, după caz, hotărârea de aprobare a subconcesiunii;

c) anunţurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune şi dovada transmiterii acestora spre publicare;

d) documentaţia de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă;

f) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;

h) contractul de concesiune semnat.

Art. 63. - (1) Dosarul concesiunii are caracter de document public.

(2) Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI
 Dispoziţii privind exercitarea controlului şi soluţionarea
litigiilor privind concesionarea

 

Art. 64. - Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

___________

Art. 64. a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007. 

Art. 65. - Ministerele de resort şi Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile cu atribuţii specifice de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes naţional, iar Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind în special respectarea dispoziţiilor referitoare la:

a) aplicarea hotărârii de concesionare;

b) publicitatea;

c) documentaţia de atribuire;

d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

e) dosarul concesiunii;

f) îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concedent şi concesionar.

Art. 66. - (1) Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului.

(3) Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VII
 Sancţiuni

 

Art. 67. - Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) nerespectarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2);

b) atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri decât cele prevăzute la art. 14;

c) încălcarea prevederilor art. 16;

d) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1);

e) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 40 şi 42;

f) aplicarea procedurii de negociere directă în alte cazuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

g) încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1);

h) încălcarea prevederilor art. 39;

i) încălcarea prevederilor art. 41;

j) încălcarea prevederilor art. 45;

k) încălcarea prevederilor art. 56;

l) încălcarea prevederilor art. 59 alin. (11);

m) încălcarea prevederilor art. 60 şi 61.

Art. 68. - (1) Pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 67 se aplică o amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

(2) Amenzile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuţii de control.

Art. 69. - Prevederile art. 67 şi 68 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

___________

Art. 69. a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

 

CAPITOLUL VIII
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 70. - Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse reglementărilor în vigoare la data încheierii lor.

Art. 71. - Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară.

Art. 72. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei vor elabora şi vor propune spre adoptare Guvernului norme metodologice.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucureşti, 28 iunie 2006.

Nr. 54.

 

 

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 51/2008

din 21/04/2008

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Publicat in MOF nr. 327 - 25/04/2008

 

Versiune consolidata la data de 29/06/2013

 

___________

Text actualizat la data de 29.06.2013. Actul include modificările din următoarele acte:

- Legea nr. 193/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 24/10/2008.

- Legea nr. 251/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 08/12/2011.

- Legea nr. 76/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012.

- O.U.G. nr. 80/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29/06/2013.

 

Având în vedere că, potrivit calendarului de adoptare a actelor normative de transpunere a directivelor comunitare în vigoare, România avea obligaţia transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind îmbunătăţirea accesului la justiţie în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistenţa judiciară acordată în cadrul acestor categorii de cauze,

ţinând cont că directiva a cărei transpunere trebuie asigurată prevede standarde minime pentru ca sistemul de asistenţă judiciară să fie considerat ca asigurând un acces efectiv la justiţie cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, iar preluarea acestor standarde în plan legislativ presupune crearea unor condiţii cel puţin identice în plan intern, pentru a nu conduce la apariţia unor discriminări între proprii cetăţeni şi cetăţenii celorlalte state membre ori persoane care au domiciliul ori reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat membru şi care ar solicita asistenţă judiciară în faţa instanţelor sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române,

având în vedere că accesul la justiţie - expresie a principiilor democratice într-un stat de drept şi a supremaţiei legii - trebuie să fie efectiv, iar costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să constituie o piedică în încercarea de a apela la justiţie pentru realizarea sau apărarea unui drept, justificând, în anumite situaţii şi condiţii, susţinerea din partea statului, din resurse financiare publice,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă în toate cazurile în care se solicită ajutor public judiciar în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române de către orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

(2) Pentru a determina dacă solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplică legea română. În cazul în care solicitantul nu are domiciliul pe teritoriul României, pentru a se stabili dacă acesta are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru se aplică legea statului membru în cauză.

(3) Stabilirea domiciliului sau a reşedinţei obişnuite se determină în funcţie de data depunerii cererii de ajutor public judiciar.

Art. 21. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă şi în cazul cererilor formulate de persoane fizice care nu au domiciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul României ori al altui stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care între România şi statul al cărui cetăţean este solicitantul sau pe al cărui teritoriu îşi are domiciliul există o legătură convenţională care conţine dispoziţii referitoare la accesul internaţional la justiţie.

(2) Pentru statele cu care România nu are legături convenţionale, accesul internaţional la justiţie poate fi acordat în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii.

___________

Art. 21. a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008. 

Art. 3. - Ajutorul public judiciar prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, precum şi în alte cauze, cu excepţia celor penale.

Art. 4. - Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, orice persoană fizică, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul/soţia, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru al familiei şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

 

CAPITOLUL II
 Formele ajutorului public judiciar şi condiţiile de acordare

 

Art. 6. - Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;

b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;

c) plata onorariului executorului judecătoresc;

d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Art. 7. - Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depăşi, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

___________

Art. 7. a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 251/2011 începând cu 11.12.2011.

Art. 8. - (1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 251/2011 începând cu 11.12.2011.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 251/2011 începând cu 11.12.2011.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.

Art. 81. - Ajutorul public judiciar se acordă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, independent de starea materială a solicitantului, dacă prin lege specială se prevede dreptul la asistenţă judiciară sau dreptul la asistenţă juridică gratuită, ca măsură de protecţie, în considerarea unor situaţii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut şi altele asemenea. În acest caz, ajutorul public judiciar se acordă fără îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8, dar numai pentru apărarea sau recunoaşterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate în legătură cu situaţia specială care a justificat recunoaşterea, prin lege, a dreptului la asistenţă judiciară sau la asistenţă juridică gratuită.

___________

Art. 81. a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008.

Art. 9. - La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă şi altele asemenea, precum şi sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere.

Art. 10. - Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părţii sau prin îmbunătăţirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă faţă costurilor procesului.

Art. 101. - Prezentul capitol nu aduce atingere prevederilor instrumentelor comunitare sau tratatelor internaţionale încheiate cu statele nemembre ale Uniunii Europene, care conţin prevederi referitoare la angajamentele asumate de România privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă, obligatoriu, total şi gratuit.

___________

Art. 101. a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008.

 

CAPITOLUL III
 Competenţa şi procedura de acordare a ajutorului public judiciar

 

SECŢIUNEA 1
 Dispoziţii comune

 

Art. 11. - (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente pentru soluţionarea cauzei în care se solicită ajutorul; în cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea în executare a unei hotărâri, cererea este de competenţa instanţei de executare.

(2) În cazul în care instanţa competentă nu se poate stabili potrivit alin. (1), competentă este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul.

(3) Dacă ajutorul public judiciar este solicitat într-un proces în curs, cererea sau, după caz, cererile de acordare a ajutorului public judiciar se soluţionează, dacă legea nu prevede altfel, de completul învestit cu soluţionarea cererii principale.

Art. 12. - (1) Ajutorul public judiciar se acordă oricând în cursul judecăţii, de la data formulării cererii de către persoana interesată, şi se menţine pe tot parcursul etapei procesuale în care a fost solicitat.

(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.

Art. 13. - (1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac se poate acorda în urma unei noi cereri.

(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în vederea exercitării unei căi de atac se adresează instanţei a cărei hotărâre se atacă, în mod obligatoriu, înăuntrul termenului pentru exercitarea căii de atac şi se soluţionează de urgenţă de un alt complet decât cel care a soluţionat cauza pe fond.

(3) Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea căii de atac se întrerupe o singură dată, dacă solicitantul depune în termen de cel mult 10 zile înscrisurile doveditoare prevăzute la art. 14. De la data comunicării încheierii prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, cererea de reexaminare, în sensul admiterii, respectiv al respingerii, începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac.

(4) În cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar în condiţiile art. 6 lit. a), instanţa comunică de îndată încheierea solicitantului şi baroului de avocaţi. Baroul este obligat să desemneze în 48 de ore un avocat cu drept de a pleda în faţa instanţei de apel sau, după caz, de recurs. Data desemnării avocatului şi datele de identificare a acestuia se comunică instanţei şi solicitantului în cel mult 48 de ore.

(5) De la data desemnării avocatului potrivit alin. (4) începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac.

___________

Art. 13. - a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

Art. 131. - (1) Dacă hotărârea pronunţată în cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este supusă recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară în forma prevăzută la art. 6 lit. a) se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea acestuia.

(2) Hotărârea pronunţată cu drept de recurs, însoţită de copia încheierii de încuviinţare a ajutorului public judiciar se comunică de îndată baroului de avocaţi, în vederea verificării şi confirmării sau, dacă este cazul, desemnării unui avocat cu drept de a pleda în faţa instanţei de recurs. Pentru recurs avocatul are dreptul la onorariu distinct, stabilit, potrivit legii, de instanţa de recurs.

(3) Dacă partea nu a beneficiat de ajutor public judiciar în etapa procesuală anterioară recursului, solicitarea ajutorului public judiciar se face potrivit art. 13.

(4) De la data desemnării sau confirmării avocatului potrivit alin. (2) începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. Dispoziţiile art. 13 alin. (4) teza finală sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Instanţa de recurs verifică dacă se menţin condiţiile pentru ajutorul public judiciar acordat conform alin. (1). Dacă instanţa constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile, dispune, prin încheiere, încetarea acestuia şi obligarea părţii la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor avansate de stat sub formă de onorariu de avocat, potrivit alin. (2). Dispoziţiile art. 21 sunt aplicabile.

___________

Art. 131. - a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

Art. 14. - (1) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.

(2) La primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar solicitantului i se va pune în vedere faptul că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale celeilalte părţi vor fi în sarcina sa, precum şi posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu de ajutor public judiciar în cazul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(3) Instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor sau informaţii scrise autorităţilor competente.

Art. 15. - (1) Asupra cererii de ajutor public judiciar instanţa se pronunţă, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu.

(2) Împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.

(3) Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă.

Art. 16. - (1) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când costul său estimat este disproporţionat faţă de valoarea obiectului cauzei, precum şi atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o acţiune care contravine ordinii publice sau celei constituţionale.

(2) Dacă cererea pentru a cărei soluţionare se solicită ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de soluţionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsă, dacă se dovedeşte că solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului să urmeze o asemenea procedură.

(3) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci când solicitantul pretinde despăgubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputaţiei sale, în condiţiile în care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material, precum şi în cazul în care cererea decurge din activitatea comercială sau dintr-o activitate independentă desfăşurată de solicitant.

Art. 17. - (1) Orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanţa care a încuviinţat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situaţia reală a celui căruia i s-a încuviinţat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspendă în cursul noilor cercetări.

(2) Dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea.

(3) Împotriva încheierii se poate face numai cerere de reexaminare, putându-se solicita motivat să se revină asupra despăgubirii sau a amenzii ori să se dispună reducerea acestora. Cererea se face în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii şi se soluţionează de un alt complet, prin încheiere irevocabilă.

Art. 18. - Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviinţarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut în pretenţiile sale. Partea căzută în pretenţii va fi obligată la plata către stat a acestor sume.

Art. 19. - (1) Dacă partea care a beneficiat de ajutor public judiciar cade în pretenţii, cheltuielile procesuale avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

(2) Instanţa poate dispune însă, odată cu soluţionarea cauzei, obligarea părţii care a beneficiat de ajutor public judiciar la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor avansate de către stat, dacă prin comportamentul nediligent avut în timpul procesului a cauzat pierderea procesului ori dacă prin hotărâre judecătorească s-a constatat că acţiunea a fost exercitată abuziv.

Art. 20. - În cazul în care persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) face dovada că, anterior începerii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu. De acelaşi drept beneficiază şi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2), dacă solicită medierea după începerea procesului, dar înainte de prima zi de înfăţişare. Suma la a cărei restituire partea are dreptul se stabileşte de instanţă, prin încheiere pronunţată potrivit art. 15.

Art. 21. - (1) Dispozitivul încheierii cuprinzând obligaţia de plată a sumelor prevăzute la art. 17 alin. (2) şi art. 18 constituie titlu executoriu.

(2) În cazul în care titlul executoriu este temei pentru executarea unei creanţe bugetare, acesta va fi comunicat din oficiu organelor competente.

Art. 22. - (1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului public judiciar de către stat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, denumit în continuare fondul pentru ajutor public judiciar, se constituie din sumele prevăzute la art. 25 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei.

(3) Sumele reprezentând onorariile avocatului, expertului, traducătorului, interpretului, executorului judecătoresc sau mediatorului se plătesc în cont bancar, prin virament sau în numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008.

 

SECŢIUNEA a 2-a
 Asistenţa prin avocat

 

Art. 23. - Ajutorul public judiciar sub forma asistenţei prin avocat se acordă conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la asistenţa judiciară sau asistenţa judiciară gratuită.

 

SECŢIUNEA a 3-a
 Ajutorul public judiciar sub forma plăţii onorariului expertului, traducătorului sau interpretului

 

Art. 24. - (1) În cazul încuviinţării cererii de ajutor public judiciar, sub forma plăţii onorariului expertului, traducătorului sau interpretului, prin încheierea de încuviinţare a asistenţei se stabileşte şi onorariul provizoriu cuvenit acestora.

(2) După prestarea serviciului pentru care s-a plătit onorariul provizoriu, instanţa va stabili onorariul definitiv.

Art. 25. - Încheierea pronunţată de instanţă cu privire la onorariul provizoriu şi, după caz, la sumele ce reprezintă diferenţă între onorariul provizoriu şi cel definitiv constituie titlu executoriu.

 

SECŢIUNEA a 4-a
 Ajutorul public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc

 

Art. 26. - (1) În cazul încuviinţării cererii de ajutor public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc, prin încheierea de încuviinţare a asistenţei se stabileşte şi onorariul provizoriu cuvenit executorului judecătoresc, în funcţie de complexitatea dosarului la acea dată.

(2) Cererea împreună cu încheierea de încuviinţare se trimit, de îndată, camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti din circumscripţia teritorială a acelei instanţe.

(3) Colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti are obligaţia de a desemna, în termen de 3 zile, un executor judecătoresc, căruia îi transmite, odată cu înştiinţarea desemnării, încheierea prevăzută la alin. (1). Preşedintele are obligaţia de a comunica şi beneficiarului ajutorului public judiciar numele executorului judecătoresc desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuşi desemnarea unui anumit executor judecătoresc, competent din punct de vedere teritorial.

Art. 27. - (1) După îndeplinirea atribuţiilor pe care legea şi statutul le prevăd în sarcina executorului judecătoresc, instanţa va stabili, la cererea executorului judecătoresc, onorariul definitiv, în funcţie de complexitatea cauzei şi de volumul activităţii desfăşurate, în limitele onorariilor stabilite potrivit legii.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008.

(2) Încheierea pronunţată de instanţă cu privire la onorariul provizoriu şi, după caz, la sumele ce reprezintă diferenţa dintre onorariul provizoriu şi cel definitiv constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea vreunei alte condiţii sau formalităţi.

Art. 28. - (1) Executorul judecătoresc desemnat potrivit art. 26 alin. (3) să acorde ajutorul public judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decât în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.

(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinară, în condiţiile legii.

Art. 29. - Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renunţarea unilaterală şi nejustificată a acestuia la executarea începută de executorul desemnat duce la încetarea ajutorului public sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc.

Art. 30. - (1) Executorul judecătoresc este dator să depună toate diligenţele pentru ducerea la îndeplinire a executării în cauza în care a fost desemnat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să îndeplinească cu celeritate demersurile prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor părţilor, a obligaţiilor sale profesionale şi a normelor procedurale.

(2) Executorului judecătoresc care acordă ajutor public judiciar îi este interzis să solicite sau să primească alte sume de bani sau alte foloase de la partea asistată.

Art. 31. - (1) Împotriva modului de îndeplinire a obligaţiilor profesionale de către executorul judecătoresc desemnat partea asistată poate face plângere la instanţa care a încuviinţat ajutorul public judiciar. În cazul în care plângerea este găsită întemeiată, instanţa sesizează colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în vederea înlocuirii executorului.

(2) Odată cu înlocuirea executorului judecătoresc, organele de conducere ale camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti vor lua măsuri de verificare a activităţii executorului înlocuit şi, dacă este cazul, de sancţionare, potrivit legii.

Art. 32. - (1) În cazul în care beneficiarul asistenţei judiciare renunţă la continuarea executării silite, executorul judecătoresc are obligaţia de a înştiinţa camera teritorială a executorilor judecătoreşti, precum şi instanţa care a încuviinţat ajutorul public judiciar.

(2) În acest caz, precum şi în orice altă situaţie în care executorul desemnat nu finalizează executarea silită, instanţa stabileşte onorariul proporţional cu actele de executare efectuate, chiar sub nivelul minim stabilit potrivit art. 27 alin. (1).

 

SECŢIUNEA a 5-a
 Ajutorul public judiciar sub forma facilităţilor la plata taxelor judiciare

 

Art. 33. - În cazul încuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxelor judiciare, prin încheiere se vor stabili fie scutirea de plată, fie, după caz, cota de reducere, termenele de plată şi cuantumul ratelor.

Art. 34. - (1) În cazul în care taxele judiciare datorate sunt mai mari decât dublul venitului net lunar pe familie al solicitantului din luna anterioară formulării cererii de ajutor public judiciar, eşalonarea plăţii se va face astfel încât rata lunară datorată să nu depăşească jumătate din venitul net pe familie, dacă instanţa nu apreciază necesar a se acorda o altă formă de ajutor, mai favorabilă.

(2) Eşalonarea plăţii taxelor judiciare se poate face în cel mult 48 de rate lunare.

 

CAPITOLUL IV
 Asistenţa extrajudiciară

 

Art. 35. - (1) Asistenţa prin avocat poate fi şi extrajudiciară şi constă în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime. Asistenţa extrajudiciară trebuie să conducă la furnizarea unor informaţii clare şi accesibile solicitantului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la instituţiile competente, şi, dacă este posibil, la condiţiile, termenele şi procedurile prevăzute de lege pentru recunoaşterea, acordarea sau realizarea dreptului ori interesului pretins de solicitant.

(2) Asistenţa extrajudiciară se acordă conform prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 36. - Avocatul care a acordat asistenţă extrajudiciară nu poate acorda asistenţă judiciară aceleiaşi persoane, pentru valorificarea ori apărarea aceluiaşi drept sau interes, în cazul în care beneficiarul asistenţei extrajudiciare formulează cerere de chemare în judecată pentru valorificarea ori apărarea acelui drept sau interes.

Art. 37. - Modul de plată şi nivelul remuneraţiei avocaţilor pentru serviciile de asistenţă extrajudiciară se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

 

CAPITOLUL V
 Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de acordare a ajutorului public judiciar

 

Art. 38. - (1) Coordonarea şi controlul activităţii de acordare a ajutorului public judiciar se fac de Ministerul Justiţiei.

(2) Finanţarea activităţii de acordare a ajutorului public judiciar se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Sumele necesare ajutorului public judiciar se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

(3) Principalele atribuţii ale Ministerului Justiţiei în domeniul coordonării şi controlului activităţii de acordarea a ajutorului public judiciar sunt:

a) exercită controlul şi asigură coordonarea, sub aspect funcţional şi organizatoric, în ceea ce priveşte modul în care se acordă ajutorul public judiciar;

b) ia măsuri pentru informarea publicului cu privire la sistemul de ajutor public judiciar;

c) stabileşte, prin protocol sau prin ordin, potrivit legii, valoarea sau, după caz, limitele onorariilor pentru acordarea asistenţei de către avocat şi, respectiv, pentru executorul judecătoresc;

___________

Litera c) a fost modificată prin punctul 7. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008. 

d) evaluează necesităţile bugetare pentru acordarea asistenţei judiciare şi propune bugetul, pentru a fi inclus, separat, în bugetul Ministerului Justiţiei;

e) centralizează datele şi informaţiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar;

f) întocmeşte criteriile statistice pentru evidenţa datelor şi informaţiilor privind acordarea ajutorului public judiciar.

Art. 39. - (1) Datele şi informaţiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar se centralizează, se administrează şi se actualizează de Ministerul Justiţiei.

(2) În vederea întocmirii şi actualizării evidenţei, instanţele judecătoreşti şi Uniunea Naţională a Barourilor din România transmit Ministerului Justiţiei, trimestrial, situaţii privind cererile de acordare a ajutorului public judiciar şi, respectiv, a asistenţei extrajudiciare, cuprinzând date referitoare la încuviinţarea şi respingerea cererilor, înlocuirea avocaţilor, a executorilor judecătoreşti, precum şi orice alte informaţii solicitate de Ministerul Justiţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 40. - (1) Ministerul Justiţiei poate face verificări, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane interesate, cu privire la realitatea situaţiei materiale a celui care a beneficiat de asistenţă extrajudiciară. Verificările pot fi făcute oricând, timp de 2 ani de la data acordării acesteia.

(2) În cazul în care constată că beneficiarul ajutorului public judiciar sau al asistenţei extrajudiciare a prezentat date false sau a ascuns date în legătură cu situaţia sa materială, Ministerul Justiţiei va sesiza organele fiscale competente, în vederea obligării acestuia la restituirea sumelor de care a beneficiat în mod nejustificat.

 

CAPITOLUL VI
 Reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau altor persoane care au domiciliul ori reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat membru şi formularea unei cereri de asistenţă judiciară către un alt stat membru al Uniunii Europene

 

Art. 41. - (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar, formulată de cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoane care au domiciliul sau reşedinţa obişnuită în unul dintre aceste state, altul decât România, se depune însoţită de documente justificative:

a) fie prin intermediul autorităţii centrale a statului membru de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;

b) fie prin intermediul autorităţii centrale române;

c) fie direct la instanţa română competentă potrivit art. 11.

(2) Cererea, precum şi înscrisurile doveditoare se depun traduse în limba română.

Art. 42. - Când cererea este depusă prin intermediul autorităţii centrale române, aceasta are obligaţia transmiterii către instanţa competentă.

Art. 43. - (1) În situaţiile reglementate de prezenta secţiune, în cazul în care, la data formulării cererii de ajutor public judiciar, nu se poate determina instanţa competentă potrivit art. 11, cererea se soluţionează de Tribunalul Bucureşti.

(2) Asistenţa extrajudiciară se asigură, în situaţia prevăzută la alin. (1), de Baroul Bucureşti.

Art. 44. - Ajutorul public judiciar încuviinţat potrivit prezentului capitol include, în afara formelor prevăzute la art. 6, următoarele:

a) cheltuielile pentru traducerea înscrisurilor depuse de beneficiar şi care au fost solicitate de instanţă sau de autoritatea cu atribuţii jurisdicţionale în vederea soluţionării cauzei;

b) asigurarea unui interpret în procedurile în faţa instanţei/autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale;

c) cheltuielile deplasării în România, pe care beneficiarul asistenţei sau o altă persoană trebuie să o facă la cererea instanţei ori a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale ori în cazul în care legea prevede prezenţa obligatorie a uneia dintre aceste persoane.

Art. 45. - (1) Cetăţenii români, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii, cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul României, beneficiază de consultanţă juridică gratuită din partea autorităţii centrale române, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea obţinerii asistenţei juridice în cauze de competenţa instanţelor unui alt stat membru al Uniunii Europene sau pentru executarea unei hotărâri pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute de legea acelui stat. Autoritatea centrală română asistă solicitantul, asigurându-se ca cererea, completată conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, să fie însoţită de toate documentele conexe pretinse de autoritatea competentă a statului solicitat.

(2) Autoritatea centrală română asigură traducerea cererii şi a documentelor conexe necesare. Traducerea se face:

a) fie în limba oficială a statului membru solicitat;

b) fie în una dintre limbile acelui stat ce corespunde uneia dintre limbile instituţiilor Comunităţii;

c) fie în una dintre limbile acceptate de statul membru solicitat, potrivit Directivei (CE) nr. 8/2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii.

(3) Autoritatea centrală română, în termen de 15 zile de la data primirii cererii şi a documentelor conexe, traduse conform alin. (2), le transmite autorităţii de primire competente a acelui stat membru.

Art. 46. - (1) Autoritatea centrală română poate refuza transmiterea unei cereri de asistenţă juridică într-un alt stat membru dacă o astfel de cerere este vădit neîntemeiată sau excedează domeniului de aplicare al Directivei (CE) nr. 8/2003.

(2) În cazul în care cererea de asistenţă juridică formulată şi transmisă potrivit art. 45 este respinsă de autoritatea competentă a statului membru solicitat, autoritatea centrală română va cere solicitantului restituirea cheltuielilor de traducere.

Art. 47. - Cererile şi documentele conexe, transmise sau primite în conformitate cu prevederile prezentului capitol, sunt scutite de formalitatea legalizării sau de orice altă formalitate echivalentă.

Art. 48. - Se desemnează Ministerul Justiţiei ca autoritate centrală română în materia acordării ajutorului public judiciar, în sensul Directivei (CE) nr. 8/2003.

Art. 49. - Cererile pentru acordarea ajutorului public judiciar, formulate conform prezentului capitol, se întocmesc potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL VII
 Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 50. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire, în calitate de autoritate centrală, a unor obligaţii rezultate din prezenta ordonanţă de urgenţă sau asumate în cadrul cooperării judiciare internaţionale, prin instrumentele internaţionale la care România este parte, Ministerul Justiţiei poate încheia, potrivit legii, convenţii de colaborare cu:

a) avocaţi, pentru furnizarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare, după caz;

___________

Litera a) a fost modificată prin punctul 8. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008. 

b) executori judecătoreşti;

c) traducători şi interpreţi.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008.

(2) Pentru îndeplinirea altor atribuţii care îi revin din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei poate încheia protocoale cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, cu organele reprezentative ale altor profesii ori cu alte instituţii sau autorităţi.

Art. 501. - Sumele reprezentând limitele de venit şi limita maximă ce se poate acorda ca ajutor public judiciar, prevăzute la art. 7 şi, respectiv, art. 8 alin. (1) şi (2), se pot modifica prin hotărâre a Guvernului.

___________

Art. 501. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 251/2011 începând cu 11.12.2011.

Art. 502. - În situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, beneficiarul ajutorului public dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum, depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevăzută la cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă.

___________

Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

___________

Art. 502. a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 193/2008 începând cu 27.10.2008. 

Art. 51. Abrogat prin litera a) din Ordonanţă de urgenţă nr. 80/2013 începând cu 29.06.2013.

Art. 52. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 53. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 74-81 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alin. (1) al art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 54. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului 2003/8/CE de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 26 din 31 ianuarie 2003.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă care transpun prevederile Directivei (CE) nr. 8/2003 prevalează asupra dispoziţiilor conţinute în acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de statele membre, inclusiv:

a) Acordul european privind transmiterea cererilor de asistenţă judiciară, semnat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, modificat prin Protocolul adiţional la Acordul european privind transmiterea cererilor de asistenţă judiciară, semnat la Moscova în 2001; 

b) Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 aprilie 2008.

 

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

FORMULAR

pentru cererea de asistenţă judiciară în alt stat membru al Uniunii Europene

 

Instrucţiuni:

1. Înainte de completarea formularului cererii, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.

2. Persoana care completează cererea trebuie să ofere toate informaţiile solicitate în acest formular.

3. Orice informaţie imprecisă, inadecvată sau incompletă poate întârzia procedura soluţionării cererii dumneavoastră.

4. Includerea unor informaţii false sau incomplete în cerere poate avea consecinţe legale, iar cererea pentru asistenţă judiciară poate fi respinsă, putând fi atrasă, de asemenea, răspunderea penală.

5. Vă rugăm sa ataşaţi toate documentele doveditoare.

6. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că această cerere nu are efect asupra termenului de introducere a unei acţiuni în justiţie.

7. Vă rugăm să dataţi şi să semnaţi cererea.

 

A1. Datele personale ale solicitantului

Numele şi prenumele .........................................................

Data şi locul naşterii ......................................................

CNP .........................................................................

Adresa (domiciliul sau reşedinţa) ...........................................

Tel/fax/e-mail ..............................................................

A2. Dacă este cazul, datele personale ale reprezentantului legal (părinte, tutore, curator etc.) (se completează în cazul în care solicitantul este reprezentat legal)

Numele şi prenumele .........................................................

Data şi locul naşterii ......................................................

CNP .........................................................................

Adresa ......................................................................

Tel/fax/e-mail ..............................................................

A3. Dacă este cazul, datele personale ale avocatului solicitantului (se completează în cazul în care solicitantul are deja un avocat)

Numele şi prenumele .........................................................

Adresa ......................................................................

Tel/fax/e-mail ..............................................................

B. Informaţii privitoare la litigiul pentru care se solicită asistenţa judiciară

Vă rugăm ataşaţi copii ale tuturor documentelor doveditoare.

B1. Natura litigiului (divorţ, litigiu de muncă etc.)

B2. Valoarea litigiului, dacă aceasta poate fi exprimată în bani, precum şi moneda în care este exprimată valoarea litigiului

B3. Descrierea situaţiei pentru a cărei soluţionare se solicită ajutor public judiciar (incluzând instanţa competentă, termenul, probatoriul etc.)

C. Detalii privind procedura

Vă rugăm ataşaţi copii ale tuturor documentelor doveditoare.

C1. Calitatea în care sunteţi sau urmează să fiţi în proces (reclamant sau pârât)

Descrieţi obiectul pretenţiei supuse judecăţii ..............................

.............................................................................

Numele şi datele de contact ale părţii adverse ..............................

.............................................................................

C2. Dacă este cazul, motive speciale pentru soluţionarea de urgenţă a cererii

C3. Vă rugăm specificaţi ce cheltuieli ar trebui sa acopere (se bifează):

[] a) asistenţă avocaţială;

[] b) plata expertului;

[] c) plata traducătorului sau a interpretului folosit în cursul procesului;

[] d) plata onorariului executorului judecătoresc;

[] e) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la plata taxelor judiciare şi/sau a cauţiunilor prevăzute de lege, inclusiv a taxelor şi cauţiunilor datorate în faza de executare silită.

C4. Vă rugăm specificaţi dacă ajutorul public judiciar este solicitat pentru a obţine:

[] Asistenţă avocaţială în cadrul procedurilor extrajudiciare

[] Asistenţă avocaţială înainte de începerea procesului

[] Asistenţă avocaţială (consultanţă şi/sau reprezentare) în cadrul procedurilor în curs de desfăşurare. În acest caz, specificaţi:

- numărul de înregistrare

- termenele de judecată

- instanţa

- adresa instanţei

[] Asistenţă avocaţială în cadrul procedurilor de introducere a unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. În acest caz, specificaţi:

- instanţa

- data hotărârii

- motivul solicitării asistenţei

- calea de atac împotriva hotărârii

[] Asistenţă avocaţială în cadrul procedurii de executare silită. În acest caz, specificaţi:

- instanţa

- data pronunţării hotărârii sau a emiterii altui titlu executoriu.

C6. Specificaţi dacă aveţi orice formă de asigurare sau alte drepturi şi facilităţi care ar putea acoperi cheltuielile de judecată în tot sau în parte.

În acest caz oferiţi detalii: ...............................................

.............................................................................

.............................................................................

D. Situaţia familială

Cu câte persoane locuiţi? [ ]

Vă rugăm specificaţi relaţiile acestora cu dumneavoastră

 

 

Numele şi prenumele

Relaţia cu solicitantul

Data naşterii (în cazul minorilor)

Se află această persoană în întreţinerea solicitantului? Se află solicitantul în întreţinerea acestei persoane?
       

[]

[]

       

[]

[]

 

Aveţi în întreţinere o altă persoană care nu locuieşte cu dumneavoastră?

 

Numele şi prenumele

Relaţia cu solicitantul

Data naşterii (în cazul minorilor)

     
     
     

 

Sunteţi în întreţinerea unei persoane care nu locuieşte cu dumneavoastră?

 

 

Numele şi prenumele

Relaţia cu solicitantul

     
     
     

 

E. Informaţii financiare

Vă rugăm oferiţi toate informaţiile despre dumneavoastră, partenerul de viaţă sau soţul dumneavoastră, orice persoană pe care o aveţi în întreţinere sau, după caz, în a cărei întreţinere sunteţi.

Dacă primiţi alte contribuţii financiare faţă de cele ale persoanei în a cărei întreţinere sunteţi şi care nu locuieşte cu dumneavoastră, specificaţi-le în cadrul punctului E.1 "Alte venituri".

Dacă oferiţi asistenţă financiară altei persoane decât aceleia care se află în întreţinerea dumneavoastră şi locuieşte cu dumneavoastră, vă rugăm specificaţi acest lucru în cadrul punctului E.3 "Alte cheltuieli".

Vă rugăm ataşaţi toate documentele doveditoare ale situaţiilor descrise mai sus.

Vă rugăm specificaţi moneda în care exprimaţi valorile pecuniare din tabel, dacă acestea sunt exprimate în altă monedă decât leu.

 

 

E.1. Detalii despre venitul lunar

I. Solicitantul

II. Soţul sau partenerul de viaţă

III. Persoane aflate în întreţinere

IV. Persoane care îl au în întreţinere pe solicitant

 

Salarii, indemnizaţii:

       
 

Profit din afaceri:

       
 

Pensii:

       
 

Venituri:

       
 

Beneficii din partea statului:

 

1. alocaţii:

       
  2. ajutor de şomaj şi asigurări sociale:        
 

Venituri provenite din drepturile asupra unor bunuri mobile sau imobile:

       
 

Alte venituri:

       
 

TOTAL: