" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2006

din 28/06/2006

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

Publicat in MOF nr. 569 - 30/06/2006

Versiune consolidata la data de 31/05/2013

 

___________

Text actualizat la data de 31.05.2013. Actul include modificările din următoarele acte:

- Legea nr. 22/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 18/01/2007.

___________

Pus în aplicare prin:

- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 28/02/2007.

 

Având în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizării depline a legislaţiei naţionale în domeniul concesiunilor cu reglementările şi practica comunitară, recomandarea Comisiei Europene de abrogare totală şi expresă a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi prevederile art. 136 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă care reglementează regimul concesiunilor de bunuri proprietate publică şi care trebuie să intre în vigoare începând cu data de 30 iunie 2006,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe.

Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică contractelor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

(2) În cazul unui contract a cărui atribuire intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 pentru a cărui executare este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite în cadrul şi potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în cauză.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) autoritatea contractantă încheie un singur contract guvernat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Art. 3. - Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor legale privind proprietatea publică.

+ Punere în aplicare Art. 3. prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007 :

Art. 2. - Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 3 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 4. - (1) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ori de către autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 5. - Au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei:

a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului;

b) consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei.

Art. 6. - Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină.

Art. 7. - (1) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui.

(2) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate.

(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţilor.

Art. 8. - Subconcesionarea este interzisă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL II
 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării

 

Art. 9. - (1) Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta.

(2) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (1) trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu.

Art. 10. - (1) Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate, care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii;

c) nivelul minim al redevenţei;

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii procedurii;

e) durata estimată a concesiunii;

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz;

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

(2) Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la însuşirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007. 

(3) În cazurile în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), aceasta poate apela la serviciile unor consultanţi de specialitate.

(4) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, ale Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce va face obiectul concesionării implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligaţia ca, în funcţie de scopul urmărit şi de activităţile desfăşurate, să califice natura contractului potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Art. 12. - (1) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent.

(2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(3) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1) concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

(4) Principalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

+ Punere în aplicare CAPITOLUL II prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007 :

CAPITOLUL II Procedura administrativă de iniţiere a concesionării

SECŢIUNEA 1 Iniţiativa concesionării

Art. 5. - (1) Concesionarea are loc potrivit art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Orice persoană interesată poate înainta o propunere de concesionare concedentului, care se înregistrează de către acesta în registrul "Oferte".

(3) Propunerea de concesionare fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu se face în scris şi cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.

SECŢIUNEA a 2-a Studiul de oportunitate

Art. 6. - (1) Studiul de oportunitate se întocmeşte potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, concedentul nu întocmeşte studiul de oportunitate.

SECŢIUNEA a 3-a Documentaţia de atribuire

Art. 7. - (1) Caietul de sarcini se elaborează conform art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanţa de urgenţă, nu se întocmeşte caietul de sarcini.

Art. 8. - (1) După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmeşte documentaţia de atribuire.

(2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(3) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanţa de urgenţă, documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele enumerate la pct. 1, 2, 6 şi 7 din anexa nr. 2.

(5) În cazul în care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în documentaţia de atribuire natura şi cuantumul lor.

SECŢIUNEA a 4-a Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea

procedurii de concesionare

Art. 9. - Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de atribuire, potrivit anexei nr. 2.

Art. 10. - Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează atât pentru procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe, precum şi în cazul atribuirii directe.

SECŢIUNEA a 5-a Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor

Art. 11. - (1) Ofertele se redactează în limba română.

(2) Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.

(3) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului;

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

(4) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

(5) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 12. - Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de atribuire, potrivit anexei nr. 2.

SECŢIUNEA a 6-a Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe

Art. 13. - (1) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către concedent.

(2) Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. - (1) Anunţul negocierii directe se întocmeşte în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 26 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.

SECŢIUNEA a 7-a Comisia de evaluare

Art. 15. - (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

(3) Comisia de evaluare este alcătuită după cum urmează:

a) în cazul în care concedentul este unul dintre ministerele prevăzute la art. 5 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai ministerelor respective şi ai Ministerului Finanţelor Publice, numiţi în acest scop;

b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 5 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai acestuia şi ai Ministerului Finanţelor Publice, numiţi în acest scop;

c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai consiliului respectiv şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop;

d) în cazul în care concedentul este una dintre instituţiile publice prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, ai consiliului judeţean sau ai consiliului local ori ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop.

(4) În cazul în care pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Art. 16. - (1) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(2) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisie.

(3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia.

(4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri.

Art. 17. - (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

(2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ.

(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

Art. 18. - (1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 46-49 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii.

(3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.

Art. 19. - Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

Art. 20. - Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;

c) analizarea şi evaluarea ofertelor;

d) întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice;

f) desemnarea ofertei câştigătoare.

Art. 21. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 22. - Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind obiectul concesiunii:

1.1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

1.2. destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

1.3. condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

2. condiţii generale ale concesiunii:

2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii);

2.2. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;

2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;

2.4. interdicţia subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după caz;

2.5. condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;

2.6. durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani;

2.7. redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia;

2.8. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent;

2.9. condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:

2.9.1. protejarea secretului de stat;

2.9.2. materiale cu regim special;

2.9.3. condiţii de siguranţă în exploatare;

2.9.4. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz;

2.9.5. protecţia mediului;

2.9.6. protecţia muncii;

2.9.7. condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

3. condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

2. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare;

3. caietul de sarcini;

4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;

5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor;

6. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

7. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

 

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

ANUNŢUL DE LICITAŢIE

Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

2. informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

3. informaţii privind documentaţia de atribuire;

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;

3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;

3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006;

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

4. informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

7. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

ANUNŢUL NEGOCIERII DIRECTE

Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

2. informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat;

3. informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;

3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;

3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

4. informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5. data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

7. data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 

CAPITOLUL III
 Atribuirea contractului de concesiune

 

SECŢIUNEA 1
 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune

 

Art. 13. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt:

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

c) proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Art. 14. - Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:

a) licitaţia - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

___________

Litera a) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

b) negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi participanţi la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Art. 15. - Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitaţiei.

Art. 16. - Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, concedentul are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

Art. 17. - (1) Concedentul are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină documentaţia de atribuire sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 18. - Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.

Art. 19. - Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

___________

Art. 19. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

Art. 20. - (1) Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire;

b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.

___________

Litera b) a fost modificată prin punctul 4. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007 :

Art. 3. - (1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre:

a) registrul "Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată;

b) registrul "Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului.

 

SECŢIUNEA a 2-a
 Licitaţia

 

Art. 21. - (1) În cazul procedurii de licitaţie concedentul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală anunţul de licitaţie.

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină anunţul de licitaţie sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 22. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 23. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007. 

(2) Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 24. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 23 alin. (2), concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 25. - (1) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.

(2) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA a 2-a Licitaţia

Art. 25. - (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi.

(2) Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 11.

(4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (3).

Art. 26. - După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.

Art. 27. - Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la art. 26 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

Art. 28. - Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

Art. 29. - (1) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

(2) Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.

Art. 30. - (1) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.

Art. 31. - (1) Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi.

(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

SECŢIUNEA a 3-a
 Negocierea directă 

 

Art. 26. - Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.

Art. 27. - (1) În cazul procedurii negocierii directe se aplică corespunzător prevederile art. 21 alin. (1).

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină anunţul negocierii directe sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 28. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(3) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 29. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

(2) Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 30. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 29 alin. (2), concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 31. - Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA a 3-a Negocierea directă

Art. 32. - În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.

Art. 33. - Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în condiţiile art. 27 din ordonanţa de urgenţă şi cu respectarea art. 14.

Art. 34. - Art. 27-30 se aplică în mod corespunzător procedurii negocierii directe.

Art. 35. - La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

Art. 36. - Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie.

Art. 37. - (1) Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.

(2) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire.

(3) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute la art. 28, nu pot face obiectul negocierii.

Art. 38. - (1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi.

(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

SECŢIUNEA a 4-a
 Reguli privind oferta

 

Art. 32. - (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.

(2) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta în conformitate cu prevederile normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 33. - Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

Art. 34. - (1) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.

(2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

(3) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

+ Punere în aplicare Art. 34. prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA 1 Depunerea ofertelor

Art. 23. - (1) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie ori în anunţul negocierii directe, după caz, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute la art. 11 din prezentele norme metodologice.

(2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Art. 24. - (1) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz.

(2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 

SECŢIUNEA a 5-a
 Determinarea ofertei câştigătoare

 

Art. 35. - Evaluarea ofertelor depuse se realizează potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 36. - (1) Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei.

(2) Concedentul poate ţine seama şi de alte criterii precum:

a) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;

b) protecţia mediului înconjurător;

c) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat.

Art. 37. - Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.

Art. 38. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Art. 39. - Concedentul are obligaţia de încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

Art. 40. - Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 41. - (1) Concendentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

(2) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

(3) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Art. 42. - Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 41 alin. (1).

+ Punere în aplicare SECŢIUNEA a 5-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

SECŢIUNEA a 4-a Determinarea ofertei câştigătoare

Art. 39. - Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în documentaţia de atribuire şi stabilite în conformitate cu prevederile art. 36 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 40. - (1) În cazul în care în documentaţia de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel mai mare nivel al redevenţei, şi alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire.

(2) Ponderea criteriului prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă trebuie să fie mai mare de 50%.

Art. 41. - (1) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la art. 40.

(2) Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

(3) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 42. - (1) Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în conformitate cu art. 41, secretarul acesteia întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.

(2) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Art. 43. - (1) Anunţul de atribuire se transmite spre publicare în condiţiile art. 40 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 5.

 

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

2. procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;

3. data publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;

4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;

5. numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;

6. denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;

7. durata contractului;

8. nivelul redevenţei;

9. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

10. data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;

11. data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 

SECŢIUNEA a 6-a
 Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

 

Art. 43. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) se întrunesc condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (2);

b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 13;

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 13.

Art. 44. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind atribuirea contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 45. - Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 

SECŢIUNEA a 7-a
 Reguli privind conflictul de interese

 

Art. 46. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 47. - Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa.

___________

Art. 47. a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

Art. 48. - Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Art. 49. - Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

 

CAPITOLUL IV
 Contractul de concesiune

 

Art. 50. - (1) Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 42 poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor-interese.

Art. 51. - (1) Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

(2) Conţinutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în cadrul normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Contractul de concesiune trebuie să conţină interdicţia pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepţia cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Contractul de concesiune va cuprinde şi clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar.

Art. 52. - În contractul de concesiune trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii;

b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

Art. 53. - (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu îşi execute obligaţiile contractuale.

Art. 54. - (1) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse.

(2) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma:

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit.

Art. 55. - (1) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune şi în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.

(2) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar.

Art. 56. - (1) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.

(2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

(3) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului.

Art. 57. - (1) Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

(2) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

Art. 58. - (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(2) În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de ele.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.

(4) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.

Art. 59. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 14, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 5, care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate.

(3) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(4) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute la alin. (1) implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obligaţia de a încheia contracte pe care, în funcţie de scopul urmărit şi de activităţile desfăşurate, să le califice conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 5 şi 8, companiile naţionale, societăţile naţionale sau societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) pot subconcesiona bunurile proprietate publică care le-au fost concesionate potrivit alin. (1).

(6) Studiul de oportunitate al subconcesionării se aprobă de către persoanele care, potrivit art. 5, au calitatea de concedent în contractul de concesiune.

(7) Subconcesionarea prevăzută la alin. (5) se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(8) Prin hotărârea de aprobare a concesionării prevăzută la alin. (3) poate fi aprobată şi subconcesionarea prevăzută la alin. (5).

(9) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6)-(8), regimul juridic al subconcesionării prevăzute la alin. (5) este cel instituit de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru concesionare.

(10) Redevenţa obţinută prin subconcesionare se face venit la bugetul companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale care au subconcesionat bunurile aparţinând proprietăţii publice.

(11) Sumele reprezentând redevenţa prevăzută la alin. (10) sunt utilizate numai pentru întreţinerea, repararea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică care au făcut obiectul concesionării şi nu pot fi recuperate prin amortizare conform prevederilor legale în vigoare.

+ Punere în aplicare CAPITOLUL IV prin Normă metodologică Norma metodologică din 14/2/2007 de aplicare a Ordonanţei de urg... din 14/02/2007:

CAPITOLUL IV Contractul de concesiune

SECŢIUNEA 1 Încheierea contractului de concesiune

Art. 44. - (1) Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.

(2) Contractul de concesiune trebuie să conţină:

a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;

b) alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor.

(3) Forma şi conţinutul-cadru al contractului de concesiune sunt prezentate în anexa nr. 6.

Art. 45. - În cazul neîncheierii contractului de concesiune, daunele-interese prevăzute la art. 50 din ordonanţa de urgenţă se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.

Art. 46. - În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea.

SECŢIUNEA a 2-a Efectele contractului de concesiune

PARAGRAFUL 1

Drepturile şi obligaţiile concesionarului

Art. 47. - (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune.

Art. 48. - (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii.

(2) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii decât în condiţiile art. 59 din ordonanţa de urgenţă şi ale prezentelor norme metodologice.

(3) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în contractul de concesiune.

(4) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.

Art. 49. - În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanţia prevăzută la art. 56 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 50. - La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

Art. 51. - În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.

Art. 52. - În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului.

PARAGRAFUL 2

Drepturile şi obligaţiile concedentului

Art. 53. - (1) Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune.

Art. 54. - (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai în condiţiile prevăzute de art. 53 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.

Art. 55. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege.

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

SECŢIUNEA a 3-a Încetarea contractului de concesiune

Art. 56. - (1) Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege.

(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial.

Art. 57. - (1) Concedentul poate denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

(3) Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părţile nu stabilesc altfel.

Art. 58. - În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel.

Art. 59. - (1) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea la concesiune.

(2) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 60. - Prin contractul de concesiune părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

SECŢIUNEA a 4-a Dispoziţii finale

Art. 61. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

CONTRACT DE CONCESIUNE- model orientativ -

I. Părţile contractante

Între ministerul/organul de specialitate al administraţiei publice centrale/consiliul judeţean/consiliul local/instituţia publică de interes local .............................., cu sediul în .................................., reprezentat prin ........................., având funcţia de .................., în calitate de concedent, pe de o parte,

şi ........................................................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ....................................., cu sediul principal în ...................., reprezentat prin ................., având funcţia de ......................., în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de ......................................................,

la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) .............................,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi al Hotărârii (Guvernului, consiliului judeţean, orăşenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ......................... din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, ................................., situat în ..................................,

în conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivele concedentului sunt:

a) .........................................................................;

b) .........................................................................;

c) .........................................................................;

d) ..................................................................... etc.

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur: ......................................................;

b) bunurile proprii: ...................................................... .

III. Termenul

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de .................. .

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

IV. Redevenţa

Art. 3. - Redevenţa este de .................... lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).

V. Plata redevenţei

Art. 4. - Plata redevenţei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. ........................................., deschis la Banca ......................................................................;

- contul concesionarului nr. ......................................., deschis la Banca ..................................................................... .

Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la ........................................................................... .

VI. Drepturile părţilor

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: .................................. .

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

VII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini

Obligaţiile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/ Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

(4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.

(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.).

(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de .............. lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.

(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(9) Concesionarul se obligă să plătească ...........% din prima de asigurare.

(10) Alte clauze.

Obligaţiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur .........................................................;

b) bunuri proprii ......................................................... .

IX. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar

Art. 10. - ..................................................................

..................................................................................................................... .

X. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

XI. Litigii

Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)

Art. 13. - ..................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................................................................... .

XIII. Definiţii

Art. 14. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în .............. exemplare.

Concedent,                                             Concesionar,

.......................                               ..........................

 

CAPITOLUL V
 Dosarul concesiunii

 

Art. 60. - Concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit.

Art. 61. - Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

Art. 62. - Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) studiul de oportunitate al concesiunii;

b) hotărârea de aprobare a concesiunii şi, după caz, hotărârea de aprobare a subconcesiunii;

c) anunţurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune şi dovada transmiterii acestora spre publicare;

d) documentaţia de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă;

f) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;

h) contractul de concesiune semnat.

Art. 63. - (1) Dosarul concesiunii are caracter de document public.

(2) Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI
 Dispoziţii privind exercitarea controlului şi soluţionarea
litigiilor privind concesionarea

 

Art. 64. - Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

___________

Art. 64. a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007. 

Art. 65. - Ministerele de resort şi Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile cu atribuţii specifice de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes naţional, iar Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind în special respectarea dispoziţiilor referitoare la:

a) aplicarea hotărârii de concesionare;

b) publicitatea;

c) documentaţia de atribuire;

d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

e) dosarul concesiunii;

f) îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concedent şi concesionar.

Art. 66. - (1) Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului.

(3) Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VII
 Sancţiuni

 

Art. 67. - Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) nerespectarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2);

b) atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri decât cele prevăzute la art. 14;

c) încălcarea prevederilor art. 16;

d) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1);

e) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 40 şi 42;

f) aplicarea procedurii de negociere directă în alte cazuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

g) încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1);

h) încălcarea prevederilor art. 39;

i) încălcarea prevederilor art. 41;

j) încălcarea prevederilor art. 45;

k) încălcarea prevederilor art. 56;

l) încălcarea prevederilor art. 59 alin. (11);

m) încălcarea prevederilor art. 60 şi 61.

Art. 68. - (1) Pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 67 se aplică o amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

(2) Amenzile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuţii de control.

Art. 69. - Prevederile art. 67 şi 68 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

___________

Art. 69. a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 22/2007 începând cu 21.01.2007.

 

CAPITOLUL VIII
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 70. - Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse reglementărilor în vigoare la data încheierii lor.

Art. 71. - Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară.

Art. 72. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei vor elabora şi vor propune spre adoptare Guvernului norme metodologice.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucureşti, 28 iunie 2006.

Nr. 54.