" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

   
ANEXA Nr. 1

   

NACE1)
COD CPV Secţiunea F LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
Diviziune Grupa Clasa Descriere Explicaţii generale
45 Lucrări de construcţii Această diviziune include: 45000000
- construcţia de clădiri noi şi lucrări de reparare, modificare, restaurare
45.1 Lucrări de organizare a şantierelor şi de pregătire a terenurilor 45100000
45.11 Lucrări de demolare, pregătire a şantierelor şi de terasamente Această clasă include: 45110000
- demolarea imobilelor şi a altor structuri/construcţii
- degajarea terenului şi pregătirea şantierelor
- lucrări de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea amplasamentelor de construcţii, săpare de şanţuri, îndepărtarea rocilor, dinamitare etc.
- pregătirea şantierelor pentru exploatare minieră, inclusiv înlăturarea solului şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a terenurilor şi şantierelor miniere
- drenarea şantierelor de construcţii
- drenarea terenurilor agricole şi forestiere
45.12 Lucrări de foraj şi sondaj experimentale Această clasă include: 45120000
- sondaje experimentale, foraje experimentale şi carotaje pentru construcţii, precum şi pentru studii geofizice, geologice sau alte scopuri similare
Această clasă nu include:
- forarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului sau a gazelor naturale, clasificate în 11.20
- forarea puţurilor de apă, clasificate în 45.25
- adâncirea puţurilor, clasificate în 45.25
- exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi de gaze naturale, precum şi prospectarea geofizică, geologică şi seismică, clasificate în 74.20
45.2 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări de geniu civil 45200000
45.21 Lucrări de construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil Această clasă include: 45210000
- construcţia de clădiri de toate tipurile
- construcţii de inginerie civilă: poduri (inclusiv cele destinate să susţină şosele suspendate), viaducte, tuneluri şi pasaje subterane
- conducte de transport (petrol, gaz, apă), reţele şi linii (electrice, de telecomunicaţii), pe distanţă mare;
- conducte, reţele şi linii pentru reţele locale;
- lucrări conexe de amenajare urbană;
- asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate.
Această clasă nu include:
- servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor, clasificate în 11.20;
- execuţia de lucrări din prefabricate de producţie proprie, altele decât cele din beton, clasificate în 20, 26 şi 28;
- construcţia (altele decât clădirile) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive, clasificate în 45.23;
- lucrări de instalaţii şi izolaţii pentru clădiri, clasificate în 45.3;
- lucrări de finisare, clasificate în 45.4
- activităţi de arhitectură şi de inginerie, clasificate în 74.20;
- managementul proiectelor de construcţie, clasificate în 74.20.
45.22 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii Această clasă include: 45220000
- lucrări de şarpante
- instalarea acoperişurilor
- lucrări de etanşare
45.23 Lucrări de construcţie a căilor de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului Această clasă include: 45230000
- construcţia de autostrăzi, drumuri, şosele, străzi, alte căi de transport pentru vehicule şi pietoni
- construcţia de căi ferate
- construcţia de piste de aterizare-decolare
- construcţii (altele decât clădiri) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive
- marcarea suprafeţelor rutiere şi a spaţiilor de parcare
Această clasă nu include:
- lucrări de terasamente, clasificate în 45.11
45.24 Lucrări de construcţii hidrotehnice Această clasă include: 45240000
- construcţia de căi navigabile, porturi, porturi de ambarcaţiuni, ecluze etc.
- construcţia de baraje şi diguri
- construcţii subacvatice
- dragare
45.25 Alte lucrări speciale de construcţie Această clasă include: 45250000
- activităţi de construcţie specializate referitoare la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări şi care necesită competenţe sau echipamente specializate:
- realizarea de fundaţii, inclusiv baterea pilonilor
- forarea şi construcţia de puţuri de apă, adâncirea puţurilor
- montarea structurilor metalice (dar nu de fabricaţie proprie)
- arcuirea structurilor metalice
- aşezarea cărămizilor şi a blocurilor de piatră
- montarea şi demontarea schelelor şi platformelor de lucru proprii sau închiriate
- construcţia de coşuri industriale şi furnale
Această clasă nu include:
- închirierea de schele fără ridicare sau demontare, clasificate în 71.32
45.3 Lucrări de instalaţii şi izolaţii 45300000
45.31 Lucrări de instalaţii electrice Această clasă include: 45310000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- circuite electrice
- linii (cablaje) pentru telecomunicaţii
- sisteme electrice de încălzire
- antene pentru clădiri
- sisteme de alarmă împotriva incendiilor
- sisteme de alarmă antiefracţie
- ascensoare şi scări rulante
- paratrăsnete etc.
45.32 Lucrări de izolare Această clasă include: 45320000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, de materiale pentru izolaţie termică, acustică şi împotriva vibraţiilor
Această clasă nu include:
- lucrări de etanşare, clasificate în 45.22
45.33 Lucrări de instalaţii Această clasă include: 45330000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- instalaţii şi echipamente sanitare
- instalaţii pentru distribuţia gazelor
- echipamente şi conducte de încălzire, de ventilare, frigorifice sau de climatizare
- instalarea de pulverizatoare împotriva incendiilor
Această clasă nu include:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire, clasificate în 45.31
45.34 Alte lucrări de instalaţii Această clasă include: 45340000
- instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pentru şosele, drumuri, căi ferate, aeroporturi şi porturi
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a instalaţiilor şi echipamentelor neclasificate în altă parte
45.4 Lucrări de finisare 45400000
45.41 Lucrări de ipsoserie Această clasă include: 45410000
- aplicarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a ipsosului şi a tencuielii uscate pentru structuri sau ornamente interioare şi exterioare, inclusiv a materialelor de făţuire asociate
45.42 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Această clasă include: 45420000
- instalarea de uşi, ferestre, cadre pentru uşi şi ferestre, bucătării echipate, scări interioare, alte dotări similare, din lemn sau din orice fel de material (dar nu de fabricaţie proprie)
- amenajări interioare precum plafoane, lambriuri, partiţii mobile etc.
Această clasă nu include:
- acoperirea cu parchet sau alte materiale de acoperire a podelelor, clasificate în 45.43
45.43 Lucrări de acoperire a pereţilor şi podelelor Această clasă include: 45430000
- aşezarea, prinderea sau fixarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- placaje din ceramică, beton sau piatră
- parchete sau alte materiale de acoperire a podelelor
- mochete, linoleum şi alte materiale flexibile
- materiale de placare din granit, marmură sau ardezie
- tapete
45.44 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri Această clasă include: 45440000
- vopsitorie în interiorul şi pe exteriorul clădirilor
- vopsitoria construcţiilor de inginerie civilă
- montarea geamurilor, oglinzilor etc.
Această clasă nu include:
- instalarea ferestrelor, clasificate în 45.42
45.45 Alte lucrări de finisare a clădirilor Această clasă include: 45450000
- instalarea piscinelor private
- curăţirea pereţilor exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare şi alte activităţi similare
- alte lucrări de finisare a clădirilor neclasificate în altă parte
Această clasă nu include:
- curăţirea pereţilor interiori ai clădirilor şi ai altor construcţii, clasificate în 74.70
45.5 Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator 45500000
45.50 Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator Această clasă nu include:
- închirierea de maşini şi materiale de construcţie sau demolare fără operator, clasificate în 71.32


   1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. I). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

   
ANEXA Nr. 2

   
Anexa nr. 2A*)

   *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC.

   

Categorie Descrierea serviciilor Numere de referinţă CPC1) Numere de referinţă CPV
1. Servicii de întreţinere şi reparare 6112, 6122, 633, 886 De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu excepţia 50310000-1 la 50324200-4 şi 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) şi de la 51000000-9 la 51900000-1
2. Servicii de transport terestru2), inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate şi serviciile de curierat, cu excepţia transportului de corespondenţă 712 (cu excepţia 71235), 7512, 87304 De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu excepţia 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) şi de la 64120000-3 la 64121200-2
3. Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri şi de marfă, cu excepţia transportului de corespondenţă 73 (cu excepţia 7321) De la 60410000-5 la 60424120-3 (cu excepţia 60411000-2, 60421000-5) şi 60500000-3
De la 60440000-4 la 60445000-9
4. Transport de corespondenţă pe uscat2) şi aerian 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4
60411000-2, 60421000-5
5. Servicii de telecomunicaţii 752 De la 64200000-8 la 64228200-2
72318000-7 şi de la 72700000-7 la 72720000-3
6. Servicii financiare: a) servicii de asigurare b) servicii bancare şi de investiţii3) ex 81, 812, 814 De la 66100000-1 la 66720000-34)
7. Servicii informatice şi servicii conexe 84 De la 50310000-1 la 50324200-4
De la 72000000-5 la 72920000-5 (cu excepţia 72318000-7 şi de la 72700000-7 la 72720000-3), 79342410-4
8. Servicii de cercetare şi de dezvoltare4) 85 De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu excepţia 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9. Servicii de contabilitate, de audit şi de gestionare a registrelor contabile 862 De la 79210000-9 la 79223000-3
10. Servicii de studii de piaţă şi de sondaje de opinie 864 De la 79300000-7 la 79330000-6 şi 79342310-9, 79342311-6
11. Servicii de consultanţă în management5) şi servicii conexe 865, 866 De la 73200000-4 la 73220000-0
De la 79400000-8 la 79421200-3 şi 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
12. Servicii de arhitectură; servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană şi servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică; servicii de testare şi analiză tehnică 867 De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu excepţia 71550000-8) şi 79994000-8
13. Servicii de publicitate 871 De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu excepţia 79342000-3 şi 79342100-4)
14. Servicii de curăţenie pentru clădiri şi servicii de administrare a proprietăţilor 874, 82201 la 82206 De la 70300000-4 la 70340000-6 şi de la 90900000-6 la 90924000-0
15. Servicii de publicare şi tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract 88442 De la 79800000-2 la 79824000-6
De la 79970000-6 la 79980000-7
16. Servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare 94 De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu excepţia 90712200-3) De la 90910000-9 la 90920000-2 şi 50190000-3, 50229000-6 50243000-0


   1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

   2) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.

   3) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalităţile financiare, de terenuri, de construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

   4) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii contractante şi/sau entităţilor contractante în scopul utilizării în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă şi/sau de entităţi contractante.

   5) Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.

   
Anexa nr. 2B*)

   *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC.

   

Categorie Descrierea serviciilor Numere de referinţă CPC1) Numere de referinţă CPV
17. Servicii hoteliere şi de restaurant 64 De la 55100000-1 la 55524000-9 şi de la 98340000-8 la 98341100-6
18. Servicii de transport feroviar 711 De la 60200000-0 la 60220000-6
19. Servicii de transport naval 72 De la 60600000-4 la 60653000-0 şi de la 63727000-1 la 63727200-3
20. Servicii de transport anexe şi auxiliare 74 De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu excepţia 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 şi de la 63727000-1, la 63727200-3) şi 98361000-1
21. Servicii juridice 861 De la 79100000-5 la 79140000-7
22. Servicii de recrutare şi de plasare a forţei de muncă2) 872 De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu excepţia 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) şi de la 98500000-8 la 98514000-9
23. Servicii de investigaţie şi de siguranţă, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate 873 (cu excepţia 87304) De la 79700000-1 la 79723000-8
24 Servicii de învăţământ şi de formare profesională 92 De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepţia 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)
25. Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială 93 79611000-0 şi de la 85000000-9 la 85323000-9 (cu excepţia 85321000-5 şi 85322000-2)
26. Servicii de recreere, culturale şi sportive3) 96 De la 79995000-5 la 79995200-7 şi de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepţia 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27. Alte servicii


   1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

   2) Cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă.

   3) Cu excepţia contractelor de achiziţii referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe de către organisme de radiodifuziune şi a contractelor de achiziţii privind timpul de emisie".

    ___________

    Pusă în aplicare prin Normă din 09/03/2011 începând cu 24.03.2011.

    Pusă în aplicare prin Normă din 10/03/2011 începând cu 18.03.2011.

    ___________

    ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin punctul 98. din Ordonanţă de urgenţă nr. 76/2010 începând cu 02.07.2010.

   
ANEXA Nr. 3

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI

   
ANEXA Nr. 3A

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE

    ANUNŢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE ÎN SEAP

 

 

   1. Ţara autorităţii contractante

   2. Denumirea autorităţii contractante

   3. Adresa de Internet unde se publică anunţul de intenţie (URL)

   4. Numărul (numerele) de referinţă din Nomenclatura CPV

 

 

    ANUNŢ DE INTENŢIE

 

 

   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituţiile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecţia mediului, protecţia muncii şi condiţiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestaţia.

   2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

   3. În cazul achiziţiei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor; locul de execuţie; dacă lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi; dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură.

    În cazul achiziţiei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură.

    În cazul achiziţiei de servicii: valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură.

   4. Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare.

   5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.

   6. După caz, alte informaţii.

   7. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilă.

   8. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

 

 

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

 

    Licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere:

   1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

   2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

   3.(a) Procedura de atribuire aleasă;

   (b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi negocierii);

   (c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

    ___________

    Litera (c) a fost modificată prin punctul 52. din Lege nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.


   (d) După caz, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

   (e) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];

   4. Forma contractului.

   5. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor.

   6.(a) Pentru achiziţia de lucrări:

   - natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură,

   - informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi proiectare,

   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite.

   (b) Pentru achiziţia de produse:

   - natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinaţie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură,

   - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite;

   (c) Pentru achiziţia de servicii:

   - categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile,

   - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite,

   - se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indică actele normative respective),

   - se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.

   7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.

   8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, la care sunt prestate serviciile.

   9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

   10. Dacă este cazul, condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului.

   11. În cazul licitaţiei deschise:

   (a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documentele suplimentare);

   (b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări;

   (c) după caz, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivei documentaţii;

   12.(a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziţie dinamic (licitaţie deschisă);

   (b) În cazul licitaţiei restrânse sau negocierii, data limită de primire a cererilor de participare;

   (c) Adresa la care trebuie transmise;

   (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

   13. În cazul licitaţiei deschise:

   (a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor;

   (b) data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

   14. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

 

 

   + Punere în aplicare prin Hotărâre 925/2006 : CAPITOLUL VII Garanţii

 

SECŢIUNEA 1 Garanţia de participare
Art. 84. - Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.
Art. 85. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii:
a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.
Art. 86. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante:
a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.
(6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Art. 87. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.
Art. 88. - (1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.
(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.
SECŢIUNEA a 2-a Garanţia de bună execuţie
Art. 89. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.
(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.
Art. 90. - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
Art. 91. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
Art. 92. - (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.


   15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

   16. După caz, forma juridică în care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

   17. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse.

   18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

   19. Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate.

   20. Pentru licitaţia restrânsă, dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi.

   21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

   22. După caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea contractantă (negociere).

   23. Criteriul de atribuire a contractului: "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", precum şi ponderea lor se precizează doar în cazul în care nu figurează în documentaţia de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii, în documentaţia descriptivă.

    ___________

    Punctul 23. a fost modificat prin punctul 52. din Lege nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.


   24. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

   25. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.

   26. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

   27. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

 

 

    ANUNŢUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC

 

 

   1. Ţara autorităţii contractante.

   2. Denumirea şi adresa de e-mail a autorităţii contractante.

   3. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la sistemul dinamic de achiziţii.

   4. Adresa de e-mail la care este disponibilă documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziţii.

   5. Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura "CPV" şi cantităţile care se vor achiziţiona sau dimensiunea contractului care urmează să fie atribuit.

   6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.

 

 

    ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

 

 

   1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

   2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

   3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării.

    Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referinţă din nomenclatură.

    Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din nomenclatură; cantitatea de servicii achiziţionate.

   4. Data atribuirii contractului de achiziţie publică.

   5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică.

   6. Numărul de oferte primite.

   7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

   8. Preţul sau gama preţurilor plătite.

   9. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice.

   10. Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează să fie subcontractată.

   11. Data publicării anunţului de participare.

   12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire.

   13. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

   
ANEXA Nr. 3B

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII


   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate.

   2.(a) Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor.

   (b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor.

   3.(a) Termenul de depunere a candidaturilor.

   (b) Adresa la care trebuie transmise.

   (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

   4. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii.

   5. Criterii utilizate la atribuirea contractului.

   6. După caz, procentajul minim din lucrări acordat părţilor terţe.

   7. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare.

   8. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

   
ANEXA Nr. 3C

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂŢI CONTRACTANTE


   1.(a) Locul execuţiei lucrărilor.

   (b) Natura şi dimensiunea prestărilor; caracteristicile generale ale lucrării.

   2. Termenul de execuţie eventual impus.

   3. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare.

   4.(a) Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor.

   (b) Adresa la care trebuie transmise.

   (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

   5. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

 

 

   + Punere în aplicare prin Hotărâre 925/2006 : CAPITOLUL VII Garanţii

 

SECŢIUNEA 1 Garanţia de participare
Art. 84. - Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.
Art. 85. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii:
a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.
Art. 86. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante:
a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.
(6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Art. 87. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.
Art. 88. - (1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.
(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.
SECŢIUNEA a 2-a Garanţia de bună execuţie
Art. 89. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.
(3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.
Art. 90. - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
Art. 91. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
Art. 92. - (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.


   6. Condiţiile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le îndeplinească executantul de lucrări.

   7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului.

   8. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

   
ANEXA Nr. 3D

   
INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUŢII

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

 

   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare.

   2. Descrierea proiectului.

   3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

   4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

   5. În cazul unui concurs restrâns:

   (a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi;

   (b) după caz, numele participanţilor deja selectaţi;

   (c) criterii de selecţie a participanţilor;

   (d) termenul de depunere a cererilor de participare.

   6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.

   7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

   8. Numele membrilor juriului.

   9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.

   10. După caz, numărul şi valoarea premiilor.

   11. Dacă este cazul, se precizează plăţile care urmează să fie efectuate tuturor participanţilor.

   12. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului.

   13. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

 

 

    ANUNŢUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI

 

 

   1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante.

   2. Descrierea proiectului.

   3. Numărul total de participanţi.

   4. Numărul de participanţi străini.

   5. Câştigătorul (câştigătorii) concursului.

   6. După caz, premiul (premiile) acordate.

   7. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs.

   8. Data transmiterii spre publicare a anunţului privind rezultatul concursului.