" Cel ce a invins prin forta,
             si-a invins dusmanul 
                       doar pe jumatate "

John Milton

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT FĂDUR VALENTINA („Cabinetul”), cu sediul în România, Bucureşti, sector 6, cod unic de înregistrare 21019898, autorizat prin decizie emisă de Baroul Bucureşti, număr de telefon 0724.286.713, adresă de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal, în vigoare, denumite în continuare Legislația GDPR.

Înainte de a intra în raporturi contractuale cu Cabinetul este necesar să luați la cunoștință și să înțelegeți deplin următoarea informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal destinată clienților Cabinetului.

În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, Cabinetul, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. Cabinetul garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform prevederilor GDPR.

 1. Scopurile și temeiul legal al prelucrărilor:

Cabinetul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legislației GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în contextul încheierii și derulării contractelor de asistență juridică (fiecare denumit “Contractul”), pentru următoarele scopuri:

 1. încheierea și derularea Contractului, inclusiv pentru realizarea activităților efectuate de Cabinet în interesul dumneavoastră în virtutea Contractului și pentru informările/ comunicările legate de Contract (articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR);
 2. îndeplinirea unei obligaţii legale a Cabinetului, inclusiv pentru evidențele contabile și obligațiile fiscale, soluționarea solicitărilor primite de la persoanele vizate/ terți (articolul 6 alineatul 1) litera c) din GDPR, Legea nr.82/1991 a contabilității, Codul Fiscal);
 3. redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat (articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR și prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată);
 4. înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător, a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat prin Contract ((articolul 6 alineatul (1) litera b) din GDPR și prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată);
 5. atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate (articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR și prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată);
 6. îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților (articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR și prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului);
 7. îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat (articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR și articolul 3 alineatul (1) litera i) și art. 28 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată).

În cazul în care Cabinetul va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6 alineatul 1) litera a) din GDPR, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Cabinetul nu poate să inițieze raporturi juridice cu dumneavoastră sau nu le poate continua, aflându-se în imposibilitatea respectării unor cerințe legale aplicabile activității pe care o desfășoară sau a îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat.

 1. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Politica privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal a Cabinetului este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date cu caracter personal (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor sunt următoarele, după caz:

 1. informaţii de identificare: nume, prenume;
 2. date de contact: număr de telefon, adresă de email/ de contact;
 3. alte informații necesare derulării relației contractuale/ de afaceri: CNP, funcție, cod fiscal, număr de ordine în Registrul Comerțului, sediu profesional, adresă de livrare, cont IBAN, nume utilizator, semnătura etc.; și
 4. date din comunicări, sesizări, cereri efectuate în scris sau verbal de către dumneavoastră sau terți, prin intermediul website-ului Cabinetului, al conturilor Cabinetului de pe rețele de socializare, al telefonului, e-mail-ului: de exemplu, nume și prenume, adresă, e-mail, telefon, alte date furnizate în cadrul comunicărilor/ sesizărilor/ cererilor/ discuțiilor;

Cabinetul își rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor birourilor relevante din structura sa organizațională, strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 1. Sursa datelor cu caracter personal

Cabinetul colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la terți, cum ar fi: i) alte persoane vizate – de exemplu, un client semnatar al Contactului sau terțe părți atunci când aceștia ne furnizează datele dumneavoastră cu caracter personal, ii) entități juridice pentru care dumneavoastră acționați în calitate de reprezentant/ persoană de contact/ împuternicit, iii) operatori privați sau publici, inclusiv autorități ale statului sau din documente publice, atât prin mijloace digitale, cât și fizic.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 1. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Cabinet, în calitate de operator şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 1. instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Cabinetului (ex. ANAF, executori judecătorești, autorități sau instituții care gestionează registre publice, organe de poliție, parchete de pe lângă instanțele judecătorești, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor etc.);
 2. instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;
 3. Oficiile Naționale ale Registrului Comerțului în vederea efectuării de înregistrări;
 4. furnizori de servicii utilizați de către Cabinet în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum: IT, contabilitate, instruiri, audit, curierat, servicii juridice (inclusiv notari și avocați cu care Cabinetul încheie convenții de conlucrare), transmiterea de comunicări etc.;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior, care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) și către alte entități în vederea inițierii și încheierii altor contracte necesare sau utile aducerii la îndeplinire a mandatului acordat prin Contract.

Cabinetul poate transfera date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe) recunoscute de Comisia Europeană cu un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau, dacă nu, numai dacă un nivel de protecție a datelor cu caracter personal adecvată de cea a Uniunii Europene, este garantată în mod contractual de beneficiarii situați în țara terță (de exemplu prin semnarea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană).

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, astfel cum este necesar desfășurării activității Cabinetului raportată scopului prelucrării și prevederilor legale aplicabile. De exemplu, în scopul îndeplinirii obligațiilor din materia arhivării, vom prelucra datele cu caracter personal pentru o perioadă de maximum 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele financiar-contabile justificative care conțin respectivele date cu caracter personal.

Ulterior, după ce termenele de păstrare expiră, vom proceda la ştergerea datelor cu caracter personal.

 1. Drepturile persoanei vizate și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), beneficiaţi de următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces;
 2. dreptul la rectificare;
 3. dreptul la ştergerea datelor;
 4. dreptul la restricţionarea prelucrării;
 5. dreptul la portabilitatea datelor;
 6. dreptul la opoziţie;
 7. dreptul de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată;
 8. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente; în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, va puteți adresa oricând, cu o plângere sau o sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucureşti, România, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dataprotection.ro. De asemenea, puteți introduce o acţiune în justiţie, pe rolul instanţelor judecătoreşti competente.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Cabinetul va răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o (1) lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două (2) luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare în cadrul Cabinetului. Cabinetul vă va transmite o informare în acest sens.

***

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele cu caracter personal decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră și îndeplinirea obligațiilor legale.